Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Státní podpora: Irsko poskytlo společnosti Apple nezákonné daňové úlevy v hodnotě až 13 miliard eur

Brusel 30. srpna 2016

Evropská komise dospěla k závěru, že Irsko přiznalo společnosti Apple nepřípustné daňové úlevy ve výši až 13 miliard eur. Podle pravidel EU pro státní podporu to je protiprávní, protože Apple díky tomu platil podstatně nižší daně než jiné podniky. Irsko nyní musí protiprávní podporu získat zpět.

Komisařka Margrethe Vestagerová, odpovědná za politiku hospodářské soutěže, k tomu uvedla: „Členské státy nemohou poskytovat vybraným společnostem daňové výhody – to je podle pravidel EU pro státní podporu protiprávní. Šetření Komise došlo k závěru, že Irsko přiznalo společnosti Apple nezákonné daňové úlevy, čímž jí umožnilo po mnoho let platit podstatně nižší daně než ostatní podniky. Díky tomuto selektivnímu zacházení platil Apple ze svých evropských zisků daň z příjmu právnických osob, jejíž efektivní sazba v roce 2003 činila jedno procento a v roce 2014 jen 0,005 procenta.“

Na základě hloubkového šetření ve věci státní podpory zahájeného v červnu 2014 dospěla Evropská komise k závěru, že dvě rozhodnutí Irska o daňovém režimu pro společnost Apple podstatným způsobem a uměle snižovala daně, které tato společnost v Irsku od roku 1991 platila. Uvedená rozhodnutí potvrzovala způsob stanovení zdanitelného zisku dvou společností skupiny Apple se sídlem v Irsku (Apple Sales International a Apple Operations Europe), který neodpovídal hospodářské realitě: téměř veškeré zisky z prodejní činnosti, které tyto dvě společnosti zaznamenaly, byly interně přiřazeny jejich „ústředím“. Z posouzení Komise vyplynulo, že tato „ústředí“ existovala pouze na papíře a nemohla takové zisky vytvořit. Zisky přiřazené „ústředím“ podle zvláštních ustanovení irských daňových předpisů, která již nejsou v platnosti, nepodléhaly zdanění v žádné zemi. V důsledku této metody rozvržení zisků, kterou potvrzovala daňová rozhodnutí, platil Apple ze zisku společnosti Apple Sales International daň z příjmu právnických osob, jejíž efektivní sazba poklesla z 1 % v roce 2003 na 0,005 % v roce 2014.

Toto selektivní daňové zacházení se společností Apple v Irsku je podle pravidel EU pro státní podporu protiprávní, neboť této společnosti poskytuje významnou výhodu v porovnání s ostatními podniky, na které se vztahují tytéž vnitrostátní daňové předpisy. Komise může nařídit navrácení protiprávní státní podpory za dobu deseti let před první žádostí Komise o informace z roku 2013. Irsko nyní musí od společnosti Apple zpětně získat nezaplacené daně za roky 2003 až 2014 ve výši až 13 miliard eur navýšené o úroky.

Daňové zacházení v Irsku společnosti Apple umožňovalo, aby se vyhnula zdanění téměř veškerého zisku z prodeje svých produktů na celém jednotném trhu EU. Jde o důsledek rozhodnutí společnosti Apple vykazovat veškerý prodej v Irsku, a nikoli v zemích, kde byly dané produkty skutečně prodány. Tato struktura však stojí mimo rámec působnosti pravidel EU pro kontrolu státní podpory. Pokud by se jiné země rozhodly požadovat, aby Apple v rámci jejich vnitrostátních daňových předpisů zaplatil ze zisků těchto dvou společností ve stejném období vyšší daně, snížila by se tím částka, kterou má Irsko získat zpět.
 

Daňová struktura skupiny Apple v Evropě

Apple Sales International a Apple Operations Europe jsou dvě společnosti se sídlem v Irsku, které jsou ve 100% vlastnictví skupiny Apple Group, již v konečném důsledku kontroluje mateřská společnost Apple Inc. ze Spojených států. Mají práva využívat duševního vlastnictví společnosti Apple pro prodej a výrobu produktů Apple mimo Severní a Jižní Ameriku, a to na základě tzv. „dohody o sdílení nákladů“ se společností Apple Inc. Podle této dohody poskytují společnosti Apple Sales International a Apple Operations Europe americké společnosti Apple každoroční platby určené na financování výzkumu a vývoje prováděných jménem těchto irských společností v USA. V roce 2011 tyto platby činily přibližně 2 miliardy dolarů a v roce 2014 se výrazně zvýšily. Tyto náklady, které nesla převážně společnost Apple Sales International, přispívaly k financování více než poloviny veškerých výzkumných aktivit, které skupina Apple v USA věnovala rozvoji svého duševního vlastnictví na celém světě. V souladu s platnými pravidly se tyto náklady každoročně odečítaly ze zisků zaznamenaných společnostmi Apple Sales International a Apple Operations Europe v Irsku.

Zdanitelné zisky společností Apple Sales International a Apple Operations Europe v Irsku určuje daňové rozhodnutí Irska z roku 1991, jež bylo v roce 2007 nahrazeno dalším podobným daňovým rozhodnutím. Toto rozhodnutí pozbylo účinnosti poté, co společnosti Apple Sales International a Apple Operations Europe v roce 2015 změnily svou strukturu.

Apple Sales International

Společnost Apple Sales International je odpovědná za nákup produktů Apple od výrobců na celém světě a za jejich prodej v Evropě (a také na Blízkém východě, v Africe a v Indii). Apple nastavil své prodejní činnosti v Evropě tak, že zákazníci při nákupu uzavírali smlouvy se společností Apple Sales International v Irsku a nikoli s obchody, které produkty zákazníkům fyzicky prodávaly. Apple tak vykazoval veškerý prodej a zisky z něj plynoucí přímo v Irsku.

Uvedená dvě rozhodnutí o daňovém režimu vydaná Irskem se týkala interního rozvrhování těchto zisků v rámci společnosti Apple Sales International (nikoli organizace prodejní činnosti skupiny Apple v Evropě obecně). Konkrétně potvrzovala způsob rozvržení zisků pro daňové účely v Irsku: na základě dohodnuté metodiky byla největší část zisku interně přiřazena „ústředí“ Apple Sales International mimo Irsko. Toto „ústředí“ nemělo sídlo v žádné zemi a nemělo žádné zaměstnance ani vlastní prostory. Jeho činnost spočívala pouze v příležitostných zasedáních správní rady. Jen malá část zisku společnosti Apple Sales International byla přiřazena její irské pobočce a podléhala v Irsku zdanění. Zbývající naprostá většina zisku byla přiřazena „ústředí“, kde zdaněna nebyla.

V Irsku tedy podléhal dani jen zlomek zisku společnosti Apple Sales International, kdežto zbytek se nedanil nikde. Například v roce 2011 (podle údajů uvedených v průběhu veřejných slyšení v Senátu USA) vykázala společnost Apple Sales International zisk ve výši 22 miliard dolarů (přibližně 16 miliard eur[1]), ale na základě daňového rozhodnutí byl v Irsku považován za zdanitelný jen zisk ve výši zhruba 50 milionů eur, zatímco 15,95 miliardy eur zůstalo nezdaněno. V důsledku toho zaplatila společnost Apple Sales International v Irsku v roce 2011 na dani z příjmu právnických osob necelých 10 milionů eur, což odpovídá efektivní daňová sazbě ve výši přibližně 0,05 % jejího celkového ročního zisku. V následujících letech se zisky vykazované společností Apple Sales International stále zvyšovaly, ale zisky zdanitelné v Irsku na základě daňového rozhodnutí nikoliv. V roce 2014 tak efektivní daňová sazba dále poklesla na pouhých 0,005 %.

Apple Operations Europe

Na základě týchž dvou daňových rozhodnutí z let 1991 a 2007 využívala ve stejném období podobný daňový režim i společnost Apple Operations Europe. Tato společnost byla odpovědná za výrobu některých modelových řad počítačů pro skupinu Apple. Většina zisků této společnosti byla rovněž interně přiřazena „ústředí“ a nikde se nedanila.

 

Posouzení Komise

Daňová rozhodnutí jako taková jsou zcela v mezích zákona. Jedná se o předběžná rozhodnutí, jimiž daňová správa danou společnost ujišťuje, jak u ní bude vypočtena daň z příjmu právnických osob nebo jak budou uplatněna zvláštní daňová ustanovení.

Úkolem kontroly státní podpory v EU je zabezpečit, aby členské státy neposkytovaly vybraným podnikům výhodnější daňové zacházení než ostatním, ať už prostřednictvím daňových rozhodnutí, nebo jiným způsobem. Konkrétně musí být zisky mezi společnostmi ve skupině i mezi různými částmi téže společnosti rozvrženy způsobem, který odráží hospodářskou realitu. To znamená, že toto rozvržení by mělo být v souladu s pravidly, která by se použila za obchodních podmínek mezi nezávislými podniky (tzv. zásada obvyklých tržních podmínek).

Toto šetření Komise ve věci státní podpory se konkrétně týkalo dvou po sobě jdoucích daňových rozhodnutí vydaných Irskem, která potvrzovala metodu interního rozvržení zisků dvou společností se sídlem v Irsku, Apple Sales International a Apple Operations Europe. V rámci šetření se posuzovalo, zda tato metoda pro výpočet zdanitelného zisku uvedených společností v Irsku neposkytuje společnosti Apple nepřípustnou výhodu, která je podle pravidel EU pro státní podporu protiprávní.

Šetření Komise ukázalo, že daňová rozhodnutí vydaná Irskem potvrzovala umělé interní rozvržení zisků v rámci společností Apple Sales International a Apple Operations Europe, které nemá žádné faktické ani hospodářské odůvodnění. V důsledku těchto daňových rozhodnutí byla většina zisku společnosti Apple Sales International z prodeje produktů Apple přiřazena jejímu „ústředí“, přičemž toto „ústředí“ nemělo žádné provozní kapacity pro realizaci a řízení distribuce, a ostatně ani pro žádnou jinou významnou činnost. Kapacitu generovat výnosy z obchodování, tj. z distribuce produktů Apple, měla pouze irská pobočka společnosti Apple Sales International. Zisky společnosti Apple Sales International z prodejní činnosti proto měla vykazovat irská pobočka a u ní měly být také zdaněny.

„Ústředí“ společnosti nemělo žádné zaměstnance ani vlastní prostory. Jedinou činností, kterou lze s tímto „ústředím“ spojovat, jsou omezená rozhodnutí přijímaná jeho řediteli (z nichž mnozí zároveň pracovali na plný úvazek ve vedení společnosti Apple Inc.), která se týkala výplaty dividend, správních ujednání a řízení likvidity. Tyto činnosti vytvářely zisk v podobě úroků, což je podle posouzení Komise jediný zisk, který lze „ústředí“ přiřadit.

Podobně u společnosti Apple Operations Europe měla kapacitu generovat výnosy z obchodování, tj. z výroby některých modelových řad počítačů pro skupinu Apple, pouze irská pobočka. Zisky společnosti Apple Operation Europe z prodejní činnosti proto měla vykazovat irská pobočka a u ní měly být také zdaněny.

Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že daňová rozhodnutí vydaná Irskem potvrzovala umělé interní přiřazení zisků společností Apple Sales International a Apple Operations Europe z prodeje produktů Apple jejich „ústředím“, kde zisky nebyly daněny. V důsledku toho tato daňová rozhodnutí umožnila společnosti Apple platit podstatně nižší daně než jiné společnosti, což je podle pravidel EU pro státní podporu protiprávní.

Toto rozhodnutí nezpochybňuje irský daňový systém obecně ani jeho sazbu daně z příjmu právnických osob.

Kromě toho se pravidla EU pro státní podporu nevztahují na otázky daňové struktury skupiny Apple v Evropě obecně a toho, zda zisky mohly být vykazovány v zemích, kde prodej skutečně proběhl. Pokud by však zisky byly vykázány v jiných zemích, mohlo by to mít dopad na výši částky, kterou má Irsko získat zpět (podrobnější informace viz níže).

picture EN

The infographic is available in high resolution here.

 

Navrácení podpory

Pravidla EU pro státní podporu v zásadě vyžadují navrácení neslučitelné podpory, aby se odstranilo narušení hospodářské soutěže, které tato podpora vyvolala. Tato pravidla neobsahují žádné pokuty a navrácení podpory nepředstavuje pro dotyčnou společnost sankci. Pouze se jím znovu nastoluje rovné zacházení se všemi společnostmi.

Komise ve svém rozhodnutí stanovila metodiku pro výpočet hodnoty neoprávněné konkurenční výhody společnosti Apple. Irsko zejména musí přiřadit každé pobočce veškeré zisky z prodejní činnosti, které byly původně nepřímo přiřazeny „ústředím“ společností Apple Sales International a Apple Operations Europe, a uplatnit na tyto nově přiřazené zisky běžnou sazbu daně z příjmu právnických osob v Irsku. Rozhodnutí nepožaduje, aby byly nově přiřazeny výnosy z úroků obou společností, které lze spojovat s činností jejich „ústředí“.

Komise může nařídit navrácení protiprávní státní podpory pouze za dobu deseti let před první žádostí Komise o informace v dané věci, která byla podána v roce 2013. Irsko tedy musí od společnosti Apple zpětně získat nezaplacené daně za období od roku 2003, které činí až 13 miliard eur, navýšené o úroky. Přibližně 50 milionů eur představují daňové nedoplatky v souvislosti s neoprávněným přiřazením zisku „ústředí“ společnosti Apple Operations Europe. Zbývající částka je důsledkem neoprávněného přiřazení zisku „ústředí“ společnosti Apple Sales International. Období pro zpětné získávání podpory končí v roce 2014, protože v roce 2015 změnila společnost Apple v Irsku svou strukturu a rozhodnutí z roku 2007 již neplatí.

Částka nezaplacené daně, kterou mají irské orgány vymáhat, by se mohla snížit, kdyby jiné země požadovaly, aby společnost Apple zaplatila ze zisků zaznamenaných společnostmi Apple Sales International a Apple Operations Europe za toto období vyšší daň. K tomu by mohlo dojít v případě, že by se s ohledem na informace zjištěné prostřednictvím šetření Komise domnívaly, že obchodní rizika, prodej a další činnosti společností Apple měly být vykazovány v rámci jejich jurisdikce. Zdanitelný zisk společnosti Apple Sales International by se v Irsku snížil, pokud by její zisky byly namísto vykazování v Irsku vykázány a zdaněny v jiných zemích.

Částka nezaplacené daně, kterou mají irské orgány vymáhat, by se rovněž snížila, kdyby americké orgány požadovaly, aby Apple za dané období zaplatil více peněz své mateřské společnosti v USA za financování výzkumu a vývoje. Ty Apple jménem společností Apple Sales International a Apple Operations Europe provádí v USA a obě společnosti za ně již nyní každoročně platí.

Kromě toho jsou všechna rozhodnutí Komise předmětem přezkumu ze strany soudů EU. Pokud se členský stát rozhodne proti rozhodnutí Komise odvolat, musí přesto protiprávní státní podporu získat zpět, avšak získanou částku by mohl například uložit na svěřenecký účet, dokud by řízení před soudy EU nebylo ukončeno.

 

Souvislosti

Využívání daňových rozhodnutí členskými státy prošetřuje Komise od června 2013. V prosinci 2014 své zkoumání rozšířila na všechny členské země. V říjnu 2015 Komise rozhodla, že Lucembursko poskytovalo selektivní daňovou výhodu společnosti Fiat a Nizozemsko stejným způsobem zvýhodňovalo společnost Starbucks. V lednu 2016 dospěla Komise k závěru, že selektivní daňové výhody, které Belgie v rámci režimu zdanění nadměrného zisku poskytla nejméně 35 nadnárodním společnostem ponejvíce z EU, jsou podle pravidel EU pro státní podporu protiprávní. Kvůli obavám, že by se mohlo jednat o problém z hlediska pravidel státní podpory, provádí Komise rovněž dvě hloubková šetření daňových rozhodnutí týkajících se společností Amazon a McDonald's v Lucembursku.

Tato Komise realizuje rozsáhlou strategii pro spravedlivé zdanění a větší transparentnost a v poslední době zaznamenala významné pokroky. Poté, co v březnu 2015 předložila návrhy týkající se daňové transparentnosti, dosáhly členské státy již v říjnu 2015 politické dohody o automatické výměně informací v souvislosti s daňovými rozhodnutími. Tyto právní předpisy budou napomáhat mnohem větší transparentnosti a odrazovat od využívání daňových rozhodnutí jako nástroje pro zneužívání daňového systému. V červnu 2015 Komise představila akční plán pro spravedlivé a efektivní zdanění: tato série iniciativ usiluje o to, aby prostředí pro zdaňování právnických osob v EU bylo spravedlivější a efektivnější. Ke stěžejním opatřením patřil rámec pro zajištění efektivního zdaňování tam, kde jsou generovány zisky, a strategie pro návrat k iniciativě společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, kde se v průběhu roku očekává nový návrh. Dne 27. ledna 2016 Komise předložila další balíček iniciativ, kterými hodlá bojovat proti vyhýbání se dani z příjmu právnických osob v EU i po celém světě. V přímém důsledku toho se již členské státy dohodly, že odstraní nejčastější mezery ve vnitrostátních zákonech, které umožňují vyhýbání se daňovým povinnostem, a rozšíří automatickou výměnu informací na zprávy podle jednotlivých zemí týkající se daňově relevantních finančních informací nadnárodních společností. Navrhuje se rovněž, aby se některé z těchto informací zveřejňovaly. Veškeré tyto snahy jsou založeny na prosté zásadě, že všechny společnosti, velké i malé, musí odvádět daň tam, kde dosahují svých zisků.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, nedůvěrné znění příslušných rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž v rejstříku státních podpor pod číslem SA.38373. Nová rozhodnutí ve věcech státní podpory zveřejněná na internetu a v Úředním věstníku EU jsou uvedena rovněž v elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.

 

[1]         Na základě historických směnných kurzů.

IP/16/2923

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Photos


Documents


Apple_graph_en.pdf