Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Състояние на Съюза, 2016 г.: Прегледът на бюджета на ЕС фокусира в по-голяма степен бюджета върху приоритетите и осигурява по-голяма гъвкавост и по-малко бюрокрация

Страсбург, 14 септември 2016 r.

„Европейският бюджет е нагледно доказателство за финансова солидарност.“ — председателят Юнкер, реч за състоянието на Съюза, 2016 г.

По повод на речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза за 2016 г. днес Комисията представи своя междинен преглед на многогодишния бюджет на ЕС (2014—2020 г.). Без да променя таваните на разходите, договорени с Европейския парламент и със Съвета, предложеният пакет ще освободи до 2020 г. допълнително финансиране в размер на 6,3 милиарда евро. Парите ще отидат за стимулиране на създаването на работни места, инвестициите и икономическия растеж, както и за мерки в областта на миграцията и за преодоляване на първопричините за нея. Тя формулира също така предложения за това как бюджетът на ЕС да бъде по-подготвен и да реагира по-бързо на непредвидени обстоятелства, като същевременно финансовите правила ще бъдат опростени и фокусирани върху резултатите.

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „Гордея се, че бюджетът на ЕС ни позволи да посрещнем политическите приоритети, да осигурим инвестиции в създаването на работни места и растежа и да обезпечим сигурността на хората в Европа и извън нея. В днешния пакет за междинния преглед предлагаме за тези приоритети да бъдат отпуснати допълнително 6,3 милиарда евро и използването на бюджета на ЕС да бъде опростено и направено по-гъвкаво. Този преглед е началото — не краят — на стремеж да се съсредоточим в още по-голяма степен върху резултатите, като направим така, че всяко евро, идващо от бюджета на ЕС, да се изразходва по възможно най-добрия начин.“

Повече средства за жизненоважните области и за програмите, които постигат много добри резултати

Допълнителното финансиране, което се предлага до 2020 г., е предназначено за двата основни приоритета — инвестициите и миграцията. То включва:

 • 2,4 милиарда евро ще отидат за допълнително стимулиране на растежа и създаването на работни места чрез отпускането на повече средства за програми, които постигат много добри резултати, като Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чийто срок на действие бе удължен (вж. съобщение за медиите), Инициативата за младежка заетост, програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), „Еразъм“ и Механизма за свързване на Европа (МСЕ), който подпомага развитието на трансевропейските мрежи в областта на транспорта, енергетиката и цифровите услуги. Това включва 50 милиона евро за инициативата WiFi4EU, чиято цел е да се помогне на европейските общности да предоставят на всеки гражданин места с безплатен безжичен интернет, което води до финансов пакет на обща стойност 120 милиона евро.
 • 2,5 милиарда евро ще отидат за подпомагане на текущата работа в областта на миграцията, сигурността и контрола по външните граници, включително създаването на европейската гранична и брегова охрана, Агенцията на ЕС в областта на убежището и реформата на общата европейска система за убежище.
 • 1,4 милиарда евро ще бъдат използвани за Европейския фонд за устойчиво развитие по линия на Плана за външни инвестиции (вж. информационен документ). Този фонд ще подпомага инвестициите в региони извън ЕС и ще търси частни партньори с цел преодоляване на първопричините за миграцията, като същевременно ще допринася за постигането на други цели по отношение на развитието; средствата ще бъдат използвани също за партньорства в областта на миграцията, за макроикономическа финансова помощ и за отпускане на външни заеми с цел стабилизиране на съседните на ЕС държави.

Заедно с увеличенията в проектобюджета за 2017 г. (1,8 милиарда евро) и техническата корекция на финансовите пакети за политиката на сближаване, която ще осигури допълнителни средства за тези приоритети (4,6 милиарда евро), междинният преглед включва финансов пакет на обща стойност почти 13 милиарда евро.

От държавите членки няма да се изисква да плащат повече, отколкото средствата, за които вече са поели ангажимент по МФР за периода 2014—2020 г. Парите ще дойдат от някои от резервите на бюджета, като например неразпределените маржове и специалните инструменти.

Опростяване на правилата

Успоредно с междинния преглед Комисията предлага да бъдат опростени правилата, по които държавите членки и други бенефициери получават средства от ЕС. Сред очакваните резултати са:

 • По-лесен достъп до средства на ЕС. Например на научните изследователи и студентите вече няма да се налага да отделят време за попълването на формуляри за пътните си разходи и вместо това ще могат да отделят повече време на проучвания.
 • За да се улесни сътрудничеството, ЕС ще може да разчита на вече съществуващите одити и проверки, проведени от други донори, като например ООН. По този начин на НПО, които получават пари от различни донори, ще бъдат спестени много формалности, което ще им позволи да работят по-дълго на място.
 • Ще бъде насърчавано участието на гражданите. Така например те ще имат възможност да изразят мнението си относно това дали парите, предназначени за тяхното село, следва да бъдат похарчени за нов площад или за детска площадка.
 • Финансовият правилник ще бъде по-лесен за четене и ще бъде съкратен с 25 %.

По-гъвкав бюджет с нов резерв на ЕС за кризи

Комисията предлага също да бъде подобрена способността на бюджета на ЕС да реагира бързо и адекватно на непредвидени събития, което включва:

 • Създаване на нов резерв на Европейския съюз за кризи, предназначен за разходи по приоритетите, който ще се финансира от неусвоените средства.
 • Удвояване на размера на инструмента за гъвкавост (на 1 милиард евро) и размера на резерва за спешна помощ (на 0,5 милиарда евро).
 • Въвеждане за първи път на резерв за гъвкавост за помощ извън ЕС посредством резерв в размер на максимум 10 % от годишните бюджетни кредити за поети задължения.
 • Разрешаване на използването на доверителни фондове за спешна помощ или за специфични действия в рамките на ЕС (понастоящем такива фондове са разрешени само извън ЕС).

Надграждане на успехите, постигнати в настоящия бюджетен цикъл на ЕС

Междинната оценка прави преглед на основните постижения на настоящия седемгодишен бюджетен цикъл, през който бюджетът на ЕС вече изигра решаваща роля, що се отнася до подкрепата на най-големите политически приоритети:

 • Финансирането в подкрепа на интегрирането на бежанците, сигурността, граничния контрол и управлението на миграцията бе почти удвоено и е в размер на над 15 милиарда евро за периода 2015—2017 г.
 • Към днешна дата над 1,4 милиона души са извлекли ползи от действията, подпомагани от Инициативата за младежка заетост — това е брой, който надвишава първоначалните прогнози.
 • За периода 2014—2020 г. са заделени около 200 милиарда евро, предназначени за няколко политики — за мерки за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него.
 • През първата година от дейността си Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) мобилизира около 115 милиарда евро инвестиции за стимулиране на създаването на работни места и растежа. Като има предвид постигнатите резултати, днес Комисията предлага, успоредно със съобщението си относно междинния преглед на МФР, срокът на действие на ЕФСИ да бъде удължен до 2020 г. и финансовият му капацитет да бъде удвоен.

Следващи мерки

Внесените законодателни предложения сега трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и от Съвета. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с останалите институции, за да може до края на 2016 г. да бъде постигнато съгласие по колкото се може по-голяма част от пакета.

Контекст

Междинният преглед беше част от политическото споразумение относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. и е предвиден в член 2 от Регламент № 1311/2013 на Съвета (Регламентът за МФР). Настоящата МФР бе договорена през 2013 г. в контекста на икономическата криза и последиците от нея за публичните финанси. За първи път в историята на ЕС седемгодишният бюджет е по-малък от предходния седемгодишен бюджет.

 

Повече информация

Пакет от законодателни предложения

 

IP/16/2999

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar