Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Riigiabi: Iirimaa andis ettevõtjale Apple ebaseaduslikke maksusoodustusi kuni 13 miljardi euro väärtuses

Brüssel, 30. august 2016

Euroopa Komisjon tegi järelduse, et Iirimaa andis ettevõtjale Apple põhjendamatuid maksusoodustusi kuni 13 miljardi euro väärtuses. See on vastavalt ELi riigiabieeskirjadele ebaseaduslik, kuna võimaldas Apple'il maksta teistest ettevõtjatest oluliselt vähem tulumaksu. Iirimaa peab ebaseadusliku abi nüüd tagasi nõudma.

Konkurentsipoliitika eest vastutav volinik Margrethe Vestager lausus: „Liikmesriigid ei tohi anda maksusoodustusi valitud ettevõtjatele – see on ELi riigiabieeskirjade kohaselt ebaseaduslik. Komisjoni uurimisest selgub, et Iirimaa andis Apple'ile ebaseaduslikke maksusoodustusi, mis võimaldas ettevõtjal aastate jooksul maksta teistest ettevõtjatest oluliselt vähem tulumaksu. Täpsemalt andis selline valikuline kohtlemine Apple'ile võimaluse maksta oma Euroopas teenitud kasumilt 2003. aastal äriühingu tulumaksu tegeliku määraga 1%, mis 2014. aastaks kahanes 0,005%ni.“

Euroopa Komisjon järeldas pärast 2014. aasta juunis alanud põhjalikku riigiabi uurimist, et kaks Iirimaa poolt Apple'i suhtes tehtud maksuotsust vähendasid oluliselt ja kunstlikult tulumaksu, mida Apple maksis Iirimaal alates 1991. aastast. Maksuotsustega kiideti heaks kahe Apple 'i gruppi kuuluva Iiri kapitaliühingu (Apple Sales International ja Apple Operations Europe) kasumi maksustamine viisil, mis ei vastanud majanduslikule tegelikkusele: peaaegu kogu kummagi ettevõtja saadud müügikasum määrati ettevõttesiseselt „peakontorile“. Komisjoni hinnangust selgub, et need „peakontorid“ eksisteerisid vaid paberil ega saanud sellist kasumit toota. „Peakontoritele“ omistatud kasumeid ei maksustatud üheski riigis vastavalt Iirimaa maksuseaduste erisätetele, mis praegu enam ei kehti. Maksuotsustega heakskiidetud kasumi jaotamise meetodi alusel maksis Apple ettevõtja Apple Sales International kasumilt äriühingu tulumaksu tegeliku määraga, mis 2003. aastal oli vaid 1% ja langes 2014. aastaks 0,005%-le.  

Apple'i selline valikuline maksustamine Iirimaal on ELi riigiabieeskirjade kohaselt ebaseaduslik, sest see annab Apple'ile olulise eelise teiste ettevõtjate ees, kellele kehtivad Iirimaa maksustamiseeskirjad. Komisjon saab nõuda ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmist kümneaastase ajavahemiku eest, mis eelnes komisjoni esimesele teabenõudele 2013. aastal. Iirimaa peab nüüd Apple'ilt tagasi nõudma 2003.–2014. aastal Iirimaal maksmata jäänud maksud summas kuni 13 miljardit eurot, lisaks intressid.

Maksusoodustus Iirimaal võimaldas Apple'il vältida peaaegu kogu Apple'i toodete müügist saadud kasumi maksustamist kogu ELi ühtsel turul. See tulenes Apple'i otsusest registreerida kogu müügitulu Iirimaal, mitte muudes riikides, kus tooteid müüdi. Selline struktuur aga jääb väljapoole ELi riigiabikontrolli ulatust. Kui muud riigid nõuaksid Apple'ilt vastavalt oma maksustamiseeskirjadele suurema maksu maksmist kummagi ettevõtja sama perioodi kasumilt, vähendaks see Iirimaa tagasinõutavat summat.
 

Apple'i maksustruktuur Euroopas

Apple Sales International ja Apple Operations Europe on kaks Iiri kapitaliühingut, mis kuuluvad täielikult Apple'i grupile, mille üle on valitsev mõju USA emaettevõtjal Apple Inc. Kapitaliühingutel on õigus kasutada Apple'i intellektuaalomandit, et müüa ja toota Apple'i tooteid väljaspool Põhja- ja Lõuna-Ameerikat, nn kulude jagamise kokkuleppe alusel. Selle kokkuleppe kohaselt teevad Apple Sales International ja Apple Operations Europe USAs asuvale Apple'ile iga-aastaseid makseid, et rahastada Iiri ettevõtjate nimel USAs teostatavat teadus- ja arendustegevust. Nimetatud maksed ulatusid 2011. aastal umbes kahe miljardi USA dollarini ja 2014. aastal need maksed suurenesid märkimisväärselt. Need peamiselt ettevõtja Apple Sales International kantud kulud aitasid rahastada rohkem kui poolt Apple'i grupi kõigist USAs tehtud teadusuuringutest, mille abil grupp töötab välja oma intellektuaalomandit kogu maailmas. Kõnealused kulud arvatakse vastavalt kohaldatavatele eeskirjadele maha ettevõtjate Apple Sales International ja Apple Operations Europe poolt Iirimaal registreeritud iga-aastasest kasumist.

Ettevõtjate Apple Sales International ja Apple Operations Europe maksustatav kasum Iirimaal määratakse kindlaks Iirimaa 1991. aasta maksuotsusega, mis asendati 2007. aastal sarnase teise maksuotsusega. Viimase maksuotsuse kehtivus lõppes, kui Apple Sales International ja Apple Operations Europe muutsid 2015. aastal oma struktuuri.

Apple Sales International

Apple Sales International vastutab Apple'i toodete ostmise eest seadmetootjatelt kogu maailmas ja nende toodete müügi eest Euroopas (samuti Lähis-Idas, Aafrikas ja Indias). Apple korraldas oma müügitegevuse Euroopas selliselt, et lepingujärgselt ostsid kliendid tooteid Iirimaa ettevõtjalt Apple Sales International, mitte poodidelt, mis tooteid tegelikult klientidele müüsid. Sel viisil registreeris Apple kogu müügi ja sellest saadud kasumi otse Iirimaal.

Kaks Iirimaa tehtud maksuotsust käsitlesid kõnealuse kasumi ettevõttesisest jaotamist ettevõtja Apple Sales International piires (mitte Apple'i müügitegevuse laiemat korraldust Euroopa piires). Täpsemalt kiideti otsustega heaks Iirimaal maksustatava kasumi osadeks jaotamine: kokkulepitud meetodi kohaselt määrati enamik kasumist ettevõtja Apple Sales International siseselt väljaspool Iirimaad asuvale „peakontorile“. See „peakontor“ ei asunud üheski riigis ning sellel ei olnud töötajaid ega oma ruume. Selle tegevus koosnes vaid üksikutest juhatuse koosolekutest. Üksnes murdosa ettevõtja Apple Sales International kasumist määrati ettevõtja Iiri filiaalile ja selle pealt maksti tulumaksu Iirimaal. Lõviosa kasumist määrati „peakontorile“ ja see jäi maksustamata.

Seega maksustati Iirimaal vaid väike osa ettevõtja Apple Sales International kasumist, ülejäänud osa aga ei maksustatud mitte kuskil. Näiteks 2011. aastal oli Apple Sales Internationali kasum (USA Senati avalikul istungil esitatud andmete kohaselt) 22 miljardit USA dollarit (ligikaudu 16 miljardit eurot[1]), kuid maksuotsuse kohaselt loeti Iirimaal maksustatavaks vaid umbes 50 miljonit eurot, 15,95 miljardit eurot aga jäi maksustamata. Sellest tulenevalt maksis Apple Sales International Iirimaal 2011. aastal äriühingu tulumaksu vähem kui 10 miljonit eurot, st tegelik maksumäär tema aastaselt kogukasumilt oli umbes 0,05%. Järgnevatel aastatel ettevõtja Apple Sales International saadud kasum suurenes jätkuvalt, kuid Iirimaal vastavalt maksuotsusele maksustatavaks loetav kasum mitte. Seega vähenes tegelik maksumäär veelgi, alanedes 2014. aastal vaid 0,005%ni.

Apple Operations Europe

Kahe juba nimetatud maksuotsuse (1991. ja 2007. aastast) kohaselt sai ettevõtja Apple Operations Europe samal ajavahemikul kasu sarnasest maksusobingust. Ettevõtja vastutas teatavate arvuti mudeliseeriate tootmise eest Apple'i grupile. Ka enamik selle ettevõtja kasumist määrati ettevõttesiseselt „peakontorile“ ja seda kasumit ei maksustatud mitte kuskil.

 

Komisjoni hinnang

Maksuotsused iseenesest on täiesti seaduslikud. Need on maksuasutuste kinnituskirjad, millega antakse ettevõtjale selgus äriühingu tulumaksu arvutamise või konkreetsete maksusätete kasutamise kohta.

ELi riigiabikontrolli eesmärk on tagada, et liikmesriigid ei kohtleks teatavaid ettevõtjaid maksustamisel soodsamalt kui teisi, olgu siis maksuotsuste kaudu või muul viisil. Täpsemalt tuleb kasum jaotada kontserni kuuluvate ettevõtjate vahel ja ühe ettevõtja eri osade vahel selliselt, et see peegeldaks majanduslikku tegelikkust. See tähendab, et jaotamine peaks toimuma vastavalt kokkulepetele, mis kehtivad sõltumatute ettevõtjate vaheliste äritingimuste alusel (nn reaalturuväärtuse põhimõte).

Komisjoni-poolne riigiabi uurimine hõlmas Iirimaa kaht järjestikust maksuotsust, millega kiideti heaks meetod, mille kohaselt kaks Iiri kapitaliühingut – Apple Sales International ja Apple Operations Europe – jaotasid kasumit ettevõttesiseselt. Komisjon hindas, kas see heakskiidetud meetod kummagi ettevõtja Iirimaal maksustatava kasumi arvutamiseks andis Apple'ile põhjendamatu eelise, mis on ELi riigiabieeskirjade kohaselt ebaseaduslik.

Komisjoni uurimisest nähtub, et Iirimaa maksuotsustega kiideti heaks ettevõtjate Apple Sales International ja Apple Operations Europe sisene kunstlik kasumi jaotamine, millel ei ole faktilist ega majanduslikku õigustust. Maksuotsuste tulemusena määrati enamik ettevõtja Apple Sales International müügikasumist ettevõtja „peakontorile“, ehkki nimetatud „peakontoril“ ei olnud tegevussuutlikkust, et käidelda ja juhtida turustamisettevõtet või mis tahes muud olulist äritegevust selles valdkonnas. Vaid ettevõtja Apple Sales International Iiri filiaal oli võimeline kauplemisest, st Apple'i toodete turustamisest tulu saama. Seega oleks Apple Sales Internationali müügikasum tulnud registreerida Iiri filiaalis ja seda Iirimaal maksustada.

„Peakontoril“ ei olnud töötajaid ega oma ruume. Ainus tegevus, mida on võimalik „peakontoritega“ seostada, on üksikud otsused, mille tegid nende direktorid (kellest paljud töötasid samal ajal täiskohaga tegevjuhtidena ettevõtja Apple Inc. heaks) dividendide jaotamise, halduskorralduse ja kassahalduse kohta. Nimetatud tegevusest saadi tulu intresside näol, mis on komisjoni hinnangu põhjal ainus kasum, mida saab „peakontoritele“ omistada.

Samamoodi oli vaid ettevõtja Apple Operations Europe Iiri filiaal võimeline saama mõningast tulu kauplemisest, st Apple'i grupile teatavate arvuti mudeliseeriate tootmisest. Seega oleks ettevõtja Apple Operations Europe müügikasum tulnud registreerida Iiri filiaalis ja seda Iirimaal maksustada.

Sellest lähtuvalt järeldas komisjon, et Iirimaa maksuotsustega kiideti heaks ettevõtjate Apple Sales International ja Apple Operations Europe müügikasumi kunstlik määramine nende „peakontoritele“, kus seda kasumit ei maksustatud. See võimaldas Apple'il maksta teistest ettevõtjatest oluliselt vähem tulumaksu; see aga on ELi riigiabieeskirjade kohaselt ebaseaduslik.

Kõnealune komisjoni otsus ei sea kahtluse alla Iirimaa üldist maksusüsteemi ega äriühingu tulumaksu määra.

Peale selle ei kuulu Apple'i maksustruktuur kui selline, samuti küsimus, kas kasum oleks tulnud registreerida riikides, kus müük tegelikult toimus, ELi riigiabieeskirjadega hõlmatavate küsimuste alla. Kui kasum registreeritaks muudes riikides, mõjutaks see Iirimaa poolt tagasinõutavat summat (vt täpsemalt allpool).

picture EN

The infographic is available in high resolution here.

 

Tagasinõudmine

Põhimõtteliselt nõutakse ELi riigiabieeskirjades, et siseturuga kokkusobimatu riigiabi tuleb tagasi nõuda, et kõrvaldada abi kaudu tekitatud konkurentsimoonutus. ELi riigiabieeskirjadega ei ole ette nähtud trahve ja abi tagasinõudmisega ei karistata asjaomast ettevõtjat, vaid lihtsalt taastatakse teiste ettevõtjatega võrdne kohtlemine.

Komisjon on oma otsuses kehtestanud metoodika Apple'ile antud põhjendamatu konkurentsieelise väärtuse arvutamiseks. Täpsemalt peab Iirimaa kummalegi filiaalile määrama kogu müügikasumi, mis enne määrati kaudselt ettevõtjate Apple Sales International ja Apple Operations Europe „peakontoritele“, ning maksustama selle ümberjaotatud kasumi Iirimaal kehtiva tavapärase äriühingu tulumaksuga. Otsuses ei nõuta kummagi ettevõtja intressitulu (mida võib seostada „peakontori“ tegevusega) ümberjaotamist.

Komisjon saab nõuda vaid ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmist kümneaastase perioodi eest, mis eelnes komisjoni esimesele teabenõudele selles küsimuses 2013. aastal. Seega peab Iirimaa Apple'ilt tagasi nõudma 2003. aastaga algava ajavahemiku eest maksmata tulumaksu summas kuni 13 miljardit eurot, lisaks intress. Umbes 50 miljonit eurot on maksmata maksude puhul seotud kasumi põhjendamatu määramisega ettevõtja Apple Operations Europe „peakontorile“. Ülejäänu tuleneb kasumi põhjendamatust omistamisest ettevõtja Apple Sales International „peakontorile“. Tagasinõudmise periood lõpeb aastaga 2014, kuna Apple muutis 2015. aastal oma struktuuri Iirimaal ja 2007. aasta otsust enam ei kohaldata.

Iirimaa ametiasutuste tagasinõutavate maksmata maksude summa väheneks, kui muud riigid nõuaksid Apple'ilt sama perioodi eest suurema tulumaksu maksmist ettevõtjate Apple Sales International ja Apple Operations Europe saadud kasumilt. See oleks nii juhul, kui need riigid leiaksid komisjoni uurimise käigus selgunud teabe põhjal, et Apple'i kommertsriskid, müük ja muu tegevus oleks tulnud registreerida nende jurisdiktsioonis. Seda seetõttu, et ettevõtja Apple Sales International Iirimaal maksustatavat tulu vähendataks, kui kasum registreeritaks ja maksustataks muudes riikides peale Iirimaa.

Samuti väheneks Iirimaa ametiasutuste tagasinõutavate maksmata maksude summa juhul, kui USA ametiasutused nõuaksid Apple'ilt kõnealuse ajavahemiku eest suuremate summade maksmist USA emaettevõtjale, et rahastada teadus- ja arendustegevust. Seda tegevust viib Apple USAs ellu ettevõtjate Apple Sales International ja Apple Operations Europe nimel ning viimased juba teevad selle jaoks iga-aastaseid makseid.

Kokkuvõttes kohaldatakse kõigi komisjoni otsuste suhtes ELi kohtute kontrolli. Kui liikmesriik otsustab komisjoni otsuse edasi kaevata, peab ta ebaseadusliku riigiabi siiski tagasi nõudma, kuid võib tagasinõutud summa panna näiteks tinghoiukontole kuni ELi kohtumenetluse tulemuse selgumiseni.

 

Taustteave

Komisjon on alates 2013. aasta juunist uurinud maksuotsuste tegemise korda liikmesriikides. Komisjon laiendas uurimist 2014. aasta detsembris nii, et see hõlmab kõiki liikmesriike. 2015. aasta oktoobris tegi komisjon järelduse, et Luksemburg ja Madalmaad olid andnud vastavalt ettevõtjatele Fiat ja Starbucks valikulisi maksusoodustusi. 2016. aasta jaanuaris tegi komisjon järelduse, et Belgia poolt vähemalt 35-le peamiselt EList pärit hargmaisele ettevõtjale antud valikulised maksusoodustused on ELi riigiabieeskirjade kohaselt ebaseaduslikud. Komisjonil on käimas ka kaks põhjalikku uurimist, kus on tõstatatud küsimus, kas Luksemburgi maksuotsused ettevõtjate Amazon ja McDonald's suhtes on kooskõlas riigiabieeskirjadega.

Komisjon on järginud kaugeleulatuvat strateegiat, mille eesmärk on õiglane maksustamine ja suurem läbipaistvus, ning on viimasel ajal teinud olulisi edusamme. Pärast komisjoni 2015. aasta märtsi ettepanekuid maksustamise läbipaistvuse kohta saavutasid liikmesriigid juba 2015. aasta oktoobris poliitilise kokkuleppe automaatse teabevahetuse üle maksustamise valdkonnas. Kõnealused õigusaktid aitavad saavutada palju suurema läbipaistvuse ja hoiavad ära maksuotsuste kasutamise maksudest kõrvalehoidmise vahendina. 2015. aasta juunis avaldas komisjon äriühingute õiglasema ja tõhusama maksustamise tegevuskava. Tegemist on algatustega, mille eesmärk on muuta äriühingute maksustamise keskkond ELis õiglasemaks ja tõhusamaks. Põhimeetmed hõlmavad raamistikku, millega tagada teenitava kasumi tõhus maksustamine, ja äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi taaskäivitamise strateegiat, mille kohta on oodata uut ettepanekut selle aasta sees. Käesoleva aasta 27. jaanuaril algatas komisjon täiendava algatuste paketi, et võidelda äriühingu tulumaksust kõrvalehoidumise vastu ELis ja kogu maailmas. Otseselt selle tulemusel on liikmesriigid juba leppinud kokku selles, et kõrvaldatakse siseriiklike õigusaktide kõige olulisemad maksudest kõrvalehoidumist võimaldavad lüngad ja et laiendatakse oma automaatset teabevahetust aruandlusele riikide lõikes seoses hargmaiste ettevõtjate maksualase finantsteabega. Samuti on esitatud ettepanek kõnealuse teabe osaliseks avaldamiseks üldsusele. Kogu komisjoni töö selles valdkonnas lähtub lihtsast põhimõttest, et kõik ettevõtjad – nii suured kui ka väiksed – peavad maksma tulumaksu seal, kus nad kasumit teenivad.

Otsuse mittekonfidentsiaalsed versioonid avaldatakse pärast võimalike konfidentsiaalsusküsimuste lahendamist viitenumbri SA.38373 all riigiabiregistris konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil. Uutest riigiabiotsustest, mis avaldatakse internetis ja Euroopa Liidu Teatajas, teatatakse elektroonilises väljaandes State Aid Weekly e-News.

 

[1]         Vastavalt tol ajal kehtinud vahetuskursile.

IP/16/2923

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos


Documents


Apple_graph_en.pdf