Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Stav Unie v roce 2016: Přezkum rozpočtu EU se dále zaměřuje napriority rozpočtu a zajišťuje větší pružnost a;méně byrokracie

Štrasburk 14. září 2016

„Náš evropský rozpočet je živým důkazem finanční solidarity.“ – předseda Komise Juncker, Stav Unie v roce 2016.

Při příležitosti projevu předsedy Junckera o stavu Unie v roce 2016 dnes Komise předložila svůj přezkum víceletého rozpočtu EU na období 2014–2020 v polovině období. Navrhovaný balíček uvolní do roku 2020 další finanční prostředky ve výši 6,3 miliardy EUR, aniž by byly dotčeny horní stropy výdajů dohodnuté s Evropským parlamentem a Radou. Finanční prostředky půjdou na podporu tvorby pracovních míst, investic a hospodářského růstu a na řešení migrace a jejích příčin. Balíček rovněž navrhuje, jak zajistit, aby rozpočet EU lépe a rychleji reagoval na nepředvídané události a finanční pravidla se přitom zjednodušila a více se zaměřila na výsledky.

Místopředsedkyně Evropské komise Kristalina Georgieva, odpovědná za rozpočet a lidské zdroje, prohlásila: „S hrdostí mohu konstatovat, že nám rozpočet EU umožňuje splnit politické priority, zajistit investice do tvorby pracovních míst a hospodářského růstu, jakož i bezpečnosti občanů v Evropě i mimo ni. V dnešním balíčku týkajícím se přezkumu v polovině období navrhujeme tyto priority dále posílit částkou ve výši 6,3 miliardy EUR a zajistit, aby využívání rozpočtu EU bylo jednodušší a pružnější. Tento přezkum rozpočtu stojí na začátku – a nikoli na konci – úsilí, které je ještě více zaměřené na výsledky a má zajistit, že každé euro z rozpočtu EU je vynaloženo co nejlepším způsobem.“

Více finančních prostředků pro důležité oblasti a vysoce účinné programy

Navrhované dodatečné financování až do roku 2020 odpovídá dvěma hlavním prioritám v oblasti investic a migrace. Konkrétně zahrnuje:

 • 2,4 miliardy EUR budou vynaloženy na další posílení růstu a zaměstnanosti, a to vyčleněním větší částky na vysoce účinné programy, jako je rozšíření Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) (viz tisková zpráva), Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, program pro výzkum a inovace „Horizont 2020“, Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME), program Erasmus a Nástroj pro propojení Evropy (CEF), který podporuje rozvoj transevropských sítí v oblasti dopravy, energetiky a digitálních služeb. Částka zahrnuje 50 milionů EUR na projekt WiFi4EU, který má evropským společenstvím pomoci při nabízení veřejných míst s bezplatným WiFi připojením (tzv. WiFi hotspoty), čímž vzniká celkový objem 120 milionů EUR.
 • 2,5 miliardy EUR na podporu probíhající práce v oblastech migrace, bezpečnosti a ochrany vnějších hranic, včetně vytvoření evropské pohraniční a pobřežní stráže, agentury EU pro azyl a reformy společného evropského azylového systému.
 • 1,4 miliardy EUR na Evropský fond pro udržitelný rozvoj v rámci „plánu vnějších investic“ (viz informační přehled), který bude podporovat investice v regionech mimo EU a spolupracovat s partnery ze soukromého sektoru s cílem řešit základní příčiny migrace a zároveň přispívat k dosažení dalších rozvojových cílů. Dále tato částka bude směřovat na partnerství pro migraci, makroekonomickou finanční pomoc a poskytování úvěrů třetím zemím s cílem stabilizovat situaci v sousedních zemích.

Spolu s navýšením v návrhu rozpočtu pro rok 2017 (1,8 milardy EUR) a technickou úpravou přídělů finančních prostředků na politiku soudržnosti, které těmto prioritám přinesou další finanční prostředky (4,6 miliardy EUR), zahrnuje přezkum rozpočtu v polovině období celkovou částku 13 miliard EUR.

Členské státy nebudou muset platit více, než k čemu se doposud v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 zavázaly. Finanční prostředky budou pocházet z některých rozpočtových rezerv, jako jsou nepřidělená rozpětí a zvláštní nástroje.

Zjednodušení pravidel

Společně s přezkumem v polovině období navrhuje Komise zjednodušení pravidel, podle nichž členské státy a jiní příjemci obdrží finanční prostředky EU. Mezi očekávané výsledky patří:

 • Snadnější přístup k finančním prostředkům EU. Například výzkumní pracovníci nebo studenti se již nebudou muset zabývat vyplňováním formulářů s cestovními náklady a ušetřený čas budou namísto toho moci věnovat výzkumu.
 • Pro usnadnění spolupráce se EU bude moci spoléhat na již existující audity a kontroly provedené jinými dárci, např. OSN. Nevládní organizace, které dostávají finanční prostředky od různých dárců, tím ušetří hodně papírování a získají více času na práci v terénu.
 • Bude kladen větší důraz na zapojení občanů. Občané budou mít například možnost vyjádřit se k otázce, zda by prostředky určené pro jejich obec měly být využity na vybudování nového náměstí nebo dětského hřiště.
 • Finanční pravidla budou srozumitelnější a o 25 % stručnější než v současnosti.

Flexibilnější rozpočet s novou krizovou rezervou EU

Komise rovněž navrhuje zlepšit schopnost rozpočtu EU rychle a přiměřeně reagovat na nepředvídané události včetně:

 • Vytvoření nové krizové rezervy EU vyhrazené pro výdaje na priority, která bude financována z nevyužitých prostředků.
 • Zdvojnásobení objemu nástroje pružnosti (na 1 miliardu EUR) a rezervy na pomoc při mimořádných událostech (na 0,5 miliardy EUR).
 • Zavedení „flexibilní rezervy“ na podporu mimo EU prostřednictvím rezervy až do výše 10 % ročních prostředků na závazky.
 • Povolení svěřenských fondů pro akce v případě mimořádných událostí nebo zvláštních opatření v rámci EU (v současné době možné pouze mimo EU).

Využití úspěchů dosažených v současném rozpočtovém cyklu EU

Přezkum v polovině období shrnuje hlavní úspěchy současného sedmiletého rozpočtového cyklu, v jehož rámci rozpočet EU již sehrává zásadní roli při podporování nejvyšších politických priorit:

 • Financování na podporu integrace uprchlíků, bezpečnosti, ochrany hranic a řízení migračních toků se téměř zdvojnásobilo a pro období 2015–2017 vzrostlo na více než 15 miliard EUR.
 • K dnešnímu dni více než 1,4 milionu lidí využilo akce podporované Iniciativou na podporu zaměstnanosti mladých lidí, což převyšuje původní odhady.
 • V řadě oblastí politiky je vyčleněno přibližně 200 miliard EUR na opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně v období 2014–2020.
 • Evropský fond pro strategické investice (EFSI) mobilizoval v prvním roce svého provádění investice ve výši přibližně 115 miliard EUR na podporu růstu a vytváření pracovních míst. Vzhledem k dosaženým výsledkům dnes Komise souběžně se svým sdělením týkajícím se přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období navrhuje prodloužit trvání EFSI až do roku 2020 a zdvojnásobit jeho finanční kapacitu.

Další kroky

Navrhované legislativní návrhy budou nyní muset schválit Evropský parlament a Rada. Komise bude úzce spolupracovat s ostatními orgány s cílem dosáhnout dohody ohledně co největší části balíčku do konce roku 2016.

Souvislosti

Přezkum v polovině období byl součástí politické dohody o víceletém finančním rámci na období 2014–2020 a je stanoven v článku 2 nařízení Rady č. 1311/2013 („nařízení o víceletém finančním rámci“ ). Stávající víceletý finanční rámec byl schválen v roce 2013 na pozadí hospodářské krize a jejího dopadu na veřejné finance. Poprvé v historii EU je tento sedmiletý rozpočet nižší než předchozí.

 

Další informace

Navrhovaný legislativní balíček

 

IP/16/2999

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar