Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Valstybės pagalba. Airija įmonei „Apple“ neteisėtai suteikė iki 13 mlrd. EUR vertės mokesčio lengvatų

Briuselis, 2016 m. rugpjūčio 30 d.

Europos Komisija nusprendė, kad Airija įmonei „Apple“ suteikė nepagrįstų mokesčio lengvatų, kurių vertė siekia 13 mlrd. EUR. Pagal ES valstybės pagalbos taisykles tai yra neteisėta, nes įmonei „Apple“ buvo sudarytos sąlygos mokėti daug mažesnius mokesčius nei kitoms įmonėms. Dabar Airija privalo susigrąžinti neteisėtai suteiktos pagalbos sumą.

Už konkurencijos politiką atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager sakė: „Valstybės narės negali teikti mokesčio lengvatų atrinktoms įmonėms – tai yra ES valstybės pagalbos taisyklių pažeidimas. Atlikusi tyrimą Komisija nusprendė, kad Airija įmonei „Apple“ suteikė neteisėtų mokesčio lengvatų ir įmonė daugelį metų galėjo mokėti daug mažesnius mokesčius nei kitos įmonės. Iš esmės, taikant tokią atrankiąją tvarką, įmonei „Apple“ buvo sudarytos sąlygos mokėti pelno mokestį, kurio faktinis tarifas 2003 m. buvo 1 proc. nuo jos pelno Europoje, 2014 m. sumažėjęs iki 0,005 proc.“.

Atlikusi 2014 m. birželio mėn. pradėtą išsamų valstybės pagalbos tyrimą, Europos Komisija padarė išvadą, kad įmonei „Apple“ skirtais dviem Airijos sprendimais dėl mokesčių smarkiai ir dirbtinai sumažintas mokestis, kurį „Apple“ Airijoje mokėjo nuo 1991 m. Šiais sprendimais patvirtintas dviejų grupei „Apple“ priklausančių Airijoje registruotų įmonių („Apple Sales International“ ir „Apple Operations Europe“) apmokestinamojo pelno nustatymo būdas, neatitinkantis ekonominės tikrovės: beveik visą registruotą pardavimo pelną abi įmonės priskirdavo savo „pagrindinėms buveinėms“. Komisijos vertinimas parodė, kad šios „pagrindinės buveinės“ egzistavo tik popieriuje ir negalėjo gauti tokio pelno. Toks „pagrindinėms buveinėms“ priskiriamas pelnas pagal specialias Airijos mokesčių teisės nuostatas (jos nebegalioja) būdavo neapmokestinamas jokioje šalyje. Taikydama sprendimuose dėl mokesčių patvirtintą priskyrimo metodą, įmonė „Apple“ mokėjo pelno mokestį, kurio faktinis tarifas 2003 m. tebuvo 1 proc. nuo įmonės „Apple Sales International“ pelno, o 2014 m. sumažėjo iki 0,005 proc.

Ši įmonei „Apple“ Airijoje taikoma atrankioji apmokestinimo tvarka yra neteisėta pagal ES valstybės pagalbos taisykles, nes įmonei suteikiamas didelis pranašumas prieš kitas įmones, kurioms taikomos tos pačios nacionalinės apmokestinimo taisyklės. Komisija gali nurodyti susigrąžinti neteisėtai suteiktos valstybės pagalbos sumą už dešimties metų laikotarpį iki Komisijos pirmojo 2013 m. pateikto informacijos prašymo. Airija dabar privalo iš įmonės „Apple“ susigrąžinti nesumokėtus mokesčius, kurių suma – 13 mlrd. EUR ir delspinigiai, už 2003–2014 m. laikotarpį.

Naudodamasi Airijos taikoma apmokestinimo tvarka įmonė „Apple“ faktiškai galėjo išvengti beveik viso pelno, gaunamo iš prekybos „Apple“ produktais visoje ES bendrojoje rinkoje, apmokestinimo. Tai buvo įmanoma dėl įmonės „Apple“ sprendimo visą pardavimo veiklą registruoti Airijoje, o ne šalyse, kuriose produktai buvo parduodami. Tačiau ši įmonės taikoma tvarka nepriklauso ES valstybės pagalbos kontrolės sričiai. Jeigu kitos šalys pagal savo nacionalines apmokestinimo taisykles pareikalautų, kad įmonė „Apple“ sumokėtų daugiau mokesčių už abiejų įmonių per tą patį laikotarpį gautą pelną, Airijos susigrąžintina suma sumažėtų.

 

Įmonės „Apple“ mokesčių tikslais taikoma tvarka Europoje

„Apple Sales International“ ir „Apple Operations Europe“ yra dvi Airijoje registruotos įmonės, nuosavybės teise visiškai priklausančios įmonių grupei „Apple“, kurios galutinė kontrolė priklauso JAV patronuojančiajai bendrovei „Apple Inc.“. Tos įmonės naudodamosi „Apple“ intelektinės nuosavybės teisėmis parduoda ir gamina „Apple“ produktus už Šiaurės ir Pietų Amerikos ribų pagal vadinamąjį sąnaudų pasidalijimo susitarimą su įmone „Apple Inc.“. Pagal šį susitarimą įmonės „Apple Sales International“ ir „Apple Operations Europe“ JAV patronuojančiajai įmonei kasmet moka įnašus jų vardu JAV vykdomai mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklai finansuoti. 2011 m. šie įnašai sudarė 2 mlrd. JAV dolerių, o 2014 m. gerokai padidėjo. Iš šių lėšų, kurių daugiausia sumoka įmonė „Apple Sales International“, finansuojama daugiau nei pusė grupės „Apple“ JAV vykdomos mokslinių tyrimų veiklos kuriant įmonės intelektinę nuosavybę visame pasaulyje. Šios išlaidos pagal taikomas taisykles išskaitomos iš įmonių „Apple Sales International“ ir „Apple Operations Europe“ kasmet Airijoje registruojamo pelno.

Įmonių „Apple Sales International“ ir „Apple Operations Europe“ apmokestinamasis pelnas Airijoje nustatomas pagal Airijos 1991 m. priimtą sprendimą dėl mokesčių, 2007 m. pakeistą panašiu antruoju sprendimu dėl mokesčių. Šis sprendimas dėl mokesčių nustojo galioti 2015 m., kai įmonės „Apple Sales International“ ir „Apple Operations Europe“ pakeitė savo tvarką.

„Apple Sales International“

„Apple Sales International“ perka „Apple“ produktus iš įrangos gamintojų visame pasaulyje ir juos parduoda Europoje (taip pat Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje ir Indijoje). Savo pardavimo veiklą Europoje „Apple“ organizuodavo taip, kad klientai pagal sutartį privalėjo pirkti produktus iš įmonės „Apple Sales International“ Airijoje, o ne iš parduotuvių, kurios tuos produktus fiziškai parduodavo klientams. Tokiu būdu „Apple“ visą pardavimo veiklą ir iš jos gautą pelną tiesiogiai registruodavo Airijoje.

Abu Airijos priimti sprendimai dėl mokesčių buvo skirti vidiniam šio pelno priskyrimui įmonėje „Apple Sales International“ (o ne platesnei „Apple“ pardavimo struktūrai priklausančioms įmonėms Europoje). Konkrečiai sprendimais buvo pritarta pelno padalijimui mokesčių tikslais Airijoje: taikant sutartą metodą, daugiausia įmonės „Apple Sales International“ pelno būdavo priskiriama ne Airijoje esančiai įmonės „pagrindinei buveinei“. Ta „pagrindinė buveinė“ nė vienoje šalyje nebuvo įsteigta, neturėjo darbuotojų ar patalpų. Vienintelė jos veikla – kartais rengiami direktorių tarybos posėdžiai. Tik nedidelė įmonės „Apple Sales International“ pelno dalis buvo priskiriama jos Airijos filialui ir apmokestinama Airijoje. Likusi didžioji pelno dalis būdavo priskiriama „pagrindinei buveinei“ ir likdavo neapmokestinta.

Todėl Airijoje būdavo apmokestinama tik nedidelė įmonės „Apple Sales International“ pelno procentinė dalis, o likęs pelnas niekur nebūdavo apmokestinamas. Pavyzdžiui, remiantis per JAV Senato viešus posėdžius atskleistais duomenimis, 2011 m. įmonė „Apple Sales International“ užregistravo 22 mlrd. JAV dolerių (maždaug 16 mlrd. EUR[1]) pelną, tačiau pagal sprendimo dėl mokesčių sąlygas Airijoje apmokestinamu pelnu buvo laikoma tik maždaug 50 mln. EUR, o 15,95 mlrd. EUR liko neapmokestinta. Todėl 2011 m. įmonė „Apple Sales International“ Airijoje sumokėjo mažiau nei 10 mln. EUR pelno mokesčio, taigi faktinis mokesčio tarifas buvo maždaug 0,05 proc. nuo įmonės bendro metinio pelno. Paskesniais metais įmonė „Apple Sales International“ registravo vis didesnį pelną, tačiau pagal sprendimo dėl mokesčių sąlygas Airijoje apmokestinamu laikomas pelnas nedidėjo. Todėl 2014 m. faktinis mokesčio tarifas dar sumažėjo – iki vos 0,005 proc.

„Apple Operations Europe“

Remiantis tais pačiais 1991 ir 2007 m. sprendimais dėl mokesčių, tuo pačiu laikotarpiu panaši apmokestinimo tvarka buvo taikoma ir įmonei „Apple Operations Europe“. Ši įmonė gamino tam tikrų modelių kompiuterius įmonių grupei „Apple“. Didžioji dalis šios įmonės pelno taip pat būdavo priskiriama jos „pagrindinei buveinei“ ir likdavo niekur neapmokestinta.

 

Komisijos vertinimas

Sprendimas dėl mokesčių pats savaime yra visiškai teisėtas. Tai yra patvirtinimo raštas, kuriame mokesčių institucija įmonei paaiškina, kaip bus skaičiuojamas jos pelno mokestis arba kaip bus taikomos specialios nuostatos.

ES valstybės pagalbos kontrole siekiama užtikrinti, kad valstybės narės, naudodamosi sprendimais dėl mokesčių ar kitomis priemonėmis, atrinktoms įmonėms netaikytų palankesnės apmokestinimo tvarkos nei kitoms. T. y. pelnas turi būti paskirstytas įmonių grupei priklausančioms įmonėms ir skirtingoms tos pačios įmonės dalims taip, kad atitiktų ekonominę tikrovę. Vadinasi, pelnas turėtų būti paskirstomas ta tvarka, kurią nepriklausomos įmonės taiko atsižvelgdamos į komercines sąlygas (vadinamasis įprastų rinkos sąlygų principas).

Visų pirma Komisija valstybės pagalbos tyrimą atliko dėl dviejų Airijos iš eilės priimtų sprendimų dėl mokesčių, kuriais buvo patvirtintas dviejų Airijoje registruotų įmonių „Apple Sales International“ ir „Apple Operations Europe“ vidinio pelno priskyrimo metodas. Atliekant tyrimą vertinta, ar šiuo patvirtintu metodu, kurį taikant kiekvienos įmonės apmokestinamasis pelnas buvo apskaičiuojamas Airijoje, įmonei „Apple“ suteiktas nepagrįstas pranašumas, o tai yra neteisėta pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Komisijos tyrimas parodė, kad Airijos priimtais sprendimais dėl mokesčių patvirtintas dirbtinis vidinis pelno priskyrimas įmonėse „Apple Sales International“ ir „Apple Operations Europe“ nėra faktiškai ar ekonomiškai pagrįstas. Dėl sprendimų dėl mokesčių didžioji įmonės „Apple Sales International“ pelno dalis būdavo priskiriama įmonės „pagrindinei buveinei“, kuri neturėjo pajėgumų vykdyti ir valdyti platinimo veiklą ar apskritai kokį nors didesnį verslą. Pajamų iš prekybos veiklos, tai yra iš „Apple“ produktų platinimo, buvo pajėgus gauti tik įmonės „Apple Sales International“ Airijos filialas. Todėl įmonės „Apple Sales International“ pardavimo pelnas turėjo būti registruojamas Airijos filiale ir apmokestinamas šioje šalyje.

„Pagrindinė buveinė“ neturėjo nei darbuotojų, nei patalpų. Vienintelė veikla, su kuria gali būti siejamos „pagrindinės buveinės“, – keletas jų direktorių (kurių daugelis tuo pat metu visu etatu dirbo „Apple Inc.“ vykdomaisiais direktoriais) priimtų sprendimų dėl dividendų paskirstymo, administracinės tvarkos ir pinigų valdymo. Remiantis Komisijos vertinimu, „pagrindinėms buveinėms“ gali būti priskirtas tik vykdant šią veiklą gautas pelnas iš palūkanų.

Lygiai taip pat pajamų iš prekybos veiklos, tai yra iš tam tikrų modelių kompiuterių gaminimo įmonių grupei „Apple“, buvo pajėgus gauti tik įmonės „Apple Operations Europe“ Airijos filialas. Todėl įmonės „Apple Operation Europe“ pardavimo pelnas turėjo būti registruojamas Airijos filiale ir apmokestinamas šioje šalyje.

Tuo remdamasi Komisija padarė išvadą, kad Airijos priimtais sprendimais dėl mokesčių patvirtintas dirbtinis įmonių „Apple Sales International“ ir „Apple Operations Europe“ pelno priskyrimas jų „pagrindinėms buveinėms“, kuriose jis nebuvo apmokestintas. Todėl sprendimais dėl mokesčių įmonei „Apple“ buvo sudarytos sąlygos mokėti daug mažesnius mokesčius nei kitoms įmonėms, o tai yra neteisėta pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Šiuo sprendimu nekvestionuojama Airijos bendroji mokesčių sistema ar jos pelno mokesčio tarifas.

Be to, tokie klausimai, kaip pati įmonės „Apple“ mokesčių tikslais taikoma tvarka Europoje ir tai, ar pelnas galėjo būti registruojamas tose šalyse, kuriose faktiškai vykdyta prekyba, nepatenka į ES valstybės pagalbos taisyklių taikymo sritį. Vis dėlto, jeigu pelnas būtų registruojamas kitose šalyse, Airijos susigrąžintina suma sumažėtų (daugiau informacijos pateikta toliau).

picture EN

The infographic is available in high resolution here.

 

Lėšų susigrąžinimas

Iš esmės ES valstybės pagalbos taisyklėse reikalaujama, kad su vidaus rinka nesuderinama valstybės pagalbos suma būtų susigrąžinta, siekiant sumažinti dėl tokios pagalbos atsiradusį konkurencijos iškraipymą. Pagal ES valstybės pagalbos taisykles baudos neskiriamos, o lėšų susigrąžinimu nesiekiama nubausti aptariamos įmonės. Juo paprasčiausiai atkuriama padėtis, kad jai vėl būtų taikomos tos pačios sąlygos kaip ir kitoms įmonėms.

Savo sprendime Komisija nustatė įmonei „Apple“ suteikto nepagrįsto konkurencinio pranašumo įvertinimo metodą. Visų pirma Airija abiem filialams privalo priskirti visą pardavimo pelną, kuris anksčiau buvo netiesiogiai priskirtas įmonių „Apple Sales International“ ir „Apple Operations Europe“ atitinkamoms „pagrindinėms buveinėms“, ir šį perskirstytą pelną apmokestinti Airijoje įprastai taikomu pelno mokesčiu. Sprendime nereikalaujama perskirstyti abiejų įmonių pajamų iš palūkanų; šios pajamos gali būti siejamos su „pagrindine buveine“.

Komisija gali nurodyti susigrąžinti neteisėtai suteiktos valstybės pagalbos sumą tik už dešimties metų laikotarpį iki Komisijos pirmojo 2013 m. pateikto informacijos šiuo klausimu prašymo. Todėl Airija iš įmonės „Apple“ turi susigrąžinti nesumokėtus mokesčius už laikotarpį nuo 2003 m., kurių suma – 13 mlrd. EUR ir delspinigiai. Maždaug 50 mln. EUR mokesčių nesumokėta dėl nepagrįsto pelno priskyrimo įmonės „Apple Operations Europe“ „pagrindinei buveinei“. Likusi suma susidarė dėl nepagrįsto pelno priskyrimo įmonės „Apple Sales International“ „pagrindinei buveinei“. Susigrąžinimo laikotarpis baigiasi 2014 m., nes 2015 m. „Apple“ pakeitė savo tvarką Airijoje ir nuo tada 2007 m. sprendimas nebetaikomas.

Airijos valdžios institucijų susigrąžintina nesumokėtų mokesčių suma sumažėtų, jeigu kitos šalys pareikalautų, kad įmonė „Apple“ sumokėtų daugiau mokesčių už įmonių „Apple Sales International“ ir „Apple Operations Europe“ per šį laikotarpį registruotą pelną. Taip būtų tuo atveju, jeigu, atsižvelgdamos Komisijos tyrimo atskleistą informaciją, šios šalys manytų, kad „Apple“ komercinė rizika, pardavimo ir kita veikla turėjo būti registruojamos jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje. Taip yra dėl to, kad įmonės „Apple Sales International“ apmokestinamasis pelnas Airijoje sumažėtų, jeigu pelnas būtų registruojamas ir apmokestinamas ne Airijoje, bet kitose šalyse.

Airijos valdžios institucijų susigrąžintina nesumokėtų mokesčių suma taip pat sumažėtų, jeigu JAV valdžios institucijos pareikalautų, kad už šį laikotarpį „Apple“ savo JAV patronuojančiajai įmonei sumokėtų didesnes sumas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklai finansuoti. Šią veiklą įmonių „Apple Sales International“ ir „Apple Operations Europe“ vardu Jungtinėse Valstijoje vykdo „Apple“ ir abi įmonės jai jau moka metinius įnašus.

Galiausiai, visiems Komisijos sprendimams taikoma ES teismų priežiūra. Jeigu valstybė narė nusprendžia apskųsti Komisijos sprendimą, ji vis tiek turi susigrąžinti neteisėtą valstybės pagalbą, tačiau susigrąžintą sumą, pavyzdžiui, gali laikyti sąlyginio deponavimo sąskaitoje, kol baigsis ES teismo procedūros.

 

Pagrindiniai faktai

Komisija valstybių narių sprendimų dėl mokesčių praktiką tiria nuo 2013 m. birželio. 2014 m. gruodį ji išplėtė savo informacijos užklausų taikymo sritį, kad ji apimtų visas valstybes nares. 2015 m. spalio mėn. Komisija nusprendė, kad Liuksemburgas suteikė atrankiųjų mokesčių lengvatų bendrovei „Fiat“, o Nyderlandai – bendrovei „Starbucks“. 2016 m. sausio mėn. Komisija nusprendė, kad Belgijos pagal perviršinio pelno mokesčio schemą bent 35 tarptautinėms įmonėms, daugiausia iš ES, suteiktos atrankiosios mokesčių lengvatos yra neteisėtos pagal ES valstybės pagalbos taisykles. Šiuo metu Komisija išsamiai tiria dar du dėl sprendimų dėl mokesčių atvejus, kurių galėjo sukelti valstybės pagalbos problemų Liuksemburge dėl įmonių Amazon ir McDonald's.

Pastarojo meto įvykiai patvirtina, kad Komisija laikosi plataus užmojo strategijos, kuria siekiama užtikrinti sąžiningą apmokestinimą ir didesnį skaidrumą, ir jau nemažai padaryta. Atsižvelgdamos į mūsų 2015 m. kovo mėn. pasiūlymus dėl mokesčių skaidrumo, valstybės narės jau 2015 m. spalio mėn. sudarė politinį susitarimą dėl teisės aktų dėl automatinio keitimosi informacija apie sprendimus dėl mokesčių. Šie teisės aktai padės užtikrinti daug didesnį skaidrumą ir atgrasyti nuo naudojimosi sprendimais dėl mokesčių kaip piktnaudžiavimo mokesčiais priemone. 2015 m. birželio mėn. pateikėme sąžiningo ir veiksmingo apmokestinimo veiksmų planą – iniciatyvų, kuriomis siekiama ES sukurti sąžiningesnes ir veiksmingesnes pelno apmokestinimo sąlygas, rinkinį. Pagrindinės užduotys – sukurti sistemą, kuria būtų užtikrinamas veiksmingas pelno apmokestinimas ten, kur jis gaunamas, ir strategiją, kaip atnaujinti darbą, susijusį su bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze (BKPMB), dėl kurios šių metų pabaigoje turėtų būti pateiktas naujas pasiūlymas. Šių metų sausio 27 d. Komisija pristatė tolesnį kovos su pelno mokesčio vengimu Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje iniciatyvų rinkinį. Tiesioginis to rezultatas yra tai, kad valstybės narės jau susitarė šalinti didžiausias nacionalinių įstatymų spragas, kuriomis naudojantis galima išvengti mokesčių, ir automatinį keitimąsi informacija papildyti
pagal šalis teikiamomis ataskaitomis
, kuriose pateikiama su mokesčiais susijusi tarptautinių įmonių finansinė informacija. Be to, pateiktas pasiūlymas tam tikrą šios informacijos dalį viešinti. Visas mūsų darbas grindžiamas paprastu principu: visos įmonės, ir didelės, ir mažos, privalo mokėti mokesčius toje šalyje, kurioje jos gauna pelną.

Nekonfidenciali sprendimų versija SA.38373 bus paskelbta Konkurencijos GD svetainėje valstybės pagalbos registre, kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai. Naujausi internete ir Oficialiajame leidinyje paskelbti sprendimai dėl valstybės pagalbos nurodyti valstybės pagalbos elektroniniame savaitraštyje „State Aid Weekly e-News“.

 

[1]         Pagal ankstesnį valiutos kursą.

IP/16/2923

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Photos