Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji 2016: Dokončanje unije kapitalskih trgov – Komisija pospešuje reforme

Strasbourg, 14. septembra 2016

„Predstavljajte si finsko zagonsko podjetje, ki ne more dobiti bančnega posojila. V tem trenutku so možnosti zelo omejene. Unija kapitalskih trgov bo zagotovila druge, ključne vire financiranja, kot so poslovni angeli, tvegani kapital in tržno financiranje, da bodo zagonska podjetja lahko začela poslovati.“ – Govor predsednika Junckerja o stanju v Uniji v letu 2016

 Evropska komisija je danes ob govoru predsednika Junckerja o stanju v Uniji v letu 2016 predstavila naslednje korake za pospešitev dokončanja unije kapitalskih trgov, enega vodilnih projektov Junckerjeve Komisije za spodbujanje rasti in delovnih mest v Evropi.

Unija kapitalskih trgov je med ključnimi osnovnimi elementi naložbenega načrta Komisije za Evropo, njen namen pa je podjetjem omogočiti dostop do alternativnih in bolj raznolikih virov financiranja, da bodo lahko uspešno poslovala. Zaradi nje je evropski finančni sistem stabilnejši, poleg tega omogoča tudi bolj prost pretok kapitala prek meja na enotnem trgu, tako da jo bo mogoče dobro izkoristiti za podporo našim podjetjem in zagotavljanje več naložbenih priložnosti Evropejcem.

V današnjem sporočilu so navedeni ukrepi, ki so potrebni, da bi zagotovili čim hitrejši konkreten učinek unije kapitalskih trgov na terenu. Komisija Evropski parlament in Svet poziva, naj hitro sprejmeta prvi niz predlaganih ukrepov, in bo pospešila predložitev naslednjega svežnja ukrepov. Akcijski načrt za unijo kapitalskih trgov se je začel izvajati pred letom dni, da bi se vzpostavili osnovni elementi za unijo kapitalskih trgov najpozneje do leta 2019.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je dejal: „Razvijanje močnejših in globljih kapitalskih trgov v EU je pomembnejše kot kadarkoli doslej, da se omogoči priliv sredstev v naša podjetja, kar bo koristilo realnemu gospodarstvu, rasti in naložbam. Zdaj je čas, da dokončamo prve osnovne elemente unije kapitalskih trgov in nadaljujemo z novimi prednostnimi nalogami. Pri tem bomo tesno sodelovali s sozakonodajalcema, da bomo lahko hitro napredovali in uresničili unijo kapitalskih trgov.“

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „Najpomembnejša dela naložbenega načrta sta izboljšanje poslovnega okolja v državah članicah in odstranjevanje ovir za naložbe. Dokončanje unije kapitalskih trgov bo pomagalo odstraniti te ovire, tako da bomo lahko spodbudili naložbe zasebnega sektorja v infrastrukturo in MSP. V okviru unije kapitalskih trgov smo že sprejeli ukrepe, kot sta olajšanje in pocenitev vlaganja zavarovalnic v dolgoročne infrastrukturne projekte. Še naprej si bomo prizadevali za uresničevanje našega akcijskega načrta, pri izvajanju potrebnih reform na nacionalni ravni pa računamo na podporo držav članic.“

Dokončanje prvih ukrepov za unijo kapitalskih trgov

Današnje sporočilo poziva k hitremu dokončanju prvih ukrepov, predlaganih v akcijskem načrtu.

Hitra izvedba svežnja o listinjenju bi lahko kmalu zagotovila dodatno financiranje v realnem gospodarstvu. Svet je že sprejel dogovor o enostavnem, preglednem in standardiziranem listinjenju (listinjenje STS), zdaj pa bi moral kar najhitreje doseči napredek še Evropski parlament. Enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje bo sprostilo zmogljivosti bilanc stanja bank in zagotovilo naložbene priložnosti za vlagatelje. Če bi lahko listinjenja v EU varno oživili na ravni pred krizo, bi to lahko gospodarstvu prispevalo 100 milijard evrov in povečalo finančno stabilnost. 

Komisija bo naredila vse, kar je v njeni moči, za podporo sozakonodajalcema pri doseganju dogovora o posodobitvi pravil o prospektih pred koncem leta. To bo povečalo dostop do kapitalskih trgov, zlasti za manjša podjetja.

Komisija tudi poziva Evropski parlament in Svet, da obravnavo predloga o krepitvi trgov tveganega kapitala in socialnih naložb zaključita do konca leta 2016. To bo spodbudilo naložbe v tvegani kapital in socialne projekte ter vlagateljem olajšalo financiranje inovativnih malih in srednjih podjetij. Poleg tega namerava Komisija nadaljevati s programom za podporo razvoju nacionalnih in regionalnih kapitalskih trgov v državah članicah.

Pospeševanje naslednje faze unije kapitalskih trgov

Komisija bo zdaj hitro nadaljevala z naslednjo fazo drugih ključnih ukrepov za unijo kapitalskih trgov. Razlike med inslovenčnimi ureditvami predstavljajo dolgotrajno oviro za razvoj kapitalskih trgov v EU. Komisija bo v kratkem predstavila predlog o prestrukturiranju podjetij in insolventnosti, da bi pospešili izterjavo sredstev in dali podjetjem še eno možnost, če jim prvič ne uspe.  

Odstranili bomo davčne ovire, ki zavirajo razvoj kapitalskih trgov. Države članice bomo spodbudili, da odstranijo ovire za davčne odtegljaje ter spodbujajo dobre davčne prakse pri spodbujanju tveganega kapitala, kot je povečanje financiranja z lastniškim kapitalom namesto z dolgom. To bo spodbudilo lastniške naložbe in koristilo finančni stabilnosti, saj bi bila podjetja s trdnejšo kapitalsko osnovo manj dovzetna za pretrese. Komisija namerava novembra v okviru svojega predloga o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb objaviti predlog o neenaki obravnavi dolžniškega in lastniškega kapitala in Svet poziva, naj ta ukrep sprejme čim hitreje.  Komisija bo do konca leta tudi spremenila zavarovalniško in bančno zakonodajo, da bi se še dodatno sprostile zasebne naložbe v infrastrukturo in MSP.

Razvoj novih prednostnih nalog unije kapitalskih trgov

Komisija bo pripravila dodatne prednostne naloge. Podpirala bo razvoj trgov osebnih pokojninskih zavarovanj in drugih finančnih storitev na drobno, da bi Evropejce spodbudila, naj bolje uporabijo svoje prihranke.

Ustanovila bo strokovno skupino za razvoj celostne evropske strategije o vzdržnem financiranju, da bi spodbudila naložbe v zelene tehnologije in hkrati zagotovila, da lahko finančni sistem vzdržno financira rast.  

Tehnologija povzroča hitre spremembe v finančnem sektorju in ima moč, da poveča vlogo kapitalskih trgov ter jih približa podjetjem in vlagateljem, koristi pa tudi potrošnikom, saj jim nudi večjo izbiro storitev. Ta inovativni potencial bi bilo treba izkoristiti. Komisija si bo prizadevala za razvoj usklajenega političnega pristopa, ki podpira razvoj finančne tehnologije v ustreznem zakonodajnem okolju. 

Za zagotovitev zaščite vlagateljev, spodbujanje integracije kapitalskih trgov in zaščito finančne stabilnosti je ključen učinkovit in dosleden nadzor. Komisija bo v tesnem posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom preučila nadaljnje korake v zvezi z nadzornim okvirom, ki so potrebni, da se popolnoma izkoristi celoten potencial unije kapitalskih trgov.

Komisija bo še naprej spremljala dogodke in opredelila dodatne ukrepe, ki so potrebni za razvoj unije kapitalskih trgov v okviru vmesnega pregleda unije kapitalskih trgov leta 2017, ki se bo začel kmalu.

Ozadje

Namen unije kapitalskih trgov je bolje povezati prihranke z naložbami in okrepiti evropski finančni sistem z zagotavljanjem alternativnih virov financiranja ter povečanjem možnosti za male in institucionalne vlagatelje. Odstranjevanje ovir za prosti pretok kapitala prek meja bo okrepilo ekonomsko in monetarno unijo tako, da bo podpiralo ekonomsko konvergenco in pripomoglo k blažitvi gospodarskih pretresov v euroobmočju ter zunaj njega, zaradi česar bo evropsko gospodarstvo postalo odpornejše.

Komisija je 30. septembra 2015 sprejela akcijski načrt o oblikovanju unije kapitalskih trgov, v katerem je določen program ukrepov, katerih cilj je vzpostaviti osnovne elemente integriranega kapitalskega trga v Evropski uniji do leta 2019.

Akcijski načrt temelji na naslednjih ključnih načelih:

  • ustvarjanje več priložnosti za vlagatelje,

  • povezovanje financiranja z realnim gospodarstvom,

  • spodbujanje močnejšega in odpornejšega finančnega sistema,

  • poglobitev finančne integracije in povečanje konkurence.

Komisija je 25. aprila 2016 pregledala napredek, dosežen v prvih šestih mesecih po sprejetju akcijskega načrta o oblikovanju unije kapitalskih trgov, in objavila prvo poročilo o stanju unije kapitalskih trgov.

Evropski svet je 28. junija 2016 pozval k hitremu in odločnemu napredku, da bi podjetjem zagotovili lažji dostop do financiranja in podpirali naložbe v realno gospodarstvo z uresničevanjem agende unije kapitalskih trgov.

Več informacij: 

Vprašanja in odgovori o Sporočilu o uniji kapitalskih trgov

Sporočilo o uniji kapitalskih trgov – pospešitev reform

Akcijski načrt o oblikovanju unije kapitalskih trgov

Unija kapitalskih trgov: prvo poročilo o stanju

IP/16/3001

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar