Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Sociální Evropa potřebuje lepší sociální statistiku

Brusel 24. srpna 2016

Evropská komise dnes přijala návrh nařízení o nových integrovaných způsobech sběru a využití údajů ze sociálních šetření, aby se tvorba politiky mohla opírat o kvalitnější podklady, zejména v oblasti sociálních věcí.

Solidnější základna poznatků ze shromážděných sociálních ukazatelů přinese kvalitnější analýzu vývoje v oblasti sociálních věcí a přispěje k tomu, aby politika EU v této oblasti dosahovala špičkové úrovně.

Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu i statistiku (EUROSTAT), k tématu uvedla: „Dnes jsme udělali důležitý krok směrem k modernější sociální statistice. Nejde však o čísla, ale především o lidi. Bez spolehlivých údajů nelze dělat dobrou politiku. Potřebujeme co nejpřesnější informace z oblasti sociálních věcí. Aby naše politika v oblasti sociálních věcí opravdu odpovídala potřebám evropských občanů, musí být údaje aktuálnější a potřebujeme je mít k dispozici rychleji. Dnešní návrh jen znovu dokazuje, že sociální dimenze je pro současnou Komisi jedním z ústředních témat.“

Navrhované rámcové nařízení v řadě oblastí zkracuje předávací lhůty, údaje bude tudíž možné zveřejňovat rychleji. Zvýší se i srovnatelnost a soudržnost evropských sociálních statistik, protože navrhované nařízení slučuje sedm stávajících šetření domácností, která se v EU provádějí, a sjednotí proměnné, které jsou společné pro dvě nebo více šetření. Navíc bude možné snáze provádět společnou analýzu sociálních jevů na základě nových metod šetření. Díky tomu, že vnitrostátní statistické orgány používají inovační přístupy a metody, a kombinováním údajů z různých zdrojů získáme v neposlední řadě i bohatší soubor údajů. 

Souvislosti

Iniciativa je součástí rozsáhlého programu modernizace sociální statistiky, na níž Komise úzce spolupracuje s členskými státy. Reaguje na rostoucí nároky a problémy v této oblasti statistiky, mezi něž patří rychlé tempo inovací v metodikách a využívání informačních technologií, nové zdroje údajů, nově vznikající potřeby a očekávání uživatelů údajů a také neustálý tlak na objem dostupných prostředků. Iniciativa rovněž podpoří plánovaný evropský pilíř sociálních práv, který se musí opírat o dostatečnou znalostní základnu v oblastech, jako jsou nerovnosti, dovednosti, přístup k zaměstnání a výdaje na sociální ochranu – veškeré tyto oblasti by měly být dokonaleji popsány pomocí spolehlivých a aktuálních statistik. Tato iniciativa je také součástí Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) a jejím cílem je zjednodušit evropské sociální statistiky sbírané na základě výběrových souborů, zefektivnit proces sběru údajů a vést k relevantnějším statistickým výstupům.

Obdobné iniciativy se připravují také v jiných oblastech, konkrétně ve statistice podniků a zemědělské statistice.

Předmětem tohoto rámcového nařízení je sedm šetření domácností: šetření pracovních sil (LFS), statistika EU v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), zjišťování o vzdělávání dospělých (AES), evropské dotazníkové šetření o zdravotním stavu (EHIS), šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech (ICT-HH), šetření rodinných účtů (HBS) a harmonizované evropské šetření o využití času (HETUS).

Je třeba zmínit i to, že členským státům tato iniciativa sníží náklady, které jim vznikají při provádění výběrových šetření, a díky méně častému dotazování se uleví také respondentům v EU.

Cílem Komise je, aby se nařízení začalo postupně provádět od roku 2019.

Návrh vzešel z rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami – producenty, poskytovateli a uživateli statistických údajů. Výsledky konzultace jsou shrnuty v posouzení dopadů, které je volně k dispozici zde.

Evropský statistický systém (ESS) tvoří statistické údaje, s jejichž pomocí se v rámci evropského semestru hodnotí výkonnost členských států, monitorují hlavní cíle strategie Evropa 2020, realizuje mnoho rámců Komise pro hodnocení zaměstnanosti a sociálního rozvoje a vytvářejí předpoklady pro budoucí strategickou vizi pro Evropu na období, které bude následovat po strategii Evropa 2020. Politické priority Unie si navíc vyžadují dobré analytické a monitorovací prostředky v oblasti zaměstnanosti, růstu a investic, jednotného digitálního trhu, hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie, migrace, vnitřního trhu, energetické unie a klimatu.

V průběhu let zavedl ESS moderní nástroje, s jejichž pomocí jsou vytvářeny lepší a srovnatelné statistiky pro lepší politické rozhodování na evropské úrovni i v členských státech. Nicméně Evropský statistický systém čelí stále rostoucí poptávce po statistických informacích pro analytické a výzkumné účely i tvorbu politiky. Kromě toho by statistické údaje měly i nadále splňovat vysoké standardy kvality oficiálních statistik, včetně včasnosti.

Sociální statistika pokrývá širokou škálu oblastí (demografii, zaměstnanost, příjmy a spotřebu, blahobyt a kvalitu života, vzdělávání, zdraví atd.) a čerpá z různých zdrojů (z údajů o obyvatelstvu a domácnostech shromážděných jednotlivě z výběrů, sčítání obyvatel, souhrnných administrativních údajů a údajů od podniků). Všechny tyto aspekty se důsledně analyzují v rámci programu modernizace sociální statistiky. Návrh rámcového nařízení je důležitým krokem vpřed při modernizaci sociální statistiky, zejména pokud jde o údaje získané z šetření prováděných v oblasti sociálních věcí.

Užitečné odkazy

Viz také MEMO/16/2868

Communication on the Commission's proposal

Více informací o Eurostatu naleznete na internetové stránce: http://ec.europa.eu/eurostat/

Eurostat můžete sledovat i na Twitteru: https://twitter.com/EU_Eurostat

Internetová stránka komisařky Thyssenové:      http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen_en

Marianne Thyssenová na Facebooku a Twitteru

Přihlaste se k odběru bezplatného elektronického zpravodaje o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování, který vydává Evropská komise

IP/16/2867

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar