Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Standard-Eurobarometer for foråret 2016: Offentligheden bakker stærkt op om Europa-Kommissionens politiske prioriteter

Bruxelles, den 29. juli 2016

Europæerne ser indvandring og terrorisme som de største udfordringer for EU for øjeblikket, og de støtter Europa-Kommissionens politiske prioriteter. Dette er to af resultaterne af Eurobarometers seneste standardundersøgelse, der offentliggøres i dag. Undersøgelsen blev foretaget i 34 lande og territorier [1] i perioden 21.-31. maj 2016.

Indvandring og terrorisme ses som de største udfordringer for EU:

Når man spørger EU-borgerne om, hvad der bekymrer dem mest, er indvandring i de flestes øjne stadig det største problem, EU står over for (48 %, -10 procentpoint). Terrorisme (39 %, +14 procentpoint) er det emne, der ligger næstøverst på listen over nævnte emner efter en markant stigning sammenlignet med den forudgående undersøgelse i efteråret 2015. Terrorisme bekymrer nu langt flere end den økonomiske situation (19 %, -2 procentpoint), medlemsstaternes offentlige finanser (16 %, -1 procentpoint) og arbejdsløshed (15 %, -2 procentpoint). Indvandring betragtes i 20 medlemsstater som EU's største problem, og i alle lande, med undtagelse af Portugal, ligger det i top to på listen over de største bekymringer. Terrorisme er den største bekymring i otte medlemsstater, og ligger i alle lande, med undtagelse af Grækenland, i top to på listen over de største bekymringer.

På nationalt niveau er de største bekymringer arbejdsløshed (33 %, -3 procentpoint) og indvandring (28 %, -8 procentpoint). Den økonomiske situation ligger på tredjepladsen (19 %, uændret).

Opbakning til Europa-Kommissionens politiske prioriteter:

Som i den tidligere undersøgelse fra november 2015 er der positiv opbakning til de emner, som Europa-Kommissionen har prioriteret højest.

– Med hensyn til indvandring går 67 % ind for en fælles europæisk indvandringspolitik. Næsten seks ud af ti europæere (58 %) ser positivt på indvandring fra andre EU-medlemsstater. Lige så mange ser dog negativt på indvandring fra lande uden for EU.

– 79 % af europæerne går ind for "fri bevægelighed for EU-borgere, så de kan bo, arbejde, studere og gøre forretninger overalt i EU". Langt de fleste respondenter er tilhængere af den frie bevægelighed i alle lande, fra Det Forenede Kongerige (63 %) til Letland (95 %). Derudover betragter de fleste europæere den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser inden for EU som EU's bedste resultat (56 %) på linje med fred mellem medlemsstaterne (55 %).

– Europæerne ser EU som en global aktør: 68 % mener, at EU's stemme tæller i resten af verden.

– Hvad angår investeringer i EU er 56 % af europæerne enige i, at der bør anvendes offentlige midler til at sætte gang i den private sektors investeringer på EU-plan.

– 56 % af europæerne går ligeledes ind for et digitalt indre marked i EU.

– Med hensyn til energi er 70 % af europæerne tilhængere af, at EU-medlemsstaterne har en fælles energipolitik.

– Støtten til euroen er uændret (55 % i EU som helhed, 68 % i euroområdet). I 22 medlemsstater støtter et flertal den fælles valuta, herunder alle de lande, der er en del af euroområdet.

– I 24 medlemsstater er de fleste tilhængere af en frihandels- og investeringsaftale mellem EU og USA. Samlet set går 51 % af respondenterne i EU ind for en sådan aftale.

Tilliden til EU er større end tilliden til de nationale regeringer. Uændret støtte til Unionsborgerskabet

Antallet af europæere, som siger, at de har tillid til Den Europæiske Union, er steget til 33 %. Generelt ligger tilliden til de nationale regeringer stabilt på 27 %.

Et uændret antal europæerne (38 %) siger, at de har et neutralt syn på EU. Antallet af europæere, som siger, at de ser positivt på EU, ligger på 34 %, mens 27 % har et negativt syn.

Antallet af europæere, som føler, at deres stemme tæller i EU, ligger stabilt på 38 % (-1 procentpoint), hvorved den positive tendens efter valget til Europa-Parlamentet i 2014 er bevaret.

To tredjedele af europæerne (66 %, +2 procentpoint) føler sig som EU-borgere. Dette synspunkt deles af størstedelen af respondenterne i 26 medlemsstater.

Baggrund

Standard-Eurobarometerundersøgelsen for foråret 2016 blev udført ved personlige interviews i perioden 21.-31. maj 2016. I alt blev 31 946 personer fra EU-medlemsstaterne og kandidatlandene interviewet.

Yderligere oplysninger

Rapporten om de første resultater, som offentliggøres i dag, beskriver, hvilken holdning europæerne har til EU, hvad de anser for at være de største problemer, og hvordan de opfatter den økonomiske situation. Den kan tilgås online her.

[1]De 28 EU-medlemsstater, fem kandidatlande (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tyrkiet, Montenegro, Serbien og Albanien) og det tyrkisk-cypriotiske samfund i den del af Republikken Cypern, der ikke kontrolleres af den cypriotiske regering.

IP/16/2665

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar