Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Državna pomoč: Irska je skupini Apple zagotovila nezakonite davčne ugodnosti v vrednosti do 13 milijard evrov

Bruselj, 30. avgusta 2016

Evropska komisija je ugotovila, da je Irska skupini Apple zagotovila neupravičene davčne ugodnosti v vrednosti do 13 milijard evrov. To po pravilih EU o državni pomoči ni zakonito, saj je skupini Apple omogočilo plačilo znatno nižjih davkov od drugih podjetij. Irska mora zdaj nezakonito pomoč izterjati.

Evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager je povedala: „Države članice ne smejo zagotavljati davčnih ugodnosti izbranim podjetjem, saj je to glede na pravila EU o državni pomoči nezakonito. Komisija je v preiskavi ugotovila, da je Irska skupini Apple zagotovila nezakonite davčne ugodnosti, kar je tej skupini omogočilo, da je več let plačevala znatno nižje davke od drugih podjetij. Ta selektivna obravnava je skupini Apple omogočila, da je za dobičke, ki jih je leta 2003 ustvarila v Evropi, dejansko plačala davek od dohodkov pravnih oseb po 1-odstotni stopnji, ta stopnja pa se je v letu 2014 znižala na 0,005 %.

Po poglobljeni preiskavi državne pomoči, ki je bila sprožena junija 2014, je Evropska komisija ugotovila, da sta dve davčni stališči Irske, izdani skupini Apple, znatno in umetno znižali davke, ki jih je ta skupina plačala na Irskem od leta 1991. V zadevnih stališčih je bil odobren način za določanje obdavčljivega dobička dveh irskih delniških družb skupine Apple (Apple Sales International in Apple Operations Europe), ki ni ustrezal ekonomski realnosti: skoraj celoten dobiček iz prodaje, ki sta ga zabeležili navedeni družbi, je bil notranje dodeljen „glavnemu sedežu“. Ocena Komisije je pokazala, da sta zadevna „glavna sedeža“ obstajala le na papirju in nista mogla ustvariti takšnih dobičkov. Ti dobički, ki so bili dodeljeni „glavnima sedežema“, v skladu s posebnimi določbami irske davčne zakonodaje, ki se zdaj ne uporabljajo več, niso bili obdavčeni v nobeni državi. Zaradi metode za dodeljevanje dobička, ki je bila odobrena z davčnima stališčema, je skupina Apple za dobičke družbe Apple Sales International leta 2003 dejansko plačala davek od dohodkov pravnih oseb po 1-odstotni stopnji, ta stopnja pa se je v letu 2014 znižala na 0,005 %.  

Takšna selektivna davčna obravnava skupine Apple na Irskem je glede na pravila EU o državni pomoči nezakonita, saj tej skupini zagotavlja znatno prednost pred drugimi podjetji, za katere veljajo isti nacionalni davčni predpisi. Komisija lahko odredi izterjavo nezakonite državne pomoči za obdobje desetih let pred svojo prvo zahtevo za podatke v letu 2013. Irska mora zdaj od skupine Apple izterjati davke za obdobje 2003–2014, ki jih ta na Irskem ni plačala, v vrednosti do 13 milijard evrov in obresti.

Davčna obravnava na Irskem je namreč skupini Apple omogočila, da se je izognila obdavčitvi skoraj vseh dobičkov, ki jih je ustvarila s prodajo svojih izdelkov na celotnem enotnem trgu EU. To je posledica odločitve skupine Apple, da namesto v državah, v katerih so bili izdelki prodani, vse prodaje zabeleži na Irskem. Vendar navedena struktura ne spada na področje nadzora EU nad državnimi pomočmi. Če bi druge države zahtevale, da skupina Apple za isto obdobje plača več davka na dobičke zadevnih dveh družb v skladu z njihovimi nacionalnimi davčnimi predpisi, bi to zmanjšalo znesek, ki ga mora izterjati Irska.

 

Davčna struktura skupine Apple v Evropi

Apple Sales International in Apple Operations Europe sta irski delniški družbi v izključni lasti skupine Apple, končno obvladujoče podjetje pa je Apple Inc., ZDA. Navedeni družbi imata pravico do uporabe intelektualne lastnine skupine Apple za prodajo in proizvodnjo njenih izdelkov zunaj Severne in Južne Amerike na podlagi tako imenovanega „sporazuma o delitvi stroškov“ s podjetjem Apple Inc. V skladu s tem sporazumom družbi Apple Sales International in Apple Operations Europe podjetju Apple v ZDA nakazujeta letna plačila za financiranje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, ki se v imenu irskih družb izvajajo v ZDA. Ta plačila so leta 2011 znašala približno 2 milijardi ameriških dolarjev, v letu 2014 pa so se znatno povečala. Navedeni stroški, katerih večji del je pokrila družba Apple Sales International, so prispevali k financiranju več kot polovice vseh raziskovalnih dejavnosti skupine Apple v ZDA za razvoj njene intelektualne lastnine po vsem svetu. Ti stroški se v skladu z veljavnimi pravili vsako leto odštejejo od dobičkov, ki jih družbi Apple Sales International in Apple Operations Europe zabeležita na Irskem.

Obdavčljivi dobički družb Apple Sales International in Apple Operations Europe na Irskem se določijo v skladu z davčnim stališčem, ki ga je Irska izdala leta 1991 in je bilo leta 2007 nadomeščeno s podobnim drugim davčnim stališčem. To davčno stališče je prenehalo veljati, ko sta družbi Apple Sales International in Apple Operations Europe leta 2015 spremenili svoji strukturi.

Družba Apple Sales International

Družba Apple Sales International je odgovorna za nakup izdelkov Apple od proizvajalcev opreme po vsem svetu in prodajo teh izdelkov v Evropi (ter na Bližnjem vzhodu, v Afriki in Indiji). Skupina Apple je svojo prodajno dejavnost v Evropi zasnovala tako, da so stranke pogodbeno kupovale izdelke od družbe Apple Sales International na Irskem, ne od trgovin, ki so fizično prodajale izdelke strankam. Na ta način je skupina Apple zabeležila vse prodaje in dobičke iz teh prodaj neposredno na Irskem.

Davčni stališči, ki ju je izdala Irska, sta zadevali notranjo razdelitev teh dobičkov znotraj družbe Apple Sales International (in ne širšega okvira prodajne dejavnosti skupine Apple v Evropi). Natančneje sta stališči odobrili delitev dobičkov za davčne namene na Irskem: na podlagi dogovorjene metodologije je bila večina dobičkov notranje dodeljena izven Irske, in sicer „glavnemu sedežu“ v okviru družbe Apple Sales International. Ta „glavni sedež“ ni bil lociran v nobeni državi in ni imel zaposlenih niti lastnih prostorov. Njegove dejavnosti so obsegale izključno občasne seje upravnega odbora. Le majhen delež dobičkov družbe Apple Sales International je bil dodeljen njeni irski podružnici in obdavčen na Irskem. Večina preostalih dobičkov je bilo dodeljenih „glavnemu sedežu“, kjer so ostali neobdavčeni.

Torej je bil samo majhen delež dobičkov družbe Apple Sales International obdavčen na Irskem, preostali del pa ni bil obdavčen nikjer. Leta 2011 je na primer (po podatkih z javnih zaslišanj v senatu ZDA) družba Apple Sales International zabeležila dobiček v višini 22 milijard ameriških dolarjev (približno 16 milijard evrov[1]), vendar se je na podlagi davčnega stališča za obdavčljive na Irskem štelo samo okrog 50 milijonov evrov. Tako 15,95 milijarde evrov dobička ni bilo obdavčenih. Posledično je družba Apple Sales International leta 2011 na Irskem plačala manj kot 10 milijonov evrov davka od dohodkov pravnih oseb, torej je dejanska davčna stopnja znašala približno 0,05 % njenega skupnega letnega dobička. V naslednjih letih so zabeleženi dobički družbe Apple Sales International nenehoma rasli, medtem ko se na Irskem obdavčljivi dobički v skladu z davčnim stališčem niso povečevali. Tako se je ta dejanska davčna stopnja nadalje zmanjšala na zgolj 0,005 % v letu 2014.

Družba Apple Operations Europe

Na podlagi istih dveh davčnih stališč iz leta 1991 oziroma 2007 je imela družba Apple Operations Europe v istem časovnem obdobju koristi od podobne davčne ureditve. Družba je bila zadolžena za proizvodnjo določenih vrst računalnikov za skupino Apple. Večina dobičkov te družbe je bilo prav tako notranje dodeljenih njenemu „glavnemu sedežu“ in niso bili nikjer obdavčeni.

 

Ocena Komisije

Davčna stališča kot takšna so povsem zakonita. Gre za patronatske izjave, ki jih izdajajo davčni organi, da podjetju zagotovijo jasno predstavo o načinu izračuna njegovega davka od dohodkov pravnih oseb ali v zvezi z uporabo posebnih davčnih določb.

Vloga nadzora EU nad državnimi pomočmi je zagotoviti, da države članice z izdajanjem davčnih stališč ali kako drugače izbranim podjetjem ne omogočajo ugodnejše davčne obravnave kot drugim. Natančneje, dobički morajo biti med podjetji v poslovni skupini in različnimi deli istega podjetja dodeljeni na način, ki odraža ekonomsko realnost. To pomeni, da bi morala dodelitev ustrezati ureditvam, ki pod tržnimi pogoji obstajajo med neodvisnimi podjetji (t. i. „neodvisno tržno načelo“).

Preiskava Komisije o državni pomoči je obravnavala zlasti zaporedni davčni stališči, ki ju je izdala Irska in sta odobrili metodo za notranjo dodelitev dobička v dveh irskih delniških družbah, tj.Apple Sales International in Apple Operations Europe. Ocenila je, ali je ta odobrena metoda za izračun obdavčljivega dobička posameznih družb na Irskem skupini Apple zagotovila neupravičeno prednost, ki je glede na pravila EU o državni pomoči nezakonita.

Preiskava Komisije je pokazala, da sta davčni stališči, ki ju je izdala Irska, odobrili umetno notranjo dodeljevanje dobičkov znotraj družb Apple Sales International in Apple Operations Europe, ki dejansko ali ekonomsko ni utemeljeno. Zaradi davčnih stališč je bila večina dobičkov iz prodaje družbe Apple Sales International dodeljena njenemu „glavnemu sedežu“, pri čemer pa ta „glavni sedež“ ni imel nobenih operativnih zmogljivosti za opravljanje in upravljanje dejavnosti distribucije ali katere koli druge bistvene dejavnosti. Samo irska podružnica družbe Apple Sales International je imela zmogljivosti za ustvarjanje kakršnega koli prihodka iz trgovanja, tj. z distribucijo izdelkov Apple. Zato bi morali biti dobički iz prodaje družbe Apple Sales International zabeleženi pri irski podružnici in tam obdavčeni.

„Glavni sedež“ ni imel niti zaposlenih niti lastnih prostorov. Edine dejavnosti, ki jih je mogoče povezati z „glavnima sedežema“, so omejene odločitve njunih direktorjev (od katerih so bili mnogi istočasno vodilni delavci, zaposleni s polnim delovnim časom pri podjetju Apple Inc.) o razdeljevanju dividend, upravnih ureditvah in upravljanju denarnih sredstev. Te dejavnosti so ustvarjale dobičke v obliki obresti, ki so glede na oceno Komisije edini dobički, ki jih je mogoče pripisati „glavnima sedežema“.

Podobno je samo irska podružnica družbe Apple Operations Europe imela zmogljivosti za ustvarjanje kakršnega koli prihodka iz trgovanja, tj. s proizvodnjo določenih vrst računalnikov za skupino Apple. Zato bi morali biti dobički iz prodaje družbe Apple Operation Europe zabeleženi pri irski podružnici in tam obdavčeni.

Na podlagi tega je Komisija ugotovila, da sta davčni stališči, ki ju je izdala Irska, odobrili umetno dodeljevanje dobičkov iz prodaje družb Apple Sales International in Apple Operations Europe njunima „glavnima sedežema“, kjer niso bili obdavčeni. S tem sta davčni stališči skupini Apple omogočili plačevanje bistveno nižjih davkov od drugih podjetij, kar je glede na pravila EU o državni pomoči nezakonito.

Ta sklep ne posega v splošni davčni sistem Irske ali njeno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb.

Poleg tega sama davčna struktura skupine Apple v Evropi in vprašanje, ali bi se dobički lahko zabeležili v državah, kjer je bila prodaja dejansko izvedena, nista zajeta s pravili EU o državni pomoči. Če bi se dobički zabeležili v drugih državah, pa bi to lahko vplivalo na znesek, ki ga mora izterjati Irska (več podrobnosti v nadaljevanju).

picture EN

The infographic is available in high resolution here.

 

Izterjava

Načeloma je treba po pravilih EU o državni pomoči nezdružljivo državno pomoč izterjati, da se odpravi izkrivljanje konkurence, ki jo je povzročila pomoč. Pravila EU o državni pomoči ne določajo glob in cilj izterjave ni kaznovanje zadevnega podjetja, ampak preprosto ponovna vzpostavitev enake obravnave, kot so je deležna druga podjetja.

Komisija je v svojem sklepu določila metodologijo za izračun vrednosti neupravičene konkurenčne prednosti v korist skupine Apple. Natančneje, Irska mora vsaki podružnici dodeliti vse dobičke iz prodaje, ki so bili prej posredno dodeljeni „glavnemu sedežu“ družb Apple Sales International oziroma Apple Operations Europe, in za te prerazporejene dobičke obračunati običajni davek od dohodka pravnih oseb na Irskem. Sklep ne zahteva prerazporeditve nobenega dohodka obeh družb iz obresti, ki ga je mogoče povezati z dejavnostmi „glavnega sedeža“.

Komisija lahko odredi izterjavo nezakonite državne pomoči samo za obdobje desetih let pred svojo prvo zahtevo za podatke v tej zadevi, ki je bila izvedena leta 2013. Irska mora torej od skupine Apple izterjati neplačani davek za obdobje od leta 2003, ki znaša do 13 milijard evrov, in obresti. Za približno 50 milijonov evrov neplačanih davkov se nanaša na neupravičeno dodelitev dobičkov „glavnemu sedežu“ družbe Apple Operations Europe. Preostanek pa izhaja iz neupravičene dodelitve dobičkov „glavnemu sedežu“ družbe Apple Sales International. Obdobje za izterjavo se izteče leta 2014, saj je skupina Apple z letom 2015 spremenila svojo strukturo na Irskem in se davčno stališče iz leta 2007 ne uporablja več.

Znesek neplačanih davkov, ki jih morajo izterjati irski organi, bi se zmanjšal, če bi druge države od skupine Apple zahtevale, da plača več davkov na dobičke, ki sta jih v tem obdobju zabeležili družbi Apple Sales International in Apple Operations Europe. To bi se lahko zgodilo, če bi te države glede na informacije, razkrite v okviru preiskave Komisije, menile, da bi morali biti poslovna tveganja, prodaja in druge dejavnosti skupine Apple zabeleženi v njihovi jurisdikciji. Če bi se dobički družbe Apple Sales International namesto na Irskem zabeležili in obdavčili v drugih državah, bi se namreč njeni obdavčljivi dobički na Irskem zmanjšali.

Znesek neplačanih davkov, ki jih morajo izterjati irski organi, bi se zmanjšal tudi, če bi organi ZDA zahtevali, da družbi skupine Apple za to obdobje plačata večje zneske svojemu obvladujočemu podjetju v ZDA za financiranje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti. Te v imenu družb Apple Sales International in Apple Operations Europe izvaja podjetje Apple v ZDA, zanje pa navedeni družbi že prispevata letna plačila.

Vsi sklepi Komisije so predmet nadzora sodišč EU. Če se država članica odloči izpodbijati sklep Komisije, mora vseeno izterjati nezakonito državno pomoč, vendar lahko do zaključka postopkov pred sodišči EU izterjani znesek na primer položi na depozitni račun.

 

Ozadje

Komisija preiskuje prakse izdajanja davčnih stališč držav članic od junija 2013. Decembra 2014 je to preiskavo razširila na vse države članice. Komisija je oktobra 2015 ugotovila, da sta Luksemburg in Nizozemska odobrila selektivne davčne ugodnosti podjetjema Fiat oziroma Starbucks. Januarja 2016 je Komisija ugotovila, da so selektivne davčne ugodnosti, ki jih je Belgija v okviru davčne sheme za „presežne dobičke“ odobrila vsaj 35 multinacionalnim podjetjem, večinoma iz EU, glede na pravila EU o državni pomoči nezakonite. Komisija trenutno izvaja tudi dve poglobljeni preiskavi glede pomislekov o skladnosti davčnih stališč s pravili o državni pomoči v zvezi s podjetji Amazon in McDonald's v Luksemburgu.

Ta Komisija izvaja daljnosežno strategijo, katere cilj sta pravično obdavčevanje ter večja preglednost. Pri tem je bil v zadnjem času dosežen velik napredek. Na osnovi naših predlogov o davčni preglednosti iz marca 2015 so države članice že v oktobru 2015 dosegle politični dogovor o avtomatični izmenjavi podatkov o davčnih stališčih. Ta zakonodaja bo pripomogla k veliko večji stopnji preglednosti in odvračala od uporabe davčnih stališč kot instrumenta, ki omogoča davčno zlorabo. Junija 2015 smo predstavili naš akcijski načrt za pravično in učinkovito obdavčenje – gre za vrsto pobud, katerih cilj je doseči, da bo ureditev davka od dohodkov pravnih oseb v EU pravičnejša in učinkovitejša. Ključni ukrepi so vključevali okvir za zagotovitev učinkovitega obdavčevanja tam, kjer se ustvarjajo dobički, in strategijo za ponoven poskus uvedbe skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, za katero se nov predlog pričakuje še letos. Komisija je 27. januarja letos predstavila dodatni sveženj pobud za boj proti izogibanju davkom od dohodkov pravnih oseb v EU in po vsem svetu. Neposredna posledica tega je, da so se države članice že dogovorile za obravnavo najpogostejših vrzeli v nacionalnih predpisih, ki omogočajo izogibanje davkom, in o razširitvi avtomatične izmenjave informacij na poročanje po posameznih državah, ko gre za finančne informacije multinacionalnih podjetij, ki se nanašajo na davke. V obravnavi je tudi predlog, da bi nekatere od teh informacij objavili. Vsa naša prizadevanja temeljijo na preprostem načelu, da morajo vsa podjetja, tako velika kot majhna, plačati davke tam, kjer ustvarjajo dobičke.

Nezaupna različica sklepov bo na voljo pod št. zadeve SA.38373 v registru državnih pomoči na spletišču Generalnega direktorata za konkurenco, ko bodo rešena morebitna vprašanja glede zaupnosti. V elektronskem tedniku State Aid Weekly e-News so na voljo obvestila o objavi novih sklepov o državni pomoči na spletu in v Uradnem listu EU.

 

[1]         Na podlagi preteklih menjalnih tečajev.

IP/16/2923

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Photos