Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Parem sotsiaalstatistika sotsiaalse Euroopa jaoks

Brüssel, 24. august 2016

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku määruse kohta, milles käsitletakse uusi integreeritud viise sotsiaaluuringute andmete kogumiseks ja kasutamiseks, et paremini toetada poliitikakujundamist üldiselt ning konkreetsemalt sotsiaalpoliitikat.

Kindlam tõendibaas sotsiaalnäitajate näol parandab sotsiaalsete suundumuste analüüsimist ja aitab kaasa Euroopa sotsiaalvaldkonna AAA-reitingu saavutamisele.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse ning Euroopa statistika (EUROSTAT) eest vastutav volinik Marianne Thyssen sõnas: „Täna astume olulise sammu sotsiaalstatistika ajakohastamiseks. See aga ei tähenda numbreid, vaid inimesi. Tõhusa poliitika aluseks on asjakohased andmed. Meil on sotsiaalvaldkonnas vaja võimalikult täpset teavet. Vajame ajakohasemaid ja kiiremini kättesaadavaid andmeid, et töötada välja sotsiaalpoliitika, mis vastab inimeste tegelikele vajadustele tänapäeva Euroopas. Tänane ettepanek on järjekordne näide sellest, et praegune komisjon on seadnud sotsiaalse mõõtme oma tegevuskava keskmesse.“

Kavandatud raammäärus võimaldab andmeid kiiremini avaldada, kuna sellega lühendatakse andmete edastamise tähtaegu mitmes valdkonnas. Määrusega suurendatakse ka ELi sotsiaalstatistika võrreldavust ja sidusust, kuna see ühendab seitse ELis praegu tehtavat leibkonnauuringut ja ühtlustab kahe või enama uuringu ühised muutujad. Lisaks aitab see lihtsustada sotsiaalsete nähtuste ühist analüüsimist, mis põhineb uutel uuringumeetoditel. Tulemuseks on mitmekesisem ja ulatuslikum andmekogum; seda tänu riikide statistikaasutuste kasutatavatele uuenduslikele lähenemisviisidele ja meetoditele ning eri allikatest pärit andmete kombineerimisele. 

Taustteave

Kõnealune algatus on osa suuremast sotsiaalstatistika ajakohastamise programmist, mida viiakse ellu tihedas koostöös liikmesriikidega. Programm on suunatud sotsiaalstatistika ees seisvatele üha rohkearvulisematele väljakutsetele, mille hulka kuuluvad meetodite kiire innovatsioon ja infotehnoloogia kasutamine, uute andmeallikate kättesaadavus, andmekasutajate uued vajadused ja ootused ning jätkuv surve olemasolevatele vahenditele. Programmiga toetatakse ka kavandatavat Euroopa sotsiaalõiguste sammast, mis nõuab tugevat tõendibaasi sellistes valdkondades nagu ebavõrdsus, oskused, kõigi juurdepääs tööturule ja sotsiaalkaitsekulutused – kõiki neid valdkondi tuleks usaldusväärse ja ajakohase statistika abil paremini kirjeldada. Samuti on algatus osa õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmist (REFIT) ning selle eesmärk on ühtlustada valimitest kogutud Euroopa sotsiaalstatistikat ning muuta andmete kogumise protsess tõhusamaks ja statistilised andmed asjakohasemaks.

Sarnaseid algatusi luuakse ka teistes statistikavaldkondades, näiteks ettevõtlus- ja põllumajandusstatistikas.

Kõnealuses raammääruses käsitletakse seitset leibkonnauuringut: tööjõu-uuring, sissetulekuid ja elamistingimusi käsitlev ELi statistika, täiskasvanuhariduse uuring, Euroopa terviseküsitlusuuring, uuring info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamise kohta kodumajapidamistes, leibkondade eelarve uuring ning Euroopa ühtlustatud ajakasutuse uuring.

Samuti tuleks märkida, et algatus vähendab liikmesriikide valikuuringute teostamisega seotud kulusid ja uuringutes osalevate ELi elanike koormust.

Komisjoni eesmärk on rakendada raammäärust järk-järgult alates 2019. aastast.

Ettepaneku koostamisel peeti ulatuslikke konsultatsioone kõigi huvitatud isikutega: andmetootjate, ndmeesitajate ja andmekasutajatega. Konsultatsiooni tulemused on kokku võetud mõjuhinnangus, mis on avalikkusele kättesaadav siin.

Euroopa statistikasüsteem (ESS) koostab andmestatistikat, mida kasutatakse liikmesriikide tulemuslikkuse hindamiseks Euroopa poolaasta raames, strateegia „Euroopa 2020“ peamiste eesmärkide elluviimise jälgimiseks, paljude komisjoni hindamisraamistike rakendamiseks tööhõive ja sotsiaalsete suundumuste valdkonnas ning Euroopa edasise strateegilise visiooni ettevalmistamiseks pärast strateegiat „Euroopa 2020“. Lisaks sellele on liidu poliitiliste prioriteetide järgimiseks vaja häid analüüsi- ja järelevalvevahendeid sellistes valdkondades nagu tööhõive, majanduskasv ja investeeringud, digitaalne ühtne turg, süvendatud ja õiglasem rahaliit, ränne, siseturg, energialiit ning kliima.

Aastate jooksul on Euroopa statistikasüsteemi raames loodud täiustatud vahendeid, et pakkuda täpsemat ja võrreldavat statistikat, mis aitab kaasa paremale poliitikakujundamisele Euroopa tasandil ja liikmesriikides. Euroopa statistikasüsteem seisab aga järjest enam silmitsi kasvava vajadusega statistilise teabe järele, mida on vaja analüüside, uuringute ja poliitiliste otsuste tegemiseks. Lisaks peaksid statistilised andmed jätkuvalt vastama ametliku statistika kõrgetele kvaliteedinõuetele, sealhulgas ajakohasusnõue.

Sotsiaalstatistika hõlmab paljusid valdkondi (demograafia, tööhõive, sissetulek ja tarbimine, heaolu ja elukvaliteet, haridus, tervishoid jne) ning andmeid saadakse mitmesugustest allikatest (valimitest üksikisiku tasandil kogutud andmed inimeste ja leibkondade kohta, rahvaloendused, haldusalased koondandmed ning ettevõtjatelt saadud andmed). Kõiki neid aspekte analüüsitakse järjepideval viisil sotsiaalstatistika ajakohastamise programmi raames. Praegu kavandatav raammäärus on oluline edasiminek sotsiaalstatistika ajakohastamisel, eelkõige selles, mis puudutab sotsiaaluuringuandmeid.

Kasulikud lingid

Vt ka MEMO/16/2868

Communication on the Commission's proposal

Lisateave Eurostati kohta: http://ec.europa.eu/eurostat/

Eurostat Twitteris: https://twitter.com/EU_Eurostat

Volinik Thysseni koduleht:      http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen_en

Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris

Tellige e-postiga Euroopa Komisjoni tasuta tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

IP/16/2867

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar