Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Kokybiškesnė socialinė statistika – stipresnė socialinė Europa

Briuselis, 2016 m. rugpjūčio 24 d.

Šiandien Europos Komisija priėmė reglamento pasiūlymą dėl naujų, labiau integruotų būdų rinkti ir naudoti socialinių tyrimų duomenis. Šiuo reglamentu siekiama, kad bendroji ir socialinių sričių politika būtų formuojama remiantis patikimesniais statistiniais duomenimis.

Patikimesni socialiniai rodikliai padės geriau nagrinėti socialinę raidą ir prisidės prie Europos vadinamojo trijų A socialinio reitingo.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą bei Europos statistiką (Eurostatą) atsakinga Komisijos narė Marrianne Thyssen sakė: „Šiandien žengėme svarbų žingsnį modernizuodami socialinę statistiką. Nors kalbame apie statistiką, svarbiausias akcentas yra ne skaičiai, o žmonės. Kokybiškos politikos pagrindas – kokybiški duomenys. Mums reikia kuo tikslesnės socialinės srities informacijos. Mums reikia naujesnių duomenų tam, kad galėtume rengti realius Europos piliečių poreikius atitinkančią socialinę politiką, be to, šiuos duomenis turime gauti greičiau. Šiandien priimtas pasiūlymas dar kartą parodo, kad ši Komisija savo darbotvarkėje socialiniams aspektams skiria ypač daug dėmesio.“

Pagal siūlomą pagrindinį reglamentą duomenis bus galima skelbti greičiau, nes numatyta paankstinti kelių sričių duomenų perdavimo terminus. Be to, ES socialinę statistiką bus lengviau lyginti ir derinti, nes bus sujungti septyni ES namų ūkių tyrimai ir suderinti dviem ar daugiau tyrimų būdingi bendri kintamieji. Be kitų privalumų, tai padės bendrai nagrinėti įvairius socialinius reiškinius, remiantis naujais tyrimų metodais. Galiausiai, nacionalinėms statistikos institucijoms pritaikius naujoviškus būdus ir metodus ir derinant iš įvairių šaltinių gautus duomenis turėsime išsamesnius ir didesnius duomenų rinkinius. 

Pagrindiniai faktai

Ši iniciatyva – dalis platesnės socialinės statistikos modernizavimo programos, įgyvendinamos glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Ja siekiama spręsti naujus statistikos srities uždavinius, susijusius su sparčiai modernėjančiais metodais ir IT naudojimo būdais, naujais duomenų šaltiniais, naujais duomenų naudotojų poreikiais bei lūkesčiais ir nuolat mažėjančiais ištekliais. Programa taip pat padės įgyvendinti rengiamą Europos socialinių teisių ramstį, kuriam reikia patikimos įrodymų bazės sprendžiant su skirtumais, įgūdžiais, galimybėmis įsidarbinti ir socialinės apsaugos išlaidomis susijusius klausimus, kurie visi turėtų būti kokybiškiau apibūdinami patikima ir savalaike statistika. Be to, ši iniciatyva yra Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT) dalis ir ja siekiama modernizuoti iš imčių surinktais duomenimis pagrįstą Europos socialinę statistiką, našiau rinkti duomenis ir užtikrinti, kad statistiniai rezultatai geriau atitiktų poreikius.

Kitos statistikos, pvz., verslo ir žemės ūkio, srityse taip pat rengiamos panašios iniciatyvos.

Minėtame pagrindiniame reglamente kalbama apie septynis namų ūkių tyrimus: darbo jėgos tyrimą (DJT), pajamų ir gyvenimo sąlygų Europos statistikos (ES SPGS) tyrimą, suaugusiųjų švietimo tyrimą (SŠT), Europos gyventojų sveikatos tyrimą (EGST), informacinių ir ryšių technologijų naudojimo namų ūkiuose tyrimą (IRT NŪ), namų ūkių biudžeto tyrimą (NŪBT) ir suderintą Europos laiko sąnaudų tyrimą (SELPT).

Taip pat reikėtų pažymėti, kad ši iniciatyva padės sumažinti valstybių narių sąnaudas, susijusias su imties tyrimų vykdymu, ir tyrimams duomenis teikiančių ES gyventojų naštą.

Komisija siekia, kad pagrindinis reglamentas būtų pradėtas įgyvendinti palaipsniui, nuo 2019 m.

Pasiūlymas parengtas po plataus masto konsultacijų su visomis suinteresuotosiomis šalimis: duomenų rengėjais, duomenų teikėjais ir duomenų naudotojais. Su konsultacijų rezultatų santrauka galima susipažinti viešai paskelbtame poveikio vertinimo dokumente.

Europos statistikos sistemoje (ESS) rengiami statistiniai duomenys, kurie naudojami valstybių narių veiklos rezultatams vertinti Europos semestro cikle, strategijos „Europa 2020“ pagrindiniams rodikliams stebėti, daugeliui Komisijos vertinimo sistemų, skirtų užimtumo ir socialinei raidai, taikyti ir būsimai Europos po 2020 m. strateginei vizijai paruošti. Be to, norint įgyvendinti Sąjungos politinius prioritetus reikia kokybiškų analizės ir stebėsenos priemonių, susijusių su darbo vietomis, ekonomikos augimu ir investicijomis, bendrąja skaitmenine rinka, glaudesne ir teisingesne Europos pinigų sąjunga (EPS), migracija, vidaus rinka, energetikos sąjunga ir klimatu.

Per daugelį metų ESS yra parengusi pažangių geresnės ir palyginamos statistikos, kuri galėtų padėti geriau formuoti politiką Europos ir valstybių narių lygmenimis, teikimo priemonių. Vis dėlto ESS vis dažniau susiduria su augančiais statistinės informacijos poreikiais analizei, moksliniams tyrimams ir politikos formavimui. Be to, statistiniai duomenys ir toliau turėtų tenkinti aukštus oficialiai statistikai keliamus kokybės standartus, įskaitant susijusius su savalaikiškumu.

Socialinė statistika aprėpia daug įvairių sričių (demografinė padėtis, užimtumas, pajamos ir vartojimas, gerovė ir gyvenimo kokybė, švietimas, sveikata ir pan.) ir renkama iš įvairių šaltinių (individualaus lygmens asmenų ir namų ūkių duomenys renkami iš imčių, rengiami gyventojų surašymai, naudojami suvestiniai administraciniai duomenys ir įmonių pateikti duomenys). Visi šie aspektai nuosekliai nagrinėjami įgyvendinant socialinės statistikos modernizavimo programą. Siūlomas pagrindinis reglamentas – svarbus žingsnis modernizuojant socialinę statistiką ir visų pirma su socialiniais tyrimais susijusius duomenis.

Naudingos nuorodos

Dar žr. MEMO/16/2868

Communication on the Commission's proposal

Daugiau informacijos apie Eurostatą http://ec.europa.eu/eurostat/

Eurostato „Twitter https://twitter.com/EU_Eurostat

Komisijos narės M. Thyssen svetainė      http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen_en

Marianne Thyssen socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Twitter“

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

IP/16/2867

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar