Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Antitrust: Kommissionen tar ytterligare steg i undersökningarna och hävdar att Googles prisjämförelseprodukt och marknadsföring bryter mot EU:s regler*

Bryssel den 14 juli 2016

Kommissionen har skickat två meddelanden om invändningar till Google. I ett ytterligare meddelande om invändningar har kommissionen skärpt sin preliminära slutsats att Google har missbrukat sin dominerande ställning genom att systematiskt främja sin egen prisjämförelseprodukt i sina sökresultat.

Kommissionen har också i ett separat meddelande om invändningar informerat Google om sin preliminära uppfattning att företaget har missbrukat sin dominerande ställning genom på konstlad väg begränsa möjligheterna för externa webbplatser att visa annonser från Googles konkurrenter.

– Google har utvecklat många innovativa produkter som har förändrat vår tillvaro, sade konkurrenskommissionär Margrethe Vestager. Men det ger inte Google rätten att frånta andra företag chansen att konkurrera och skapa innovation. I dag har vi fått ytterligare bevis för att Google otillbörligt har gynnat sin egen prisjämförelseprodukt i sina allmänna sökresultat. Det betyder att konsumenterna inte får se de mest relevanta resultaten av sina sökningar. Vi har också uttryckt farhågan att Google har hindrat konkurrensen genom att begränsa sina konkurrenters möjligheter att placera sökannonser på externa webbplatser, vilket hämmar konsumenternas valmöjligheter och nyskapande.

Google har nu möjlighet att reagera på våra synpunkter. Jag kommer att noga överväga deras argument innan jag beslutar om hur de två fallen ska behandlas vidare. Men om vår utredning konstaterar att Google har brutit mot EU:s antitrustregler har kommissionen skyldighet att agera för att skydda europeiska konsumenter och sund konkurrens på Europas marknader.

Det kompletterande meddelandet om invändningar om prisjämförelseprodukten följer på ett meddelande om invändningar som utfärdades i samma ärende i april 2015. Båda meddelanden om invändningar riktar sig till Google och dess moderföretag, Alphabet. Ett meddelande om invändningar föregriper inte resultatet av undersökningen.

Prisjämförelse

Sedan meddelandet om invändningar som skickades i april 2015 och Googles svar i augusti 2015* har kommissionen utfört ytterligare utredningsåtgärder. Dagens ytterligare meddelande om invändningar skisserar en bred uppsättning av ytterligare bevis och uppgifter som skärper kommissionens preliminära slutsats att Google har missbrukat sin dominerande ställning genom att systematiskt gynna sin egen prisjämförelseprodukt i sina allmänna sökresultat. De ytterligare bevisen rör bland annat det sätt på vilket Google gynnar sin egen prisjämförelseprodukt jämfört med konkurrenternas, hur webbplatsens exponering i Googles sökresultat påverkar dess trafik och trafiken på Googles prisjämförelseprodukt jämfört med konkurrenternas. Kommissionen befarar att användare inte nödvändigtvis får se de mest relevanta resultaten av sina sökningar – detta sker på konsumenternas bekostnad och hämmar innovation.

Kommissionen har också i detalj undersökt Googles argument att prisjämförelseprodukter inte ska betraktas isolerat, utan tillsammans med de tjänster som erbjuds av försäljningsplattformar, till exempel Amazon och eBay. Kommissionen anser fortsatt att prisjämförelseprodukter och försäljningsplattformar utgör separata marknader. I vilket fall konstaterar dagens ytterligare meddelande om invändningar att även om försäljningsplattformar ingår i den marknad som påverkas av Googles verksamhet är prisjämförelseprodukter en betydande del av den marknaden och Googles beteende har försvagat eller till och med marginaliserat konkurrensen från dess närmaste rivaler.

Genom att skicka ett kompletterande meddelande om invändningar skärper kommissionen sin preliminära slutsats och skyddar samtidigt Googles rätt att försvara sig genom att ge företaget möjlighet att formellt reagera på de nya bevisen. Google och Alphabet har åtta veckor på sig för att svara på det kompletterande meddelandet om invändningar.

AdSense

Kommissionen har också skickat ett meddelande om invändningar till Google om de begränsningar som Google har infört när det gäller vissa externa webbplatsers möjligheter att visa sökannonser från Googles konkurrenter.

Kommissionens preliminära uppfattning som anges i dagens meddelande om invändningar är att detta beteende har gjort det möjligt för Google att skydda sin dominerande ställning i sökannonser på nätet. Detta hindrar befintliga och potentiella konkurrenter, inklusive andra sökmotorer och annonsplattformar från att delta och växa på detta viktiga handelsområde.

Google placerar sökannonser direkt på Googles söksida, men också som mellanhand på externa webbplatser genom sin plattform ”AdSense for Search (”förmedling av sökmotorannonsering”). Dessa inkluderar webbplatser för näthandel, telekomoperatörer och tidningar. Webbplatserna erbjuder ett sökfönster som låter användare leta efter information. När en användare gör en sökning visas förutom sökresultaten sökannonser. Om man klickar på sökannonsen får både Google och tredjeparten provision.

Kommissionen anser i nuläget att Google dominerar marknaden för förmedling av sökmotorannonsering inom EES med en marknadsandel på cirka 80 % under de senaste tio åren. En stor del av Googles intäkter från förmedling av sökmotorannonsering kommer från dess avtal med ett begränsat antal stora tredjeparter, så kallade ”direkta partner”. Kommissionen anser att Google i sina avtal med direkta partner bryter mot EU:s antitrustregler genom att införa följande villkor:

  • Exklusivitet: tredjeparter får inte använda sökannonser från Googles konkurrenter.
  • Placering av en viss andel Google-sökannonser: tredjeparter måste placera en viss andel sökannonser från Google och avsätta det mest framträdande utrymmet i sina sökresultat till sökannonser från Google. Dessutom får konkurrerande sökannonser inte placeras ovanför eller bredvid Googles sökannonser.
  • Rätt att tillåta konkurrerande annonser: tredjeparter måste inhämta Googles godkännande innan de ändrar presentationen av konkurrerande sökannonser.

Kommissionen anser preliminärt att detta beteende som har fortgått under tio år utgör ett konkurrenshinder på denna för handel viktiga marknad. Meddelandet om invändningar ställer sig kritiskt till den exklusivitet som tillämpats sedan 2006. Från och med 2009 ersattes denna praktik i flertalet avtal med kravet om privilegierad placering/annonseringskvot och Googles rätt att ge tillstånd till konkurrerande annonsering. Kommissionen anser att dessa metoder på konstlad väg har minskat valfriheten och hindrat innovation på marknaden under denna period. De har artificiellt minskat möjligheterna för Googles konkurrenter på denna för handel viktiga marknad, och därmed förmågan för externa webbplatser att investera i valfrihet för konsumenter och innovativa tjänster.

Kommissionen noterar att Google i samband med pågående antitrustförfaranden nyligen beslutade att ändra villkoren i sina AdSense-avtal med direkta partner för att ge dem ökad frihet att visa konkurrerande sökannonser. Kommissionen kommer att noga övervaka dessa förändringar i Googles beteende för att bedöma hur de kommer att påverka marknaden.  

Google och Alphabet har tio veckor på sig för att svara på det kompletterande meddelandet om invändningar.

Bakgrund

Googles flaggskepp är allmänna sökningar på Internet. Detta ger sökningsresultat för konsumenter, inklusive nätannonser som svarar på sökförfrågningar. En betydande del av Googles intäkter kommer från sökannonser. Google har därmed intresse av att maximera antalet användare som ser de annonser som det placerar, antingen på sina egna webbplatser eller tredjeparters webbplatser.

Kommissionen anser att Google har en dominerande ställning i allmänna sökningstjänster på Internet liksom för placering av sökannonser på externa webbplatser i EES totalt, med marknadsandelar på mer än 90 % respektive 80 %. Dominerande ställning är i sig inte ett problem enligt EU:s konkurrenslagstiftning. Dominerande företag har dock ansvar för att inte missbruka sin starka ställning på marknaden genom konkurrensbegränsningar, antingen på den marknad där de dominerar eller på angränsande marknader.

Kommissionen inledde i november 2010 förfaranden om Googles fördelaktiga behandling av sin egen prisjämförelseprodukt liksom av de begränsningar som utsatte externa webbplatser för när det gäller att visa sökannonser från Googles konkurrenter. Föreliggande meddelande om invändningar skisserar kommissionens preliminära uppfattning att det sätt på vilket Google har försökt maximera trafik till sina egna webbplatser och begränsa konkurrenters förmåga att placera sökannonser på externa webbplatser utgör en överträdelse av EU:s antitrustlagstiftning.

Kommissionen har också inlett förfaranden och kommer fortsatt att undersöka Googles fördelaktiga behandling av sina övriga specialiserade söktjänster i företagets allmänna sökresultat, och farhågor beträffande kopiering av konkurrenters webbinnehåll (så kallad webbinsamling, scraping) liksom otillbörliga begränsningar för annonsörer.

Dagens meddelanden om invändningar är dessutom oberoende av kommissionens pågående undersökning rörande Googles operativsystem Android och vissa mobilapplikationer. Kommissionen riktade i detta avseende ett meddelande om invändningar till Google och Alphabet i april 2016.

Bakgrund gällande förfaranden

Kommissionen beslutade i dag att även inleda förfaranden mot Alphabet, Googles moderföretag, som skapades efter det att kommissionen hade inlett förfaranden mot Google. Båda meddelanden om invändningar som sammanfattas ovan riktar sig till Google och Alphabet. Alphabet har dessutom underrättats om meddelandet om invändningar från april 2016.

Artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) förbjuder missbruk av en dominerande ställning som kan påverka handeln och hindra eller begränsa konkurrensen. Genomförandet av denna bestämmelse fastställs i antitrustförordningen (rådets förordning (EG) nr 1/2003) som får tillämpas av kommissionen och av medlemsstaternas nationella konkurrensmyndigheter.

Ett meddelande om invändningar är ett formellt steg i kommissionens undersökningar av misstänkta överträdelser av EU:s antitrustlagstiftning. Kommissionen underrättar det berörda företaget skriftligen om de invändningar som rests. Företaget kan då granska handlingarna i kommissionens undersökningsunderlag, svara skriftligen och begära att bli hört för att lägga fram sina kommentarer i ärendet inför företrädare för kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter.

Ett kompletterande meddelande om invändningar låter kommissionen skärpa sina preliminära slutsatser och behandla de anmärkningar som företaget har gjort som svar på det första meddelandet om invändningar. Det skyddar också företagets rätt att försvara sig genom att erbjuda en möjlighet att formellt reagera på ytterligare bevis.

Ett (kompletterande) meddelande om invändningar föregriper inte undersökningens resultat, eftersom kommissionen fattar sitt slutgiltiga beslut först efter att parterna har utövat sin rätt till försvar.

Det finns ingen juridisk tidsfrist för kommissionen att slutföra antitrustutredningar om konkurrensbegränsande beteende. Antitrustutredningars längd beror på en rad faktorer, inklusive fallets komplexitet, i vilken mån som det berörda företaget samarbetar med kommissionen och utövandet av rätten till försvar.

Mer information finns i det offentliga registret över ärenden på kommissionens webbplats för konkurrens, under ärendenummer 39740 (Googles prisjämförelseprodukt) och 40411 (Google AdSense).

 

* uppdaterad den 22 juli 2016, 15:30 centraleuropeisk tid: ”september 2015” ersattes med ”"augusti 2015”

IP/16/2532

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar