Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Κατάσταση της Ένωσης 2016: Με την επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ ο προϋπολογισμός εστιάζεται περισσότερο στις προτεραιότητες, εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία και μειώνεται η γραφειοκρατία

Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016

«Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μας αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη οικονομικής αλληλεγγύης» - Πρόεδρος Juncker, Κατάσταση της Ένωσης 2016

Επ’ ευκαιρία της ομιλίας του Προέδρου Juncker για την κατάσταση της Ένωσης 2016, η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την ενδιάμεση επανεξέτασή της για τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ (2014-2020). Χωρίς να θίγεται το ανώτατο όριο δαπανών που συμφωνήθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η προτεινόμενη δέσμη μέτρων θα αποδεσμεύσει συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 6,3 δισ. EUR έως το 2020. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, των επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και των βαθύτερων αιτίων της. Επίσης, η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα μπορούσε να εφοδιαστεί με τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίζει καλύτερα και ταχύτερα απρόβλεπτες καταστάσεις· παράλληλα οι δημοσιονομικοί κανόνες θα απλουστευθούν και θα επικεντρώνονται στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Kristalina Georgieva, αρμόδια για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, δήλωσε τα εξής: «Είμαι υπερήφανη διότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μας επέτρεψε να ανταποκριθούμε σε πολιτικές προτεραιότητες, να εξασφαλίσουμε τις επενδύσεις για την απασχόληση και την ανάπτυξη, καθώς και να μεριμνήσουμε για την ασφάλεια των πολιτών στην Ευρώπη και πέρα από αυτή. Στη σημερινή δέσμη μέτρων για την ενδιάμεση επανεξέταση προτείνουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτές τις προτεραιότητες με 6,3 δισ. EUR και να καταστήσουμε τη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ απλούστερη και πιο ευέλικτη. Η επανεξέταση αυτή αποτελεί την αρχή και όχι το τέλος της προσπάθειας για επικέντρωση στα αποτελέσματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δαπανάται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Περισσότερα χρήματα για τομείς ζωτικής σημασίας και προγράμματα υψηλής απόδοσης

Η συμπληρωματική χρηματοδότηση που προτείνεται έως το 2020 αντιστοιχεί στις δύο μεγάλες προτεραιότητες δηλαδή στις επενδύσεις και τη μετανάστευση. Κατανέμεται ως εξής:

 • Ποσό 2,4 δισ. EUR θα διατεθεί για την περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης μέσω περισσότερων χρημάτων για προγράμματα υψηλής απόδοσης όπως το διευρυμένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) (βλ. Δελτίο τύπου), η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, το πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020», το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), το πρόγραμμα Erasmus, καθώς και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 50 εκατ. EUR για το WiFi4EU, με σκοπό την παροχή συνδρομής στις τοπικές κοινότητες της Ευρώπης ώστε να παρέχουν σημεία δωρεάν WiFi πρόσβασης σε κάθε πολίτη, και θα οδηγήσει σε συνολικά κονδύλια ύψους 120 εκατ. EUR.
 • Ποσό 2,5 δισ. EUR θα υποστηρίζει τις εν εξελίξει εργασίες στους τομείς της μετανάστευσης, της ασφάλειας και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, όπου περιλαμβάνονται η δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο οργανισμός της ΕΕ για το άσυλο και η μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.
 • Ποσό 1,4 δισ. EUR για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την αειφόρο ανάπτυξη, στο πλαίσιο του «εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου» (βλ. ενημερωτικό δελτίο), το οποίο θα υποστηρίζει την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιοχές εκτός της ΕΕ και θα αναζητά ιδιωτικούς εταίρους για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην επίτευξη άλλων αναπτυξιακών στόχων· για εταιρικές σχέσεις για τη μετανάστευση, για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και για εξωτερικά δάνεια προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι γειτονικές χώρες.

Μαζί με τις ενισχύσεις στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2017 (1,8 δισ. EUR) και την τεχνική προσαρμογή των κονδυλίων για τη συνοχή που θα διαθέσουν συμπληρωματικά ποσά για αυτές τις προτεραιότητες (4,6 δισ. EUR), η ενδιάμεση επανεξέταση περιλαμβάνει δημοσιονομική δέσμη μέτρων ύψους σχεδόν 13 δισ. EUR.

Τα κράτη μέλη δεν θα κληθούν να καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά από αυτά για τα οποία έχουν ήδη αναλάβει δεσμεύσεις στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Τα χρήματα θα προέρχονται από ορισμένα από τα αποθεματικά του προϋπολογισμού, όπως τα αδιάθετα περιθώρια και τους ειδικούς μηχανισμούς.

Απλούστευση των κανόνων

Μαζί με την ενδιάμεση επανεξέταση, η Επιτροπή προτείνει την απλούστευση των κανόνων σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη και άλλοι δικαιούχοι λαμβάνουν χρήματα της ΕΕ. Ορισμένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι τα εξής:

 • Ευκολότερη πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ Για παράδειγμα, οι ερευνητές ή σπουδαστές δεν θα χρειάζεται πλέον να δαπανούν χρόνο για τη συμπλήρωση των εντύπων για τα έξοδα ταξιδίου τους και, επομένως, θα είναι σε θέση να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην έρευνα.
 • Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, η ΕΕ θα μπορεί να βασίζεται σε ήδη υφιστάμενους λογιστικούς και άλλους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από άλλους δωρητές, όπως ο ΟΗΕ. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθούν κατά πολύ οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις στις οποίες υπόκεινται οι ΜΚΟ που λαμβάνουν χρήματα από πολλαπλούς χορηγούς, με αποτέλεσμα να μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο έργο τους επιτόπου.
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών. Για παράδειγμα, οι πολίτες θα μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους σχετικά με το κατά πόσον τα χρήματα για το χωριό τους θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για μια νέα πλατεία ή μια παιδική χαρά.
 • Τα κείμενα των δημοσιονομικών κανόνων θα είναι πιο ευανάγνωστα και κατά 25% πιο σύντομα απ’ ότι σήμερα.

Ένας πιο ευέλικτος προϋπολογισμός με ένα νέο αποθεματικό κρίσεων της ΕΕ

Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης προτάσεις για να βελτιώσει την ικανότητας ταχείας και αποτελεσματικής αντίδρασης του προϋπολογισμού της ΕΕ σε απρόβλεπτα γεγονότα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

 • η δημιουργία νέου αποθεματικού κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζεται για τις δαπάνες σχετικά με προτεραιότητες και το οποίο θα χρηματοδοτείται από μη χρησιμοποιηθέντα χρήματα·
 • ο διπλασιασμός του μεγέθους του μηχανισμού ευελιξίας (σε 1 δισ. EUR) και του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας (σε 0,5 δισ. EUR)·
 • η θέσπιση, για πρώτη φορά, ενός «ευέλικτου αποθεματικού» για υποστήριξη εκτός της ΕΕ μέσω αποθεματικού ύψους έως 10 % των ετήσιων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων·
 • η πρόβλεψη καταπιστευματικών ταμείων για δράσεις έκτακτης ανάγκης ή για συγκεκριμένες δράσεις εντός της ΕΕ (επί του παρόντος επιτρέπονται μόνο εκτός της ΕΕ).

Αξιοποίηση των επιτυχιών του τρέχοντος κύκλου του προϋπολογισμού της ΕΕ

Η ενδιάμεση επανεξέταση καταγράφει τα κυριότερα επιτεύγματα του τρέχοντος επταετούς κύκλου του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οποίου ο προϋπολογισμός της ΕΕ είχε ήδη καθοριστική σημασία για την υποστήριξη των υψηλότερων πολιτικών προτεραιοτήτων:

 • Η χρηματοδότηση για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των προσφύγων, της ασφάλειας, των συνοριακών ελέγχων και της διαχείρισης της μετανάστευσης σχεδόν διπλασιάστηκε, και ανέρχεται σε ποσό άνω των 15 δισ. EUR για την περίοδο 2015-2017.
 • Έως σήμερα, περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια άτομα έχουν επωφεληθεί από δράσεις που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, αριθμός ο οποίος υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις.
 • Περίπου 200 δισ. EUR προορίζονται για μέτρα σε διάφορες πολιτικές για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή κατά την περίοδο 2014-2020.
 • Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) κινητοποιήθηκε ποσό περίπου 115 δισ. EUR για επενδύσεις με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Λαμβανομένων υπόψη των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, η Επιτροπή προτείνει σήμερα, παράλληλα με την ανακοίνωσή της για την ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ, την παράταση της διάρκειας του ΕΤΣΕ έως το 2020 και τον διπλασιασμό της χρηματοδοτικής του ικανότητας.

Επόμενα βήματα

Οι προτεινόμενες νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει τώρα να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα για να εξασφαλίσει συμφωνία σχετικά με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της δέσμης μέτρων μέχρι το τέλος του 2016.

Πλαίσιο

Η ενδιάμεση επανεξέταση αποτελούσε τμήμα της πολιτικής συμφωνίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 και προβλέπεται από το άρθρο 2 του κανονισμού 1311/2013 του Συμβουλίου («κανονισμός ΠΔΠ»). Το παρόν ΠΔΠ εγκρίθηκε το 2013 στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της στα δημόσια οικονομικά. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ ο επταετής προϋπολογισμός είναι μικρότερος από τον προηγούμενο.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Προτεινόμενη δέσμη νομοθετικών πράξεων

 

IP/16/2999

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar