Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Stav Únie v roku 2016: Preskúmanie rozpočtu EÚ sa naďalej zameriava na priority rozpočtu a zabezpečuje viac flexibility a menej byrokracie

Strasburg 14. september 2016

„Náš rozpočet EÚ je dôkazom finančnej solidarity.“ – predseda komisie Juncker, Správa o stave Únie v roku 2016.

Pri príležitosti prejavu predsedu Junckera o stave Únie v roku 2016 Komisia dnes predložila svoje strednodobé preskúmanie viacročného rozpočtu EÚ (2014 – 2020). V rámci navrhovaného balíčka budú uvoľnené do roku 2020 ďalšie finančné prostriedky vo výške €6,3 miliardy EUR bez toho, aby boli zmenené horné limity pre výdavky dohodnuté s Európskym parlamentom a Radou. Finančné prostriedky sa použijú na podporu tvorby pracovných miest, investícií a hospodárskeho rastu a na oblasť migrácie a na riešenie jej príčin. Balíček takisto zahŕňa návrhy, ako dosiahnuť to, aby rozpočet EÚ lepšie a rýchlejšie reagoval na nepredvídateľné okolnosti, zatiaľ čo finančné pravidlá sa zjednodušia a budú zamerané na výsledky.

Podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgieva, ktorá má na starosti rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásila: „S hrdosťou môžem konštatovať, že nám rozpočet EÚ umožňuje splniť politické priority, zabezpečiť investície do tvorby pracovných miest a hospodárskeho rastu, ako aj bezpečnosť občanov v Európe a za jej hranicami. V dnešnom balíčku týkajúcom sa strednodobého preskúmania navrhujeme tieto priority ďalej posilniť čiastkou 6,3 miliardy EUR a zabezpečiť, aby využívanie rozpočtu bolo jednoduchšie a flexibilnejšie. Predložené preskúmanie je prvým krokom úsilia, ktoré je ešte viac zamerané na výsledky a má zabezpečiť, aby každé euro z rozpočtu EÚ bolo použité, čo najlepšie.“

Viac finančných prostriedkov na životne dôležité oblasti a vysokovýkonné programy

Dodatočné financovanie navrhované až do roku 2020 zodpovedá dvom hlavným prioritám v oblasti investícií a migrácie. Sú rozpísané takto:

 • €2,4 miliardy EUR sa použije na ďalšie posilnenie rastu a zamestnanosti, a to vyčlenením väčšieho množstva finančných prostriedkov na vysoko účinné programy, ako je rozšírenie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) (pozri Tlačovú správu), Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, program pre výskum a inovácie „Horizont 2020“, Program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME), program Erasmus, ako aj Nástroj na prepájanie Európy (CEF), ktorý podporuje rozvoj transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych služieb. Čiastka zahŕňa €50 miliónov EUR na projekt WiFi4EU, ktorý má európskym spoločenstvám pomôcť pri poskytovaní bezplatných miest s WiFi pripojením verejnosti, čím vzniká celkový objem €120 miliónov EUR.
 • €2,5 miliardy EUR na podporu prebiehajúcej práce v oblastiach migrácie, bezpečnosti a ochrany vonkajších hraníc vrátane vytvorenia európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, agentúry EÚ pre azyl a reformy spoločného európskeho azylového systému.
 • €1,4 miliardy na Európsky fond pre udržateľný rozvoj v rámci „vonkajšieho investičného plánu“ (pozri informačný prehľad), ktorý bude podporovať investície v regiónoch mimo EÚ a ktorý bude hľadať súkromných partnerov s cieľom riešiť základné príčiny migrácie a zároveň prispievať k dosahovaniu ďalších rozvojových cieľov. Ďalej táto čiastka bude smerovať na partnerstvá v oblasti migrácie, makroekonomickú finančnú pomoc a poskytovanie úverov tretím krajinám s cieľom stabilizovať situáciu v susedských krajinách.

Spolu s navýšením v návrhu rozpočtu na rok 2017 (€1,8 miliardy EUR) a technickou úpravou pridelenia finančných prostriedkov na politiku súdržnosti, ktoré týmto prioritám prinesú ďalšie finančné prostriedky (€4,6 miliardy EUR), strednodobé preskúmanie zahŕňa celkovú čiastku takmer €13 miliárd EUR.

Od členských štátov sa nebude požadovať, aby platili viac, ako sa už zaviazali v rámci VFR na roky 2014 – 2020. Finančné prostriedky budú pochádzať z niektorých rozpočtových rezerv, akými sú nepridelené rezervy a osobitné nástroje.

Zjednodušenie pravidiel

Spolu so strednodobým preskúmaním, Komisia navrhuje zjednodušiť pravidlá, podľa ktorých členské štáty a iní príjemcovia dostanú finančné prostriedky EÚ. Očakávajú sa napríklad tieto výsledky:

 • Uľahčenie prístupu k finančným prostriedkom EÚ. Napríklad výskumní pracovníci alebo študenti sa už nebudú musieť zaoberať vypĺňaním tlačív spojených s ich cestovnými nákladmi a ušetrený čas budú môcť namiesto toho venovať výskumu.
 • Pre uľahčenie spolupráce sa EÚ bude môcť spoliehať na už existujúce audity a kontroly uskutočňované inými darcami, napríklad OSN. To nevládnym organizáciám, ktoré dostávajú finančné prostriedky od viacerých darcov, ušetrí veľa papierovania a umožní im venovať viac času práci v teréne.
 • Väčší dôraz na zapojenie občanov. Občania budú mať napríklad možnosť vyjadriť sa k otázke, či by prostriedky určené pre ich obec mali byť použité na vybudovanie nového námestia alebo detského ihriska.
 • Finančné pravidlá budú zrozumiteľnejšie a o 25 % stručnejšie ako v súčasnosti.

Flexibilnejší rozpočet s novou krízovou rezervou EÚ

Komisia takisto navrhuje zlepšiť schopnosť rozpočtu EÚ rýchlo a primerane reagovať na nepredvídateľné udalosti vrátane:

 • vytvorenia novej krízovej rezervy EÚ vyhradenej pre výdavky súvisiace s prioritami, ktoré budú financované z nevyužitých finančných prostriedkov.
 • zdvojnásobenia objemu nástroja flexibility (na €1 miliardu EUR) a rezervy na núdzovú pomoc (na €0,5 miliardy EUR).
 • zavedenia (po prvýkrát) „flexibilnej rezervy“ na podporu poskytovanú mimo EÚ prostredníctvom rezervy až do výšky 10 % ročných viazaných rozpočtových prostriedkov.
 • umožnenia trustovým fondom v prípade núdzových alebo osobitných opatrení zasahovať v rámci EÚ (v súčasnosti môžu zasahovať len mimo EÚ).

Využitie úspechov dosiahnutých v súčasnom rozpočtovom cykle EÚ

Strednodobé preskúmanie sumarizuje už dosiahnuté hlavné úspechy počas práve trvajúceho sedemročného rozpočtového cyklu, v ktorých rozpočet EÚ zohral kľúčovú úlohu pri podporovaní najvyšších politických priorít.

 • Finančné prostriedky na podporu integrácie utečencov, bezpečnosti, kontroly hraníc a na riešenie migrácie sa takmer zdvojnásobili na viac ako 15 miliárd EUR na roky 2015 – 2017.
 • K dnešnému dňu viac ako 1,4 milióna ľudí profitovalo z akcií podporovaných Iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ide o počet, ktorý prevyšuje pôvodné odhady.
 • Približne 200 miliárd EUR je v rámci viacerých politík vyčlenených na opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa zmene klímy v období rokov 2014 – 2020.
 • Európsky fond pre strategické investície (EFSI) zmobilizoval v prvom roku svojej činnosti okolo 115 miliárd EUR v podobe investícií na podporu zamestnanosti a hospodárskeho rastu. Vzhľadom na tieto výsledky dnes Komisia, súčasne so svojím oznámením o strednodobom preskúmaní VFR navrhuje predĺžiť trvanie EFSI až do roku 2020 a zdvojnásobiť jeho finančnú kapacitu.

Ďalšie kroky

Predložené legislatívne návrhy bude musieť teraz schváliť Európsky parlament a Rada. Komisia bude úzko spolupracovať s ostatnými inštitúciami v snahe dosiahnuť dohodu o čo najväčšej časti balíčka do konca roku 2016.

Súvislosti

Strednodobé preskúmanie bolo súčasťou politickej dohody o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020 a je ustanovené v článku 2 nariadenia Rady č. 1311/2013 (nariadenie o VFR). Súčasný VFR bol schválený v roku 2013 na pozadí hospodárskej krízy a jej vplyvu na verejné financie. Po prvýkrát v histórii EÚ je sedemročný rozpočet nižší ako predchádzajúci.

 

Ďalšie informácie

Navrhovaný legislatívny balíček

 

IP/16/2999

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar