Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Töötajate lähetamine: Komisjon arutas riikide parlamentide esitatud küsimusi

Brüssel, 20. juuli 2016

Lähetamist käsitlev ettepanek ei riku subsidiaarsuse põhimõtet

Volinike kolleegium võttis täna vastu teatise, millega vaadatakse uuesti läbi töötajate lähetamist käsitleva direktiivi läbivaatamise ettepanek subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrollimehhanismi raames, mille mitme riigi parlamendid mais algatasid. Pärast nende seisukohtade hoolikat kaalumist järeldab komisjon, et ettepanek vaadata direktiiv läbi ei ole vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen sõnas: „Riikide parlamentide arvamus on komisjoni jaoks suure poliitilise tähtsusega ja oleme väga tänulikud nende aktiivse osalemise eest. Analüüsisime hoolikalt kõiki riikide parlamentide esitatud argumente ning arutasime probleeme koos nendega. Kõiki asjaolusid arvesse võttes oleme jõudnud järeldusele, et ettepanek on täielikult kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, ning seetõttu jääme selle juurde. Töötajate lähetamine on oma olemuselt piiriülene küsimus. Junckeri juhitav komisjon seisab kindlalt selle eest, et edendada inimeste vaba liikumist selgete, kõigi suhtes õiglaste ja kohapeal jõustatavate eeskirjade alusel.“

Töötajate lähetamise direktiivi reformiga täitis komisjon oma kohustuse liikuda süvendatud ja õiglasema tööturu suunas, nagu on sätestatud komisjoni poliitilistes suunistes. Läbivaatamisega kaasnevad muudatused kolmes põhivaldkonnas: lähetatud töötajate töötasu, renditööd reguleerivad õigusaktid ja pikaajaline lähetamine. Ettepanekuga nähakse ette, et lähetatud töötajate suhtes kohaldatakse üldjuhul kohalike töötajatega samu töötasu- ja töötingimusi.

Komisjon analüüsis põhjalikult kõiki liikmesriikide parlamentide tõstatatud küsimusi seoses subsidiaarsusega, mida arutati nendega avatud poliitilise dialoogi raames enne järelduste tegemist. Tõstatatud küsimused vaadati läbi selleks, et teha kindlaks, kas kavandatava muutmisega on direktiivi eesmärke parem saavutada liidu tasandil. Täna kinnitab komisjon uuesti, et on asjakohane määratleda töötajate lähetamise suhtes kohaldatavad eeskirjad ELi tasandil, nagu see on olnud alates 1996. aastast. Ettepaneku eesmärk on tagada, et töötajad, kes töötavad samas asukohas oleksid kaitstud samade kohustuslike eeskirjadega, olenemata sellest, kas nad on kohalikud töötajad või lähetatud töötajad. Kõigi liikmesriikide suhtes kehtivat kohustust kohaldada eeskirju kõigis majandussektorites ei ole võimalik kehtestada riigi tasandil, vaid see tuleb kehtestada liidu tasandil. Lisaks tunnustatakse ettepanekus täielikult ja sõnaselgelt liikmesriikide pädevust kujundada palgad vastavalt riiklikele tavadele.

Kuigi vastavalt subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrolli mehhanismile piirdub komisjon argumentide läbivaatamisel subsidiaarsuse küsimusega, saadab ta ka riikide parlamentidele individuaalsed vastused nende konkreetsetele märkustele ja probleemidele, mis ei ole otseselt seotud subsidiaarsusega. Need kirjad avaldatakse lähipäevade jooksul asjakohasel veebilehel. Nende poliitilist tähtsust arvestades jätkab komisjon eelseisvatel kuudel parlamentidega seadusandliku menetluse käigus kõnealuse toimiku üle poliitilist dialgoogi. Tänane otsus peaks tagama täiendava edasimineku kõnealuse toimikuga nõukogus ja Euroopa Parlamendis.

Taust

8. märtsil 2016 esitas komisjon ettepaneku (COM(2016) 128 final) vaadata sihipäraselt läbi töötajate lähetamist käsitlev direktiiv (direktiiv 96/71/EÜ), milles on kindlaks määratud hulk kohustuslikke eeskirju, mis käsitlevad lähetatud töötajate suhtes kohaldatavaid töötingimusi. Ettepaneku kohaselt hõlmab kohalike töötajate võrdse kohtlemise põhimõte ka lähetatud renditöötajaid, ühtlustades seega praeguseid renditööalaseid õigusakte.

Kuna mitmes riigis on kahekojaline parlament, on iga liikmesriigi parlamendil subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrollimehhanismi raames kaks häält. 14 parlamendikoda 11 liikmesriigist (Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia ja Slovakkia) saatsid põhjendatud arvamused, milles väideti, et ettepanekuga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet. See käivitas subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrolli mehhanismi (nn kollase kaardi menetlus). Lisaks esitasid viie liikmesriigi (Prantsusmaa, Itaalia, Portugal, Hispaania ja Ühendkuningriik) parlamendid arvamuse, et komisjoni ettepanek oli subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas.

Vastavalt subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrolli mehhanismile vaatas komisjon oma ettepaneku läbi, et otsustada, kas ettepanek tagasi võtta, seda muuta või see samaks jätta. Enne otsuse vastuvõtmist pidas komisjon poliitilist dialoogi riikide parlamentidega ELi Parlamendi esimese asepresidendi Timmermansi kaudu ja volinik Thysseni kaudu Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) istungil.

Subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrolli mehhanismi kohaldatakse valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse. Parlamentidel on kaheksa nädalat selleks, et esitada põhjendatud arvamus, kui nende arvates ei vasta seadusandliku akti eelnõu subsidiaarsuse põhimõttele. Kollase kaardi menetluse algatamiseks on vaja saavutada ühe kolmandiku künnis riikide parlamentide häälte üldarvust, mille tulemusel tuleb komisjonil ettepanek uuesti läbi vaadata ja otsustada kas ettepanek samaks jätta, seda muuta või see tagasi võtta. Komisjon peab oma otsust põhjendama.

Lisateave

IP/16/466: Töötajate lähetamise direktiivi läbivaatamine – pressiteade

MEMO/16/467: Töötajate lähetamise direktiivi läbivaatamine – korduma kippuvad küsimused

Marianne Thyssen: Twitter ja Facebook

Tellige e-postiga tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

IP/16/2546

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar