Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Stav Unie v roce 2016: Dokončení unie kapitálových trhů – Komise urychluje reformy

Štrasburk 14. září 2016

„Představte si finský startup, který nemůže dostat půjčku. Momentálně má velmi omezené možnosti. Unie kapitálových trhů nabídne alternativu, nezbytné finanční zdroje, jež pomohou startupům s rozjezdem – neformální investoři (tzv. „business angels“), rizikový kapitál, financování ze strany trhů.“ – předseda Juncker, Stav Unie v roce 2016

 U příležitosti projevu předsedy Komise Junckera o stavu Unie v roce 2016 dnes Evropská komise vymezila další kroky k urychlenému dokončení unie kapitálových trhů jakožto stěžejního projektu Junckerovy Komise na podporu zaměstnanosti a růstu v Evropě.

Unie kapitálových trhů je základním stavebním kamenem investičního plánu pro Evropu, který vypracovala Komise. Jejím cílem je poskytnout podnikům přístup k alternativním a rozmanitějším zdrojům financování, aby mohly prosperovat, a zlepšit stabilitu evropského finančního systému. Uvnitř jednotného trhu umožní unie volný pohyb kapitálu přes hranice, aby mohl být lépe využit ve prospěch evropských společností, a Evropanům nabídne více investičních příležitostí.

Dnešní sdělení vytyčuje kroky nutné k tomu, aby se unie kapitálových trhů co nejdříve hmatatelně projevila v praxi. Komise vyzývá Evropský parlament a Radu k urychlenému dokončení první vlny navrhovaných opatření a ona sama také zrychlí provádění dalších kroků. Opatření umožňující položit základy této unie nejpozději do roku 2019 byla vymezena v akčním plánu pro unii kapitálových trhů, zahájeném před rokem.

„Vytvoření pevnějších a prohloubenějších kapitálových trhů v EU je nyní nanejvýš důležité k tomu, aby se umožnil přísun finančních prostředků do evropských společností a podpořila tak reálná ekonomika, růst i investice,“ uvedl místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů.Je načase, abychom dokončili první základy unie kapitálových trhů a stanovili nové priority. Na tomto úkolu budeme úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou, abychom mohli rychle pokročit a unie kapitálových trhů se stala skutečností.“

Místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen, odpovědný za pracovní místa, růst a investice, doplnil: „Nejdůležitějším prvkem investičního plánu je zlepšení podnikatelského prostředí v členských státech a odstranění překážek omezujících investice. Dokončení unie kapitálových trhů pomůže tyto překážky zrušit, a bude tak stimulovat investice soukromého sektoru do infrastruktury a malých a středních podniků. V souvislosti s unií kapitálových trhů jsme již podnikli některé kroky – například pojišťovací společnosti nyní mohou jednodušeji a levněji investovat do dlouhodobých infrastrukturních projektů. Budeme pokračovat v provádění akčního plánu, přičemž počítáme s podporou členských států, pokud jde o provedení nezbytných reforem na národní úrovni.“

Dokončení prvních opatření v rámci unie kapitálových trhů

V dnešním sdělení se požaduje rychlé dokončení prvních opatření navrhovaných v akčním plánu.

Spěšné provedení balíčku právních aktů týkajícího se sekuritizace má potenciál rychle vytvořit další finanční prostředky v reálné ekonomice: Rada již dosáhla dohody ohledně jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace (JTS sekuritizace) a nyní by v této věci měl urychleně pokročit i Evropský parlament. JTS sekuritizace uvolní kapacitu v rozvaze bank a investorům nabídne investiční příležitosti. Pokud by se v Evropě podařilo – bezpečnou cestou – dosáhnout úrovně sekuritizace z doby před krizí, mohlo by to stimulovat hospodářství částkou 100 miliard eur a podpořit finanční stabilitu. 

Komise vyvine maximální úsilí, aby Evropskému parlamentu a Radě pomohla dosáhnout dohody o modernizaci pravidel pro vydávání prospektů cenných papírů do konce tohoto roku. Tato modernizace zlepší přístup na kapitálové trhy, zejména pro menší podniky.

Komise rovněž žádá Evropský parlament a Radu, aby do konce roku 2016 dokončily návrh na posílení trhů rizikového kapitálu a sociálních investic. Takovýto krok stimuluje investice do rizikového kapitálu a sociálních projektů a investorům zjednoduší financování malých a středních inovativních podniků. Dále chce Komise předložit program na podporu rozvoje celostátních a regionálních kapitálových trhů v členských státech.

Rychlejší provedení další fáze unie kapitálových trhů

Komise nyní urychleně provede další fázi činností klíčových pro unii kapitálových trhů. Dlouhodobou překážku pro rozvoj kapitálových trhů v EU představují rozdíly v insolvenčních režimech. Již brzy proto Komise předloží návrh týkající se restrukturalizace a insolvence, který má zrychlit zpětné získávání aktiv a dát druhou šanci společnostem, pokud napoprvé neuspěly.  

Zrušíme daňové překážky, které brzdí rozvoj kapitálových trhů. Podpoříme členské státy v odstraňování překážek v souvislosti se srážkovými daněmi a v prosazování osvědčených daňových postupů na podporu rizikového kapitálu, jako je například větší financování vlastním kapitálem namísto dluhového financování. Tímto způsobem se podnítí kapitálové investice a podpoří finanční stabilita, neboť společnosti se silnější kapitálovou základnou vykazují menší zranitelnost vůči otřesům. V listopadu chce Komise v souvislosti s návrhem na zavedení společného základu daně z příjmů právnických osob předložit návrh, který by omezil zvýhodnění zadlužování podniků, a vyzývá Radu, aby tento právní akt přijala co nejrychleji.  Do konce letošního roku Komise také reviduje právní předpisy pro pojištění a bankovnictví s cílem ještě více uvolnit soukromé investice do infrastruktury a malých a středních podniků.

Rozvíjení nových priorit unie kapitálových trhů

Komise bude rozpracovávat další priority. Podpoří rozvoj trhů s osobními penzijními produkty i jiné retailové finanční služby s cílem motivovat Evropany k lepšímu zhodnocování jejich úspor.

Komise také ustaví skupinu odborníků, jejímž úkolem bude vypracovat komplexní evropskou strategii pro udržitelné finance, jež podnítí investice do ekologických technologií a zajistí, aby byl finanční systém schopen financovat růst způsobem, který je udržitelný.  

Technologický rozvoj přináší ve finančním odvětví rychlé změny a může zvýšit úlohu kapitálových trhů a přiblížit je společnostem a investorům. Přínos má i pro spotřebitele, neboť nabízí širší výběr služeb. Tohoto inovačního potenciálu je třeba využít. Komise vypracuje koordinovanou politickou koncepci, která podpoří rozvoj finančních technologií ve vhodném regulačním prostředí. 

Účinný a důsledný dohled je nezbytný k zajištění ochrany investorů, prosazování integrace kapitálových trhů a zajištění finanční stability. V souvislosti s rámcem dohledu zváží Komise v úzké konzultaci s Evropským parlamentem a Radou další kroky nezbytné k plnému využití potenciálu unie kapitálových trhů.

Komise bude i nadále sledovat situaci a identifikovat další činnosti nutné pro rozvoj unie kapitálových trhů v rámci přezkumu unie kapitálových trhů v polovině období (2017), který bude brzy zahájen.

Souvislosti

Cílem unie kapitálových trhů je vytvořit lepší vazbu mezi úsporami a investicemi a posílit evropský finanční systém prostřednictvím alternativních zdrojů financování a rozšířením možností využívaných retailovými a institucionálními investory. Odstranění překážek omezujících volný pohyb kapitálu přes hranice posílí hospodářskou a měnovou unii, neboť podpoří hospodářskou konvergenci a pomůže tlumit hospodářské otřesy jak v eurozóně, tak mimo ni, čímž přispěje ke zvýšení odolnosti evropského hospodářství.

Dne 30. září 2015 přijala Komise akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů. Tento plán obsahuje program opatření, jejichž cílem je do roku 2019 položit základy integrovaného kapitálového trhu v Evropské unii.

Akční plán vychází z těchto hlavních zásad:

  • Vytváření více příležitostí pro investory

  • Propojení financování s reálnou ekonomikou

  • Podpora silnějšího a odolnějšího finančního systému

  • Prohloubení finanční integrace a intenzivnější hospodářská soutěž

Dne 25. dubna 2016 zhodnotila Komise pokrok dosažený v prvních šesti měsících od přijetí akčního plánu pro unii kapitálových trhů a zveřejnila první zprávu o stavu jejího provádění.

Evropská rada na svém zasedání dne 28. června 2016 vyzvala k rychlému a rozhodnému pokroku s cílem zajistit snadnější přístup k finančním prostředkům pro podniky a podpořit investice do reálné ekonomiky tím, že se pokročí v agendě unie kapitálových trhů.

Další informace: 

Otázky a odpovědi ke sdělení o unii kapitálových trhů

Sdělení Unie kapitálových trhů – urychlení reforem

Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů

Unie kapitálových trhů: První zpráva o stavu provádění

IP/16/3001

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar