Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Právo na spravedlivý proces: presumpci neviny mají zaručit nová pravidla

Brusel 12. února 2016

Ministři členských států EU dnes přijali nová pravidla, která zaručí presumpci neviny každému, kdo bude policií či soudními orgány obviněn nebo podezříván ze spáchání trestného činu.

Směrnice rovněž každé takové osobě zaručuje právo na přítomnost při řízení před soudem.

Tato nová pravidla, která Komise navrhla v roce 2013 (IP/13/1157), zajistí, aby byla tato základní práva v plném rozsahu a rovnoměrně dodržována v praxi po celé EU.

Komisařka Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, uvedla: „Právo na spravedlivý proces je základním právem a musí být dodržováno v praxi všude v Evropě. V současné době v ochraně presumpce neviny v Evropské unii stále panují rozdíly. Nová společná pravidla zaručí dodržování práv občanů v trestním řízení dodržována ze strany policie i soudních orgánů. Do vynesení rozsudku by měla všechny obviněné chránit presumpce neviny. Spravedlivý proces rovněž vyžaduje, aby podezřelí mohli uplatňovat právo nevypovídat a na přítomnost při řízení před soudem. Přispěje to k budování Evropského prostoru spravedlnosti a základních práv založeného na vzájemné důvěře.“

Nová pravidla se vztahují na všechny osoby podezřelé nebo obviněné v trestním řízení. Budou prosazovat tato základní práva:

  • Presumpce neviny až do chvíle, kdy je prokázána vina: Nová pravidla zakazují, aby veřejné orgány a soudní rozhodnutí uváděla jakékoliv zmínky o vině do doby, než je vina dané osoby prokázána. Nyní bude ve všech členských státech existuje společná definice toho, co presumpce neviny znamená.
  • Důkazní břemeno na obžalobě: Nová pravidla objasňují, že důkazní břemeno k prokázání viny je na obžalobě, a není na obviněné osobě, aby dokazovala svou nevinu. Jakákoliv pochybnost svědčí ve prospěch podezřelého nebo obviněného.
  • Právo nevypovídat: Chráněno je rovněž právo nevypovídat a na odepření výpovědi ve svůj neprospěch. Toho nesmí být využito proti podezřelým nebo obviněným pro účely usvědčení.
  • Právo být přítomen při řízení před soudem: Právo být přítomen při řízení před soudem je z hlediska záruky spravedlivého procesu zásadní. V případě porušení tohoto práva má podezřelý nebo obviněný právo na nový proces.

Nová pravidla vycházejí ze základních práv EU stanovených v Listině základních práv Evropské unie a v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Práva stanovená ve směrnicí budou součástí práva EU a budou jako taková vymáhána členskými státy.

Tato základní práva EU budou rovněž uplatňována v praxi ve všech členský státech. Mezi členskými státy se prohloubí důvěru v jejich soudní rozhodnutí a usnadní vzájemné uznávání rozhodnutí v trestních věcech.

 

Další kroky

Členské státy budou mít po dnešním přijetí nových pravidel Radou dva roky na to, aby dosáhly souladu s touto směrnicí. Komise bude s členskými státy úzce spolupracovat, aby zajistila správné provedení směrnice.

 

Souvislosti

Evropský parlament, Rada a Evropská komise se dohodly na konečném znění nových pravidel o presumpci neviny a právu být přítomen při řízení před soudem v říjnu 2015. Evropský parlament své stanovisko přijal dne 20. ledna (viz tisková zpráva).

Tato směrnice se bude vztahovat na všechny členské státy s výjimkou Dánska a Spojeného království.

Dnešní nová pravidla jsou součástí důležitého balíčku, který Komise navrhla v listopadu 2013 (viz IP/13/1157) a jehož cílem je zaručit občanům právo na spravedlivý proces. Tento balíček zahrnoval tři legislativní návrhy:

Komise přeložila několik návrhů posilujících práva podezřelých nebo obviněných pomocí stanovení společných minimálních norem pro práva na spravedlivý proces. Byly přijaty tyto tři směrnice: směrnice o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (2010), směrnice o právu na informace v trestním řízení (2012) a směrnice o právu na přístup k právníkovi a právu na komunikaci se třetími stranami (2013). Dne 16. listopadu 2015 se použitelnou stala směrnice o právech obětí.

 

Další informace

Směrnice o presumpci neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem

Práva podezřelých a obviněných

Posouzení dopadů: Případy řešení Evropským soudem pro lidská práva, pokud jde o presumpci neviny

IP/16/291

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar