Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pranešimas apie Sąjungos padėtį 2016 m. Kapitalo rinkų sąjungos sukūrimas. Komisija spartina reformą

Strasbūras, 2016 m. rugsėjo 14 d.

Įsivaizduokite Suomijoje besikuriančią įmonę, kuri negali gauti banko paskolos. Šiuo metu jos galimybės gauti lėšų būtų labai ribotos. Kapitalo rinkų sąjunga pasiūlys alternatyvių finansavimo šaltinių – neformalių investuotojų, rizikos kapitalo, rinkos finansavimo priemonių, – kad padėtų besikuriančioms įmonėms. (Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris, „Pranešimas apie Sąjungos padėtį 2016 m.“)

 Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio 2016 m. pranešimo apie Sąjungos padėtį proga Europos Komisija šiandien nustatė tolesnius veiksmus, kuriais siekia paspartinti kapitalo rinkų sąjungos (KRS) sukūrimą. KRS yra vienas iš pavyzdinių J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos projektų skatinant darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą Europoje.

KRS yra viena iš pagrindinių Komisijos Investicijų plano Europai dalių. Ja siekiama pagerinti įmonių galimybes gauti alternatyvų ir įvairesnį finansavimą, kad jų veikla galėtų klestėti. Dėl kapitalo rinkų sąjungos Europos finansų sistema tampa stabilesnė. Ja sudaromos sąlygos kapitalui laisviau judėti tarp bendrosios rinkos valstybių, kad jį būtų galima tinkamai panaudoti siekiant paremti mūsų bendroves ir suteikti europiečiams daugiau investavimo galimybių.

Šiandien paskelbtame komunikate nustatyta, kokių veiksmų reikia imtis, kad KRS kuo greičiau padarytų juntamą poveikį vietoje. Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą skubiai užbaigti įgyvendinti pirmąsias pasiūlytas priemones ir nedelsdama pasiūlys naujų veiksmų. Prieš metus pradėtame įgyvendinti kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plane nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis siekiant ne vėliau kaip iki 2019 m. siekiant padėti kapitalo rinkų sąjungos pagrindus.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Šiandien kaip niekad svarbu Europos Sąjungoje plėtoti patikimesnes ir tvirtesnes kapitalo rinkas, kad lėšos pasiektų mūsų bendroves ir taip būtų prisidėta prie realiosios ekonomikos, augimo ir investicijų. Atėjo laikas užbaigti pirmąjį kapitalo rinkų sąjungos kūrimo etapą ir imtis naujų prioritetų. Glaudžiai bendradarbiausime su teisėkūros institucijomis, kad kapitalo rinkų sąjunga būtų sukurta kuo greičiau.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir investicijas atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas kalbėjo: „Svarbiausia Investicijų plano dalis – pagerinti verslo sąlygas valstybėse narėse ir pašalinti kliūtis investicijoms. Sukūrus kapitalo rinkų sąjungą šios kliūtys bus pašalintos, kad galėtume skatinti privačiojo sektoriaus investicijas į infrastruktūrą ir MVĮ. Jau ėmėmės kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų, pavyzdžiui, pasiekėme, kad draudimo bendrovės galėtų lengviau ir pigiau investuoti į ilgalaikius infrastruktūros projektus. Toliau tęsime savo veiksmų plane numatytą veiklą ir tikimės, kad valstybės narės įvykdys nacionaliniu lygmeniu reikalingas reformas.“

Užbaigti įgyvendinti pirmąsias KRS priemonės

Šiandien paskelbtame komunikate raginama kuo skubiau užbaigti įgyvendinti veiksmų plane pasiūlytas pirmąsias priemones.

Nedelsiant įgyvendinus pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentų rinkinį būtų galima gana greitai sukurti realiajai ekonomikai naudingų papildomų finansavimo šaltinių: Taryba jau pasiekė susitarimą dėl paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais, dabar reikia, kad skubi pažanga būtų padaryta Europos Parlamente. Taikant paprastą, skaidrų ir standartizuotą pakeitimą vertybiniais popieriais bus atlaisvinti pajėgumai bankų balansuose ir bus suteikta investavimo galimybių investuotojams. Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais veiklą ES būtų galima saugiai atgaivinti iki prieš krizę buvusio lygio, ekonomika būtų sustiprinta 100 mlrd. EUR suma ir padidėtų finansinis stabilumas. 

Komisija dės visas pastangas, kad iki metų pabaigos padėtų teisėkūros institucijoms susitarti dėl taisyklių prospektų srityje modernizavimo. Taip padidės galimybės naudotis kapitalo rinkomis, visų pirma mažesnėms bendrovėms.

Komisija taip pat ragina Europos Parlamentą ir Tarybą iki 2016 m. pabaigos užbaigti rengti pasiūlymą dėl rizikos kapitalo rinkų stiprinimo ir socialinių investicijų didinimo. Tai padės skatinti investicijas į rizikos kapitalą ir socialinius projektus, o investuotojams bus paprasčiau finansuoti mažąsias ir vidutines novatoriškas bendroves. Be to, Komisija ketina valstybėse narėse įgyvendinti programą, kuria remiama nacionalinių ir regioninių kapitalo rinkų plėtra.

Paspartinti kito KRS etapo įgyvendinimą

Dabar Komisija nedelsdama imsis įgyvendinti kitą pagrindinių KRS veiksmų etapą. Nemokumo procedūrų skirtumai yra ilgalaikė ES kapitalo rinkų plėtros kliūtis. Netrukus Komisija pateiks pasiūlymą dėl įmonių restruktūrizavimo ir nemokumo, kad paspartintų turto susigrąžinimą ir suteiktų įmonėms antrą galimybę po pirmojo bankroto.  

Panaikinsime mokesčių kliūtis, kurios trukdo plėtoti kapitalo rinkas. Valstybes nares skatinsime panaikinti dėl išskaičiuojamojo mokesčio kylančias kliūtis ir remti geriausią rizikos kapitalo skatinimo praktiką, pavyzdžiui, ne skolos, bet nuosavo kapitalo finansavimo didinimą. Taip būtų paskatintos investicijos į nuosavą kapitalą ir padidėtų finansinis stabilumas, nes tvirtesnę kapitalo bazę turinčios bendrovės būtų mažiau pažeidžiamos. Lapkričio mėn., teikdama pasiūlymą dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (CCCTB), Komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl skolos ir nuosavybės vertybinių popierių apmokestinimo tvarkos šališkumo. Ji ragina Tarybą šią priemonę priimti kuo greičiau.  Be to, iki metų pabaigos Komisija iš dalies pakeis draudimo ir bankininkystės teisės aktus, siekdama dar labiau paskatinti privačiojo sektoriaus investicijas į infrastruktūrą ir MVĮ.

Nustatyti naujus KRS prioritetus

Komisija nustatys tolesnius prioritetus. Ji rems asmeninių pensijų rinkų ir kitų mažmeninių finansinių paslaugų kūrimą, kad europiečiai būtų skatinami geriau panaudoti savo santaupas.

Komisija įsteigs ekspertų grupę, kuri turės parengti visapusišką Europos tvaraus finansavimo strategiją siekiant paremti investicijas į ekologiškas technologijas ir užtikrinti, kad finansų sistema galėtų tvariai finansuoti ekonomikos augimą.  

Dėl technologijų pažangos finansų sektoriuje vyksta daug pokyčių, o prie bendrovių ir investuotojų priartintų kapitalo rinkų vaidmuo gali didėti. Tai naudinga ir vartotojams, nes didėja paslaugų pasiūla. Šį inovacijų potencialą reikia išnaudoti. Komisija parengs suderintas politikos priemones, kad tinkamoje reguliavimo aplinkoje būtų remiamas finansinių paslaugų technologijų plėtojimas. 

Siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, skatinti Europos kapitalo rinkų integraciją ir užtikrinti finansinį stabilumą, būtina veiksminga ir nuosekli priežiūra. Glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Parlamentu ir Taryba, Komisija apsvarstys tolesnius su priežiūros sistema susijusius veiksmus, reikalingus siekiant visapusiškai išnaudoti KRS galimybes.

Greitai bus pradėta 2017 m. KRS laikotarpio vidurio peržiūra, per kurią Komisija stebės tolesnius pokyčius ir nustatys kitus KRS įgyvendinti būtinus veiksmus.

Pagrindiniai faktai

Kapitalo rinkų sąjungos tikslas – geriau suderinti taupymą ir investicijas ir stiprinti Europos finansų sistemą numatant alternatyvius finansavimo šaltinius bei didinant neprofesionaliųjų ir institucinių investuotojų galimybes. Pašalinus laisvo kapitalo judėjimo tarp valstybių kliūtis, sustiprės ekonominė ir pinigų sąjunga, nes tai paskatins ekonominę konvergenciją ir padės atlaikyti ekonominius sukrėtimus euro zonoje bei už jos ribų, taigi Europos ekonomika taps atsparesnė.

2015 m. rugsėjo 30 d. Komisija priėmė Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planą. Veiksmų plane nustatyta veiksmų programa, kurios tikslas – iki 2019 m. padėti pagrindą integruotai Europos Sąjungos kapitalo rinkai.

Veiksmų planas grindžiamas šiais pagrindiniais principais:

  • suteikti investuotojams daugiau galimybių,

  • finansavimą susieti su realiąja ekonomika,

  • skatinti kurti stipresnę ir atsparesnę finansų sistemą,

  • skatinti finansinę integraciją ir didinti konkurenciją.

2016 m. balandžio 25 d. Komisija įvertino pažangą, padarytą per pirmuosius šešis mėnesius nuo kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų plano patvirtinimo, ir paskelbė pirmąją kapitalo rinkų sąjungos esamos padėties ataskaitą.

2016 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Taryba paragino sparčiai ir ryžtingai daryti pažangą siekiant įmonėms užtikrinti paprastesnes galimybes gauti finansavimą ir remti investicijas į realiąją ekonomiką toliau įgyvendinant kapitalo rinkų sąjungos darbotvarkę.

Daugiau informacijos 

Komunikatas dėl kapitalo rinkų sąjungos. Klausimai ir atsakymai

Komunikatas dėl spartesnės kapitalo rinkų sąjungos reformos

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planas

Kapitalo rinkų sąjunga. Pirmoji esamos padėties ataskaita

IP/16/3001

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar