Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2016: Översynen av EU-budgeten fokuseras på prioriteringar, att säkerställa mer flexibilitet och mindre byråkrati

Strasbourg den 14 september 2016

– Vår EU-budget är ett levande bevis på finansiell solidaritet. – Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt tal om tillståndet i unionen 2016.

När ordförande Jean-Claude Juncker höll sitt tal om tillståndet i unionen 2016 passade Europeiska kommissionen på att idag presentera sin halvtidsöversyn av den fleråriga EU-budgeten (2014–2020). Utan att röra de övre utgiftstak som man enats om i den budgeten kommer man att genom det föreslagna paketet frigöra ytterligare €6,3 miljarder euro för finansiering senast 2020. Pengarna kommer att användas för att främja skapandet av sysselsättning, investeringar, ekonomisk tillväxt och för att hantera migrationen och dess bakomliggande orsaker. I det lämnas också förslag om hur man ska göra EU-budgeten bättre och snabbare hantera oförutsedda omständigheter, samtidigt som de finansiella reglerna kommer att förenklas och inriktas på resultat.

Europeiska kommissionens vice ordförande Kristalina Georgieva med ansvar för budget och mänskliga resurser säger: –Jag är stolt över att EU-budgeten har gjort det möjligt för oss att uppfylla politiska prioriteringar, säkerställa sociala och ekonomiska investeringar och människors säkerhet i Europa och längre bort. I dagens halvtidsöversynspaket föreslår vi att dessa prioriteringar stärks ytterligare med €6,3 miljarder euro och gör nyttjandet av EU-budgeten enklare och mer flexibel. Denna översyn är inledningen – inte avslutningen – av en strävan efter att fokusera ännu mer på resultat och säkerställa att varje euro från EU-budgeten används på bästa möjliga sätt.

Mer pengar till viktiga områden och höpresterande program

Den ytterligare finansiering som föreslagits fram till 2020 motsvarar de två stora prioriteringarna investeringar och migration. Den fördelas enligt följande:

 • €2,4 miljarder euro kommer att avsättas för att främja tillväxt och sysselsättning genom mer medel för program som den utvidgade Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) pressmeddelande, sysselsättningsinitiativet för unga, programmet för forskning och innovation Horisont 2020, EU-programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme), Erasmus samt Fonden för ett sammanlänkat Europa som stöder utvecklingen av trans-europeiska nät på områdena transport, energi och digitala tjänster. Detta inbegriper €50 miljoner euro för WiFi4EU, som syftar till att hjälpa europeiska samhällen att erbjuda avgiftsfria WiFi-hotspots till alla medborgare, vilket leder till ett totalt anslag på €120 miljoner euro.
 • €2,5 miljarder euro för att stödja det pågående arbetet på områdena migration, säkerhet och kontrollen av de yttre gränserna, inbegripet inrättandet av ett europeiskt gräns- och kustbevakningssystem, EU-byrån för asylfrågor och översynen av det gemensamma europeiska asylsystemet.
 • €1,4 miljarder euro för Europeiska fonden för hållbar utveckling som ingår i planen för externa investeringar faktabladsom ska stödja investeringar i regioner utanför EU och söka privata partner för att hantera de grundläggande orsakerna till migration, samtidigt som den ska bidra till att uppnå andra utvecklingsmål, migrationspartnerskap, makroekonomiskt stöd och extern utlåning för att stabilisera grannskapsländer.

Tillsammans med ökningarna av budgetförslaget 2017 (€1,8 miljarder euro) och den tekniska anpassningen av anslagen för sammanhållning som kommer att tillföra ytterligare medel till dessa prioriteringar (€4,6 miljarder euro), inbegriper halvtidsöversynen ett finansiellt paket på sammanlagt nästan €13 miljarder euro.

För att stödja dessa nya områden behöver inte medlemsstaterna betala mer än vad de redan åtagit sig enligt den fleråriga budgetramen för 2014–2020. Pengarna kommer från vissa reserver i budgeten, som outnyttjade marginaler och särskilda instrument.

Förenkling av reglerna

I samband med halvtidsöversynen föreslår kommissionen att man förenklar reglerna enligt vilka medlemsstaterna tar emot EU-medel. Några av de väntade resultaten inbegriper:

 • Lättare tillgång till EU-medel. Exempelvis behöver forskare eller studenter inte längre avsätta tid för att fylla i formulär om sina resekostnader och kommer att kunna ägna mer tid åt forskning.
 • För att underlätta samarbete kommer EU att kunna förlita sig på redan befintliga revisioner som gjorts av andra givare, som FN. Detta kommer att bespara icke-statliga organisationer som tar emot medel från flera givare mycket pappersarbete, vilket gör det möjligt för dem att tillbringa mer tid åt sitt arbete på plats.
 • Medborgarnas deltagande kommer att uppmuntras. Exempelvis kan medborgarna yttra sig om huruvida medlen för deras samhälle bör användas för ett nytt torg eller en lekplats.
 • Den finansiella regelboken kommer att bli lättare att läsa och bli 25 % kortare än i sin nuvarande form.

En smidigare budget med en ny EU-krisreserv

Kommissionen föreslår också att man gör EU-budgeten smidigare så att man kan reagera snabbt och i tillräcklig utsträckning på oförutsedda händelser som inbegriper:

 • Inrättandet av en ny krisreserv för Europeiska unionen avsedd för migration och säkerhet som ska finansieras genom outnyttjade medel.
 • En fördubbling av storleken på flexibilitetsinstrumentet (till 1 miljard euro) och reserven för katastrofbistånd (till 0,5 miljarder euro).
 • Införande för första gången av en flexibilitetsbuffert för stöd utanför EU genom en reserv på upp till 10 % av de årliga åtagandebemyndigandena.
 • Göra det möjligt för förvaltningsfonder att vidta nödåtgärder eller särskilda åtgärder inom EU (som för närvarande bara medges utanför EU)

Bygga på framgångarna i nuvarande EU-budgetcykel

I halvtidsutvärderingen redovisas viktiga resultat som redan nåtts under den nuvarande sjuåriga budgetcykeln där EU-budgeten var avgörande för att tillhandahålla nödvändiga resurser.

 • Finansieringen för att stödja integration av flyktingar, säkerhet, gränskontroller och att hantera de grundläggande orsakerna till migration dubblerades nästan och uppgår till över 15 miljarder euro för 2015–2017.
 • Hittills har mer än 1,4 miljoner människor gynnats av åtgärder som stöds genom sysselsättningsinitiativet för unga, ett antal som överstiger de ursprungliga beräkningarna.
 • Cirka 200 miljarder euro har avsatts för flera politikområden för åtgärder för att begränsa och anpassa sig till klimatförändringen under perioden 2014–2020.
 • Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) mobiliserade under sitt första genomförandeår cirka 115 miljarder euro i investeringar för att främja sysselsättning och tillväxt. Mot bakgrund av resultaten föreslår kommissionen idag, parallellt med sitt meddelande om halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen, att varaktigheten för Europeiska fonden för strategiska investeringar förlängs till 2020.

Nästa steg

Europaparlamentet och rådet måste nu samtycka till de föreslagna lagstiftningsförslagen. Kommissionen kommer att arbeta nära med övriga institutioner för att säkerställa att man enas om så mycket som möjligt av paketet senast i slutet av 2016.

Bakgrund

Halvtidsöversynen var en del av den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 2014–2020 och föreskrivs i artikel 2 i rådets förordning 1311/2013 (förordningen om den fleråriga budgetramen). Man enades om den nuvarande fleråriga budgetramen under 2013 mot bakgrund av den ekonomiska krisen och dess inverkan på de offentliga finanserna. För första gången i EU:s historia är den sjuåriga budgeten mindre än den föregående.

 

Närmare upplysningar

Föreslaget lagstiftningspaket

 

IP/16/2999

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar