Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Stav Únie v roku 2016: dobudovanie únie kapitálových trhov – Komisia urýchľuje reformu

Strasburg 14. september 2016

„Predstavte si situáciu, že fínsky začínajúci podnik nemôže dostať bankový úver. V súčasnosti sú jeho možnosti veľmi obmedzené. Únia kapitálových trhov bude ponúkať dôležité alternatívne zdroje financovania umožňujúce začínajúcim podnikom rozbehnúť ich činnosť – podnikateľskí anjeli, rizikový kapitál, trhové financovanie.“ – Predseda Juncker, prejav o stave Únie za rok 2016

 Európska komisia dnes pri príležitosti prejavu predsedu Junckera o stave Únie za rok 2016 stanovila ďalšie kroky s cieľom urýchliť vytvorenie únie kapitálových trhov, ktorá je hlavným projektom Junckerovej Komisie na podporu rastu a zamestnanosti v Európe.

Únia kapitálových trhov je kľúčovým prvkom investičného plánu Komisie pre Európu. Jej cieľom je poskytnúť podnikom prístup k alternatívnym, rozmanitejším zdrojom financovania, čo im umožní úspešne sa rozvíjať. Vďaka nej sa zvýši stabilita európskeho finančného systému. Kapitálu umožní voľnejší cezhraničný pohyb v rámci jednotného trhu tak, aby sa mohol lepšie využiť na podporu našich podnikov, a Európanom sa tým ponúkne viac investičných možností.

V dnešnom oznámení sa stanovujú kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby sa únia kapitálových trhov v praxi prejavila čo najskôr. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby urýchlene ukončili prácu na prvom súbore navrhovaných opatrení a aby urýchlili prípravu ďalšieho súboru opatrení. V akčnom pláne pre úniu kapitálových trhov, ktorý sa začal vykonávať pred rokom, sa stanovili opatrenia na zavedenie základných prvkov únie kapitálových trhov najneskôr do roku 2019.

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „Rozvíjanie silnejších a prepojenejších kapitálových trhov v EÚ je teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, ak chceme umožniť, aby financie prúdili do našich podnikov v prospech reálnej ekonomiky, rastu a investícií. Je načase, aby sme dokončili prvé základné prvky únie kapitálových trhov a stanovili nové priority. Budeme úzko spolupracovať so spoluzákonodarcami, aby sme mohli rýchlo napredovať a aby sa únia kapitálových trhov stala skutočnosťou.“

Podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast a investície Jyrki Katainen vyhlásil: „Najdôležitejšou súčasťou investičného plánu je zlepšenie podnikateľského prostredia v členských štátoch a odstránenie prekážok, ktoré bránia investíciám. Dobudovanie únie kapitálových trhov nám tieto prekážky pomôže odstrániť, takže budeme môcť urýchliť investície zo súkromného sektora do infraštruktúry a MSP. V rámci únie kapitálových trhov sme už podnikli kroky, ako napríklad opatrenia umožňujúce poisťovacím spoločnostiam ľahšie a lacnejšie investovať do dlhodobých projektov v oblasti infraštruktúry. Naďalej sa budeme usilovať o urýchlenie presadzovania nášho akčného plánu a počítame s podporou členských štátov, pokiaľ ide o vykonanie potrebných reforiem na vnútroštátnej úrovni.“

Ukončenie prvých opatrení na zavedenie únie kapitálových trhov

V dnešnom oznámení sa požaduje urýchlené ukončenie práce na prvých opatreniach navrhnutých v akčnom pláne.

Okamžitým vykonávaním balíka o sekuritizáciách sa otvorí potenciál na rýchle generovanie finančných prostriedkov v reálnej ekonomike: Rada sa už dohodla na jednoduchej, transparentnej a štandardizovanej sekuritizácii (STS) a teraz by sa mal urýchlene dosiahnuť pokrok v Európskom parlamente. Sekuritizáciami STS sa uvoľní kapacita v súvahách bánk a pre investorov sa vytvoria investičné príležitosti. Ak by sa v EÚ bezpečne dosiahlo oživenie v oblasti sekuritizácií na úrovniach v časoch pred krízou, hospodárstvo by to mohlo podporiť sumou 100 mld. EUR a posilnilo by to finančnú stabilitu. 

Komisia urobí všetko pre to, aby do konca roka spoluzákonodarcovia dosiahli dohodu o modernizácii pravidiel týkajúcich sa prospektu. Zlepší sa tým prístup na kapitálové trhy, najmä pre menšie podniky.

Komisia zároveň vyzýva Európsky parlament a Radu, aby do konca roka 2016 ukončili rokovania o návrhu na posilnenie trhov s rizikovým kapitálom a sociálnych investícií. Podporia sa ním investície do rizikového kapitálu a sociálnych projektov a investorom sa uľahčí financovanie inovačných malých a stredných podnikov. Komisia okrem toho zamýšľa urýchliť realizáciu programu na podporu rozvoja národných a regionálnych kapitálových trhov v členských štátoch.

Urýchlenie ďalšej fázy únie kapitálových trhov

Komisia bude teraz urýchli ďalšiu fázu, ktorá sa týka ostatných kľúčových opatrení na zavedenie únie kapitálových trhov. Rozdiely v režimoch platobnej neschopnosti predstavujú dlhodobú prekážku rozvoja kapitálových trhov v EÚ. Komisia v krátkom čase predloží návrh o reštrukturalizácii podnikov a platobnej neschopnosti s cieľom urýchliť vymáhanie majetku a dať podnikom druhú šancu, ak zlyhajú pri prvom pokuse o vytvorenie úspešného podniku.

Odstránime daňové prekážky, ktoré brzdia rozvoj kapitálových trhov. Budeme podnecovať členské štáty, aby odstránili prekážky zrážkovej dane a podporili najlepšie postupy v oblasti daní na podporu rizikového kapitálu, akým je napríklad zvýšenie kapitálového financovania oproti financovaniu dlhovými nástrojmi. Podnieti to kapitálové investície a prispeje k finančnej stabilite, keďže podniky so silnejšou kapitálovou základňou by boli v prípade šokov menej zraniteľné. Komisia má v úmysle v novembri predložiť návrh zvýhodňovania dlhu v oblasti zdaňovania právnických osôb v rámci svojho návrhu o CCCTB (spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb) a vyzýva Radu, aby prijala toto opatrenie čo najskôr. Komisia do konca roka zmení aj právne predpisy týkajúce sa poisťovníctva a bankovníctva, aby sa ďalej zmobilizovali súkromné investície do infraštruktúry a MSP.

Rozvoj nových priorít únie kapitálových trhov

Komisia bude rozvíjať ďalšie priority. Podporí rozvoj trhov s osobnými dôchodkami a iné retailové finančné služby s cieľom presvedčiť Európanov, aby lepšie využívali svoje úspory.

Komisia zriadi expertnú skupinu, ktorá vypracuje komplexnú európsku stratégiu pre udržateľné financovanie, aby sa podporili investície do ekologických technológií a aby sa zabezpečilo, že finančný systém môže financovať rast udržateľným spôsobom.

Technológie prinášajú rýchle zmeny vo finančnom sektore a majú schopnosť posilniť úlohu kapitálových trhov a priviesť ich bližšie k podnikom a investorom. Pre spotrebiteľov to predstavuje prínos tým, že majú širší výber služieb. Tento inovačný potenciál by sa mal využiť. Komisia bude pracovať na vytvorení koordinovaného politického prístupu, ktorým sa rozvoj finančných technológií podporí v primeranom regulačnom prostredí. 

Účinný a jednotný dohľad je nevyhnutný na zabezpečenie ochrany investorov, podporu integrácie kapitálových trhov a zabezpečenie finančnej stability. V súvislosti s rámcom dohľadu Komisia v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a Radou zváži ďalšie kroky, ktoré sú nevyhnutné na plné využitie potenciálu únie kapitálových trhov.

Komisia bude naďalej monitorovať vývoj a určovať ďalšie opatrenia potrebné na vytvorenie únie kapitálových trhov, a to v rámci preskúmania v polovici vykonávania únie kapitálových trhov za rok 2017, ktoré sa čoskoro začne.

Súvislosti

Cieľom únie kapitálových trhov je zabezpečiť lepšie prepojenie úspor s investíciami a posilniť európsky finančný systém tým, že sa zabezpečia alternatívne zdroje financovania a zvýšia sa možnosti pre retailových a inštitucionálnych investorov. Odstraňovanie prekážok voľného pohybu kapitálu naprieč hranicami posilní hospodársku a menovú úniu tým, že sa podporí hospodárska konvergencia a pomôže pri zmierňovaní ekonomických otrasov v eurozóne a mimo nej, čím sa zvýši odolnosť európskeho hospodárstva.

Komisia 30. septembra 2015 prijala akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov. V akčnom pláne sa stanovuje program opatrení, ktorých cieľom je stanoviť základné prvky integrovaného kapitálového trhu v Európskej únii do roku 2019.

Akčný plán je založený na týchto hlavných zásadách:

  • vytvorenie väčšieho množstva príležitostí pre investorov,

  • prepojenie financovania s reálnou ekonomikou,

  • podpora silnejšieho a odolnejšieho finančného systému,

  • prehĺbenie finančnej integrácie a zlepšenie hospodárskej súťaže.

Komisia 25. apríla 2016 zhrnula, aký sa dosiahol pokrok počas prvých šiestich mesiacov od prijatia akčného plánu na vybudovanie únie kapitálových trhov, a zverejnila prvú správu o stave únie kapitálových trhov.

Európska rada 28. júna 2016 vyzvala na rýchly a rozhodný pokrok s cieľom zabezpečiť ľahší prístup podnikov k finančným prostriedkom a podporovať investície do reálnej ekonomiky prostredníctvom napredovania v cieľoch únie kapitálových trhov.

Ďalšie informácie: 

Otázky a odpovede v súvislosti s oznámením o únii kapitálových trhov

Oznámenie o urýchlení reformy únie kapitálových trhov

Akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov

Únia kapitálových trhov: Prvá správa o stave

IP/16/3001

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar