Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Valtiontuki: Irlanti antanut Applelle laitonta veroetua 13 miljardin euron arvosta

Bryssel 30. elokuuta 2016

Euroopan komissio katsoo, että Irlanti on myöntänyt Applelle jopa 13 miljardin euron arvosta perusteetonta veroetua. Tämä on EU:n valtiontukisääntöjen mukaan laitonta, koska näin Apple on voinut maksaa huomattavasti vähemmän veroja kuin muut yritykset. Irlanti joutuu perimään lainvastaisen tuen takaisin.

Veroetujen myöntäminen valikoiduille yrityksille on EU:n valtiontukisääntöjen mukaan laitonta. ”Komission tutkimuksissa todettiin, että Irlanti on myöntänyt Applelle laitonta veroetua, jonka ansiosta Apple on vuosien ajan maksanut huomattavasti vähemmän veroja kuin muut yritykset. Vuonna 2003 Apple maksoi saamansa valikoivan kohtelun seurauksena yhtiöveroa EU:ssa kertyneistä voitoistaan vain 1 prosentin, ja vuonna 2014 sen maksama tosiasiallinen vero oli supistunut 0,005 prosenttiin”, sanoo kilpailupolitiikasta vastaava EU-komissaari Margrethe Vestager.

Kesäkuussa 2014 käynnistetyn perusteellisen valtiontukitutkimuksen tuloksena komissio on todennut, että Irlannin antamat kaksi veropäätöstä ovat keinotekoisesti alentaneet huomattavasti Applen Irlannissa vuodesta 1991 alkaen maksamia veroja. Veropäätöksillä hyväksyttiin käytäntö, jonka mukaan kaksi Apple-yhtymän Irlannissa rekisteröityä yhtiötä (Apple Sales International ja Apple Operations Europe) määritti verotettavan tulonsa tavalla, joka ei vastannut todellisuutta. Nämä kaksi yhtiötä kirjasivat lähes koko myyntivoittonsa sisäisesti ns. päätoimipaikalleen. Komission tutkimuksessa selvisi, että nämä ”päätoimipaikat” olivat olemassa vain paperilla, eivätkä ne olisi voineet tuottaa tällaisia voittoja. Kuvitteellisten päätoimipaikkojen voitot eivät Irlannin verolainsäädännön silloisten erityissäännösten mukaan olleet veronalaisia missään maassa. Veropäätöksissä hyväksytyn jakomenetelmän seurauksena Apple maksoi Apple Sales Internationalin voitoista tosiasiallisesti yhtiöveroa 1 prosentin vuonna 2003, ja vuoteen 2014 mennessä tämä vero oli supistunut 0,005 prosenttiin.

Applen valikoiva verokohtelu Irlannissa rikkoo EU:n valtiontukisääntöjä, koska sillä annetaan Applelle merkittävää etua verrattuna muihin yrityksiin, joihin sovelletaan samaa kansallista verolainsäädäntöä. Komissio voi määrätä, että laiton valtiontuki peritään takaisin vuonna 2013 tehtyä ensimmäistä tietopyyntöä edeltävän kymmenen vuoden ajalta. Irlannin on nyt perittävä Applelta vuosilta 2003–2014 yhteensä 13 miljardia euroa maksamattomia veroja ja tämän lisäksi korot.

Verokohtelu Irlannissa mahdollisti itse asiassa sen, että Apple välttyi maksamasta veroa lähes kaikesta tuotteidensa myynnistä kertyneestä voitosta. Tämä johtuu Applen päätöksestä ilmoittaa kaikki myyntinsä Irlannissa eikä maissa, joissa tuotteet myytiin. Tämä kirjanpitojärjestely ei kuitenkaan kuulu EU:n valtiontukivalvonnan piiriin. Jos muut maat vaatisivat kansallisen verolainsäädäntönsä perusteella Applea maksamaan enemmän veroa edellä mainittujen kahden yhtiön voitoista, tämä vähentäisi määrää, joka Irlannin on perittävä.

Applen verotuksen rakenne EU:ssa

Apple Sales International ja Apple Operations Europe ovat Apple-yhtymän kokonaan omistamia, Irlannissa rekisteröityjä yhtiöitä. Apple-yhtymä on puolestaan viime kädessä yhdysvaltalaisen emoyhtiönsä Apple Inc:n määräysvallassa. Yhtiöillä on oikeudet käyttää Applen henkistä omaisuutta Apple-tuotteiden myymiseksi ja valmistamiseksi Pohjois- ja Etelä-Amerikan ulkopuolella Apple Inc:n kanssa tehdyn nk. kustannustenjakosopimuksen nojalla. Sopimuksen mukaan Apple Sales International ja Apple Operations Europe suorittavat emoyhtiölle vuosittaisen maksun tutkimus- ja kehitystyöstä, jota tehdään Yhdysvalloissa irlantilaisten yhtiöiden hyväksi. Vuonna 2011 maksu oli 2 miljardia dollaria. Se nousi huomattavasti vuonna 2014. Pääosan näistä maksuista on suorittanut Apple Sales International. Maksuilla on rahoitettu yli puolet Applen Yhdysvalloissa tekemästä tutkimustyöstä, jolla kartutetaan yhtymän maailmanlaajuista henkistä omaisuutta. Maksut vähennetään Apple Sales Internationalin ja Apple Operations Europen Irlannissa ilmoittamasta voitosta vuosittain voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Näiden kahden yhtiön Irlannissa verotettavat tulot määritettiin pitkään Irlannin vuonna 1991 antaman veropäätöksen perusteella. Se korvattiin vuonna 2007 uudella, samansisältöisellä veropäätöksellä. Veropäätöksen voimassaolo päättyi Apple Sales Internationalin ja Apple Operations Europen rakenneuudistuksen myötä vuonna 2015.

Apple Sales International

Apple Sales International ostaa Applen tuotteita laitevalmistajilta eri puolilla maailmaa ja myy niitä Euroopassa (sekä Lähi-idässä, Afrikassa ja Intiassa). Apple järjesti myyntitoimintansa Euroopassa sopimusteknisesti siten, että asiakkaat eivät ostaneet tuotteitaan liikkeeltä, jossa tuotteita tosiasiallisesti myytiin, vaan Irlantiin sijoittautuneelta Apple Sales Internationalilta. Kaikki myynti ja siitä koituva voitto ilmoitettiin suoraan Irlannissa.

Irlannissa annetut kaksi veropäätöstä koskivat voittojen sisäistä kohdentamista Apple Sales Internationalissa (eikä laajemmin Applen koko Euroopan-myyntiä). Päätöksissä hyväksyttiin voittojen jakaminen veroteknisesti kahteen osaan. Valtaosa voitoista kohdennettiin sisäisesti Irlannin ulkopuolella sijaitsevaan Apple Sales Internationalin ”päätoimipaikkaan”. Tämä kuvitteellinen toimija ei ollut sijoittautunut mihinkään maahan, eikä sillä ollut omia työntekijöitä tai toimitiloja. Sen ainoana toimintana olivat silloin tällöin järjestetyt kokoukset. Vain murto-osa Apple Sales Internationalin voitoista kohdennettiin yhtiön Irlannissa olevalle sivuliikkeelle ja oli siten veronalaista Irlannissa. Pääosa voitoista kohdennettiin ”päätoimipaikkaan” ja jäi kokonaan verottamatta.

Näin ollen Apple Sales International maksoi veroa Irlannissa vain pienestä osasta voittojaan, ja loppuosaa ei verotettu lainkaan. Esimerkiksi vuonna 2011 (Yhdysvaltojen senaatin julkisissa kuulemisissa julkistettujen tilastojen mukaan) Apple Sales International ilmoitti 22 miljardin dollarin (n. 16 miljardin euron[1]) voitot. Veropäätöksen mukaisesti tästä summasta vain noin 50 miljoonaa dollaria katsottiin Irlannissa verotettaviksi voitoiksi, toisin sanoen 15,95 miljardista dollarista ei maksettu lainkaan veroa. Tämän seurauksena Apple Sales International maksoi alle 10 miljoonaa euroa yhtiöveroa Irlannissa vuonna 2011 eli tosiasiallinen veroaste oli noin 0,05 prosenttia vuoden kokonaistuloksesta. Sitä seuraavina vuosina yhtiön ilmoittama voitto kasvoi edelleen, mutta Irlannin verotuspäätöksen mukaisesti verotettavaksi katsottu osuus voitosta pysyi ennallaan. Näin ollen tosiasiallinen veroaste supistui 0,005 prosenttiin vuonna 2014.

Apple Operations Europe

Edellä mainittujen, vuosina 1991 ja 2007 annettujen veropäätösten nojalla myös Apple Operations Europeen sovellettiin samalla ajanjaksolla samanlaista verojärjestelyä. Yhtiö valmisti muutamia tietokonemalleja Apple-yhtymälle. Myös tämän yhtiön voitoista suurin osa kohdennettiin sisäisesti ”päätoimipaikalle”, eikä niistä kannettu veroa missään.

Komission toteuttama arviointi

Veropäätökset itsessään ovat täysin laillisia. Ne ovat veroviranomaisten antamia hallinnollisia kirjeitä, joissa selvennetään yritykselle, miten sen yhtiövero lasketaan, tai joissa selvennetään erityisverosäännösten soveltamista.

EU:n harjoittaman valtiontukien valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot eivät tarjoa valikoiduille yrityksille suotuisampaa verokohtelua kuin muille tekemällä veropäätöksiä tai toteuttamalla muita toimenpiteitä. Voitot pitää kohdentaa samaan yritysryhmittymään kuuluvien yritysten tai saman yrityksen eri osien välillä taloudellisia tosiasioita vastaavalla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että kohdentamisessa olisi noudatettava samaa linjaa kuin jos ne perustuisivat toisistaan riippumattomien yritysten välisiin kaupallisiin ehtoihin (ns. markkinaehtoperiaate).

Komission valtiontukitutkimus koski kahta Irlannin antamaa veropäätöstä, joissa hyväksyttiin menetelmä kahden Irlannissa rekisteröidyn yhtiön (Apple Sales International ja Apple Operations Europe) voiton sisäistä kohdentamista varten. Tutkimuksessa arvioitiin, antoiko näiden yhtiöiden Irlannissa verotettavan voiton laskemismenetelmä Applelle perusteettoman edun, mikä olisi lainvastaista EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

Tutkimus osoitti, että Irlannin antamissa veropäätöksissä hyväksyttiin voiton sisäinen kohdentaminen Apple Sales Internationalin ja Apple Operations Europen sisällä keinotekoisella tavalla, jolle ei ollut minkäänlaista todellisuuspohjaa tai talouteen liittyvää perustetta. Veropäätösten tuloksena suurin osa Apple Sales Internationalin myyntivoitosta kohdennettiin sen ”päätoimipaikalle”, jolla ei kuitenkaan ollut kapasiteettia hoitaa jakelua tai muutakaan varsinaista liiketoimintaa. Ainoastaan Apple Sales Internationalin Irlannissa oleva sivuliike sai jonkin verran liiketoimintatuloja Applen tuotteiden jakelusta. Näin ollen Apple Sales Internationalin myyntivoitto olisi pitänyt kirjata Irlannissa olevalle sivuliikkeelle ja verottaa Irlannissa.

”Päätoimipaikalla” ei ollut työntekijöitä eikä omia toimitiloja. Sen ainoana varsinaisena toimintana olivat hallituksen (jonka jäsenistä useat työskentelivät samaan aikaan kokopäiväisesti Apple Inc:n johtajina) tekemät suppeat päätökset, jotka koskivat osingonjakoa, hallintojärjestelyjä ja kassanhallintaa. Tästä toiminnasta syntyneet korkovoitot olivat komission arvion mukaan ainoat voitot, jotka voidaan tulkita ”päätoimipaikan” tuottamiksi.

Vastaavasti Apple Operations Europen osalta vain sen Irlannissa oleva sivuliike sai liiketoimintatuloja joidenkin tietokonemallien valmistamisesta Apple-yhtymälle. Näin ollen myös Apple Operations Europen myyntivoitto olisi pitänyt kirjata Irlannissa olevalle sivuliikkeelle ja verottaa Irlannissa.

Komissio päätteli tämän perusteella, että Irlannin antamat veropäätökset merkitsivät sen hyväksymistä, että Apple Sales Internationalin ja Apple Operations Europen myyntivoitto kohdistettiin keinotekoisesti näiden yritysten ”päätoimipaikoille” siten, että ne välttyivät maksamasta veroa. Veropäätökset johtivat näin siihen, että Apple maksoi huomattavasti vähemmän veroa kuin muut yritykset, mikä on EU:n valtiontukisääntöjen mukaan laitonta.

Komission päätöksellä ei kyseenalaisteta Irlannin yleistä verojärjestelmää tai sen yhtiöveroastetta.

Applen Euroopan-toimintojen verorakenne ja kysymys siitä, olisiko voitto voitu ilmoittaa maissa, joissa myynti tosiasiallisesti tapahtui, eivät myöskään sinänsä kuulu EU:n valtiontukisääntöjen piiriin. Jos voitto ilmoitettaisiin muissa maissa, tämä voisi kuitenkin vaikuttaa Irlannissa takaisin perittäviin määriin, kuten seuraavasta kappaleesta käy ilmi.

graph EN

The infographic is available in high resolution here.

 

Takaisinperintä

EU:n valtiontukisäännöissä edellytetään periaatteessa, että sääntöjenvastainen valtiontuki peritään takaisin, jotta siitä aiheutunut kilpailun vääristyminen korjaantuisi. Valtiontukisäännöt eivät edellytä sakkojen määräämistä, eikä takaisinperinnällä rankaista asianomaista yritystä. Tarkoituksena on ainoastaan palauttaa tilanne, jossa yrityksiä kohdellaan tasavertaisesti.

Komission päätöksessä esitetään menetelmä Applen saaman perusteettoman kilpailuedun arvon laskemiseksi. Irlannin on kohdennettava sivuliikkeille kaikki sellainen myyntivoitto, joka kohdennettiin aiemmin epäsuorasti Apple Sales Internationalin ja Apple Operations Europen ”päätoimipaikoille”, ja sovellettava uudelleen kohdennettuun voittoon tavanomaista yhtiöveroa. Päätöksessä ei vaadita kohdentamaan uudelleen näiden kahden yhtiön korkotuloja, jotka voidaan liittää ”päätoimipaikan” toimintaan.

Komissio voi määrätä, että laiton valtiontuki peritään takaisin komission vuonna 2013 esittämää ensimmäistä tietopyyntöä edeltävältä kymmenen vuoden ajanjaksolta. Näin ollen Irlannin on perittävä Applelta takaisin vuodesta 2003 alkaen maksamatta olevat verot eli yhteensä 13 miljardia euroa ja lisäksi korot. Maksamattomista veroista noin 50 miljoonaa euroa liittyy voiton perusteettomaan kohdentamiseen Apple Operations Europen ”päätoimipaikalle”. Loput liittyvät voiton perusteettomaan kohdentamiseen Apple Sales Internationalin ”päätoimipaikalle”. Jakso, jota takaisinperintä koskee, päättyy vuoteen 2014. Sen jälkeen vuoden 2007 veropäätös ei ollut enää voimassa, koska Apple uudisti Irlannin-toimintojensa rakennetta vuonna 2015.

Irlannissa perittävien maksamattomien verojen määrä vähenisi, jos muut maat vaatisivat Applea maksamaan enemmän veroa Apple Sales Internationalin ja Apple Operations Europen tämän ajanjakson aikana ilmoittamista voitoista. Näin voi tapahtua, jos kyseiset maat katsovat komission tutkimuksessa paljastuneiden tosiseikkojen perusteella, että Applen olisi pitänyt ilmoittaa liiketoiminnallinen riskinsä, myyntinsä ja muu liiketoimintansa niiden lainkäyttöalueilla. Jos voitot ilmoitettaisiin ja niitä verotettaisiin muissa maissa, Apple Sales Internationalin Irlannissa verotettavat voitot ja siten myös Irlannissa perittävät verot pienenisivät.

Irlannissa perittävien maksamattomien verojen määrä vähenisi myös, jos Yhdysvaltojen viranomaiset määräisivät Applen Irlannissa toimivat yhtiöt maksamaan emoyhtiölleen enemmän kyseessä olevina vuosina tehdystä tutkimus- ja kehitystyöstä. Apple Sales International ja Apple Operations Europe maksavat jo nyt vuosittain tutkimus- ja kehitystyöstä, jota yhdysvaltalainen emoyhtiö tekee niiden hyväksi.

Kaikkiin komission päätöksiin on mahdollista hakea muutosta EU:n tuomioistuimissa. Jos jäsenvaltio päättää hakea muutosta komission päätökseen, sen on tästä huolimatta perittävä takaisin laiton valtiontuki, mutta se voi esimerkiksi tallettaa takaisinperityn määrän sulkutilille, kunnes muutoksenhaku on ratkaistu EU:n tuomioistuimissa.

Tausta

Komissio on tutkinut jäsenvaltioiden veropäätöskäytäntöjä kesäkuusta 2013. Se laajensi joulukuussa 2014 tutkinnan koskemaan kaikkia jäsenvaltioita. Komissio totesi lokakuussa 2015, että Luxemburg oli myöntänyt valikoivia veroetuja Fiatille ja Alankomaat Starbucks-yhtiölle. Komissio totesi tammikuussa 2016, että valikoivat veroedut, joita Belgia on myöntänyt ainakin 35 monikansalliselle konsernille (joista suurin osa on EU:sta lähtöisin) ns. ylisuuriin voittoihin sovellettavassa verotuksessaan, ovat EU:n valtiontukisääntöjen vastaisia ja siten laittomia. Komissiolla on lisäksi käynnissä kaksi perusteellista tutkimusta Luxemburgissa annetuista, Amazon- ja McDonald's-yhtiöitä koskevista veropäätöksistä ja niistä mahdollisesti aiheutuvista valtiontukiongelmista.

Nykyinen komissio on noudattanut pitkän aikavälin strategiaa, jonka tavoitteena on nykyistä oikeudenmukaisempi ja avoimempi verotus. Tämän strategian toteuttamisessa on edistytty merkittävästi viime aikoina. Komissio esitti verotuksen avoimuutta koskevia ehdotuksia maaliskuussa 2015. Jäsenvaltiot pääsivät ehdotusten pohjalta jo lokakuussa 2015 poliittiseen yhteisymmärrykseen veropäätöksiä koskevien tietojen automaattisesta vaihtamisesta. Uuden lainsäädännön myötä verotus on huomattavasti aiempaa avoimempaa, mikä hillitsee veropäätöksiin perustuvia väärinkäytöksiä. Komissio julkisti kesäkuussa 2015 toimintasuunnitelman oikeudenmukaista ja tehokasta verotusta varten EU:ssa. Siinä esitetään joukko aloitteita, joiden tavoitteena on kehittää EU:n yhtiöverotusta oikeudenmukaisemmaksi ja tehokkaammaksi. Keskeisinä tavoitteina on varmistaa, että voittoja verotetaan siellä, mistä ne ovat peräisin, ja aloittaa uudelleen yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan valmistelu. Jälkimmäisestä on tarkoitus antaa uusi ehdotus vielä tämän vuoden aikana. Komissio esitti lisäksi 27. tammikuuta 2016 toimenpidepaketin yhtiöveron kiertämisen torjumiseksi EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Sen seurauksena jäsenvaltiot ovat sopineet tukkivansa kansallisen lainsäädännön yleisimmät porsaanreiät, jotka ovat mahdollistaneet veronkierron. Ne laajentavat myös automaattista tietojenvaihtoaan ja alkavat raportoida maakohtaisesti monikansallisten yritysten verotuksesta. Lisäksi on esitetty ehdotus, jonka mukaan osa näistä tiedoista julkistettaisiin. Kaikki nämä ehdotukset perustuvat yksinkertaiseen periaatteeseen, jonka mukaan kaikkien yritysten, niin isojen kuin pientenkin, on maksettava veroa voitoistaan.

Komission päätösten julkinen versio on saatavilla tunnuksella SA.38373 valtiontukirekisterissä (State Aid Register) kilpailun pääosaston verkkosivulla sen jälkeen kun mahdolliset luottamuksellisten tietojen julkaisemiseen liittyvät kysymykset on ratkaistu. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä tiedotteessa State Aid Weekly e-News.

 

[1]         Tuolloin voimassa olleen valuuttakurssin perusteella.

 

 

 

 

 

IP/16/2923

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Photos


Documents


Apple_graph_en.pdf