Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Štandardný Eurobarometer – jar 2016: verejnosť jednoznačne podporuje politické priority Komisie

Brusel 29. júl 2016

Európania považujú prisťahovalectvo a terorizmus za najväčšie výzvy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, a podporujú politické priority Európskej komisie. Toto sú dva kľúčové výsledky posledného prieskumu štandardného Eurobarometra, ktoré boli dnes uverejnené. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 21. až 31. mája 2016 v 34 krajinách a územiach [1].

Prisťahovalectvo a terorizmus sa vnímajú ako najväčšie výzvy, ktorým EÚ čelí:

Občania pri otázke, aké sú ich najväčšie obavy, aj naďalej najčastejšie poukazujú na prisťahovalectvo ako problém, ktorému EÚ čelí (48 %, -10). Druhým najčastejšie uvádzaným problémom zostáva terorizmus (39 %, +14), v súvislosti s ktorým sa zaznamenal prudký nárast obáv oproti predchádzajúcemu prieskumu z jesene 2015. So značným odstupom za ním nasleduje hospodárska situácia (19 %, -2), stav verejných financií členských štátov (16 %, -1) a nezamestnanosť (15 %, -2). Prisťahovalectvo sa vníma ako problém číslo jeden pre EÚ v 20 členských štátoch a patrí medzi dve najčastejšie uvádzané obavy vo všetkých krajinách s výnimkou Portugalska. Pokiaľ ide o terorizmus, ten sa vníma ako problém číslo jeden pre EÚ v 8 členských štátoch a patrí medzi dve najčastejšie uvádzané obavy vo všetkých krajinách s výnimkou Grécka.

Na úrovni jednotlivých krajín vzbudzujú najväčšie obavy nezamestnanosť (33 %, -3) a prisťahovalectvo (28 %, -8). Hospodárska situácia je na treťom mieste (19 %, nezmenené).

Podpora politických priorít Európskej komisie:

Rovnako ako v predchádzajúcom prieskume z novembra 2015 občania majú pozitívny postoj k prioritným témam stanoveným Európskou komisiou.

– Pokiaľ ide o otázku migrácie, 67 % Európanov uvádza, že sú za spoločnú európsku politiku v oblasti migrácie. Takmer šesť z desiatich Európanov (58 %) má pozitívny názor, pokiaľ ide o migráciu ľudí z iných členských štátov EÚ. Rovnaký podiel opýtaných má však negatívny názor, pokiaľ ide o prisťahovalectvo ľudí z krajín mimo EÚ.

– 79 % Európanov je za „voľný pohyb občanov EÚ, ktorí môžu žiť, pracovať, študovať a podnikať kdekoľvek v EÚ“. Voľný pohyb vo všetkých krajinách podporuje väčšina respondentov od Spojeného kráľovstva (63 %) po Lotyšsko (95 %). Väčšina občanov okrem toho považuje voľný pohyb osôb, tovaru a služieb v rámci EÚ za jeden z najväčších úspechov EÚ (56 %) spolu s mierom medzi členskými štátmi (55 %).

— Európania vnímajú EÚ ako globálneho aktéra: 68 % z nich si myslí, že EÚ má vplyv na svetové dianie.

– Pokiaľ ide o investície v rámci EÚ, 56 % Európanov súhlasí s tým, aby sa verejné finančné prostriedky používali na stimulovanie súkromných investícií na úrovni EÚ.

– 56 % Európanov je aj za jednotný digitálny trh v rámci EÚ.

– V oblasti energetiky 70 % Európanov podporuje spoločnú energetickú politiku členských štátov EÚ.

– Podpora eura zostáva na rovnakej úrovni (55 % v celej EÚ a 68 % v eurozóne). Väčšina obyvateľstva v 22 členských štátoch vrátane tých, ktoré sú členmi eurozóny, podporuje jednotnú menu.

– Dohodu o voľnom obchode a investíciách medzi EÚ a USA podporuje väčšina opýtaných v 24 členských štátoch. Celkovo jej vyjadrilo podporu 51 % respondentov v EÚ.

Dôvera v EÚ je vyššia než dôvera v národné vlády. Občianstvo EÚ stojí na pevných základoch.

Počet Európanov, ktorí tvrdia, že dôverujú Európskej únii, vzrástol na 33 %. Priemerná úroveň dôvery v národné vlády je stabilne na úrovni 27 %.

Nezmenený podiel Európanov (38 %) tvrdí, že má k EÚ neutrálny postoj. EÚ vníma pozitívne 34 % Európanov, kým 27 % ju vníma negatívne.

Počet ľudí, ktorí tvrdia, že ich hlas má v EÚ váhu, zostáva nezmenený na úrovni 38 % (-1 percentuálny bod), a teda pozitívny trend, ktorý sa zaznamenal po voľbách do Európskeho parlamentu 2014, pretrváva.

Dve tretiny Európanov (66 %, + 2) sa cítia byť občanmi EÚ. Tento názor zastáva väčšina respondentov v 26 členských štátoch.

Súvislosti

Jarný štandardný prieskum Eurobarometra 2016 sa uskutočnil prostredníctvom osobných pohovorov v období od 21. do 31. mája 2016. V rámci prieskumu bolo oslovených celkovo 31 946 respondentov z jednotlivých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín.

Ďalšie informácie

Správa o prvých výsledkoch, ktorá bola uverejnená dnes, prináša základnú predstavu o postojoch Európanov k EÚ, ako aj o ich hlavných obavách a vnímaní ekonomickej situácie. Je k dispozícii online na tejto webovej stránke.

[1] 28 členských štátov Európskej únie (EÚ), päť kandidátskych krajín (bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Turecko, Čierna Hora, Srbsko a Albánsko) a komunita cyperských Turkov v časti krajiny, ktorá nie je pod kontrolou vlády Cyperskej republiky.

IP/16/2665

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar