Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Statsstøtte: Irland gav Apple ulovlige skattefordele for op til 13 mia. EUR

Bruxelles, den 30. august 2016

Europa-Kommissionen har konkluderet, at Irland gav Apple uberettigede skattefordele for op til 13 mia. EUR. Ifølge EU's statsstøtteregler er det ulovligt, fordi det gjorde det muligt for Apple at betale væsentligt mindre i skat end andre virksomheder. Irland skal nu sørge for, at den ulovlige støtte betales tilbage.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler: "Medlemsstaterne må ikke give skattefordele til udvalgte virksomheder — det er ulovligt i henhold til EU's statsstøtteregler. Kommissionens undersøgelse har konkluderet, at Irland gav Apple ulovlige skattefordele, så virksomheden gennem mange år kunne betale væsentligt mindre i skat end andre virksomheder. Faktisk gjorde denne selektive skatteordning det muligt for Apple kun at betale en effektiv selskabsskat på 1 % af sit overskud i Europa i 2003 og 0,005 % i 2014."

Efter en dybdegående statsstøtteundersøgelse, der blev iværksat i juni 2014, har Europa-Kommissionen konkluderet, at Irland i to skatteafgørelser vedrørende Apple i væsentlig grad og på kunstig vis har reduceret Apples skattebetaling i Irland siden 1991. Med afgørelserne blev det godkendt at fastsætte det skattepligtige overskud for to irske kapitalselskaber i Apple-koncernen (Apple Sales International og Apple Operations Europe) på en måde, der ikke svarede til den økonomiske virkelighed: Næsten hele overskuddet fra de to selskabers salg blev overført internt til et "hovedsæde". Kommissionens vurdering viste, at dette "hovedsæde" alene fandtes på papir og ikke kunne have genereret sådanne overskud. De overskud, der blev overført til "hovedsædet", blev på grundlag af særlige bestemmelser i irsk skattelovgivning, som ikke længere er gældende, ikke beskattet i noget land. Som følge af den fordelingsmetode, som blev godkendt i skatteafgørelserne, betalte Apple en effektiv selskabsskattesats af overskuddet i de to irske selskaber i 2003 på kun 1 %, og satsen faldt til ca. 0,005 % i 2014.  

I henhold til EU's statsstøtteregler er denne selektive skattebehandling af Apple i Irland ulovlig, fordi den gav Apple en betydelig fordel i forhold til andre virksomheder, som var underlagt samme nationale beskatningsregler. Kommissionen kan kræve tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte for en periode på ti år før Kommissionens første anmodning om oplysninger i 2013. Irland skal nu kræve, at Apple betaler de ubetalte irske skatter for op til 13 mia. EUR for årene 2003-2014, forhøjet med renter.

Faktisk gjorde skatteordningen i Irland det muligt for Apple at undgå beskatning af næsten hele det overskud, der blev genereret ved salg af Apple-produkter i hele EU's indre marked. Det skyldes, at Apple besluttede at registrere alt salg i Irland og ikke i de lande, hvor produkterne blev solgt. Denne struktur falder imidlertid ikke ind under EU's statsstøttekontrol. Hvis andre lande fremsætter krav om, at Apple betaler mere skat af overskud i de to selskaber for samme periode og efter deres nationale skatteregler, vil det føre til en reduktion af det beløb, som Irland skal kræve tilbagebetalt. 

Sådan strukturerede Apple sig skattemæssigt i Europa

Apple Sales International og Apple Operations Europe er to irske kapitalselskaber, der er fuldt ejet af Apple-koncernen, og som i sidste ende kontrolleres af det amerikanske moderselskab, Apple Inc. De to selskaber har ret til at bruge Apples intellektuelle ejendom til at sælge og fremstille Apples produkter uden for Nord- og Sydamerika i henhold til en såkaldt "aftale om omkostningsdeling" med Apple Inc. Under aftalen foretager Apple Sales International og Apple Operations Europe hvert år betalinger til Apple i USA til finansiering af forskning og udvikling på vegne af de irske selskaber i USA. Betalingerne beløb sig til ca. 2 mia. USD i 2011 og steg markant i 2014. Disse udgifter, der hovedsagelig blev båret af Apple Sales International, bidrog til at finansiere over halvdelen af Apple-koncernens samlede forskning i USA til udvikling af dens intellektuelle ejendom på verdensplan. Udgifterne trækkes hvert år fra Apple Sale Internationals og Apple Operations Europes salg i Irland i overensstemmelse med gældende regler.

De skattepligtige overskud for Apple Sales International og Apple Operations Europe i Irland er fastsat i en irsk skatteafgørelse fra 1991, som i 2007 blev afløst af en lignende anden skatteafgørelse. Denne skatteafgørelse blev bragt til ophør, da Apple Sales International og Apple Operations Europe ændrede struktur i 2015.

Apple Sales International

Apple Sales International indkøber Apple-produkter fra udstyrsproducenter i hele verden og sælger disse i Europa (samt i Mellemøsten, Afrika og Indien). Apple havde indrettet sine salgsaktiviteter i Europa på en sådan måde, at kunder kontraktligt købte produkter fra Apple Sales International i Irland, snarere end fra de fysiske butikker, som solgte varerne til kunderne. På den måde registrerede Apple alle salg – og overskuddet fra disse salg – direkte i Irland.

De to irske skatteafgørelser vedrørte den internationale fordeling af disse overskud inden for Apple Sales International (snarere end den overordnede struktur af Apples salgsaktiviteter i Europa). Konkret indeholdt de en godkendelse af opdelingen af overskuddet med henblik på beskatningen i Irland: Efter den godkendte metode blev størstedelen af overskuddet overført internt fra Irland til et "hovedsæde" i Apple Sales International. Dette "hovedsæde" lå ikke i noget bestemt land og havde hverken ansatte eller egne lokaler. Dets aktiviteter bestod alene i lejlighedsvise bestyrelsesmøder. Kun en brøkdel af overskuddet fra Apple Sales International blev fordelt til den irske filial og undergivet beskatning i Irland. Størstedelen af det resterende overskud blev overført til "hovedsædet", hvor det forblev ubeskattet.

Derfor blev kun en lille procentdel af Apple Sales Internationals overskud beskattet i Irland, mens resten slet ikke blev beskattet. I 2011 registrerede Apple Sales International f.eks. et overskud (ifølge tal offentliggjort i forbindelse med det amerikanske senats offentlige høringer) på 22 mia. USD (ca. 16 mia. EUR[1]), men på grundlag af skatteafgørelsen blev kun ca. 50 mio. EUR betragtet som skattepligtige i Irland, mens 15,95 mia. EUR forblev ubeskattede. Som følge heraf betalte Apple Sales International mindre end 10 mio. EUR i selskabsskat i Irland i 2011 – en effektiv skattesats på ca. 0,05 % af selskabets samlede årlige overskud. I de følgende år fortsatte Apple Sales Internationals overskud med at stige, men det beskattede overskud i Irland steg på grundlag af skatteafgørelsen ikke. Den effektive skattesats faldt således yderligere til kun 0,005 % i 2014.

 

Apple Operations Europe

På grundlag af de samme to skatteafgørelser fra 1991 og 2007 nød Apple Operations Europe godt af en lignende skatteordning i samme periode. Selskabet fremstillede bestemte computerserier for Apple-koncernen. Størstedelen af selskabets overskud blev også overført internt til "hovedsædet" og blev ikke beskattet nogen steder.

Kommissionens vurdering

Skatteafgørelser er i sig selv fuldstændig lovlige. De er administrative skrivelser udstedt af skattemyndighederne for at give en virksomhed klarhed over, hvordan dets selskabsskat vil blive beregnet eller over anvendelsen af særlige skattebestemmelser.

EU's statsstøttekontrol har til opgave at sikre, at medlemsstaterne ikke giver udvalgte virksomheder en bedre skattebehandling end andre via skatteafgørelser eller ad anden vej. Mere specifikt skal overskuddet fordeles mellem virksomheder i en koncern, og mellem forskellige dele af samme virksomhed, på en måde, der afspejler den økonomiske virkelighed. Det betyder, at fordelingen bør være på linje med ordninger, som de ville se ud på kommercielle vilkår for uafhængige virksomheder ("armslængdeprincippet").

Kommissionens statsstøtteundersøgelse drejede sig navnlig om to på hinanden følgende irske skatteafgørelser, hvorved der blev godkendt en metode til intern fordeling af overskud i Apple Sales International og Apple Operations Europe, to irske kapitalselskaber. I undersøgelsen blev det vurderet, om denne godkendte metode til beregning af skattepligtige overskud for hver virksomhed i Irland gav Apple en uberettiget fordel, der er ulovlig efter EU's statsstøtteregler.

Kommissionens undersøgelse har vist, at der med de irske skatteafgørelser blev godkendt en kunstig intern fordeling af overskud inden for Apple Sales International og Apple Operations Europe, som ikke kan begrundes faktuelt eller økonomisk. Som følge af skatteafgørelserne blev størstedelen af Apple Sales Internationals overskud ved salg overført til selskabets "hovedsæde", som ikke havde operationel kapacitet til at håndtere og styre distributionsaktiviteterne eller nogen anden væsentlig aktivitet. Det var alene Apple Sales Internationals irske afdeling, der havde kapacitet til at generere indtægter fra handel, dvs. fra distribution af Apple-produkter. Derfor burde Apple Sales Internationals overskud ved salg have været registreret af den irske filial og være blevet beskattet i Irland.

"Hovedsædet" havde hverken ansatte eller egne lokaler. De eneste aktiviteter, der kan knyttes til "hovedsædet", er beslutninger med begrænset virkning truffet af dets direktører (hvoraf mange samtidig arbejdede fuld tid som ledere for Apple Inc.) om udlodning af udbytte, administrative ordninger og likviditetsstyring. Disse aktiviteter genererede overskud i form af renter, som på grundlag af Kommissionens vurdering er de eneste overskud, der kan henføres til "hovedsædet".

Tilsvarende var det kun Apple Operations Europes irske filial, der havde kapacitet til at generere indtægter fra handel, dvs. fremstilling af visse computerserier for Apple-koncernen. Derfor burde Apple Operation Europes overskud ved salg have været registreret for den irske filial og være blevet beskattet i Irland.

På dette grundlag konkluderede Kommissionen, at der med de irske skatteafgørelser blev godkendt en kunstig overførsel af overskuddene ved Apple Sales International og Apple Operations Europes salg til deres "hovedsæde", hvor der ikke blev foretaget beskatning. Således gjorde skatteafgørelserne det muligt for Apple at betale væsentligt mindre skat end andre virksomheder, hvilket er ulovligt efter EU's statsstøtteregler.

Denne afgørelse rejser hverken tvivl om Irlands skattesystem i almindelighed eller om den irske selskabsskattesats.

Ligeledes er selve måden, hvorpå Apple skattemæssigt har struktureret sig i Europa, og spørgsmålet om hvorvidt overskuddene kunne have været registreret i de lande, hvor salgene faktisk fandt sted, ikke emner, der er omfattet af EU's statsstøtteregler. Hvis overskuddene registreres i andre lande, kan det imidlertid have betydning for størrelsen af det beløb, som Irland skal kræve tilbagebetalt (se yderligere oplysninger nedenfor).

 

picture EN

The infographic is available in high resolution here.

 

Tilbagebetaling

Det er et princip i EU's statsstøtteregler, at uforenelig statsstøtte skal kræves tilbagebetalt for at fjerne den konkurrencefordrejning, som støtten har medført. Der gives ikke bøder efter EU's statsstøtteregler, og tilbagebetalinger udgør ikke en straf for den berørte virksomhed. Tilbagebetalingen genopretter ganske enkelt ligebehandlingen i forhold til andre virksomheder.

Kommissionen har i sin afgørelse fastsat metoden til beregning af værdien af den uberettigede konkurrencefordel, som Apple har nydt godt af. Konkret skal Irland overføre alle de respektive overskud ved Apple Sales Internationals og Apple Operations Europes salg, som tidligere indirekte blev overført til selskabernes "hovedsæde", til den enkelte filial og anvende den normale irske selskabsbeskatning på disse omfordelte overskud. I afgørelsen stilles der ikke krav om omfordeling af renter eller indtægter for de to selskaber, som kan knyttes til "hovedsædets" aktiviteter.

Kommissionen kan kun kræve tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte for en periode på ti år før Kommissionens første anmodning om oplysninger i 2013. Irland skal derfor inddrive de ubetalte skatter fra Apple for perioden siden 2003, hvilket beløber sig til 13 mia. EUR plus renter. Omkring 50 mio. EUR i ubetalt skat vedrører den uretmæssige fordeling af overskud til Apple Operations Europes "hovedsæde". Det øvrige beløb vedrører uberettiget overførsel af Apple Sales Internationals overskud til selskabets "hovedsæde". Tilbagebetalingsperioden går til 2014, da Apple ændrede sin skattemæssige struktur i Irland fra 2015, og afgørelsen fra 2007 ikke længere finder anvendelse.

Størrelsen af det ubetalte skattebeløb, der skal inddrives af de irske myndigheder, vil blive reduceret, hvis andre lande fremsætter krav om, at Apple betaler mere i skat af det overskud, som Apple Sales International og Apple Operations Europe har registreret for denne periode. Det kunne ske, hvis de i lyset af de oplysninger, som er kommet for dagen gennem Kommissionens undersøgelse, finder, at Apples kommercielle risici, salg og andre aktiviteter skulle have været registreret i deres jurisdiktioner. Dette har som forklaring, at Apple Sale Internationals skattepligtige overskud i Irland vil blive nedsat, hvis overskuddene registreres og beskattes i andre lande i stedet for blot at blive registreret i Irland.

Størrelsen af det ubetalte skattebeløb, som de irske myndigheder skal kræve tilbagebetalt, vil også blive reduceret, hvis de amerikanske myndigheder kræver, at Apple betaler større beløb til sit amerikanske moderselskab for denne periode til finansiering af forskning og udvikling. Apple i USA gennemfører forskning og udvikling på vegne af Apple Sales International og Apple Operations Europe, hvilket de to selskaber betaler for hvert år.

Endelig er alle Kommissionens afgørelser underlagt kontrol fra EU's retsinstanser. Hvis en medlemsstat beslutter at appellere en afgørelse fra Kommissionen, skal den fortsat kræve den ulovlige statsstøtte tilbagebetalt, men kan f.eks. overføre de tilbagebetalte beløb til en spærret konto, mens resultatet af EU-Domstolens procedurer afventes.

Sagsforløb

Siden juni 2013 har Kommissionen undersøgt medlemsstaternes praksis for skatteafgørelser. Undersøgelsen blev udvidet til at omfatte alle medlemsstaterne i december 2014. I oktober 2015 konkluderede Kommissionen, at Luxembourg og Nederlandene havde givet selektive skattefordele til henholdsvis Fiat og Starbucks. I januar 2016 konkluderede Kommissionen, at de selektive skattefordele, som Belgien havde givet mindst 35 multinationale virksomheder, primært fra EU, under landets ordning for beskatning af "meroverskud", er ulovlige efter EU-statsstøttereglerne. Kommissionen er også i færd med to dybdegående undersøgelser af skatteafgørelser vedrørende Amazon og McDonald's, der kan give anledning til statsstøtteproblemer i Luxembourg.

Denne Kommission har iværksat en vidtrækkende strategi for retfærdig beskatning og større gennemsigtighed, og der er for nylig sket store fremskridt. Efter vores forslag om gennemsigtighed på skatteområdet fra marts 2015 nåede medlemsstaterne allerede i oktober 2015 til politisk enighed om automatisk udveksling af oplysninger om skatteafgørelser. Denne lovgivning vil bidrage til en langt højere grad af gennemsigtighed og afskrække fra at anvende skatteafgørelser som et instrument til skatteunddragelse. I juni 2015 fremlagde vi vores handlingsplan for en fair og effektiv beskatning, der består i en række initiativer, som skal gøre selskabsskattemiljøet i EU mere fair og skabe mere vækst. De centrale indsatsområder omfatter en ramme, der skal sikre effektiv beskatning dér, hvor overskuddene skabes, og en strategi for relancering af det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, som der forventes et nyt forslag til senere i år. Den 27. januar i år iværksatte Kommissionen endnu en pakke med initiativer til bekæmpelse af skatteundgåelse i EU og i resten af verden. Som en direkte følge heraf er medlemsstaterne allerede blevet enige om at bekæmpe de mest udbredte huller i den nationale lovgivning, som gør skatteundgåelse mulig, og udvide deres automatiske udveksling af oplysninger til land-for-land-rapportering om multinationale virksomheders finansielle forhold med relevans for skat. Der er også et forslag fremme om at gøre nogle af disse oplysninger offentlige. Hele vores arbejde hviler på det enkle princip, at alle virksomheder, store som små, skal betale skat dér, hvor de skaber deres overskud.

Den ikke-fortrolige version af afgørelserne vil kunne findes under sagsnummer SA.38373 i statsstøtteregistret på Konkurrencegeneraldirektoratets hjemmeside, når alle fortrolighedsspørgsmål er blevet afklaret. State Aid Weekly e-News indeholder en oversigt over nye statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på internettet og i EU-Tidende.

 

[1]         Baseret på historiske valutakurser.

IP/16/2923

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Photos


Documents


Apple_graph_en.pdf