Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Ceļā uz labāku sociālo statistiku sociālai Eiropai

Briselē, 2016. gada 24. augustā

Lai labāk atbalstītu politikas veidošanu kopumā un jo īpaši sociālo politiku, šodien Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu regulai par jauniem un integrētiem veidiem, kā vācami un izmantojami sociālo apsekojumu dati.

Ar sociālajiem rādītājiem papildināta pamatīgāku pierādījumu bāze ļaus uzlabot sociālo norišu analīzi un sekmēs sociālo AAA reitingu Eiropai.

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena, kas atbild arī par Eiropas statistiku, sacīja: "Šodien mēs speram nozīmīgu soli sociālās statistikas modernizēšanā. Tomēr runa nav par skaitļiem, bet par cilvēkiem. Efektīva politika sākas ar uzticamiem datiem. Mums vajadzīga pēc iespējas precīzāka informācija sociālajā jomā. Lai izstrādātu sociālo politiku, kas atbilst Eiropas iedzīvotāju faktiskajām vajadzībām, mums nepieciešams vairāk atjauninātu datu, un tie jāiegūst ātrāk. Šodien iesniegtais priekšlikums ir vēl viens piemērs tam, ka Komisija sociālo dimensiju izvirza par vienu no darba kārtības galvenajiem jautājumiem.”

Pieņemot ierosināto pamatregulu, datus būs iespējams publicēt ātrāk, jo saīsināsies nosūtīšanas termiņi vairākās jomās. Tāpat arī, apvienojot septiņus pašreizējos mājsaimniecību apsekojumus, kuri patlaban tiek izmantoti ES, un saskaņojot diviem vai vairākiem apsekojumiem kopīgus mainīgos lielumus, ES sociālā statistika būs vieglāk salīdzināma un saskaņojama. Bet tas, savukārt, atvieglos sociālo parādību kopīgu analizēšanu, pamatojoties uz jaunām apsekošanas metodēm. Visbeidzot, valstu statistikas iestādēm izmantojot inovatīvas pieejas un metodes un apvienojot datus no dažādiem avotiem, mūsu rīcībā būs plašāks un visaptverošāks datu kopums. 

Pamatinformācija

Šī iniciatīva ir daļa no vērienīgas sociālās statistikas modernizēšanas programmas, kas tiek īstenota ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm. Tā šajā statistikas jomā pievēršas arvien biežāk sastopamiem izaicinājumiem, tādiem kā ātra metodiku un IT lietojumu inovācija, jaunu datu avotu pieejamību, arvien jaunas datu lietotāju vajadzības un vēlmes, kā arī nemitīgs spiediens uz pieejamajiem resursiem. Ar minēto iniciatīvu tiks atbalstīts plānotais Eiropas sociālo tiesību pīlārs, kam vajadzīga pamatīgu pierādījumu bāze tādās jomās kā nevienlīdzība, prasmes, darba iespējas visiem un sociālās aizsardzības izdevumi — tās visas būtu labāk jāraksturo ar pareizu un savlaicīgu statistiku. Turklāt šī iniciatīva ir daļa no Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT), un tās mērķis ir racionalizēt izlases veidā savāktu Eiropas sociālo statistiku un padarīt datu vākšanas procesu efektīvāku, bet statistikas apkopojumu — vajadzībām atbilstošāku.

Līdzīgas iniciatīvas tiek izstrādātas citās statistikas jomās, piemēram, uzņēmējdarbības un lauksaimniecības statistikā.

Minētā pamatregula attiecas uz šādiem septiņiem mājsaimniecību apsekojumiem: darbaspēka apsekojums, Eiropas statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC), pieaugušo izglītības apsekojums, Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums (EHIS), apsekojums par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu mājsaimniecībās (ICT-HH), mājsaimniecību budžeta apsekojumu un Harmonizētā Eiropas laika izmantošanas apsekojums (HETUS).

Turklāt šī iniciatīva ļaus samazināt izmaksas dalībvalstīm, kuras veic izlases veida apsekojumus, un slogu tiem ES iedzīvotājiem, kuri tajos piedalās.

Komisijas mērķis ir pakāpeniski īstenot pamatregulu no 2019. gada.

Minētais priekšlikums tapis pēc plašas apspriešanās ar visām ieinteresētajām personām: datu sagatavotājiem, atu sniedzējiem un datu lietotājiem. Apspriešanās rezultāti apkopoti ietekmes novērtējumā, kas publiski pieejams šeit.

Eiropas Statistikas sistēma (ESS) nodrošina datus, kas tiek izmantoti nolūkā novērtēt dalībvalstu veikumu saistībā ar Eiropas pusgadu, uzraudzīt stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķus, īstenot vairākas Komisijas izvērtējuma sistēmas nodarbinātības un sociālo norišu jomā un likt pamatu Eiropas nākotnes stratēģiskajam redzējumam pēc stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanas. Turklāt, lai īstenotu Eiropas Savienības politiskās prioritātes, ir vajadzīgi labi analītiskie un monitoringa rīki tādās jomās kā nodarbinātība, izaugsme un investīcijas, digitālais vienotais tirgus, ciešāka un taisnīgāka Eiropas ekonomiskā un monetārā savienība (EMS), migrācija, iekšējais tirgus, enerģētikas savienība un klimats.

Gadu gaitā ESS ir izveidojusi progresīvākus rīkus, kas nodrošina precīzāku un salīdzināmu statistiku, tādējādi uzlabojot politikas veidošanu Eiropas līmenī un dalībvalstīs. Tomēr tai aizvien biežāk ir vajadzīga statistikas informācija analīzei, pētniecībai un politikas veidošanai. Turklāt statistikas datiem arī turpmāk jāatbilst augstiem oficiālās statistikas kvalitātes standartiem, tostarp savlaicīguma ziņā.

Sociālā statistika aptver visdažādākās jomas — demogrāfiju, nodarbinātību, ienākumu un patēriņa dinamiku, labklājību un dzīves kvalitāti, izglītību, veselības aprūpi u. c., un attiecīgie dati tiek iegūti no dažādiem avotiem (izlases veidā individuālā līmenī vākti dati par personām un mājsaimniecībām, tautas skaitīšanas dati, apkopoti administratīvie dati un dati no uzņēmumiem). Visi šie aspekti tiek konsekventi analizēti sociālās statistikas modernizācijas programmā. Patlaban ierosinātā pamatregula ir svarīgs solis virzienā uz sociālās statistikas modernizēšanu, jo īpaši attiecībā uz sociālo apsekojumu datiem.

Noderīgas saites

Skatīt arī MEMO/16/2868

Communication on the Commission's proposal

Plašāka informācija par Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/

Sekojiet Eurostat tviterī: https://twitter.com/EU_Eurostat

Komisāres Mariannas Teisenas mājaslapa:      http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen_en

Sekojiet Mariannai Teisenai Facebook un tviterī

Abonējiet Eiropas Komisijas bezmaksas elektronisko biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību

IP/16/2867

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar