Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon tegi ettepaneku nimetada aasta 2018 Euroopa kultuuripärandi aastaks

Brüssel, 30. august 2016

Komisjon tegi täna Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku nimetada aasta 2018 Euroopa kultuuripärandi aastaks. Sellega soovib komisjon rõhutada Euroopa kultuuripärandi olulisust ühise ajaloo- ja identiteeditunnetuse tugevdamisel.

Arheoloogilise väärtusega paikadest kuni arhitektuurimälestisteni, keskaegsetest kindlustest kuni folklooritraditsioonide ja kunstipärandini on Euroopa kultuuripärand Euroopa kodanike ühismälu ja -identiteedi kese. Euroopa Liidu kultuuripärandi riiklik, piirkondlik ja paikkondlik mitmekesisus annab igas vanuses ning erineva sotsiaalse ja kultuurilise taustaga inimestele ainulaadseid suhtlemisvõimalusi. Kohalikul tasandil suurendab Euroopa kultuuripärand sotsiaalset ühtekuuluvust ja lõimumist mahajäetud piirkondade taastamise, kohalike juurtega töökohtade loomise ning ühiste arusaamade ja kogukonnatunde edendamisega. See on nii ka Euroopa tasandil, kus nii Euroopast kui ka mujalt tulnutel on näiteks võimalik külastada Cluny kloostrit Prantsusmaal, Aragóni kuninglikku arhiivi Hispaanias või ajaloolist Gdański laevatehast Poolas ning neist paikadest rohkem teada saada.

Kuna elame ajal, mil maailma kultuurivarad on ohus ja neid konfliktipiirkondades isegi tahtlikult hävitatakse, leiab komisjon, et kultuuripärand väärib aastal 2018 Euroopa Aastat. Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics ütles: „Meie kultuuripärand on enam kui minevikumälestus, see on meie tuleviku võti. Euroopa kultuuripärandi aasta annab võimaluse tõsta teadlikkust Euroopa kultuuripärandi sotsiaalsest ja majanduslikust olulisusest ning propageerida selle valdkonna suursaavutusi. Kutsun Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles meie ettepanekut toetama ja innustama kõiki sidusrühmi seda algatust edukalt ellu viima.“

Kultuuripärandil on ka oluline majanduslik osatähtsus. Vahetult Euroopa kultuuripärandi sektoris töötab enam kui 300 000 inimest ning kaudselt on selle sektoriga seotud 7,8 miljonit töökohta, näiteks turismivaldkonnas ja ehitussektoris ning selliste kõrvalteenustega seotud valdkondades nagu transport, tõlkimisteenused, hooldusteenused ja turvateenistus. Prantsusmaa teenis ainuüksi 2011. aastal muuseumide, ajalooliste paikade ja hoonete ning samalaadsete huviväärsuste ning raamatukogude ja arhiivide tegevuse tulemusel 8,1 miljardit eurot.

Euroopa kultuuripärandi aasta 2018 annab võimaluse tuua esile Euroopa kultuuri olulisust ja seda, mida ELil on võimalik teha kultuuripärandi säilitamiseks, digiteerimiseks, sellega seotud taristute rajamiseks, teadusuuringute läbiviimiseks ja oskuste arendamiseks, kui nimetada vaid mõnda valdkonda, mida toetatakse selliste ELi rahastamisprogrammide raames nagu näiteks Loov Euroopa. Kogu Euroopas korraldatakse üritusi ja kampaaniaid, mille eesmärk on levitada teavet, harida inimesi ja suurendada nende teadlikkust. See aitab leida lahendusi probleemidele, mis on seotud kultuurile eraldatava riigieelarvelise rahastamise vähenemise, inimeste väheneva osalemisega traditsioonilistes kultuurivaldkondades, kultuuripärandisse kuuluvaid paiku ohustava keskkonnakoormuse, uute väärtusahelate ja digitaaltehnoloogiale üleminekuga. Kooskõlas hiljutise ühisteatisega ELi strateegia rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas aitab Euroopa kultuuripärandi aasta edendada kultuuripärandi säilitamist Euroopa Liidu välispoliitika keskse huvina, leida lahendusi kultuurivara kuritahtlikule hävitamisele konfliktipiirkondades ja kultuuriväärtuste salakaubaveole.

Lisateave

Komisjoni ettepanek nõukogu otsuse kohta, millega aasta 2018 kuulutatakse Euroopa kultuuripärandi aastaks

Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava

Nõukogu järeldused kultuuripärandi kui jätkusuutliku Euroopa strateegilise ressursi kohta

Komisjoni teatis: „Euroopa kultuuripärand – ühtse lähenemisviisi suunas“

Euroopa Parlamendi 8. septembri 2015. aasta resolutsioon

Aruanne „Kultuuripärand on Euroopale tähtis“

 

 

 

 

 

 

IP/16/2905

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar