Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Κατάσταση της Ένωσης 2016 Ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών - η Επιτροπή επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις

Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016

«Ας υποθέσουμε ότι ιδρύεται μια επιχείρηση στη Φινλανδία, αλλά δεν μπορεί να εξασφαλίσει τραπεζικό δάνειο. Σήμερα, οι επιλογές της είναι περιορισμένες. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα προσφέρει εναλλακτικές λύσεις, ζωτικές πηγές χρηματοδότησης για να διευκολύνει την εκκίνηση μιας νέας επιχείρησης, με τη μορφή «επιχειρηματικών αγγέλων», κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου ή χρηματοδότησης από τις χρηματαγορές.» – Πρόεδρος Juncker, Κατάσταση της Ένωσης 2016

Επ’ ευκαιρία της ομιλίας του Προέδρου Juncker για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τα επόμενα βήματα για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, εμβληματικού έργου της Επιτροπής Juncker για την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί βασικό στοιχείο του επενδυτικού σχεδίου της Επιτροπής για την Ευρώπη. Στόχος της είναι να δώσει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε εναλλακτικές, πιο διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Καθιστά σταθερότερο το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης. Επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία στη διασυνοριακή κυκλοφορία των κεφαλαίων στην ενιαία αγορά, ώστε να μπορούν να αξιοποιούνται για τη στήριξη των εταιρειών μας και να προσφέρουν στους Ευρωπαίους πολίτες περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες.

Η σημερινή Ανακοίνωση καθορίζει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου η Ένωση Κεφαλαιαγορών να έχει απτά αποτελέσματα επί τόπου το συντομότερο δυνατό. Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν ταχέως την πρώτη δέσμη προτεινόμενων μέτρων και θα επιταχύνει την υποβολή της επόμενης δέσμης δράσεων. Το σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών που δρομολογήθηκε πριν από ένα έτος καθόρισε δράσεις για την υλοποίηση των βασικών στοιχείων για την Ένωση Κεφαλαιαγορών έως το 2019 το αργότερο.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η ανάπτυξη ισχυρότερων και βαθύτερων κεφαλαιαγορών στην ΕΕ είναι σημαντικότερη από ποτέ προκειμένου να υπάρξει ροή κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις μας, προς όφελος της πραγματικής οικονομίας, της ανάπτυξης και των επενδύσεων Είναι πλέον καιρός να ολοκληρώσουμε τα πρώτα βασικά στοιχεία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και να προχωρήσουμε με νέες προτεραιότητες. Θα συνεργαστούμε στενά με τους συννομοθέτες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και να υλοποιήσουμε την Ένωση Κεφαλαιαγορών.»

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jyrki Katainen, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, δήλωσε τα εξής: «Το πιο σημαντικό μέρος του Επενδυτικού Σχεδίου είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στα κράτη μέλη και η άρση των εμποδίων στις επενδύσεις. Η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών θα συμβάλει στην εξάλειψη των εμποδίων ώστε να μπορέσουμε να τονώσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές και ΜΜΕ. Έχουμε ήδη λάβει μέτρα στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, όπως η δυνατότητα για τις ασφαλιστικές εταιρείες να επενδύουν ευκολότερα και φθηνότερα σε μακροπρόθεσμα έργα υποδομών. Θα συνεχίσουμε την προώθηση των εργασιών στο σχέδιο δράσης μας και υπολογίζουμε στην υποστήριξη των κρατών μελών για την πραγματοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο.»

Οριστικοποίηση των πρώτων μέτρων για την Ένωση Κεφαλαιαγορών

Με τη σημερινή ανακοίνωση ζητείται η ταχεία ολοκλήρωση των πρώτων μέτρων που προτείνονται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης.

Η ταχεία εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τις τιτλοποιήσεις μπορεί να δημιουργήσει τάχιστα πρόσθετη χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία: το Συμβούλιο έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και τώρα θα πρέπει να σημειωθεί επειγόντως πρόοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις θα απελευθερώσουν πόρους στους ισολογισμούς των τραπεζών και θα παράσχουν επενδυτικές ευκαιρίες για τους επενδυτές. Εάν ήταν δυνατό οι τιτλοποιήσεις της ΕΕ να επανέλθουν – με ασφάλεια – στα προ της κρίσης επίπεδα, αυτό θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την οικονομία με 100 δισεκατ. EUR και να δώσει ώθηση στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τους συννομοθέτες στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για το ενημερωτικό δελτίο πριν από το τέλος του έτους. Αυτό θα αυξήσει την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, ιδίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή καλεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να οριστικοποιήσουν την πρόταση για την ενίσχυση των αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων και κοινωνικών επενδύσεων έως το τέλος του 2016. Έτσι, θα τονωθούν οι επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια και κοινωνικά έργα και θα μπορούν οι επενδυτές να χρηματοδοτούν ευκολότερα μικρές και μεσαίες καινοτόμες εταιρείες. Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται να προωθήσει ένα πρόγραμμα για τη στήριξη της ανάπτυξης εθνικών και περιφερειακών κεφαλαιαγορών στα κράτη μέλη.

Επιτάχυνση της επόμενης φάσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Η Επιτροπή θα προωθήσει τώρα γρήγορα την επόμενη φάση των άλλων βασικών δράσεων της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Οι διαφορές στα καθεστώτα αφερεγγυότητας συνιστούν μακροχρόνιο εμπόδιο στην ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών στην ΕΕ. Η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα πρόταση σχετικά με την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και την αφερεγγυότητα ώστε να επιταχυνθεί η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και να δοθεί στις επιχειρήσεις μια δεύτερη ευκαιρία εάν αποτύχουν στην πρώτη τους προσπάθεια.  

Θα εξαλείψουμε τους φορολογικούς φραγμούς που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών. Θα ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να άρουν τους φραγμούς που αποτελούν οι παρακρατούμενοι φόροι και να προωθήσουν τις βέλτιστες φορολογικές πρακτικές για την προαγωγή επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου, όπως αύξηση της χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια και μείωση του δανεισμού. Αυτό θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου και θα συμβάλει στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση θα είναι λιγότερο ευάλωτες σε κλυδωνισμούς. Η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει πρόταση, τον Νοέμβριο, σχετικά με τη μεροληψία χρέους-μετοχικού κεφαλαίου, στο πλαίσιο της πρότασής της για την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει το εν λόγω μέτρο το συντομότερο δυνατόν.  Η Επιτροπή θα τροποποιήσει επίσης την ασφαλιστική και την τραπεζική νομοθεσία πριν από το τέλος του έτους, με στόχο την περαιτέρω προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές και ΜΜΕ.

Δημιουργία νέων προτεραιοτήτων για την Ένωση Κεφαλαιαγορών

Η Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω προτεραιότητες. Θα στηρίξει την ανάπτυξη των αγορών ατομικών συντάξεων και άλλων λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ώστε οι Ευρωπαίοι να κάνουν καλύτερη χρήση των αποταμιεύσεών τους.

Θα συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, προκειμένου να στηριχθούν οι επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες και να διασφαλισθεί ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο.  

Η τεχνολογία επιφέρει ραγδαίες αλλαγές στον χρηματοπιστωτικό τομέα και έχει τη δύναμη να αυξήσει τον ρόλο των κεφαλαιαγορών και να τις φέρει πιο κοντά στις εταιρείες και τους επενδυτές. Ωφελεί επίσης τους καταναλωτές παρέχοντας ευρύτερη επιλογή υπηρεσιών. Αυτό το καινοτόμο δυναμικό θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Η Επιτροπή θα εργαστεί για την ανάπτυξη συντονισμένης πολιτικής προσέγγισης που να στηρίζει την ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (FinTech) σ κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον. 

Η αποτελεσματική και συνεπής εποπτεία είναι ουσιαστική για την προστασία των επενδυτών, την προώθηση της ολοκλήρωσης των κεφαλαιαγορών και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η Επιτροπή θα εξετάσει, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, περαιτέρω μέτρα όσον αφορά το εποπτικό πλαίσιο που είναι αναγκαίο για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσδιορίζει περαιτέρω δράσεις που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών το 2017 η οποία θα ξεκινήσει σύντομα.

Ιστορικό

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών επιδιώκει να συνδέσει καλύτερα τις αποταμιεύσεις με τις επενδύσεις και να ενισχύσει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα με την παροχή εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και την αύξηση των επιλογών για τους μικροεπενδυτές και θεσμικούς επενδυτές. Η άρση των εμποδίων που παρακωλύουν την ελεύθερη ροή των κεφαλαίων μεταξύ των συνόρων θα ενισχύσει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση με τη στήριξη της οικονομικής σύγκλισης και τη συμβολή στην απορρόφηση των οικονομικών κλυδωνισμών στη ζώνη του ευρώ και πέραν αυτής, και θα καταστήσει την ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανθεκτική.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU). Το σχέδιο δράσης καθορίζει ένα πρόγραμμα δράσεων που αποσκοπούν στη θέσπιση των βασικών στοιχείων μιας ολοκληρωμένης κεφαλαιαγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2019.

Το σχέδιο δράσης διαρθρώνεται γύρω από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

  • Δημιουργία περισσοτέρων ευκαιριών για τους επενδυτές

  • Σύνδεση της χρηματοδότησης με την πραγματική οικονομία

  • Οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και ανθεκτικότερου χρηματοπιστωτικού συστήματος

  • Εμβάθυνση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και τόνωση του ανταγωνισμού

Στις 25 Απριλίου 2016, η Επιτροπή προέβη σε απολογισμό της προόδου που σημειώθηκε κατά τους έξι πρώτους μήνες από την έγκριση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και δημοσίευσε την πρώτη έκθεση προόδου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου 2016 ζήτησε ταχεία και αποφασιστική πρόοδο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τη στήριξη των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, με την πρόοδο στην υλοποίηση του προγράμματος για την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Περισσότερες πληροφορίες: 

Ανακοίνωση με τίτλο «Ένωση Κεφαλαιαγορών - Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων»

Σχέδιο Δράσης για την Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Πρώτη έκθεση προόδου

IP/16/3001

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar