Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Състояние на Съюза 2016 г.: Завършване на съюза на капиталовите пазари — Комисията ускорява реформата

Страсбург, 14 септември 2016 r.

„Представете си, че стартиращо предприятие във Финландия не може да получи банков заем. В момента възможностите са много ограничени. Съюзът на капиталовите пазари ще предостави алтернативни източници на финансиране от жизненоважно значение, за да се помогне на стартиращите предприятия — бизнес ангели, рисково инвестиране, пазарно финансиране“. — Председателят Юнкер, Обръщение за състоянието на Съюза, 2016 г.

 По повод обръщението на председателя Юнкер относно състоянието на Съюза за 2016 г., днес Европейската комисия обяви следващите стъпки за ускоряване на завършването на съюза на капиталовите пазари — водещ проект на комисията на Юнкер, целящ засилване на растежа и заетостта в Европа.

Съюзът на капиталовите пазари е основен елемент на Плана на Европейската комисия за инвестиции за Европа. Неговата цел е да се предостави на предприятията достъп до по-разнообразни алтернативни източници на финансиране, за да могат те да просперират. В резултат се повишава стабилността на финансовата система в Европа. Също така този съюз дава възможност на капитала да се движи по-свободно през границите в рамките на единния пазар, така че да бъде използван пълноценно в подкрепа на нашите дружества и да предостави на европейците повече възможности за инвестиции.

В днешното съобщение са посочени необходимите стъпки за възможно най-бързо гарантиране на осезаем ефект от съюза на капиталовите пазари на място. Комисията призовава Европейския парламент и Съвета бързо да финализират първата група от предложени мерки и ще ускори представянето на следващия набор от действия. В плана за действие за съюз на капиталовите пазари, на който бе дадено начало преди година, са посочени действията за създаване на основните елементи на съюза най-късно до 2019 г.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Развитието на по-силни и по-дълбоки капиталови пазари в ЕС е по-важно от всякога, за да се даде възможност на средствата да стигнат до нашите дружества, което ще е от полза за реалната икономика, растежа и инвестициите. Сега е времето да завършим създаването на първите елементи на съюза на капиталовите пазари и да се насочим към нови приоритети. Ще работим в тясно сътрудничество с Парламента и Съвета, за да напредваме бързо и да превърнем съюза на капиталовите пазари в реалност“.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: „Най-важната част от плана за инвестиции е подобряването на бизнес средата в страните членки и премахването на пречките пред инвестициите. Завършването на съюза на капиталовите пазари ще помогне за отстраняването на тези пречки, така че ще можем да стимулираме инвестициите на частния сектор в инфраструктура и МСП. Вече сме предприели някои стъпки в рамките на съюза на капиталовите пазари, като например да направим по-лесно и по-евтино за застрахователните дружества инвестирането в дългосрочни инфраструктурни проекти. Ще продължим да работим по нашия план за действие, като разчитаме на подкрепата на страните членки за извършване на необходимите реформи на национално равнище“.

Финализиране на първите мерки във връзка със съюза на капиталовите пазари

В днешното съобщение се призовава за бързо финализиране на първите мерки, предложени в рамките на плана за действие.

Бързото изпълнение на пакета от мерки за секюритизацията може бързо да доведе до допълнително финансиране в реалната икономика: Съветът вече постигна споразумение за опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация. Сега спешно е необходимо да се постигне бърз напредък в Европейския парламент. Опростената, прозрачна и стандартизирана секюритизация ще освободи капацитет в счетоводните баланси на банките и ще предостави инвестиционни възможности на инвеститорите. Ако секюритизациите в ЕС могат да бъдат възстановени — без това да поражда рискове — на равнищата от преди кризата, това може да доведе до вкарване в икономиката на 100 млрд. евро и да подкрепи финансовата стабилност. 

Комисията ще направи всичко възможно, за да подкрепи Парламента и Съвета при намирането на споразумение относно модернизирането на правилата за проспектите до края на годината. Това ще увеличи достъпа до капиталовите пазари, по-специално за малките дружества.

Комисията също така призовава Европейския парламент и Съвета да финализират предложението за укрепване на пазарите на рисков капитал и социални инвестиции до края на 2016 г. Това ще доведе до увеличаване на инвестициите в рисков капитал и социални проекти и ще улесни инвеститорите да финансират малки и средни новаторски компании. Освен това Комисията възнамерява да приведе в действие програма за подкрепа на развитието на национални и регионални капиталови пазари в страните членки.

Ускоряване на следващата фаза на съюза на капиталовите пазари

Комисията бързо ще приведе в действие следващата фаза от други ключови действия във връзка със съюза на капиталовите пазари. Различията в режимите на несъстоятелност от дълго време са пречка пред развитието на капиталовите пазари в ЕС. Скоро Комисията ще представи предложение относно преструктурирането и несъстоятелността на предприятия, за да се ускори възстановяването на активи и да се даде на компаниите втори шанс, ако са се провалили веднъж.  

Ще премахнем данъчните пречки, които възпрепятстват развитието на капиталовите пазари. Ще насърчим страните членки да премахнат пречките, свързани с данъка, удържан при източника, и да стимулират добрите данъчни практики в насърчаването на рисковия капитал, като увеличаване на финансирането със собствен капитал спрямо финансирането с дълг. Това ще стимулира капиталовите инвестиции и ще е от полза за финансовата стабилност, тъй като компаниите с по-силен собствен капитал ще бъдат по-малко уязвими на шокове. Комисията възнамерява през ноември да направи предложение относно преференциалното данъчно третиране на дълга в контекста на своето предложение за общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и призовава Съвета да приеме мярката възможно най-скоро.  Комисията също така ще измени законодателството за застраховането и банковото дело до края на годината, за да се мобилизират повече частни инвестиции в инфраструктура и МСП.

Определяне на нови приоритети във връзка със съюза на капиталовите пазари

Комисията ще определи допълнителни приоритети. Тя ще подкрепи развитието на пазари за личните пенсии и други финансови услуги на дребно, за да насърчи европейците да използват по-добре спестяванията си.

Ще бъде създадена експертна група, която да разработи изчерпателна Европейска стратегия за устойчиви финанси с цел както да се подкрепят инвестициите в екологосъобразни технологии, така и да се гарантира, че финансовата система може да финансира растежа по устойчив начин.  

Технологиите водят до бързи промени във финансовия сектор и имат способността да засилват ролята на капиталовите пазари и да ги доближават до дружествата и инвеститорите. Те са от полза и за потребителите, тъй като предоставят по-широк избор на услуги. Този потенциал за иновации трябва да бъде използван ефективно. Комисията ще работи за разработване на координиран политически подход, който подкрепя разработването на финансови технологии в подходяща регулаторна среда. 

Ефективният и последователен надзор е изключително важен за гарантиране на защитата на инвеститорите, насърчаване на интеграцията на капиталовите пазари и запазване на финансовата стабилност. Комисията ще обсъди — като се консултира с Европейския парламент и Съвета — по-нататъшните стъпки във връзка с нормативната уредба за надзора, която е необходима за реализиране на пълния потенциал на съюза на капиталовите пазари.

Комисията ще продължи да следи тенденциите и да набелязва по-нататъшни действия, които са необходими за развитие на съюза на капиталовите пазари в контекста на междинния преглед на този съюз през 2017 г., който ще започне скоро.

Контекст

Целта на съюза на капиталовите пазари е по-добро свързване на спестяванията с инвестициите и укрепване на европейската финансова система, като се предоставят алтернативни източници на финансиране и се увеличават възможностите за инвеститорите на дребно и институционалните инвеститори. Премахването на пречките пред свободното движение на капитали през границите ще укрепи Икономическия и паричен съюз, като подкрепи икономическата конвергенция и помогне за смекчаване на икономическите шокове в еврозоната и извън нея, а това ще направи европейската икономика по-устойчива.

На 30 септември 2015 г. Комисията прие „План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“. В него е изложена програма за действия, чиято цел е създаване на елементите на интегриран капиталов пазар в ЕС до 2019 г.

В плана за действие са залегнали следните основни принципи:

  • Създаване на повече възможности за инвеститорите;

  • Свързване на финансирането с реалната икономика;

  • Стимулиране на по-силна и по-устойчива финансова система;

  • Задълбочаване на финансовата интеграция и засилване на конкуренцията

На 25 април 2016 г. Комисията отчете напредъка, постигнат през първите шест месеца след приемането на Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари и публикува първия доклад за състоянието на този съюз.

На 28 юни 2016 г. Съветът призова за бърз и решителен напредък, за да се гарантира по-лесен достъп до финанси за предприятията и да се подкрепят инвестициите в реалната икономика, като се напредва по програмата за съюз на капиталовите пазари.

За повече информация: 

Въпроси и отговори във връзка със съобщението относно съюза на капиталовите пазари

Съобщение относно съюза на капиталовите пазари — ускоряване на реформата

План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари

Съюз на капиталовите пазари — Първи доклад за състоянието

IP/16/3001

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar