Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stāvoklis Savienībā 2016 gadā: kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšana — Komisija paātrina reformu

Strasbūrā, 2016. gada 14. septembrī

"Iedomājieties Somijas jaunuzņēmumu, kas nevar iegūt bankas aizdevumu. Patlaban iespējas ir ļoti ierobežotas. Kapitāla tirgu savienība piedāvās alternatīvus, vitāli svarīgus finansējuma avotus, lai palīdzētu jaunuzņēmumiem uzsākt darbību, – uzņēmējdarbības mecenātus, riska kapitālu, tirgus finansējumu." – priekšsēdētājs Junkers, Stāvoklis Savienībā 2016. gadā

Saistībā ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2016. gada uzrunu par stāvokli Savienībā, Eiropas Komisija šodien izklāstīja turpmākos pasākumus, lai paātrinātu kapitāla tirgu savienības (KTS) izveides pabeigšanu, kas ir Junkera Komisijas pamatprojekts darbavietu skaita palielināšanai un izaugsmes veicināšanai Eiropā.

KTS ir svarīgs pamatelements Komisijas Investīciju plānā Eiropai. Tās mērķis ir sniegt uzņēmumiem piekļuvi alternatīviem, dažādotiem finansējuma avotiem, lai uzņēmumi varētu attīstīties. Tā padara Eiropas finanšu sistēmu stabilāku. Tā ļauj kapitālam brīvāk pārvietoties pāri robežām vienotajā tirgū, lai to varētu attiecīgi izmantot mūsu uzņēmumu atbalstam un piedāvātu Eiropas iedzīvotājiem lielākas investīciju iespējas.

Šodienas paziņojumā ir izklāstīti pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka KTS iespējami drīz rada reālu ietekmi uz vietas. Komisija aicina Eiropas Parlamentu un Padomi ātri pabeigt ierosināto pasākumu pirmo kārtu un paātrinās nākamās pasākumu kārtas īstenošanu. KTS rīcības plānā, kas tika uzsākts pirms gada, izklāstīti pasākumi, lai vēlākais līdz 2019. gadam ieviestu KTS pamatelementus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja: "Spēcīgāku un dziļāku kapitāla tirgu izveide ES ir svarīgāka kā jebkad, lai ļautu līdzekļiem nonākt pie mūsu uzņēmumiem, kas nāk par labu reālajai ekonomikai, izaugsmei un investīcijām. Tagad ir pienācis laiks pabeigt kapitāla tirgu savienības pirmos pamatelementus un pāriet pie jaunām prioritātēm. Mēs cieši sadarbosimies ar likumdevējiem, lai varam panākt strauju progresu un pārvērst KTS realitātē."

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks darbvietu, izaugsmes un ieguldījumu jautājumos Jirki Katainens sacīja: "Investīciju plāna vissvarīgākā daļa ir uzlabot darījumdarbības vidi dalībvalstīs un likvidēt šķēršļus investīcijām. Kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšana palīdzēs likvidēt šos šķēršļus, lai mēs varētu stimulēt privātā sektora investīcijas infrastruktūrā un MVU. Jau esam veikuši pasākumus KTS ietvaros, piemēram, atvieglojuši un padarījuši lētākas iespējas apdrošināšanas uzņēmumiem ieguldīt ilgtermiņa infrastruktūras projektos. Mēs turpināsim virzīt uz priekšu darbu savā rīcības plānā, un mēs paļaujamies uz dalībvalstu atbalstu valsts līmenī nepieciešamo reformu veikšanā."

Pirmo KTS pasākumu pabeigšana

Šodien pieņemtajā paziņojumā aicināts ātri pabeigt rīcības plānā ierosinātos pirmos pasākumus.

Vērtspapīrošanas tiesību aktu kopuma ātra īstenošana potenciāli var reālajā ekonomikā ātri radīt papildu finansējumu: Padome jau ir panākusi vienošanos par vienkāršu, pārredzamu un standartizētu (VPS) vērtspapīrošanu, un tagad būtu jāpanāk steidzams progress Eiropas Parlamentā. VPS vērtspapīrošana palielinās aizdošanas spēju banku bilancēs un investoriem sniegs investīciju iespējas. Ja ES vērtspapīrošanu varētu – drošā veidā – atjaunot pirmskrīzes līmenī, tas varētu stimulēt ekonomiku ar 100 miljardiem eiro un palielināt finanšu stabilitāti. 

Komisija darīs visu iespējamo, lai atbalstītu likumdevējus vienošanās meklējumos attiecībā uz noteikumu par prospektiem modernizāciju līdz gada beigām. Tas palielinās piekļuvi kapitāla tirgiem, jo īpaši mazākiem uzņēmumiem.

Komisija arī aicina Eiropas Parlamentu un Padomi līdz 2016. gada beigām pabeigt priekšlikumu stiprināt riska kapitāla tirgus un sociālos ieguldījumus. Tas palīdzēs palielināt investīcijas riska kapitālā un sociālos projektos un atvieglos investoriem iespējas finansēt mazus un vidējus inovatīvus uzņēmumus. Turklāt Komisija plāno virzīt programmu, lai atbalstītu valsts un reģionālo kapitāla tirgu attīstību dalībvalstīs.

KTS nākamā posma paātrināšana

Komisija tagad ātri virzīs citu galveno KTS pasākumu nākamo posmu. Atšķirības maksātnespējas režīmos rada ilgstošus šķēršļus kapitāla tirgu attīstībai ES. Komisija drīzumā iesniegs priekšlikumu par uzņēmumu pārstrukturēšanu un maksātnespēju, lai paātrinātu līdzekļu atgūšanu un dotu uzņēmumiem otru iespēju, ja tie cieš neveiksmi pirmajā reizē.  

Mēs likvidēsim nodokļu šķēršļus, kas kavē kapitāla tirgu attīstību. Mēs rosināsim dalībvalstis likvidēt ieturējuma nodokļu šķēršļus un rosināt nodokļu paraugpraksi riska kapitāla veicināšanā, piemēram, palielinot pašu kapitāla finansējumu virs parāda līmeņa. Tas veicinās kapitāla ieguldījumus un nāks par labu finanšu stabilitātei, jo uzņēmumi ar stingrāku kapitāla bāzi būtu mazāk jutīgi pret satricinājumiem. Komisija ir iecerējusi novembrī nākt klajā ar priekšlikumu par parāda/kapitāla nelīdzsvarotību saistībā ar tās priekšlikumu par kopējo konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) un aicina Padomi pieņemt minēto pasākumu pēc iespējas ātrāk.  Komisija arī līdz gada beigām grozīs apdrošināšanas un banku nozares tiesību aktus, lai vēl vairāk stimulētu privātā sektora investīcijas infrastruktūrā un MVU.

Jaunu KTS prioritāšu izstrāde

Komisija izstrādās turpmākās prioritātes. Komisija atbalstīs privāto pensiju tirgu un citu privātpersonām sniegto finanšu pakalpojumu attīstību, lai rosinātu Eiropas iedzīvotājus labāk izmantot savus ietaupījumus.

Tā izveidos ekspertu grupu, lai izstrādātu vispusīgu Eiropas ilgtspējīga finansējuma stratēģiju, lai atbalstītu investīcijas "zaļās" tehnoloģijās un nodrošinātu, ka finanšu sistēma spēj finansēt izaugsmi ilgtspējīgā veidā.  

Tehnoloģijas virza straujās pārmaiņas finanšu sektorā un tās spēj palielināt kapitāla tirgu lomu, kā arī tuvināt tos uzņēmumiem un investoriem. Tas, piedāvājot plašāku pakalpojumu klāstu, sniedz labumu arī patērētājiem. Šis novatoriskais potenciāls būtu jāizmanto. Komisija turpinās darbu, lai izstrādātu koordinētu politikas pieeju, kas atbalsta FinTech attīstību atbilstīgā normatīvajā vidē. 

Lai nodrošinātu investoru aizsardzību, sekmētu kapitāla tirgu integrāciju un nodrošinātu finanšu stabilitāti, ir svarīgi veikt efektīvu un konsekventu uzraudzību. Komisija, cieši apspriežoties ar Eiropas Parlamentu un Padomi, apsvērs turpmākos pasākumus attiecībā uz uzraudzības sistēmu, kuri ir nepieciešami, lai pilnībā izmantotu KTS potenciālu.

Komisija turpinās sekot līdzi notikumu gaitai un apzināt turpmākos pasākumus, kas vajadzīgi, lai attīstītu kapitāla tirgu savienību 2017. gada KTS vidusposma pārskata kontekstā, kas tiks drīz uzsākts.

Konteksts

Kapitāla tirgu savienības mērķis ir labāk sasaistīt ietaupījumus ar investīcijām un stiprināt Eiropas finanšu sistēmu, nodrošinot alternatīvus finansējuma avotus un palielinot iespējas privātiem un institucionāliem ieguldītājiem. Brīvas kapitāla pārrobežu plūsmas šķēršļu likvidēšana stiprinās ekonomisko un monetāro savienību, atbalstot ekonomikas konverģenci un palīdzot mazināt ekonomikas satricinājumus eirozonā un ārpus tās, lai Eiropas ekonomiku padarītu izturētspējīgāku.

Komisija 2015. gada 30. septembrī pieņēma Rīcības plānu kapitāla tirgu savienības (KTS) izveidei. Rīcības plānā ir izklāstīta pasākumu programma, kuru mērķis ir līdz 2019. gadam Eiropas Savienībā izveidot integrēta kapitāla tirgus pamatelementus.

Rīcības plāns ir balstīts uz šādiem pamatprincipiem:

  • radīt vairāk iespēju ieguldītājiem,

  • finansējuma sasaistīšana ar reālo ekonomiku,

  • spēcīgākas un izturētspējīgākas finanšu sistēmas veicināšana,

  • finanšu integrācijas padziļināšana un konkurences palielināšana.

Komisija 2016. gada 25. aprīlī izvērtēja progresu, kas panākts pirmajos sešos mēnešos kopš kapitāla tirgu savienības rīcības plāna pieņemšanas, un publicēja pirmo KTS novērtējuma ziņojumu.

Eiropadome 2016. gada 28. jūnijā aicināja panākt ātru un apņēmīgu progresu, lai nodrošinātu uzņēmumiem vieglāku pieeju finansējumam un atbalstītu investīcijas reālajā ekonomikā, virzot uz priekšu KTS programmas īstenošanu.

Papildu informācija 

Paziņojums "Kapitāla tirgu savienība – reformas paātrināšana"

Rīcības plāns kapitāla tirgu savienības izveidei

Kapitāla tirgu savienība: pirmais novērtējuma ziņojums

IP/16/3001

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar