Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Bättre socialstatistik för ett socialt Europa

Bryssel den 24 augusti 2016

I dag antar EU-kommissionen ett förslag till förordning om nya integrerade metoder för insamling och användning av uppgifter från undersökningar om sociala förhållanden för att bättre stödja beslutsfattandet i allmänhet och socialpolitiken i synnerhet.

En mer solid faktabas i form av sociala indikatorer förbättrar analysen av den sociala utvecklingen och bidrar till att EU kan uppnå ett AAA-betyg på det sociala området.

I dag tar vi ett viktigt steg för att modernisera vår socialstatistik, säger EU-kommissionär Marianne Thyssen, som ansvarar för den europeiska statistiken (Eurostat). Det handlar dock inte om siffror, utan om människor. En god politik grundas på tillförlitliga uppgifter. Vi behöver mycket tillförlitliga uppgifter på det sociala området. Vi behöver aktuellare uppgifter snabbare för att kunna utforma en socialpolitik som tillgodoser människors faktiska behov i dagens Europa. Dagens förslag är ytterligare ett exempel på hur kommissionen sätter den sociala dimensionen i centrum av sin dagordning.

Den föreslagna ramförordningen kommer att göra det möjligt att publicera uppgifter snabbare, eftersom den förkortar tidsfristerna för uppgiftslämningen på många områden. Den kommer också att öka jämförbarheten och samstämmigheten i EU:s socialstatistik genom att den integrerar de sju befintliga hushållsundersökningar som nu genomförs i EU och harmoniserar variabler som är gemensamma för två eller flera undersökningar. Dessutom kommer en gemensam analys av sociala förhållanden att underlättas på grundval av nya undersökningsmetoder. Slutligen kommer vi att få en fylligare och mer omfattande datauppsättning tack vare användning av nya tillvägagångssätt och metoder hos de nationella statistikmyndigheterna och en kombination av uppgifter från flera olika källor. 

Bakgrund

Detta initiativ ingår i ett omfattande program för modernisering av socialstatistiken i nära samarbete med medlemsländerna. Det tar upp de allt större utmaningarna på detta statistikområde, t.ex. snabb innovation när det gäller metoder och it-användning, tillgång till nya uppgiftskällor, dataanvändarnas nya behov och förväntningar samt det fortsatta trycket på tillgängliga resurser. Initiativet stöder också den planerade europeiska pelaren för sociala rättigheter, som förutsätter en tillförlitlig faktabas om frågor som rör bristande jämlikhet, kompetens, allas tillgång till sysselsättning och utgifter för de sociala trygghetssystemen. Alla dessa områden bör beskrivas på ett bättre sätt med hjälp av tillförlitlig och aktuell statistik. Det ingår också i programmet för lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet) och syftar till att rationalisera den europeiska socialstatistik som samlas in från urvalsundersökningar och göra uppgiftsinsamlingen effektivare och statistiken mer relevant.

Liknande initiativ håller på att utformas på andra statistikområden, t.ex. företags- och jordbruksstatistik.

I denna ramförordning ingår sju hushållsundersökningar: arbetskraftsundersökningen, den europeiska statistiken över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc), undersökningen om vuxenutbildning (AES), Europeiska hälsoenkäten (EHIS), undersökningen om hushållens användning av informations- och kommunikationsteknik (ICT-HH), hushållsbudgetundersökningen (HBS) och den harmoniserade europeiska tidsanvändningsstudien (HETUS).

Det bör också noteras att initiativet kommer att sänka kostnaderna för de medlemsländer som genomför urvalsundersökningar och minska belastningen för de personer i EU som svarar på undersökningarna.

Kommissionen planerar att förordningen successivt ska börja genomföras från och med 2019.

Förslaget läggs fram efter ett omfattande samråd med alla berörda parter: dataproducenter, dataleverantörer och dataanvändare. Resultaten av samrådet sammanfattas i den offentligt tillgängliga konsekvensbedömningen här.

Det europeiska statistiksystemet (ESS) framställer den statistik som används för att bedöma medlemsländernas resultat inom ramen för den europeiska planeringsterminen, övervaka de viktigaste målen i Europa 2020-strategin, genomföra många av kommissionens utvärderingsramar för sysselsättning och social utveckling och bana väg för en framtida strategisk vision för EU efter Europa 2020. Dessutom kräver unionens politiska prioriteringar goda analys- och övervakningsverktyg när det gäller sysselsättning, tillväxt och investeringar, den digitala inre marknaden, en djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union (EMU), migration, den inre marknaden, energiunionen och klimatpolitiken.

Under årens lopp har det genom det europeiska statistiksystemet införts avancerade verktyg för att tillhandahålla bättre och jämförbar statistik för bättre beslutsfattande på europeisk nivå och i medlemsländerna. ESS står dock allt oftare inför ett växande behov av statistiska uppgifter för analys, forskning och beslutsfattande. De statistiska uppgifterna bör vidare även fortsättningsvis uppfylla de höga kvalitetskrav som gäller för officiell statistik, inbegripet deras aktualitet.

Socialstatistiken inbegriper många olika områden (demografi, sysselsättning, inkomster och konsumtion, välbefinnande och livskvalitet, utbildning, hälsa osv.) och uppgifterna hämtas från många olika källor (uppgifter om personer och hushåll som samlas in på individnivå från urvalsundersökningar, folkräkningar, aggregerade administrativa uppgifter och uppgifter från företag). Alla dessa aspekter analyseras på ett konsekvent sätt i programmet för modernisering av socialstatistiken. Den ramförordning som nu föreslås är ett viktigt steg i moderniseringen av socialstatistiken, särskilt uppgifterna från undersökningar på det sociala området.

Länkar

Se även MEMO/16/2868

Communication on the Commission's proposal

Läs mer om Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/

Eurostat på Twitter: https://twitter.com/EU_Eurostat

Kommissionär Thyssens hemsida:      http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen_en

Marianne Thyssen på Facebook och Twitter

Prenumerera kostnadsfritt på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

IP/16/2867

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar