Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimas. Pažanga vykdant prioritetinius veiksmus

Briuselis, 2016 m. vasario 10 d.

Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimas. Pažanga vykdant prioritetinius veiksmus

Dėl rimčiausios nuo Antrojo pasaulinio karo laikų pabėgėlių krizės, kai pasaulyje yra per 60 mln. pabėgėlių ar šalies viduje perkeltų asmenų, būtina iš esmės sustiprinti ES migracijos sistemą ir koordinuotą ES reakciją. Nacionalinės ir vietos valdžios institucijos dažnai nepajėgia suvaldyti šių srautų ir labai norėtų juos sumažinti, tačiau neverta puoselėti iliuzijų, kad pabėgėlių krizė baigsis, ryžtingai ir galutinai nepašalinus ją sukėlusių pagrindinių priežasčių – nestabilumo, karo ir teroro artimoje Europos kaimynystėje, visų pirma nesiliaujančio karo ir žiaurumų Sirijoje.

Per pastaruosius šešis mėnesius Europos Komisija parengė greitą, koordinuotą Europos reakciją ir pateikė daug pasiūlymų, kuriais siekiama suteikti valstybėms narėms gausiam atvykėlių skaičiui valdyti būtinų priemonių. Europos Sąjunga trigubai sustiprino pajėgas jūroje, įdiegė naują ypatingosios padėties solidarumo sistemą, pagal kurią prieglobsčio prašytojai perkeliami iš labiausiai paveiktų šalių, pabėgėlių krizei spręsti ir pagalbai labiausiai paveiktoms šalims sutelkė kaip niekada didelį ES biudžetą (per 10 mlrd. EUR), sukūrė naują koordinavimo ir bendradarbiavimo sistemą Vakarų Balkanų šalims, užmezgė naujus partnerystės ryšius su Turkija ir galiausiai pateikė plataus užmojo pasiūlymą dėl naujos Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos: visais šiais veiksmais ji stiprina Europos prieglobsčio ir migracijos politiką, kad ji būtų tinkama spręsti naujas jai kylančias problemas. Svarbiausios sudedamosios dalys jau užfiksuotos, tačiau jas dar reikia visapusiškai įgyvendinti konkrečiose vietose. Akivaizdu, kad norint sukurti tvarią migracijos valdymo sistemą, reikia dar daug nuveikti.

Atsižvelgdama į kitą savaitę vyksiantį Europos Vadovų Tarybos posėdį, Komisija šiandien pateikia ataskaitą apie Europos migracijos darbotvarkėje nustatytų prioritetinių veiksmų įgyvendinimą ir išryškina pagrindines sritis, kuriose nedelsiant būtina imtis veiksmų siekiant suvaldyti padėtį.

Pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Per antrą 2015 m. pusmetį į Europą neteisėtais būdais atkeliavo kaip niekada daug žmonių. Tie, kuriems reikia apsaugos, privalo pateikti prieglobsčio prašymą pirmoje pasiektoje ES šalyje. Prireikus jie gali būti perkelti į kitas valstybes nares, kad paskirstymas būtų sąžiningesnis. Bet asmenis, kurie neprašo prieglobsčio arba neatitinka tam reikalingų kriterijų, būtina sparčiai ir veiksmingai nustatyti ir grąžinti. Svarbiausias prioritetas šiandien – vėl užtikrinti tvarkingą srautų valdymą. Europos Komisija padeda valstybėms narėms užtikrinti koordinuotą Europos masto reakciją, be kita ko, teikdama didelę finansinę ir praktinę pagalbą.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos kalbėjo: „Į Europą ir toliau atvyksta daug migrantų, tad mums reikia greičiau įgyvendinti sutartus Europos reakcijos veiksmus, siekiant išlaikyti atsakingumo ir solidarumo pusiausvyrą. Atvykstantiems į Sąjungą žmonėms turi būti aišku, kad tiems, kuriems reikia apsaugos, ji bus suteikta, tačiau kur tai bus daroma, spręs ne jie; o tie, kurie neatitinka apsaugos teikimo kriterijų, bus sugrąžinti. Visos valstybės narės, siekdamos geriau valdyti migrantų srautus ir užtikrinti Europos sienų saugumą, turi vykdyti savo įsipareigojimus, griežtai taikyti Europos prieglobsčio ir sienų kontrolės taisykles ir teikti būtiną pagalbą labiausiai paveiktoms valstybėms narėms.“

Gruodžio mėn. Europos Komisija pateikė ataskaitą apie valstybių narių priimtų sprendimų įgyvendinimo pažangą ir nustatė, kad jie įgyvendinami per lėtai. Po dviejų mėnesių pasiekta pažangos daugeliu klausimų. Pavyzdžiui, pasiekta pažangos spartinant pirštų atspaudų paėmimą, kuris yra esminė tinkamo prieglobsčio sistemos valdymo dalis. Migrantų, kurių pirštų atspaudai įtraukti į EURODAC duomenų bazę, dalis Graikijoje padidėjo nuo 8 proc. 2015 m. rugsėjo mėn. iki 78 proc. 2016 m. sausio mėn., o Italijoje – nuo 36 proc. iki 87 proc. per tą patį laikotarpį. Tačiau tebėra daug laiku neįvykdytų veiksmų, be to, neskubama vykdyti įsipareigojimų.

Pristatydama jau padarytą pažangą ir primindama, ką dar reikia nuveikti, šiandien Komisija pateikė ataskaitas dėl pažangos, padarytos taikant migrantų antplūdžio valdymo sistemą ir perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmą Italijoje ir Graikijoje ir vykdant priemones, kurių imtasi Pareiškime, priimtame 2015 m. spalio mėn. Vakarų Balkanų maršruto šalių vadovų susitikime, nustatytiems įsipareigojimams vykdyti. Komisija taip pat pateikia pagrįstą nuomonę devyniose pažeidimo nagrinėjimo bylose, laikydamasi Europos migracijos darbotvarkėje nustatyto įsipareigojimo suteikti prioritetą Bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimui. Be to, Komisija pateikia ataskaitą apie ES ir Turkijos veiksmų plano įgyvendinimą.

Šiandien Komisija patvirtino Graikijai skirtą rekomendaciją dėl neatidėliotinų priemonių, kurių reikia imtis siekiant palaipsniui atnaujinti perkėlimą pagal Dublino reglamentą. Kolegija taip pat pasiūlė pasiūlė laikinai sustabdyti perkėlimo ES viduje sistemos įgyvendinimą, kiek tai susiję su 30 proc. prieglobsčio prašytojų, kurie šiais metais turi būti perkelti Austrijoje. Kolegijoje taip pat aptarti Graikijai skirtų rekomendacijų pagal Šengeno sienų kodekso 19b straipsnį projektai.

Stabilizuoti padėtį valstybėse narėse esant didžiausiam spaudimui: rekomendacija dėl perkėlimo į Graikiją pagal Dublino reglamentą atnaujinimo

Kad Bendra Europos prieglobsčio sistema būtų veiksminga, turi būti užtikrinamos realios galimybės grąžinti prieglobsčio prašytojus į pirmąją atvykimo į ES šalį, kaip numatyta bendrai priimtose ES taisyklėse. Nuo 2010–2011 m. valstybės narės negalėjo atlikti perkėlimo į Graikiją pagal Dublino reglamentą dėl sisteminių trūkumų, kuriuos nustatė Europos Žmogaus Teisių Teismas ir Europos Teisingumo Teismas (ETT).

Šiandien Komisija patvirtino Graikijai skirtą rekomendaciją dėl neatidėliotinų priemonių, kurių reikia imtis tikintis galimai atnaujinti kai kurių asmenų perkėlimą pagal Dublino reglamentą. Nuo 2011 m. ETT sprendimo Graikija padarė pažangą ir ėmėsi veiksmų taisyti savo prieglobsčio sistemos trūkumus, atidžiai stebint Komisijai, Europos prieglobsčio paramos biurui ir valstybėms narėms.

Vis dėlto Komisija pripažįsta, kad net įdiegus tinkamesnes prieglobsčio struktūras, tokias kaip Prieglobsčio tarnyba ir Pirmojo priėmimo tarnyba, Dublino reglamentą vėl bus galima visapusiškai taikyti Graikijai tik patobulinus kai kurias pagrindines prieglobsčio suteikimo procedūros sritis, visų pirma susijusias su priėmimo pajėgumais ir sąlygomis, galimybe naudotis prieglobsčio suteikimo procedūra, apeliacijomis ir teisine pagalba.

Rekomendacijoje nustatyti konkretūs veiksmai, kurių turi imtis Graikija, kad galėtų grįžti į Dublino reglamento veikimo sistemą: didinti prieglobsčio prašytojų priėmimo pajėgumus Graikijoje ir gerinti jų gyvenimo sąlygas, užtikrinti veiksmingą jų prieigą prie prieglobsčio suteikimo procedūros, įskaitant apeliacijų teikimą, užtikrinant, kad susijusios institucijos dirbtų visu pajėgumu, jose netrūktų darbuotojų ir jos būtų pasirengusios išnagrinėti daugiau prašymų. Tačiau kartu reikėtų atsižvelgti į tai, kokia našta Graikijai šiuo metu tenka dėl didelio prieglobsčio prašytojų skaičiaus.

Valstybių narių teismų valdomos institucijos ir Teisingumo Teismas nuspręs, ar jau sudarytos tinkamos sąlygos tam, kad būtų galima pradėti perkelti ribotą asmenų skaičių. Rekomendacijoje Graikijos prašoma kovo mėn. pateikti pažangos ataskaitą, kuri padės aiškiau įvertinti, ar, atsižvelgus į konkrečią padarytą pažangą, jau sudarytos tinkamos sąlygos valstybėms narėms atnaujinti individualių asmenų perkėlimą į Graikiją pagal Dublino reglamentą.

Stiprinti sienų apsaugą

ES išorės sienų valdymas susijęs su atsakomybe. Pastaruosius mėnesius sienų palei Vakarų Balkanų maršrutą kontrolė buvo vykdoma nekoordinuotai, ir dėl vienašalių veiksmų stiprinant tam tikras sienas sukurtą domino poveikį patyrė gretimos šalys. Tokiais atvejais Komisija primygtinai priminė, kokią svarbą įgyja migrantų registracija, sienų atsparumas ir priėmimo pajėgumų didinimas, siekiant struktūrinio Europai iškilusių problemų sprendimo.

Norint suvaldyti šią tendenciją būtina, kad maršruto šalys paskubėtų vykdyti Vakarų Balkanų šalių vadovų susitikime prisiimtus įsipareigojimus ir užtikrintų, kad priimami sprendimai būtų visapusiškai koordinuojami, o prireikus ir pagrįsti Sąjungos teise. Svarbiausia, kad visos valstybės narės turi įsipareigoti atsisakyti požiūrio laisvai praleisti per savo teritoriją asmenis, išreiškiančius ketinimą prašyti prieglobsčio kitur. Tie, kuriems apsaugos nereikia, turi būti kuo greičiau grąžinami, visapusiškai paisant jų pagrindinių teisių.

Sąjungos gebėjimas išlaikyti erdvę, kurioje netaikoma vidaus sienų kontrolė, priklauso nuo jos išorės sienų saugumo. Pagal Šengeno sistemą valstybės narės gali labai lanksčiai reaguoti į susidariusią padėtį. Nepaliaujamai didėjant atvykstančių migrantų ir pabėgėlių skaičiui, valstybės narės griebėsi nepaprastųjų priemonių, pavyzdžiui, laikinai įvedė vidaus sienų kontrolę, laikydamosi Šengeno sienų kodekso nuostatų.

Šiandien Komisijos narių kolegijoje taip pat aptarti rekomendacijų Graikijai pagal Šengeno sienų kodekso 19b straipsnį projektai. Šengeno vertinimo ataskaitoje buvo padaryta išvada, kad Graikijos išorės sienų valdymas turi trūkumų, ir dabar Taryba svarsto rekomendacijas dėl šių rimtų trūkumų taisymo. Tarybai priėmus sprendimą, Komisija bus pasirengusi imtis atitinkamų įgyvendinimo veiksmų. Kad būtų galima užtikrinti, jog vidaus sienų kontrolė vėliau bus panaikinta, būtina stabilizuoti Šengeno sistemą, pasinaudojus jos apsaugos mechanizmais.

Vykdyti perkėlimą ES viduje

Perkėlimas ES viduje – esminė priemonė, kuria galima palengvinti naštą didžiausią spaudimą patiriančioms valstybėms narėms, užtikrinti sąžiningesnį prieglobsčio prašytojų pasiskirstymą Europoje ir atkurti tvarkingą migracijos valdymą. Tačiau norint užtikrinti veiksmingą perkėlimą, reikia veiksmingo perkeliančių šalių ir priimančių valstybių narių bendradarbiavimo ir politinės valios.

Todėl Komisija šiandien raštu kreipėsi į visas valstybes nares, primindama joms jų prievoles pagal du sprendimus dėl perkėlimo ES viduje ir ragindama spartinti įgyvendinimą, siekiant aiškaus tikslo – suteikti skubią pagalbą. Sugriežtinus Vakarų Balkanų maršruto šalių sienų kontrolę spaudimas, kurį šiais sprendimais siekta sumažinti, veikiausiai dar padidės ir dėl to labai išaugs solidarumo poreikis.

Perkėlimo ES viduje sprendimu suteikiama galimybė koreguoti perkėlimo mechanizmą tais atvejais, kai valstybės narės susiduria su staiga išaugusias migracijos srautais ir netikėtu trečiųjų šalių piliečių antplūdžiu. Dėl šiuo metu Austrijoje susidariusios nepaprastosios padėties Komisija pasiūlė vieniems metams laikinai sustabdyti 30 proc. Austrijai paskirtų prieglobsčio prašytojų perkėlimą. Dabartinei Austrijos padėčiai būdingas netikėtas trečiųjų šalių piliečių antplūdis į šalies teritoriją, sukeltas antrinio jų judėjimo Europoje; dėl to staiga padaugėjo tarptautinės apsaugos prašytojų skaičius. Gruodžio mėn. Komisija jau pateikė pasiūlymą dėl laikino Švedijos įsipareigojimų, susijusių su perkėlimu ES viduje, sustabdymo vieniems metams.

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija nuosekliai ir nuolat dirbo, siekdama suderinto Europos atsako pabėgėlių ir migracijos srityje.

Pradėjęs eiti pareigas Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris pavedė konkrečiai už migraciją atsakingam Komisijos nariui Dimitriui Avramopoului kartu su kitais Komisijos nariais, procesą koordinuojant pirmajam Komisijos pirmininko pavaduotojui Fransui Timmermansui, suformuoti naują migracijos politiką – tai vienas iš dešimties politinėse gairėse nustatytų prioritetų.

2015 m. gegužės 13 d. Europos Komisija paskelbė Europos migracijos darbotvarkę, kurioje išdėstyta išsami geresnio visų migracijos aspektų valdymo programa.

Laikantis darbotvarkės, jau priimti trys įgyvendinimo priemonių rinkiniai: 2015 m. gegužės 27 d., 2015 m. rugsėjo 9 d. ir gruodžio 15 d. 

Daugiau informacijos

Komunikatas dėl prioritetinių veiksmų pagal Europos migracijos darbotvarkę įgyvendinimo padėties

Pranešimas spaudai „Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimas. Komisijos ataskaitos dėl pažangos Graikijoje, Italijoje ir Vakarų Balkanuose“

Pranešimas spaudai „Bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimas. Komisija spartina 9 pažeidimo nagrinėjimo procedūras“

Pranešimas spaudai „Pabėgėlių krizės valdymas. Komisijos ataskaita dėl ES ir Turkijos bendro veiksmų plano įgyvendinimo“

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Pabėgėlių krizės valdymas. Graikija: dabartinės padėties ataskaita

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Pabėgėlių krizės valdymas. Italija: dabartinės padėties ataskaita

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Pabėgėlių krizės valdymas. Vakarų Balkanų maršrutas: dabartinės padėties ataskaita

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. ES ir Turkijos bendras veiksmų planas

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Atsakomybės ir solidarumo pusiausvyra migracijos ir prieglobsčio srityje

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Šengeno taisyklių paaiškinimas

1 priedas. ES ir Turkijos bendras veiksmų planas

2 priedas. Graikija. Pažangos ataskaita

3 priedas. Italija. Pažangos ataskaita

4 priedas. Perkėlimas ES viduje. Pažangos ataskaita

5 priedas. Tolesni veiksmai po Vakarų Balkanų šalių vadovų susitikimo. Pažangos ataskaita

6 priedas. Numatyti papildomi migrantų vaikų apsaugos veiksmai

7 priedas. Valstybių narių įnašai į patikos fondus. Padėties suvestinė

8 priedas. ES teisės įgyvendinimo padėtis

9 priedas. Pagal civilinės saugos mechanizmą valstybių narių teikiama parama Serbijai, Slovėnijai ir Kroatijai

Graikijai skirta Komisijos rekomendacija dėl neatidėliotinų priemonių, kurių reikia imtis tikintis galimai atnaujinti kai kurių asmenų perkėlimą pagal Dublino reglamentą

Komisijos sprendimo laikinai sustabdyti 30 proc. Austrijai paskirtų prieglobsčio prašytojų perkėlimą pasiūlymas

Europos migracijos darbotvarkė

2015 m. rugsėjo 23 d. Komunikatas. „Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios operatyvinės, biudžeto ir teisinės priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę“

2015 m. spalio 14 d. Komunikatas. „Pabėgėlių krizės valdymas. Prioritetinių veiksmų pagal Europos migracijos darbotvarkę įgyvendinimo padėtis“

Gruodžio 15 d. Komunikatas. „Europos sienų ir pakrančių apsauga ir veiksmingas Europos išorės sienų valdymas“

Vadovų susitikimo dėl Vakarų Balkanų pareiškimas

IP/16/271

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar