Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila 2016: Pääomamarkkinaunionin viimeistely – komissio nopeuttaa uudistuksia

Strasbourg 14. syyskuuta 2016

”Kuvittele tilanne, että suomalainen aloitteleva yrittäjä ei saa pankkilainaa. Tällä hetkellä vaihtoehdot ovat vähissä. Pääomamarkkinaunioni tarjoaa tärkeitä vaihtoehtoisia rahoituslähteitä – bisnesenkelit, riskipääoma, markkinarahoitus – joilla yritykset pääsevät alkuun." – Puheenjohtaja Juncker, Puhe unionin tilasta 2016

 Euroopan komissio on puheenjohtaja Junckerin unionin tilaa 2016 koskevan puheen yhteydessä tänään esitellyt jatkotoimet pääomamarkkinaunionin viimeistelemiseksi. Pääomamarkkinaunioni on Junckerin komission lippulaivahanke, jolla edistetään kasvua ja työllisyyttä.

Pääomamarkkinaunioni on keskeinen osa komission Euroopan investointiohjelmaa. Sillä pyritään asettamaan yritysten saataville vaihtoehtoisia, erilaisia rahoituslähteitä, joiden avulla menestyä. Se vakauttaa Euroopan rahoitusjärjestelmää. Pääomamarkkinaunionissa pääoma voi liikkua vapaasti rajojen yli sisämarkkinoilla, jolloin se saadaan hyötykäyttöön tukemaan yrityksiä ja eurooppalaisille avautuu enemmän sijoitusmahdollisuuksia.

Tänään julkaistussa tiedonannossa esitetään tarvittavat toimet, joilla pääomamarkkinaunionin vaikutukset saadaan tuntumaan markkinoilla mahdollisimman nopeasti. Komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa saattamaan ehdotettujen toimien ensimmäisen erän käsittelyn nopeasti päätökseen. Komissio myös nopeuttaa seuraavan vaiheen toimia. Vuosi sitten hyväksytyssä pääomamarkkinaunionia koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetään toimet, joilla on määrä toteuttaa pääomamarkkinaunioni vuoteen 2019 mennessä.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis toteaa EU:n pääomamarkkinoiden vahvistamisen ja syventämisen olevan nyt tärkeämpää kuin koskaan. ”EU:n pääomamarkkinoiden vahvistaminen ja syventäminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Euroopan yritysten on saatava rahoitusta, koska siitä on hyötyä reaalitaloudelle, kasvulle ja investoinneille. Nyt on aika saada pääomamarkkinaunionin ensimmäisen vaiheen toimet päätökseen ja siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jossa keskitytään uusiin painopistealueisiin. Teemme lainsäätäjien kanssa tiivistä yhteistyötä aloitteiden nopeuttamiseksi ja pääomamarkkinaunionin toteuttamiseksi.”

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan investointiohjelman tärkein osa on liiketoimintaympäristön parantaminen jäsenvaltioissa ja investointien esteiden poistaminen. ”Kun pääomamarkkinaunioni on toteutettu kokonaisuudessaan, nämä esteet ovat poissa ja yksityistä sektoria voidaan kannustaa sijoittamaan infrastruktuuriin ja pk-yrityksiin. Pääomamarkkinaunionin toteuttamiseksi on jo esimerkiksi tehty vakuutusyhtiöille helpommaksi ja edullisemmaksi sijoittaa pitkäkestoisiin infrastruktuurihankkeisiin. Jatkamme toimintasuunnitelman toteuttamista ja luotamme jäsenvaltioiden tukeen tarvittavien uudistusten läpiviemiseksi kansallisella tasolla.”

Ensimmäisten pääomamarkkinaunionin toteuttamistoimien viimeistely

Tänään julkaistussa tiedonannossa peräänkuulutetaan toimintasuunnitelman mukaisesti ehdotettujen ensimmäisten toimien nopeaa toteuttamista.

Arvopaperistamispaketin sujuvalla täytäntöönpanolla voidaan nopeasti luoda lisärahoitusta reaalitalouteen: neuvosto on jo päässyt sopimukseen yksinkertaisesta, läpinäkyvästä ja standardoidusta arvopaperistamisesta, ja käsittelyn olisi nyt edettävä kiireellisesti Euroopan parlamentissa Yksinkertaisilla, läpinäkyvillä ja standardoiduilla arvopaperistamisilla vapautetaan pankkien taseissa seisovaa kapasiteettia ja tarjotaan sijoittajille sijoitusmahdollisuuksia. Jos EU:n arvopaperistamiset voitaisiin – turvallisesti – elvyttää takaisin finanssikriisiä edeltäneelle tasolle, ne voisivat tuottaa talouteen lisärahoitusta jopa yli 100 miljardia euroa ja samalla vakauttaa taloutta. 

Komissio tekee kaikkensa auttaakseen lainsäätäjiä pääsemään sopimukseen esitettä koskevien sääntöjen nykyaikaistamisesta ennen vuoden loppua. Nykyaikaistaminen helpottaa erityisesti pienempien yritysten pääsyä pääomamarkkinoille.

Komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa saattamaan riskipääomarahoitusmarkkinoiden ja sosiaalisten investointien vahvistamista koskevan ehdotuksen käsittelyn päätökseen vuoden 2016 loppuun mennessä. Toteutuessaan se piristää investointeja riskipääoma- ja yhteiskunnallisiin hankkeisiin ja tekee sijoittajille helpommaksi rahoittaa pieniä ja keskisuuria innovaatioyrityksiä. Komissio aikoo lisäksi ehdottaa ohjelmaa, jolla tuetaan kansallisia ja alueellisia pääomamarkkinoita jäsenvaltioissa.

Pääomamarkkinaunionin seuraavan vaiheen nopeuttaminen

Komissio aikoo pian esittää pääomamarkkinaunionin seuraavan vaiheen toimia. Maksukyvyttömyysjärjestelyjen väliset erot ovat jo pitkään haitanneet EU:n pääomamarkkinoiden kehitystä. Komissio aikoo pian tehdä liiketoimien uudelleenjärjestelyjä ja maksukyvyttömyyttä koskevan ehdotuksen nopeuttaakseen varojen takaisin saamista ja antaakseen yrityksille toisen mahdollisuuden, jos ensimmäinen kerta päättyy konkurssiin.  

Pääomamarkkinoiden kehityksen tiellä olevat veroesteet kaadetaan. Jäsenvaltioita kannustetaan poistamaan lähdeveroon liittyvät esteet ja levittämään parhaita käytäntöjä riskipääomarahoituksen edistämisessä. Tavoitteena on muun muassa oman pääoman ehtoisen rahoituksen lisääminen velkarahoituksen sijaan. Tämä kannustaisi pääomasijoituksiin ja hyödyttäisi myös rahoitusjärjestelmän vakautta, kun pääomapohjaltaan vahvistuneet yritykset olisivat vähemmän alttiita markkinahäiriöille. Komission aikomuksena on tehdä yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa koskevan ehdotuksen yhteydessä marraskuussa velkarahoituksen edullisen verokohtelun poistamista koskeva ehdotus, ja komissio pyytää neuvostoa hyväksymään sen niin nopeasti kuin mahdollista.  Komissio aikoo myös muuttaa vakuutus- ja pankkilainsäädäntöä vuoden loppuun mennessä, jotta vapautettaisiin varoja infrastruktuuriin ja pk-yrityksiin tehtäviin yksityisiin sijoituksiin.

Pääomamarkkinaunionin uudet painopisteet

Komissio kehittää uusia painopistealueita. Se tukee yksilöllisten eläkkeiden markkinoiden ja muiden vähittäisrahoituspalvelujen kehitystä, jotta eurooppalaisia kannustettaisiin sijoittamaan säästönsä nykyistä paremmin.

Komissio perustaa asiantuntijaryhmän laatimaan kestävää rahoitusta koskevan kattavan eurooppalaisen strategian, jolla paitsi tuetaan sijoituksia vihreään teknologiaan myös varmistetaan, että rahoitusjärjestelmä voi rahoittaa kasvua kestävällä tavalla.  

Teknologia vetää rahoitusalaa nopeaan muutokseen. Sillä on mahdollisuus kasvattaa pääomamarkkinoiden asemaa ja tuoda pääomamarkkinoita lähemmäs yrityksiä ja sijoittajia. Teknologia myös hyödyttää kuluttajia tarjoamalla heille laajemman palveluvalikoiman. Tämä innovaatiopotentiaali olisi hyödynnettävä. Komissio laatii koordinoidun toimintapoliittisen lähestymistavan, jolla tuetaan rahoitusteknologian kehittämistä tarkoituksenmukaisessa sääntely-ympäristössä. 

Tehokas ja johdonmukainen valvonta on olennaista varmistettaessa sijoittajansuojaa, edistettäessä pääomamarkkinoiden yhdentymistä ja turvattaessa rahoitusvakautta. Komissio tarkastelee tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa muita valvontakehykseen liittyviä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen pääomamarkkinaunionin potentiaalin hyödyntämiseksi kokonaisuudessaan.

Komissio jatkaa kehityksen seurantaa ja määrittää pääomamarkkinaunionin tulevia kehittämistoimia pian käynnistettävän vuoden 2017 väliarvioinnin yhteydessä.

Tausta

Pääomamarkkinaunionissa pyritään yhdistämään säästöt ja sijoitukset nykyistä paremmin toisiinsa ja vahvistamaan Euroopan rahoitusjärjestelmää tarjoamalla vaihtoehtoisia rahoituslähteitä ja lisäämällä yksityis- ja yhteisösijoittajien saatavilla olevia vaihtoehtoja. Pääoman vapaan, rajat ylittävän liikkumisen tiellä olevia esteitä poistamalla vahvistetaan talous- ja rahaunionia: tuetaan taloudellista lähentymistä ja autetaan vaimentamaan talouden toimintahäiriöitä euroalueella ja sen ulkopuolella. Tämä lujittaa Euroopan talouden häiriönsietokykyä.

Komissio hyväksyi pääomamarkkinaunionin luomista koskevan toimintasuunnitelman 30. syyskuuta 2015. Toimintasuunnitelmassa esitetään ohjelma, jonka toimilla on määrä luoda Euroopan unioniin yhdennetyt pääomamarkkinat vuoteen 2019 mennessä.

Toimintasuunnitelma perustuu seuraaville keskeisille periaatteille:

  • luodaan sijoittajille lisää mahdollisuuksia

  • yhdistetään rahoitus reaalitalouteen

  • vahvistetaan rahoitusjärjestelmää ja parannetaan sen häiriönsietokykyä

  • syvennetään rahoitusmarkkinoiden integraatiota ja lisätään kilpailua.

Komissio tarkasteli pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeisen ensimmäisen puolivuotisjakson aikaista kehitystä ja julkaisi pääomamarkkinaunionista ensimmäisen tilannekatsauksen 25. huhtikuuta 2016.

Eurooppa-neuvosto korosti 28. kesäkuuta 2016 pitämässään kokouksessa, että on tärkeää ”varmistaa yrityksille helpompi rahoituksen saanti ja tukea investointeja reaalitalouteen edistämällä pääomamarkkinaunionin tavoitteita”.

Lisätietoja: 

Kysymyksiä ja vastauksia pääomamarkkinaunionista laaditusta tiedonannosta

Tiedonanto ”Pääomamarkkinaunioni – Vauhtia uudistuksiin”

Pääomamarkkinaunionin luomista koskeva toimintasuunnitelma

Pääomamarkkinaunioni: Ensimmäinen tilannekatsaus

IP/16/3001

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar