Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Към по-добра социална статистика за социална Европа

Брюксел, 24 август 2016 r.

Днес Европейската комисия прие предложение за регламент относно нови интегрирани начини за събиране и използване на данни от социални изследвания с цел по-добро подпомагане на разработването на политики като цяло и на социалната политика в частност.

Наличието на по-солидна доказателствена основа от гледна точка на социални показатели ще подобри анализа на тенденциите в социалната област и ще допринесе за постигане на рейтинг „ААА“ в социалната сфера за Европа.

Мариан Тейсен, комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, а така също и за европейската статистика (Евростат), заяви: „Днес правим важна стъпка за модернизирането на социалната статистика. В центъра на това обаче не са цифрите, а хората. В началото на добрите политики стоят качествените данни. Нуждаем се от най-точната информация в социалната област. Нуждаем се от повече актуални данни и трябва да получаваме тези данни по-бързо, за да разработваме социални политики, отговарящи на реалните нужди на гражданите в днешна Европа. Днешното предложение е още един пример за това как сегашната Комисия поставя социалното измерение в центъра на своята програма“.

Предложеният рамков регламент ще даде възможност данните да се публикуват по-бързо, тъй като с него ще бъдат съкратени сроковете за предаване на данните в редица области. Той ще доведе също и до увеличаване на съпоставимостта и съгласуваността на социалната статистика на ЕС, обединявайки седем съществуващи изследвания на домакинствата, провеждани понастоящем в ЕС, и хармонизирайки променливите, които са общи за две или повече изследвания. Това също така ще улесни съвместния анализ на социалните явления, основаващ се на нови методи на изследване. Накрая, благодарение на използването на новаторски подходи и методи от националните статистически органи и на комбинирането на данни от различни източници, ще разполагаме с по-богат и по-широк набор от данни. 

Контекст

Тази инициатива е част от мащабна програма, предприета в тясно сътрудничество с държавите членки, за модернизиране на социалната статистика. Тя отговаря на нарасналите предизвикателства в тази област на статистиката, които включват бързо развитие на иновациите в методологиите и употребите на ИТ, наличие на нови източници на данни, нововъзникващи нужди и очаквания на потребителите на данни, както и непрекъснат натиск върху наличните ресурси. Тя ще подпомага също така планирания европейски стълб на социалните права, който изисква солидна доказателствена основа по теми като неравенството, уменията, достъпа до заетост за всички и разходите за социална закрила, всички от които следва да бъдат по-добре описани с надеждни и навременни статистически данни. Тази инициатива е също част от Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) и има за цел да рационализира данните за европейската социална статистика, събрани чрез извадки, и да направи процеса на събиране на данни по-ефективен, а статистическите резултати — по-приложими.

Подобни инициативи се разработват в други области на статистиката като бизнес статистиката и земеделската статистика.

Настоящият рамков регламент обхваща седем изследвания на домакинствата: изследването на работната сила (LFS), статистическите данни на ЕС за доходите и условията на живот (EU-SILC), изследването на образованието за възрастни (AES), изследването „Европейско здравно интервю“ (EHIS), изследването на използването на ИКТ в домакинствата (ICT-HH), изследването на бюджета на домакинствата (HBS) и хармонизираното европейско изследване на използването на времето (HETUS).

Следва да се отбележи също, че тази инициатива ще доведе до намаляване на разходите за държавите членки, провеждащи извадкови изследвания, и на тежестта за живеещите в ЕС лица, участващи в тях.

Комисията планира поетапно прилагане на рамковия регламент от 2019 г.

Предложението е резултат от широки консултации с всички заинтересовани страни: изготвящи данни лица, редоставящи данни лица и потребители на данни. Резултатите от консултацията са обобщени в оценката на въздействието, публично достъпна тук.

Европейската статистическа система (ЕСС) изготвя статистически данни, които се използват за оценка на постигнатите от държавите членки резултати в контекста на Европейския семестър, за наблюдение на ключовите цели на стратегията „Европа 2020“, за прилагане на множество рамки за оценка на Комисията по въпросите на заетостта и социалните тенденции и за проправяне на пътя за една бъдеща стратегическа визия за Европа отвъд стратегията „Европа 2020“. Освен това политическите приоритети на Съюза изискват добри инструменти за анализ и мониторинг в областта на заетостта, растежа и инвестициите, цифровия единен пазар, по-задълбочения и по-справедлив европейски икономически и паричен съюз (ИПС), миграцията, вътрешния пазар, енергийния съюз и климата.

През годините ЕСС е създала усъвършенствани инструменти за предоставяне на подобрени и съпоставими статистически данни за по-добро разработване на политики на европейско равнище и в държавите членки. Въпреки това ЕСС все по-често е изправена пред нарастваща потребност от статистическа информация за целите на анализа, научните изследвания и разработването на политики. В допълнение към това, статистическите данни трябва да удовлетворяват стандартите за високо качество на официалната статистика, включително да са навременни.

Данните на социална статистика обхващат широк кръг от области (демография, заетост, доходи и потребление, благосъстояние и качество на живот, образование, здравеопазване и др.) и се извличат от различни източници (данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки, преброяване на населението, обобщени административни данни и данни от предприятията). Всички тези аспекти се анализират по последователен начин в рамките на програмата за модернизиране на социалната статистика. Настоящото предложение за рамков регламент е важна крачка напред в модернизирането на социалната статистика, особено по отношение на данните от социалните изследвания.

Връзки по темата

Вж. също MEMO/16/2868

Communication on the Commission's proposal

За повече информация относно Евростат вж.: http://ec.europa.eu/eurostat/

Следете Евростат в Twitter: https://twitter.com/EU_Eurostat

Страница на комисар Тейсен:      http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen_en

Следете дейността на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия.

IP/16/2867

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar