Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise navrhuje vyhlásit rok 2018 Evropským rokem kulturního dědictví

Brusel 30. srpna 2016

Evropská komise dnes Evropskému parlamentu a Radě předložila návrh na vyhlášení roku 2018 Evropským rokem kulturního dědictví. Chce tak upozornit na to, jak důležitou roli kulturní dědictví Evropy hraje v uvědomování si společné historie a identity.

Kulturní dědictví Evropy – od archeologických nalezišť k architektuře, od středověkých hradů k folklórním tradicím a krásným uměním – tvoří samo srdce společné paměti a identity evropských občanů. Bohatá rozmanitost Evropské unie na národní, regionální i lokální úrovni jedinečným způsobem podporuje výměny mezi lidmi bez rozdílu věku, společenského postavení či kulturního zázemí. Na místní úrovni posiluje evropské kulturní dědictví sociální soudržnost a integraci obnovou zanedbaných míst, vytvářením lokálních pracovních míst a budováním společného pocitu sounáležitosti. Totéž platí i na celoevropské úrovni, když turisté z Evropy i zámoří navštíví klášter Cluny ve Francii nebo Archiv Koruny aragonské ve Španělsku či proslulé gdaňské loděnice v Polsku a dozví se přitom více o těchto místech.

Proto a nadto v době, kdy je světové kulturní dědictví ohrožováno či v oblastech zasažených konflikty rovnou záměrně ničeno, dospěla Komise k názoru, že evropské dědictví si zaslouží svůj „evropský rok“, který proběhne v roce 2018. Evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics při té příležitosti uvedl: „Naše kulturní dědictví není jen vzpomínka na naši minulost – je to klíč k naší budoucnosti. Evropský rok kulturního dědictví bude příležitostí ke zvýšení povědomí o společenském i hospodářském významu kulturního dědictví a k propagování evropské excelence v tomto odvětví. Chci Evropský parlament a Radu požádat, aby našemu návrhu vyjádřily podporu, a zúčastněné strany vyzvat, aby přispěly k úspěchu této akce.“

Kulturní dědictví má navíc nezanedbatelný ekonomický význam. Odvětví evropského kulturního dědictví zaměstnává přímo více než 300 000 osob. Nepřímo je však s kulturním dědictvím spojeno na 7,8 milionu pracovních míst, například v cestovním ruchu, stavebnictví, ale i v doplňkových službách jako doprava, tlumočení, údržba či ostraha. Kulturní dědictví také vytváří příjmy. Ve Francii vytvořilo jen v roce 2011 příjmy ve výši 8,1 miliardy eur. Šlo například o příjmy ze vstupného do muzeí a z provozu historických pamětihodností, budov a turistických atrakcí, ale také o příjmy knihoven a archivů.

Evropský rok kulturního dědictví v roce 2018 bude příležitostí vyzdvihnout význam evropské kultury a to, co může EU udělat v oblasti restaurování a digitalizace památek, infrastruktury, výzkumu a rozvoje dovedností, abychom zmínili jen několik z oblastí, které EU finančně podporuje, například v rámci programu Kreativní Evropa. Po celé Evropě se budou konat různé akce a informační, vzdělávací a popularizační kampaně. Evropský rok kulturního dědictví bude příležitostí k hledání odpovědí na problémy, jakými jsou například klesající rozpočtové prostředky do kultury, upadající účast na tradičních kulturních akcích, vliv životního prostředí na kulturní i přírodní památky, vývoj hodnotových řetězců či digitální transformace. V souladu s nedávným společným sdělením „Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy“ bude Evropský rok kulturního dědictví propagovat ochranu kulturního dědictví jakožto klíčový prvek vnějších politik EU a hledat odpovědi na trestuhodné ničení kulturního dědictví v oblastech konfliktů a pašování kulturních artefaktů.

Další informace

Návrh Komise o rozhodnutí o Evropském roce kulturního dědictví v roce 2018

Evropský program pro kulturu

Závěry Rady o kulturním dědictví jako strategickém zdroji pro udržitelný rozvoj Evropy

Sdělení Komise: „Na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu“

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015

Zpráva Cultural Heritage Counts for Europe

 

 

 

 

 

 

IP/16/2905

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar