Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

2016. aasta kevadine Eurobaromeetri standarduuring: üldsuse toetus komisjoni poliitilistele prioriteetidele on tugev

Brüssel, 29. juuli 2016

Eurooplased leiavad, et ELis on praegu peamised probleemid sisseränne ja terrorism, ning toetavad Euroopa Komisjoni poliitilisi prioriteete. Need on täna avaldatud värskeima Eurobaromeetri standarduuringu kaks peamist tulemust. Uuring toimus 34 riigis või territooriumil [1] 21.–31. maini 2016.

ELi suurimateks probleemideks peetakse sisserännet ja terrorismi

Kui küsida kodanikelt nende olulisimate murede kohta, nimetatakse ELi probleemina jätkuvalt kõige sagedamini sisserännet (48%, –10). Terrorism püsib nimetatud probleemide hulgas teisel kohal (39%, +14) ja selle pärast muret tundvate inimeste osakaal on pärast eelmist, 2015. aasta sügisest uuringut järsult suurenenud. See on majanduslikust olukorrast (19%, –2), liikmesriikide rahanduse olukorrast (16%, –1) ja tööpuudusest (15%, –2) tunduvalt eespool. Sisserännet peetakse ELi jaoks suurimaks probleemiks 20 liikmesriigis; kõigis riikides peale Portugali on see kahe peamise probleemi hulgas. Terrorismi peetakse ELi jaoks suurimaks probleemiks 8 liikmesriigis; kõigis riikides peale Kreeka on see kahe peamise probleemi hulgas.

Riikide tasandil on peamised probleemid tööpuudus (33%, –3) ja sisseränne (28%, –8). Majanduslik olukord on kolmandal kohal (19%, muutusteta).

Toetus Euroopa Komisjoni poliitilistele prioriteetidele

Sarnaselt eelmise, 2015. aasta novembri uuringu tulemustega toetatakse uue uuringu järgi Euroopa Komisjoni kindlaks määratud prioriteetseid teemasid.

- Seoses rände probleemiga pooldab 67% eurooplastest ühist Euroopa rändepoliitikat. Peaaegu kuus eurooplast kümnest (58%) suhtub positiivselt rändesse teistest ELi liikmesriikidest. Sama palju inimesi suhtub negatiivselt sisserändesse väljastpoolt ELi.

- 79% eurooplastest toetab ELi kodanike vaba liikumist ja seda, et nad saavad elada, töötada, õppida ja tegeleda äritegevusega kõikjal ELis. Vaba liikumist toetab enamik vastanutest kõigis riikides alates Ühendkuningriigist (63%) Lätini (95%). Lisaks peab suurem osa eurooplastest ELi kõige positiivsemaks saavutuseks inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumist ELis (56%) ja rahu liikmesriikide vahel (55%).

- Eurooplaste arvates on EL globaalne jõud: 68% usub, et ELi häält võetakse maailmas kuulda.

- ELi-sisese investeerimise küsimuses nõustub 56% eurooplastest sellega, et avaliku sektori vahendeid tuleks kasutada erasektori investeeringute stimuleerimiseks ELi tasandil.

- 56% eurooplastest toetab ka ELi digitaalset ühtset turgu.

- Energia küsimuses pooldab 70% eurooplastest ELi liikmesriike hõlmavat ühist energiapoliitikat.

- Toetus eurole püsib stabiilne (55% ELis üldiselt ja 68% euroalal). 22 liikmesriigis, sh kõik euroala riigid, toetab enamik ühisraha.

- 24 liikmesriigis toetab enamik ELi ja USA vabakaubandus- ja investeerimislepingut. Kokkuvõttes toetab seda ELis 51% vastanutest.

Usaldus ELi vastu on suurem kui usaldus riikide valitsuste vastu; ELi kodakondsust toetatakse kindlalt.

Euroopa Liitu usaldavate eurooplaste arv on kasvanud 33%ni. Usaldus riikide valitsuste vastu on keskmiselt 27% juures stabiilne.

Nende eurooplaste osakaal, kellel on EList neutraalne kuvand, ei ole muutunud (38%). Positiivne kuvand EList on 34% ja negatiivne 27% eurooplastest.

Nende kodanike arv, kes usuvad, et nende arvamust võetakse ELis kuulda, on 38% (–1 protsendipunkti) juures stabiilne ja kestab pärast 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisi täheldatud positiivne mõju.

Kaks kolmandikku eurooplastest (66%, +2) tunneb end ELi kodanikena. Sellel seisukohal on enamik vastanutest 26 liikmesriigis.

Taust

2016. aasta kevadine Eurobaromeetri standarduuring korraldati intervjuuküsitlusena 21.–31. mail 2016. ELi liikmesriikides ja kandidaatriikides küsitleti kokku 31 946 inimest.

Lisateave

Täna avaldatavad esialgsed tulemused annavad ülevaate eurooplaste suhtumisest ELi, kodanike põhimuredest ja sellest, kuidas eurooplased näevad majanduslikku olukorda. Tulemused on veebis kättesaadavad.

[1]Euroopa Liidu 28 liikmesriiki, viis kandidaatriiki (endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Türgi, Montenegro, Serbia ja Albaania) ning Küprose türgi kogukond riigi selles osas, mis ei ole Küprose Vabariigi kontrolli all.

IP/16/2665

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar