Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Unionens tilstand 2016: Gennemførelse af kapitalmarkedsunionen — Kommissionen fremskynder reformprocessen

Strasbourg, den 14. september 2016

"Tag f.eks. en finsk iværksættervirksomhed, som ikke kan få et banklån. Lige i øjeblikket er mulighederne begrænsede. Kapitalmarkedsunionen vil give alternative og solide finansieringskilder, der kan hjælpe iværksættere til at komme i gang - i form af business angels, venturekapital og markedsfinansiering." - Kommissionsformand Jean-Claude Juncker, Unionens tilstand 2016.

 I anledning af kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand 2016 har Europa-Kommissionen i dag fastlagt, hvilke skridt der skal tages for at fremskynde gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen, der er et af Juncker-Kommissionens flagskibsprojekter for at fremme beskæftigelse og vækst i Europa.

Kapitalmarkedsunionen er et centralt element i Kommissionens investeringsplan for Europa. Den har til formål at give virksomheder adgang til alternative og mere forskelligartede finansieringskilder, og således sikre, at de kan trives. Den gør EU's finansielle system mere stabilt. Den vil gøre det muligt for kapital at bevæge sig mere frit på tværs af grænserne i det indre marked, så den kan anvendes til gavn for og støtte vores virksomheder og give europæerne flere investeringsmuligheder.

Den meddelelse, der fremlægges i dag, fastlægger de skridt, der er nødvendige for at sikre, at kapitalmarkedsunionen så hurtigt som muligt får en mærkbar virkning i praksis. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til hurtigt at færdiggøre den første række foreslåede foranstaltninger og vil fremskynde gennemførelsen af den næste række foranstaltninger. Handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen, der blev lanceret for et år siden, fastsatte tiltag, der skal skabe fundamentet for kapitalmarkedsunionen senest i 2019.

Europa-Kommissionens næstformand Valdis Dombrovskis, der har ansvaret for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen udtalte: "Et stærkere og dybere kapitalmarked i EU er vigtigere end nogensinde, for at pengestrømme kan finde vej til vores virksomheder til fordel for realøkonomien, væksten og investeringerne. Tiden er nu kommet til at lægge sidste hånd på de første dele af fundamentet til en kapitalmarkedsunion og gå videre med nye prioriteter. Vi vil arbejde tæt sammen med medlovgiverne, så vi hurtigt kan komme videre og realisere kapitalmarkedsunionen."

Kommissionens næstformand Jyrki Katainen, som har ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "Den vigtigste del af investeringsplanen er at forbedre erhvervsklimaet i medlemsstaterne og fjerne hindringer for investeringer. Gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen vil medvirke til at nedbryde disse hindringer, således at vi kan fremme den private sektors investeringer i infrastruktur og SMV'er. Vi har allerede truffet foranstaltninger inden for rammerne af kapitalmarkedsunionen, f.eks. gjort det lettere og billigere for forsikringsselskaber at investere i langsigtede infrastrukturprojekter. Vi vil fortsat fremme arbejdet i vores handlingsplan, og vi håber og tror på opbakning fra medlemsstaterne til at gennemføre de nødvendige reformer på nationalt plan."

Afslutning af de første foranstaltninger i forbindelse med kapitalmarkedsunionen

Den meddelelse, der fremlægges i dag, opfordrer til hurtig afslutning af de første foranstaltninger, der er foreslået i henhold til handlingsplanen.

Den hurtige gennemførelse af securitiseringspakken har potentiale til hurtigt at tilvejebringe yderligere finansiering i realøkonomien: Rådet er allerede nået frem til en aftale om simple, transparente og standardiserede (STS) securitiseringer, og det er nu tvingende nødvendigt med fremskridt i Europa-Parlamentet. STS-securitiseringer vil frigøre kapacitet på bankernes balancer og give investorerne investeringsmuligheder. Hvis securitiseringer i EU igen – sikkert – kunne nå et omfang svarende til udstedelsesniveauet før krisen, kunne det sætte skub i økonomien med 100 mia. EUR og øge den finansielle stabilitet. 

Kommissionen vil gøre sit yderste for at støtte medlovgiverne i at nå frem til en aftale om moderniseringen af reglerne om prospekter inden årets udgang. Dette vil forbedre adgangen til kapitalmarkederne, navnlig for mindre virksomheder.

Kommissionen opfordrer også Europa-Parlamentet og Rådet til at færdiggøre forslaget om at styrke venturekapitalmarkederne og de sociale investeringer inden udgangen af 2016. Herved stimuleres investeringer i venturekapital og sociale projekter, og det bliver lettere for investorer at finansiere små og mellemstore innovative virksomheder. Desuden agter Kommissionen at arbejde videre med et program, der skal støtte udviklingen af nationale og regionale kapitalmarkeder i medlemsstaterne.

Fremskyndelse af næste fase af kapitalmarkedsunionen

Kommissionen vil nu hurtigt gå videre med næste fase af andre centrale foranstaltninger i forbindelse med kapitalmarkedsunionen. Forskelle i insolvensordninger har længe været en hindring for udviklingen af kapitalmarkederne i EU. Kommissionen vil snarest fremsætte et forslag om omstrukturering af virksomheder og insolvensprocedurer for at fremskynde inddrivelsen af aktiver og give virksomhederne en ny chance, hvis de en enkelt gang har været nødt til at dreje nøglen om.  

Vi vil fjerne skattemæssige hindringer, som hæmmer kapitalmarkedsudviklingen. Vi vil tilskynde medlemsstaterne til at fjerne hindringer kildeskattemæssige hindringer og anvende bedste praksis med hensyn til fremme af risikovillig kapital, f.eks. øget egenkapitalfinansiering frem for gældsfinansiering. Dette vil tilskynde til egenkapitalinvesteringer og gavne den finansielle stabilitet, eftersom virksomheder med et stærkere kapitalgrundlag vil være mindre sårbare over for chok. Kommissionen agter at fremsætte et forslag om ubalancen mellem gæld og egenkapital i november i forbindelse med sit forslag om det fælles selskabsskattegrundlag og opfordrer Rådet til at vedtage denne foranstaltning hurtigst muligt.  Kommissionen vil desuden ændre forsikrings- og banklovgivningen inden årets udgang for yderligere at frigøre private investeringer i infrastruktur og SMV'er.

Udvikling af nye prioriteter i forbindelse med kapitalmarkedsunionen

Kommissionen vil udarbejde yderligere prioriteter. Den vil støtte udviklingen af markeder for personlige pensionsordninger og andre finansielle tjenesteydelser i detailleddet for at tilskynde europæerne til at udnytte deres opsparinger bedre.

Kommissionen vil nedsætte en ekspertgruppe, der skal udvikle en omfattende europæisk strategi for bæredygtig finansiering, både for at støtte investeringer i grøn teknologi og for at sikre, at det finansielle system kan finansiere vækst på en bæredygtig måde.  

Teknologi er nøgleordet i den hurtige udvikling i den finansielle sektor og har potentialet til at styrke kapitalmarkedernes rolle og bringe disse tættere på virksomheder og investorer. Teknologien gavner også forbrugerne ved at give dem et bredere udvalg af tjenesteydelser. Dette innovative potentiale bør udnyttes. Kommissionen vil bestræbe sig på at udvikle en koordineret politisk tilgang, der støtter udviklingen af fintech inden for hensigtsmæssige lovgivningsmæssige rammer. 

Et effektivt og konsekvent tilsyn er afgørende for at sikre investorbeskyttelse, fremme integration af kapitalmarkederne og sikre finansiel stabilitet. Kommissionen vil i tæt samråd med Europa-Parlamentet og Rådet overveje yderligere skridt i forhold til de tilsynsmæssige rammer, der er nødvendige for at høste det fulde udbytte af kapitalmarkedsunionen.

Kommissionen vil fortsat overvåge udviklingen og udpege yderligere foranstaltninger, som er nødvendige for at udvikle kapitalmarkedsunionen som led i den midtvejsevaluering af kapitalmarkedsunionen i 2017, som snart vil blive iværksat.

Baggrund

Formålet med kapitalmarkedsunionen er at skabe bedre forbindelse mellem opsparinger og investeringer og styrke det europæiske finansielle system ved at tilvejebringe alternative finansieringskilder og øge mulighederne for private investorer og institutionelle investorer. En fjernelse af hindringer for kapitalens frie bevægelighed på tværs af grænserne vil styrke Den Økonomiske og Monetære Union ved at fremme den økonomiske konvergens og bidrage til at afbøde økonomiske chok i og uden for euroområdet og dermed gøre den europæiske økonomi mere modstandsdygtig.

Den 30. september 2015 vedtog Kommissionen en handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion. Handlingsplanen indeholder et program med foranstaltninger, der har til formål at skabe fundamentet for et integreret kapitalmarked i EU senest i 2019.

Handlingsplanen er bygget op omkring følgende nøgleprincipper:

  • Flere muligheder for investorer:

  • Sammenhæng mellem finansiering og realøkonomien

  • Fremme af et stærkere og mere robust finansielt system

  • Større finansiel integration og øget konkurrence

Den 25. april 2016 gjorde Kommissionen status over, hvilke fremskridt der var sket i de første seks måneder siden vedtagelsen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen, og offentliggjorde den første statusrapport.

Det Europæiske Råd opfordrede den 28. juni 2016 til hurtige og målrettede fremskridt for at sikre en lettere adgang til finansiering for virksomhederne og støtte investeringer i realøkonomien ved at gå videre med dagsordenen for kapitalmarkedsunionen.

Yderligere oplysninger: 

Spørgsmål og svar om meddelelsen om kapitalmarkedsunionen

Meddelelse om kapitalmarkedsunionen — en fremskyndelse af reformprocessen

Handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion

Kapitalmarkedsunionen: Første statusrapport

IP/16/3001

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar