Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Държавна помощ: Ирландия е предоставила на Apple неправомерни данъчни облекчения на стойност до 13 милиарда евро

Брюксел, 30 август 2016 r.

Европейската комисия заключи, че Ирландия е предоставила на Apple неправомерни данъчни облекчения на стойност до 13 милиарда евро. Съгласно правилата на ЕС за държавната помощ това е неправомерно, тъй като е позволило на Apple да плаща значително по-ниски данъци, отколкото други предприятия. Ирландия трябва да възстанови неправомерната помощ.

Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Държавите членки не могат да предоставят данъчни облекчения на избрани предприятия — това е неправомерно съгласно правилата на ЕС за държавната помощ. Разследването на Комисията доведе до заключението, че Ирландия е предоставила неправомерни данъчни облекчения на Apple, благодарение на които в продължение на много години то е заплащало значително по-ниски данъци, отколкото други предприятия. В действителност това избирателно третиране е позволило на Аpple да заплати ефективна ставка на корпоративния данък върху своите печалби в Европа от 1 процент през 2003 г., която е намаляла до 0,005 процента през 2014 г.“  

След задълбочено разследване по въпросите на държавната помощ, започнало през юни 2014 г., Европейската комисия стига до извода, че две данъчни становища, издадени от Ирландия по отношение на Apple, са занижили значително и изкуствено дължимия от Apple данък в Ирландия от 1991 г. насам. В тези становища е бил одобрен метод за определяне на облагаемата печалба на две ирландски корпоративни дружества на Apple Group (Apple Sales International и Apple Operations Europe), който не отговаря на икономическата действителност: почти всички печалби от продажби, отчетени от двете дружества, са били вътрешно разпределяни към „централно управление“. Оценката на Комисията показа, че тези „централни управления“ са съществували само на хартия и не са могли да генерират подобни печалби. Печалбите, приписани на „централните управления“, не са били обект на данъчно облагане в нито една държава по силата на специални разпоредби в ирландското данъчно законодателство, които понастоящем вече не са в сила. В резултат на метода на разпределяне, одобрен в данъчното становище, Apple е заплатило ефективна ставка на корпоративния данък върху печалбата на Apple Sales International от 1 % през 2003 г., която е намаляла до 0,005 % през 2014 г.  

Това избирателно данъчно третиране на Apple в Ирландия е неправомерно съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, тъй като то дава на Apple значително предимство пред други предприятия, които подлежат на едни и същи национални данъчни правила. Комисията може да разпореди възстановяването на неправомерна държавна помощ за десетгодишен период, предхождащ първото искане за информация на Комисията през 2013 г. Ирландия трябва да събере неплатения данък от Apple в Ирландия за периода 2003—2014 г. на стойност до 13 милиарда евро, плюс лихви.

В действителност, данъчното третиране в Ирландия е дало възможност на Аpple да избегне данъчното облагане на почти всичките си печалби, генерирани от продажбите на продуктите на дружеството в целия единен пазар на ЕС. Това се дължи на решението на Apple да отчита всичките си продажби в Ирландия, а не в държавите, в които са били продадени продуктите. Тази структура обаче е извън компетентността на ЕС за контрол на държавната помощ. Ако други държави изискат Apple да заплати повече данъци върху печалбите на двете дружества през същия период в съответствие със своите национални правила за данъчно облагане, това би намалило сумата, която трябва да бъде възстановена от Ирландия.

 

Данъчната структура на Apple в Европа

Apple Sales International и Apple Operations Europe са ирландски корпоративни дружества, които са изцяло собственост на Apple group, контролирана от американското дружество майка Apple Inc. Те държат правата за ползване на интелектуалната собственост на Apple за продажба и производство на продуктите на дружеството извън Северна и Южна Америка по т.нар. споразумение за „споделяне на разходите“ с Apple Inc. По силата на това споразумение Apple Sales International и Apple Operations Europe правят годишни плащания на Apple в САЩ, предназначени за финансирането на научноизследователска и развойна дейност, извършвана от името на ирландските дружества в САЩ. Тези плащания са възлезли на около 2 милиарда щатски долара през 2011 г. и са нараснали значително през 2014 г. Тези разходи, основно за сметка на Apple Sales International, са допринесли за финансирането на повече от половината от цялата изследователска дейност на Apple group в САЩ за развитие на неговата интелектуална собственост в световен мащаб. Тези разходи се приспадат от печалбата, отчитана от Apple Sales International и Apple Operations Europe в Ирландия всяка година в съответствие с приложимите правила.

Облагаемата печалба на Apple Sales International и Apple Operations Europe в Ирландия се определя от данъчно становище, издадено от Ирландия през 1991 г., което е било заменено от второ подобно данъчно становище през 2007 г. Това данъчно становище е преустановило действието си през 2015 г., когато Аpple Sales International и Apple Operations Europe са променили своите структури.

Apple Sales International

Apple Sales International отговаря за закупуването на продукти на Apple от производителите на оборудване по целия свят и продава тези продукти в Европа (както и в Близкия изток, Африка и Индия). Apple е организирало своите операции по продажби в Европа по такъв начин, че по договор клиентите са закупували продукти от Apple Sales International в Ирландия, а не от магазините, които физически са им продавали продуктите. По този начин Apple е отчитало всички продажби и печалбите, произтичащи от тези продажби, пряко в Ирландия.

Двете данъчни становища, издадени от Ирландия, са засягали вътрешното разпределение на тези печалби в рамките на Apple Sales International (а не по-широката структура на операциите по продажби на Apple в Европа). По-специално, в тях е било одобрено разделяне на печалбата за целите на данъчното облагане в Ирландия. Съгласно договорения метод повечето печалби са били разпределяни от Ирландия към „централно управление“ в рамките на Apple Sales International. Това „централно управление“ не е имало седалище в която и да било държава, нито работници и собствени помещения. Неговите дейности са се изразявали единствено в спорадични заседания на управителния съвет. Само малка част от печалбите на Apple Sales International са били разпределяни към неговия ирландски клон и са били предмет на данъчно облагане в Ирландия. Останалата по-голям част от печалбите е разпределяна към „централното управление“, където е оставала необложена.

Следователно само малък процент от продажбите на Apple Sales International е бил облаган с данък в Ирландия, а останалата част не е била облагана в никоя държава. Така например (съгласно информация, оповестена по време на публични изслушвания на американския сенат) през 2011 г. Apple Sales International е отчело печалби в размер на 22 милиарда щатски долара (около 16 милиарда евро[1]). По силата на разпоредбите в данъчното становище обаче само около 50 милиона евро са били разглеждани като подлежащи на данъчно облагане в Ирландия, т.е печалби в размер на 15,95 милиарда евро не са били обложени с данък. В резултат на това през 2011 г. Apple Sales International е платило корпоративен данък в Ирландия в размер на по-малко от 10 милиона евро, което съответства на ефективна данъчна ставка от около 0,05 % от общите му годишни печалби. През следващите години отчетените от Apple Sales International продажби са продължили да нарастват за разлика от облагаемата печалба на дружеството в Ирландия в съответствие с данъчното становище. По този начин действителната данъчна ставка се е понижила допълнително до едва 0,005 % през 2014 г.

Apple Operations Europe

Въз основа на същите две данъчни становища от 1991 и 2007 г. Apple Operations Europe се е възползвало от подобен данъчен режим за същия период от време. Дружеството е произвеждало някои видове компютри за Apple group. По-голямата част от печалбите на това дружество също са били разпределяни вътрешно към неговото „централно управление“ и не са били предмет на данъчно облагане в никоя държава.

 

Оценка на Комисията

Сами по себе си данъчните становища са напълно законни. Те представляват уверителни писма, издадени от данъчните органи, с които на дадено предприятие се дава яснота по отношение на метода на изчисляване на неговата корпоративна печалба или относно прилагането на специални данъчни разпоредби.

Контролът на ЕС в областта на държавната помощ има за цел да се гарантира, че държавите членки не предоставят по-добро данъчно третиране на избрани дружества — посредством данъчни становища или по друг начин. По-конкретно, печалбите трябва да бъдат разпределяни между дружества от една и съща корпоративна група и между различни части на едно и също дружество по начин, който отразява икономическата действителност. Това означава, че разпределянето следва да съответства на договорености, сключени в търговски условия между независими предприятия (т. нар. „принцип на сделката между несвързани лица“).

По-специално, разследването на Комисията относно държавната помощ засяга две последователни данъчни становища, издадени от Ирландия, в които е бил одобрен метод за вътрешно разпределяне на печалбите в рамките на Apple Sales International и Apple Operations Europe. В рамките на разследването беше извършена оценка дали одобреният метод за изчисляване на облагаемата печалба на съответното дружество в Ирландия е предоставило на Apple необосновано предимство, което е неправомерно съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Разследването на Комисията показа, че с данъчните становища, издадени от Ирландия, е било одобрено изкуствено вътрешно разпределяне на печалбите в рамките на Apple Sales International и Apple Operations Europe, което не е обосновано нито фактически, нито икономически. Вследствие на данъчните становища по-голяма част от печалбите от продажби на Apple Sales International са били разпределяни към неговото „централно управление“, което не е разполагало с оперативен капацитет за извършването и управлението на дейността по дистрибуция или за друга значима дейност. Само ирландският клон на Apple Sales International е имал капацитет да генерира приходи от търговия, т.е. от дистрибуцията на продуктите на Apple. Поради това печалбите от продажбите на Apple Sales International е трябвало да бъдат отчитани в ирландския клон и съответно обложени с данък в Ирландия.

„Централното управление“ не е разполагало нито с работници, нито със собствени помещения. Единствените дейности, които могат да бъдат приписани на „централните управления“, са малко на брой решения, взети от техните директори (много от които в същото време са работили на ръководни длъжности за Apple Inc. на пълно работно време) относно разпределянето на дивиденти, административни договорености и управлението на парични средства. Тези дейности са генерирали печалби от лихви, които съгласно оценката на Комисията са единствената печалба, която може да бъде приписана на „централните управления“.

По същия начин само ирландският клон на Apple Operations Europe е имал капацитет да генерира приходи от търговия, т.е. от производството на някои видове компютри за Apple group. Поради това печалбите от продажби на Apple Operation Europe е трябвало да бъдат отчетени в ирландския клон и обложени с данък в Ирландия.

Въз основа на това Комисията заключи, че с данъчните становища, издадени от Ирландия, е било одобрено изкуствено разпределение на печалбите от продажби на Аpple Sales International и Apple Operations Europe към техните „централни управления“, където те не са били предмет на данъчно облагане. В резултат на това данъчните становища са позволили на Apple да плаща значително по-ниски данъци, отколкото други дружества, което е неправомерно съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Това решение не поставя под въпрос системата на данъчно облагане на Ирландия като цяло или нейната ставка на корпоративния данък.

Освен това, въпросите относно данъчната структура на Apple в Европа и дали печалбите са могли да бъдат счетоводно отчетени в държавите, в които действително са били извършени продажбите, не попадат в обхвата на правилата на ЕС за държавната помощ. Ако обаче печалбите са били счетоводно отчитани в други държави, това може да се отрази на размера на възстановяването от Ирландия (вж. повече подробности по-долу).

picture EN

The infographic is available in high resolution here.

 

Възстановяване

По принцип правилата на ЕС за държавната помощ изискват несъвместимата държавна помощ да бъде възстановена, за да се премахне нарушаването на конкуренцията вследствие на помощта. Съгласно правилата на ЕС за държавната помощ не се налагат глоби и възстановяването не санкционира въпросното дружество. Неговата цел е единствено да се възстанови равното третиране с останалите дружества.

Комисията е определила в решението си методиката за изчисляване на стойността на неправомерното конкурентно предимство, от което Apple се е възползвало. По-специално, Ирландия трябва да разпредели към всеки от клоновете всички печалби от продажби, които в миналото са били непряко разпределяни към „централното управление“, съответно към Apple Sales International и Apple Operations Europe, и да приложи към тези преразпределени печалби обичайния размер на корпоративния данък в Ирландия. В решението не се изисква преразпределянето на доходи от лихви на двете дружества, които могат да бъдат свързани с дейностите на „централното управление“.

Комисията може да разпореди единствено възстановяване на неправомерна държавна помощ за десетгодишен период, предхождащ първото искане на Комисията за информация, което бе отправено през 2013 г. Следователно Ирландия трябва да си възстанови от Apple неплатения данък за периода след 2003 г. на стойност до 13 милиарда евро, плюс лихвите. Неплатени данъци в размер на около 50 милиона евро са свързани с неправомерното разпределение на печалби към „централното управление“ на Apple Operations Europe. Останалата част е резултат от неправомерното разпределение на печалба към „централното управление“ на Apple Sales International. Периодът на възстановяване приключва до 2014 г., тъй като като от 2015 г. Apple е променило структурата си в Ирландия и данъчното становище от 2007 г. вече не се прилага.

Сумата на неплатените данъци, които трябва да бъдат възстановени от ирландските органи, ще бъде намалена, ако други държави поискат Apple да заплати повече данъци върху печалбата, отчетена от Apple Sales International и Apple Operations Europe за този период. Такъв би могъл да бъде случаят, ако с оглед на оповестената в рамките на разследването на Комисията информация те преценят, че търговските рискове, продажбите или други дейности на Apple е трябвало да бъдат счетоводно отчетени в техните юрисдикции. Поради това облагаемата печалба на Apple Sales International в Ирландия ще бъде намалена, ако печалбите са отчетени и обложени с данък в други държави.

Сумата на неплатените данъци, които трябва да бъдат възстановени от ирландските органи, също ще бъде намалена, ако органите на САЩ поискат Apple да заплаща по-големи суми на американското дружество майка за този период с цел финансиране на научноизследователската и развойната дейност. Тази дейност се извършва от Apple в САЩ от името на Apple Sales International и Apple Operations Europe, които правят годишни плащания за тази цел.

Накрая, всички решения на Комисията подлежат на контрол от съдилищата на ЕС. Ако дадена държава членка реши да обжалва решение на Комисията, тя трябва въпреки това да си възстанови незаконната държавна помощ, но би могла например да постави възстановената сума в блокирана сметка до приключването на съдебните процедури на ЕС.

 

Контекст

От юни 2013 г. Комисията разследва практиките, свързани с издаването на данъчни становища в държавите членки. През декември 2014 г. тя изпрати искането за информация до всички държави членки. През октомври 2015 г. Комисията заключи, че Люксембург и Нидерландия са предоставили избирателни данъчни предимства съответно на „Фиат“ и „Старбъкс“. През януари 2016 г. Комисията стигна до заключението, че избирателните данъчни предимства, предоставени от Белгия на най-малко 35 мултинационални дружества, предимно от ЕС, по нейната данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, са неправомерни съгласно правилата на ЕС за държавната помощ. Комисията провежда понастоящем също и две задълбочени разследвания във връзка с опасения, че данъчни становища, издадени от Люксембург по отношение на Amazon и McDonald’s, могат да доведат до въпроси, свързани с евентуална държавна помощ.

Настоящата Комисия преследва широкообхватна стратегия за справедливо данъчно облагане и по-голяма прозрачност и в последно време станахме свидетели на сериозен напредък. На основата на нашите предложения за данъчна прозрачност от март 2015 г., още през октомври 2015 г. държавите членки постигнаха политическо споразумение относно автоматичния обмен на информация относно данъчните становища. Това законодателство ще допринесе за постигането на много по-голяма степен на прозрачност и ще има възпиращ ефект за използването на данъчни становища като инструмент за данъчни злоупотреби. През юни 2015 г. представихме нашия план за действие за справедливо и ефективно данъчно облагане, който представлява поредица от инициативи с цел корпоративната данъчна среда в ЕС да бъде направена по-справедлива и по-ефикасна. Ключовите действия в плана включваха рамка, която да гарантира ефективно данъчно облагане и при която се реализират печалби, и стратегия за възобновяване на инициативата за обща основа за облагане с корпоративен данък, за която по-късно тази година ще бъде представено ново предложение. На 27 януари тази година Комисията стартира допълнителен пакет от инициативи за борба с избягването на корпоративното данъчно облагане в рамките на ЕС и по света. Като пряк резултат, държавите членки вече постигнаха съгласие за премахване на най-често срещаните вратички в националните закони, които позволяват избягването на данъци и за разширяване на автоматичния обмен на информация в докладване по държави относно финансова информация във връзка с данъчното облагане на мултинационалните компании. Внесено е и предложение част от тази информация да стане достъпна за обществеността. Нашата работа се основава на простия принцип, че всички дружества, независимо дали са малки или големи, трябва да плащат данъци там, където реализират своите печалби.

Неповерителната версия на решенията ще бъде предоставена под дело № SA.38373 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на ГД „Конкуренция“, след като бъдат разрешени евентуалните въпроси, свързани с поверителността. В седмичния електронен бюлетин за държавните помощи (State Aid Weekly e-News) са изброени новопубликуваните решения за държавна помощ в интернет и в Официален вестник на ЕС.

 

[1]         Въз основа на исторически валутни курсове.

IP/16/2923

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Photos


Documents


Apple_graph_en.pdf