Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Statligt stöd: Irland beviljade Apple olagliga skatteförmåner till ett värde av 13 miljarder euro

Bryssel den 30 augusti 2016

Europeiska kommissionen har dragit slutsatsen att Irland har beviljat Apple omotiverade skatteförmåner på upp till 13 miljarder euro Detta är olagligt enligt EU:s regler för statligt stöd, eftersom det innebar att Apple betalade avsevärt lägre skatt än andra företag. Irland måste nu återkräva det olagliga stödet.

– Medlemsstaterna kan inte bevilja vissa företag selektiva skatteförmåner – detta är olagligt enligt EU:s regler för statligt stöd, säger Margrethe Vestager, EU-kommissionär med ansvar för konkurrens. Kommissionens undersökning har visat att Irland gav Apple olagliga skatteförmåner, så att företaget betalade avsevärt lägre skatt än andra företag under många år. Denna särbehandling gjorde det möjligt för Apple att betala en effektiv sats på 1 % i bolagsskatt på sina vinster i Europa 2003, vilket minskade till 0,005 % skatt 2014.

Efter en fördjupad undersökning om statligt stöd som inleddes i juni 2014 har Europeiska kommissionen dragit slutsatsen att två skattebeslut utfärdade av Irland till Apple avsevärt och på konstlad väg sänkt den skatt som Apple betalat i Irland sedan 1991. Genom skattebesluten godkändes ett sätt att fastställa beskattningsbar vinst som inte motsvarade den ekonomiska verkligheten för två Apple-företag registrerade i Irland (Apple Sales International och Apple Operations Europe): nästan alla vinster som registrerats av de två företagen fördelades internt till ett ”huvudkontor”. Kommissionens bedömning visar att dessa ”huvudkontor” endast existerar på papper och inte kan ha genererat sådana vinster. De vinster som tilldelades ”huvudkontoret” var inte föremål för beskattning i något land enligt särskilda bestämmelser i den irländska skattelagstiftningen, som inte längre gäller. Till följd av den fördelningsmetod som godtogs i skattebesluten betalade Apple betalade en faktisk bolagsskatt som minskade från 1 % 2003 till 0,005 % 2014 på vinsterna i Apple Sales International.  

Denna selektiva skattebehandling av Apple i Irland är olaglig enligt EU:s regler för statligt stöd, eftersom den ger Apple en betydande fördel jämfört med andra företag som är föremål för samma nationella skatteregler. Kommissionen får beordra återkrav av olagligt statligt stöd under en tioårsperiod före kommissionens första begäran om information 2013. Irland måste nu återkräva obetalda skatter från Apple för åren 2003–2014 på upp till 13 miljarder euro, samt ränta.

Skattebehandlingen i Irland innebar i själva verket att Apple kunde undvika beskattning av nästan hela vinsten från försäljningen av Apple-produkter på EU:s inre marknad. Detta beror på Apples beslut att registrera all försäljning i Irland snarare än i de länder där produkterna såldes. Denna struktur ligger dock utanför EU:s regler för kontroll av statligt stöd. Om andra länder skulle kräva att Apple betalade mer skatt på sin vinst i de två företagen under samma period enligt sina nationella beskattningsregler skulle detta minska det belopp som Irland ska återkräva.
 

Apples skattestruktur i Europa

Apple Sales International och Apple Operations Europe är två irländska företag som ägs helt av Applekoncernen, som i sista hand kontrolleras av det amerikanska moderföretaget, Apple Inc. De innehar rätten att utnyttja Apples immateriella rättigheter att sälja och tillverka Apple-produkter utanför Nord- och Sydamerika enligt ett s.k. avtal om kostnadsdelning med Apple Inc. Enligt detta avtal erlägger Apple Sales International och Apple Operations Europe årliga betalningar till Apple i USA för att finansiera forskning och utveckling som utförs för de irländska företagens räkning i USA. Dessa betalningar uppgick till ungefär 2 miljarder US-dollar 2011 och ökade betydligt under 2014. Dessa utgifter, som huvudsakligen betalas av Apple Sales International, bidrog till att finansiera mer än hälften av den forskning som Apple-koncernen bedrev i USA för att utveckla sina immateriella rättigheter globalt. Dessa utgifter räknas av från den vinst som registreras av Apple Sales International och Apple Operations Europe i Irland varje år, i enlighet med gällande regler.

De beskattningsbara vinsterna för Apple Sales International och Apple Operations Europe i Irland fastställs genom ett skattebeslut som fattades av Irland 1991 och som 2007 ersattes av ett andra, liknande skattebeslut. Detta skattebeslut upphörde att gälla när strukturen för Apple Sales International och Apple Operations Europe ändrades 2015.

Apple Sales International

Apple Sales International ansvarar för inköp av Apple-produkter från tillverkare från hela världen och för försäljning av dessa produkter i Europa (samt i Mellanöstern, Afrika och Indien). Apple inrättade sin försäljningsorganisation i Europa på så sätt att kunder enligt avtal köpte produkter från Apple Sales International i Irland snarare än från butiker som fysiskt sålde produkter till kunder. Därmed registrerade Apple all försäljning och vinsterna från denna försäljning direkt i Irland.

De två skattebeslut som Irland utfärdat gällde den interna fördelningen av dessa vinster inom Apple Sales International (snarare än Apples bredare försäljningsorganisation i Europa). Mer specifikt godkändes genom besluten en uppdelning av vinsten i skattehänseende i Irland: Enligt den överenskomna metoden fördelades merparten av vinsten internt från Irland till ett ”huvudkontor” inom Apple Sales International. Detta ”huvudkontor” var inte baserat i något land och hade varken anställda eller egna lokaler. Dess verksamhet bestod endast av enstaka styrelsemöten. Endast en bråkdel av vinsterna i Apple Sales International tilldelades dess irländska filial och var föremål för beskattning i Irland. Den återstående huvudsakliga vinsten tilldelades ”huvudkontoret” där den förblev obeskattad.

Därför beskattades bara en liten procentandel av Apple Sales Internationals vinster i Irland och resten beskattades ingenstans. Apple Sales International registrerade 2011 (enligt siffror från offentliga utfrågningar i amerikanska senaten) en vinst på 22 miljarder US-dollar (ungefär 16 miljarder euro[1]) men enligt skattebeslutet betraktades endast cirka 50 miljoner euro som beskattningsbara i Irland, vilket lämnade 15,95 miljarder euro obeskattade. Därför betalade Apple Sales International mindre än 10 miljoner euro i bolagsskatt i Irland år 2011 - motsvarande en skattesats på ungefär 0,05 % på sin samlade årsvinst. Under de följande åren fortsatte vinsten för Apple Sales International att öka, medan den vinst som enligt skattebeslutet ansågs beskattningsbar i Irland inte ökade. Därmed minskade den faktiska skattesatsen 2014 ytterligare till endast 0,005 %.

Apple Operations Europe

På grundval av samma skattebeslut från 1991 och 2007 åtnjöt Apple Operations Europe ett liknande skattearrangemang under samma period. Företaget ansvarade för tillverkning av vissa datorprodukter för Apple-koncernen. Merparten av vinsten för detta företag fördelades också internt till ”huvudkontoret” och beskattades inte någonstans.

 

Kommissionens bedömning

Syftet med EU:s kontroll av statligt stöd är att se till att medlemsstaterna inte ger vissa företag en mer gynnsam skattebehandling än andra, genom skattebeslut eller på annat sätt. Mer specifikt ska vinster fördelas mellan företag inom en koncern, och mellan olika delar av samma företag, på ett sätt som återspeglar den ekonomiska verkligheten. Detta innebär att fördelningen bör överensstämma med överenskommelser som görs på affärsmässiga villkor mellan oberoende företag (den så kallade ”armlängdsprincipen”).

Kommissionens undersökning om statligt stöd gällde särskilt två skattebeslut som utfärdats av Irland och genom vilka Irland godkänt en metod för intern fördelning av vinst inom Apple Sales International och Apple Operations Europe, två företag registrerade i Irland. I undersökningen bedömdes om denna godkända metod för beräkning av beskattningsbar vinst för varje företag i Irland gav Apple en omotiverad fördel som är olaglig enligt EU:s regler för statligt stöd.

Kommissionens undersökning visar att de skattebeslut som utfärdats av Irland godkänt en konstlad intern fördelning av vinster inom Apple Sales International och Apple Operations Europe som saknar faktisk och ekonomisk motivering. Som ett resultat av skattebesluten tilldelades merparten av Apple Sales Internationals vinst till dess ”huvudkontor” som varken hade operativ kapacitet att hantera och sköta distributionsverksamhet eller för den delen någon verklig verksamhet. Endast den irländska filialen till Apple Sales International hade kapacitet att generera några försäljningsintäkter, dvs. från distribution av Apple-produkter. Vinsten för Apple Sales International borde alltså ha registrerats i den irländska filialen och beskattats i Irland.

”Huvudkontoret” saknade både anställda och egna lokaler. Den enda verksamhet som kan förknippas med ”huvudkontoret” är de begränsade beslut som fattats av dess ledning (av vilka flera samtidigt var heltidsanställda chefsansvariga för Apple Inc.) om aktieutdelningar, administrativa arrangemang och förvaltning av kassaflödet. Denna verksamhet skapade vinster i form av ränta som, enligt kommissionens bedömning, är de enda vinster som kan tillskrivas ”huvudkontoren”.

På samma sätt hade endast den irländska filialen till Apple Sales International kapacitet att generera några försäljningsintäkter, dvs. från tillverkning av vissa datorer för Apple-koncernen. Vinsten för Apple Sales International borde alltså ha registrerats för den irländska filialen och beskattats i Irland.

På grundval av detta har kommissionen dragit slutsatsen att de skattebeslut som utfärdats av Irland godkänt en konstlad fördelning av Apple Sales Internationals och Apple Operations Europes vinster till deras ”huvudkontor” där de inte beskattats. Skattebesluten gjorde det därför möjligt för Apple att betala avsevärt lägre skatt än andra företag, vilket är olagligt enligt EU:s regler för statligt stöd.

Detta beslut ifrågasätter inte Irlands allmänna skattesystem eller dess bolagsskattesats. Vidare omfattas Apples skattearrangemang i Europe som sådant, och huruvida vinst skulle ha kunnat registreras i de länder där försäljningen faktiskt ägde rum, inte av EU:s regler för statligt stöd. Om vinst registrerats i andra länder kan detta dock påverka det belopp som kan återkrävas av Irland (se närmare information nedan).

picture EN

The infographic is available in high resolution here.

 

Återkrav

I princip kräver EU:s regler för statligt stöd att oförenligt statligt stöd återkrävs för att undanröja den snedvridning av konkurrensen som stödet skapar. EU:s regler för statligt stöd och återkrav sanktionerar inte det berörda företaget. De syftar endast till att återupprätta lika behandling jämfört med andra företag.

Kommissionen har i sitt beslut fastställt en metod för att beräkna värdet av den obefogade konkurrensfördel som Apple åtnjuter. Irland måste i synnerhet till varje filial fördela all vinst från försäljning som tidigare indirekt fördelats till ”huvudkontoret” för Apple Sales International respektive Apple Operations Europe, och tillämpa normal bolagsskatt i Irland på denna omfördelade vinst. Beslutet kräver ingen omfördelning av ränteinkomst för de två företag som kan knytas till ”huvudkontorets” verksamhet.

Kommissionen får endast beordra återkrav av olagligt statligt stöd under en tioårsperiod före kommissionens första begäran om information, som gjordes 2013. Irland måste därför från Apple återkräva obetald skatt för perioden från och med 2003, vilket uppgår till 13 miljarder euro plus ränta. Omkring 50 miljoner euro i obetalda skatter rör den obefogade fördelningen av vinst för Apple Operations Europes ”huvudkontor”. Återstoden kommer från den obefogade fördelningen av vinst till ”huvudkontoret” för Apple Sales International. Återkravsperioden slutar 2014, eftersom Apple ändrade sin struktur i Irland 2015 och skattebeslutet från 2007 inte längre är tillämpligt.

Det belopp av obetalda skatter som ska återkrävas av de irländska myndigheterna skulle minska om andra länder skulle avkräva Apple mer skatt på den vinst som registrerats av Apple Sales International och Apple Operations Europa för denna period. Detta skulle kunna vara fallet om de anser, med hänsyn till det som uppdagats genom kommissionens undersökning, att Apples handelsrisker, försäljning och annan verksamhet borde ha registrerats i deras jurisdiktioner. Detta beror på att Apple Sales Internationals beskattningsbara vinst i Irland skulle minska om vinsten registrerades och beskattades i andra länder i stället för i Irland.

Det belopp av obetalda skatter som ska återkrävas av de irländska myndigheterna skulle också minska om de amerikanska myndigheterna avkrävde Apple större summor till dess moderföretag i USA för denna period för att finansiera forskning och utveckling. Denna forskning och utveckling bedrivs av Apple i USA till förmån för Apple Sales International och Apple Operations Europe, för vilket de två företagen redan gör inbetalningar varje år.

Slutligen är alla kommissionens beslut föremål för granskning av EU:s domstolar. Om en medlemsstat beslutar att överklaga ett kommissionsbeslut måste den fortfarande återkräva det olagliga statliga stödet men kan, till exempel, placera det återkrävda beloppet på ett spärrkonto i väntan på resultatet av EU:s domstolsförfaranden.

 

Bakgrund

Kommissionen har sedan juni 2013 undersökt medlemsstaternas praxis när det gäller skattebeslut. Den utvidgade denna undersökning till samtliga medlemsstater i december 2014. I oktober 2015drog kommissionen slutsatsen att Luxemburg och Nederländerna hade beviljat Fiat respektive Starbucks selektiva skatteförmåner. I januari 2016 drog kommissionen slutsatsen att de selektiva skatteförmåner som Belgien beviljat åtminstone 35 multinationella företag, huvudsakligen från EU, enligt sitt skatteupplägg för ”övervinster” är olagliga enligt EU:s regler för statligt stöd. Kommissionen har också två fördjupade undersökningar på gång av skattebeslut som gäller Amazon och McDonald's och som kan ge upphov till betänkligheter beträffande statligt stöd i Luxemburg.

Den nuvarande kommissionen har genomfört en långtgående strategi för rättvis beskattning och ökad transparens och betydande framsteg har nyligen gjorts. Till följd av våra förslag om skattetransparens i mars 2015 nådde medlemsstaterna en politisk överenskommelse redan i oktober 2015 om automatiskt utbyte av information om skattebeslut. Denna lagstiftning kommer att bidra till en mycket högre grad av transparens och avskräcka från användande av skattebeslut som ett instrument för skattemissbruk. I juni 2015 presenterades vår Handlingsplan för rättvis och effektiv beskattning: en serie initiativ som syftar till att göra skatteklimatet för företag i EU rättvisare och effektivare. Till de centrala åtgärderna hör ett ramverk för att se till att beskattning sker där vinster skapas och en strategi för att på nytt lansera den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen, om vilken ett nytt förslag väntas senare i år. Kommissionen lanserade den 27 januari 2015 ytterligare ett paket med initiativ för att bekämpa skatteflykt bland företag i EU och i resten av världen. Som ett direkt resultat har medlemsstaterna redan kommit överens om att ta itu med de främsta kryphålen i nationell lagstiftning som tillåter skatteflykt och att utvidga det automatiska utbytet av information till landsvis rapportering av skatterelaterad finansiell information rörande multinationella företag. Ett förslag föreligger också om att offentliggöra delar av denna information. Hela vårt arbete vilar på den enkla principen att alla företag, stora och små, måste betala skatt där de genererar sin vinst.

Den offentliga versionen av besluten kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer SA.38373 i registret över statligt stöd på GD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsfrågor har lösts. Nya beslut om statligt stöd offentliggörs i State Aid Weekly e-News på internet och i Europeiska unionens officiella tid

[1]         Grundat på historiska växelkurser

IP/16/2923

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos


Documents


Apple_graph_en.pdf