Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

2016. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus: kapitaliturgude liidu loomine – komisjon kiirendab reforme

Strasbourg, 14. september 2016

„Kujutage ette, et ühele Soome idufirmale ei anta pangalaenu. Praegu on võimalused piiratud. Kapitaliturgude liit pakub olulisi alternatiivseid rahastamisallikaid – äriinglid, riskikapital, turupõhine rahastamine – aitamaks idufirmadel tegevust alustada.“ – President Juncker, 2016. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus.

 Pidades silmas president Junckeri 2016. aasta kõnet olukorrast Euroopa Liidus, pani Euroopa Komisjon täna paika järgmised sammud kapitaliturgude liidu loomise kiirendamiseks. Kapitaliturgude liit on Junckeri komisjoni peamine projekt Euroopas töökohtade loomise ja majanduskasvu edendamiseks.

Kapitaliturgude liit on oluline osa komisjoni investeerimiskavast Euroopa jaoks. Selle eesmärk on anda ettevõtetele juurdepääs mitmekesisematele alternatiivsetele rahastamisallikatele, et nad saaksid kasvada. See muudab Euroopa finantssüsteemi stabiilsemaks. See võimaldab kapitalil ühtsel turul vabamalt üle piiride liikuda, et seda saaks kasutada ettevõtete toetamiseks ja eurooplastele rohkemate investeerimisvõimaluste pakkumiseks.

Tänases teatises kirjeldatakse samme, mida on vaja tagamaks, et kapitaliturgude liidu tegelik mõju avaldub võimalikult ruttu. Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles esimese laine kavandatud meetmeid kiiresti lõplikult vormistama ja kiirendab ise järgmiste meetmete esitamist. Kapitaliturgude liidu loomise tegevuskavas, mis käivitati aasta tagasi, nähti ette meetmed kapitaliturgude liidu põhielementide paikapanemiseks hiljemalt 2019. aastaks.

Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis ütles: „Tugevamate ja sügavamate kapitaliturgude arendamine ELis on olulisem kui kunagi varem, et võimaldada rahalistel vahenditel liikuda ettevõtetesse ja toetada reaalmajandust, majanduskasvu ja investeerimist. On aeg lõpetada töö kapitaliturgude liidu esimeste elementide kallal ja hakata tegelema uute prioriteetidega. Teeme tihedalt koostööd kaasseadusandjatega, et saaksime kiiresti edusamme teha ja kapitaliturgude liidu reaalsuseks muuta.“

Euroopa Komisjoni asepresident ning töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute volinik Jyrki Katainen ütles: „Investeerimiskava kõige olulisem osa on liikmesriikide ettevõtluskeskkonna parandamine ja investeerimistakistuste kõrvaldamine. Kapitaliturgude liidu loomine aitab neid takistusi kõrvaldada ning edendada erasektori investeerimist taristusse ja VKEdesse. Oleme kapitaliturgude liidu raames juba samme astunud, näiteks muutnud pikaajalistesse taristuprojektidesse investeerimise kindlustusandjatele lihtsamaks ja odavamaks. Jätkame tegevuskavas ette nähtud töödega ja loodame liikmesriikide toetusele, et viia riikide tasandil ellu vajalikud reformid.“

Esimeste kapitaliturgude liiduga seotud meetmete lõplik vormistamine

Tänase teatisega nõutakse esimeste tegevuskava raames kavandatud meetmete kiiret elluviimist.

Väärtpaberistamispaketi kiire rakendamine võib aidata kaasata reaalmajanduses kiiresti lisavahendeid. Nõukogu on juba saavutanud kokkuleppe lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise (ehk nn standardväärtpaberistamise) kohta ning nüüd tuleks Euroopa Parlamendis kiiresti edasi liikuda. Standardväärtpaberistamine vabastab pankade bilanssides vahendeid ja pakub investoritele investeerimisvõimalusi. Kui väärtpaberistamise saaks ELis viia taas turvaliselt kriisieelsele tasemele, annaks see majandusele 100 miljardit eurot ja edendaks finantsstabiilsust. 

Komisjon teeb kõik võimaliku toetamaks seda, et kaasseadusandjad jõuaksid prospektireeglite ajakohastamises aasta lõpuks kokkuleppele. See parandab eelkõige väiksemate ettevõtete juurdepääsu kapitaliturgudele.

Lisaks palub komisjon Euroopa Parlamendil ja nõukogul vormistada 2016. aasta lõpuks ettepanek riskikapitaliturgude ja sotsiaalsete investeeringute tugevdamiseks. See edendab investeerimist riskikapitali ja sotsiaalprojektidesse ning muudab investeerimise väikestesse ja keskmise suurusega innovatiivsetesse ettevõtetesse investoritele lihtsamaks. Peale selle kavatseb komisjon edendada programmi riiklike ja piirkondlike kapitaliturgude arendamise toetamiseks liikmesriikides.

Kapitaliturgude liidu järgmise etapi elluviimise kiirendamine

Komisjon hakkab nüüd kiiresti ellu viima kapitaliturgude liiduga seotud muude peamiste meetmete järgmist etappi. Maksejõuetusmenetluste erinevused kujutavad endast ammust takistust ELi kapitaliturgude arengu ees. Komisjon esitab varsti ettepaneku ettevõtete restruktureerimise ja maksejõuetuse kohta eesmärgiga kiirendada varade sissenõudmist ja anda ettevõtetele teine võimalus, juhul kui neid esimene kord saatis ebaedu.  

Kõrvaldame maksudega seotud tõkked, mis takistavad kapitaliturgude arengut. Julgustame liikmesriike kõrvaldama kinnipeetavate maksude tõkked ja toetama parimaid maksutavasid riskikapitali edendamisel, näiteks laenuvõtmise asemel omakapitali kaudu rahastamise suurendamist. See edendab investeerimist omakapitali ja finantsstabiilsust, sest tugevama kapitalibaasiga ettevõtted on majandusšokkide suhtes vähem haavatavad. Äriühingu tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi puudutava ettepaneku kontekstis kavatseb komisjon esitada novembris ettepaneku, milles käsitletakse võlakohustuste eelistamist omakapitalile, ning kutsub nõukogu üles võtma kõnealune meede vastu võimalikult kiiresti.  Komisjon muudab aasta lõpuks ka kindlustus- ja pangandusalaseid õigusakte, et soodustada veelgi erainvesteeringuid taristusse ja VKEdesse.

Kapitaliturgude liiduga seotud uute prioriteetide väljatöötamine

Komisjon töötab välja täiendavad kapitaliturgude liiduga seotud prioriteedid. Ta toetab personaalpensionide turgude ja muude finantsteenuste jaeturgude arendamist, et julgustada eurooplasi kasutama oma sääste otstarbekamalt.

Ta moodustab eksperdirühma põhjaliku Euroopa jätkusuutliku rahanduse strateegia väljatöötamiseks, et toetada investeerimist keskkonnahoidlikusse tehnoloogiasse ja tagada, et finantssüsteem saab kasvu jätkusuutlikult rahastada.  

Tehnoloogia tingib finantssektoris kiireid muutusi ning võib suurendada kapitaliturgude rolli ja tuua need ettevõtetele ja investoritele lähemale. Sellest saavad kasu ka tarbijad, kuna teenuste valik on suurem. Seda innovatsioonipotentsiaali tuleks ära kasutada. Komisjon teeb tööd sellise koordineeritud poliitilise lähenemisviisi väljatöötamiseks, mis toetab finantstehnoloogia arendamist asjakohases õiguskeskkonnas. 

Investorite kaitse tagamiseks, kapitaliturgude integreerimise edendamiseks ja finantsstabiilsuse kaitsmiseks on äärmiselt oluline tulemuslik ja järjekindel järelevalve. Komisjon kaalub tihedas koostöös Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, milliseid uusi samme on seoses järelevalveraamistikuga vaja kapitaliturgude liidu kõigi võimaluste ärakasutamiseks.

Komisjon jälgib arengut ka edaspidi ja teeb varsti algatatava kapitaliturgude liidu läbivaatamise (vahepealne läbivaatamine 2017) kontekstis kindlaks uued meetmed, mida on vaja kapitaliturgude liidu väljakujundamiseks.

Taust

Kapitaliturgude liidu eesmärk on siduda säästud paremini investeeringutega ning tugevdada Euroopa finantssüsteemi, pakkudes alternatiivseid rahastamisallikaid ning suurendades jae- ja institutsionaalsete investorite võimalusi. Takistuste kõrvaldamine kapitali vabalt piiriüleselt liikumiselt tugevdab majandus- ja rahaliitu, toetades majanduslikku lähenemist ja aidates pehmendada majandusšokke euroalal ja väljaspool seda, mis omakorda muudab Euroopa majanduse vastupidavamaks.

30. septembril 2015 võttis komisjon vastu kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava. Tegevuskavaga on nähtud ette meetmeprogramm, mille eesmärk on määrata 2019. aastaks kindlaks Euroopa Liidu integreeritud kapitalituru peamised elemendid.

Tegevuskava aluseks on järgmised põhimõtted:

  • luua investoritele rohkem võimalusi,

  • siduda rahastamine reaalmajandusega,

  • edendada tugevamat ja vastupidavamat finantssüsteemi,

  • süvendada finantsintegratsiooni ja suurendada konkurentsi.

25. aprillil 2016 tegi komisjon kokkuvõtte edusammudest, mis on tehtud esimese kuue kuu jooksul pärast kapitaliturgude liidu tegevuskava vastuvõtmist, ja avaldas esimese ülevaate kapitaliturgude liidu hetkeseisust.

Euroopa Ülemkogu kutsus oma 28. juuni 2016. aasta kohtumisel üles tegema kiireid ja otsustavaid edusamme, et tagada ettevõtetele lihtsam juurdepääs rahastamisele ja toetada investeerimist reaalmajandusse, jätkates tööd kapitaliturgude liiduga.

Lisateave 

Teatis kapitaliturgude liidu kohta – küsimused ja vastused

Teatis kapitaliturgude liidu kohta – reformi kiirendamine

Kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava

Kapitaliturgude liit: esimene ülevaade hetkeseisust

IP/16/3001

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar