Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Antimonopolinė politika. Komisija įtaria, kad lyginamojo apsipirkimo ir su reklama susijusia praktika „Google“ pažeidžia ES taisykles, ir imasi tolesnių pažeidimo tyrimo veiksmų*

Briuselis, 2016 m. liepos 14 d.

Komisija bendrovei „Google“ nusiuntė du prieštaravimo pareiškimus. Papildomame prieštaravimo pareiškime Komisija patvirtino savo preliminarią išvadą, kad „Google“ piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, savo paieškos rezultatų puslapiuose sistemingai teikdama pirmenybę savo lyginamojo apsipirkimo paslaugai.

Be to, prieštaravimo pareiškime Komisija bendrovę „Google“ atskirai informavo apie savo preliminarią nuomonę, kad bendrovė piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, dirbtinai ribodama galimybę trečiųjų šalių interneto svetainėse rodyti „Google“ konkurentų paieškos reklamas.

Už konkurencijos politiką atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager sakė: „„Google“ sukūrė daug naujoviškų produktų, tapusių svarbiais mūsų gyvenime. Tačiau tai nesuteikia jai teisės atimti kitoms bendrovėms galimybę konkuruoti ir kurti naujoves. Šiandien dar aiškiau parodėme, kad „Google“ bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose nederamai teikė pirmenybę savo lyginamojo apsipirkimo paslaugai. Tai reiškia, kad vartotojai gali nematyti svarbiausių savo paieškos užklausų rezultatų. Taip pat pareiškėme susirūpinimą, kad „Google“ trukdė konkurencijai, ribodama savo konkurentų galimybę rodyti paieškos reklamas trečiųjų šalių interneto svetainėse, o tai riboja pasirinkimą vartotojams ir stabdo inovacijas.

Dabar „Google“ turi progą atsakyti į mūsų iškeltus klausimus. Prieš nuspręsdama, kokių veiksmų toliau imtis dėl abiejų bylų, atidžiai išnagrinėsiu jų argumentus. Tačiau, jei mūsų tyrimų išvados parodys, kad „Google“ pažeidė ES antimonopolines taisykles, Komisijos pareiga bus imtis veiksmų, siekiant apsaugoti Europos vartotojus ir sąžiningą konkurenciją Europos rinkose.

Papildomas prieštaravimo pareiškimas pateikiamas po 2015 m. balandžio mėn. pateikto prieštaravimo pareiškimo, susijusio su ta pačia byla. Abu prieštaravimo pareiškimai skirti bendrovei „Google“ ir jos patronuojančiajai bendrovei „Alphabet“. Tai, kad išsiųstas prieštaravimo pareiškimas, nereiškia, kad tyrimo rezultatas jau yra aiškus.

Lyginamasis apsipirkimas

Po to, kai 2015 m. balandžio mėn. buvo pateiktas prieštaravimo pareiškimas 2015 m. rugpjūčio mėn.* gautas „Google“ atsakymas, Komisija ėmėsi tolesnių tyrimo priemonių. Šiandien pateiktame papildomame prieštaravimo pareiškime pateikiama įvairių papildomų įrodymų ir duomenų, kurie patvirtina Komisijos preliminarią išvadą, kad „Google“ piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, savo bendrosios paieškos rezultatuose sistemingai teikdama pirmenybę savo lyginamojo apsipirkimo paslaugai. Papildomi įrodymai yra susiję, be kita ko, su tuo, kaip „Google“ savo lyginamojo apsipirkimo paslaugai teikia pirmenybę prieš konkurentų paslaugas, tuo, kaip interneto svetainės lankytojų srautas priklauso nuo jos matomumo „Google“ paieškos rezultatuose, ir tuo, kaip skiriasi „Google“ lyginamojo apsipirkimo paslaugos ir jos konkurentų lankytojų srauto raida. Komisija susirūpinusi, kad vartotojai nebūtinai mato svarbiausius savo paieškos užklausų rezultatus, o tai kenkia vartotojams ir stabdo inovacijas.

Be to, Komisija detaliai išnagrinėjo bendrovės „Google“ argumentą, kad lyginamojo apsipirkimo paslaugos turėtų būti vertinamos ne atskirai, o kartu su pardavėjų platformų, tokių kaip „Amazon“ ir „eBay“, teikiamomis paslaugomis. Komisija ir toliau mano, kad lyginamojo apsipirkimo paslaugos ir pardavėjų platformos priklauso prie skirtingų rinkų. Bet kuriuo atveju, šiandien pateiktame papildomame prieštaravimo pareiškime daroma išvada, kad net jei pardavėjų platformos būtų įtrauktos į „Google“ praktikos paveiktą rinką, lyginamojo apsipirkimo paslaugos sudarytų didelę tos rinkos dalį, ir dėl „Google“ elgesio artimiausių jos varžovų galimybė konkuruoti sumažėjo ar net buvo atimta.

Išsiųsdama papildomą prieštaravimo pareiškimą, Komisija patvirtino savo preliminarią išvadą, kartu užtikrindama bendrovės „Google“ teisę apsiginti, t. y. duodama galimybę oficialiame atsakyme pateikti paaiškinimus dėl papildomų įrodymų. „Google“ ir „Alphabet“ į papildomą prieštaravimo pareiškimą gali atsakyti per 8 savaites.

„AdSense“

Be to, Komisija bendrovei „Google“ išsiuntė prieštaravimo pareiškimą dėl bendrovės nustatytų apribojimų, susijusių su tam tikrų trečiųjų šalių interneto svetainių galimybe rodyti „Google“ konkurentų paieškos reklamas.

Komisijos preliminaria nuomone, išdėstyta šiandieniniame prieštaravimo pareiškime, tokia praktika bendrovei „Google“ užtikrino galimybę išsaugoti dominuojančią padėtį interneto paieškos reklamos srityje. Ji neleido esamiems ir potencialiems konkurentams, įskaitant kitus paieškos paslaugų teikėjus ir internetinės reklamos platformas, patekti į rinką ir plėtoti šią komerciškai svarbią veiklą.

„Google“ paieškos reklamas rodo ne tik tiesiogiai „Google“ paieškos svetainėje, bet ir kaip tarpininkė – trečiųjų šalių interneto svetainėse per savo platformą „AdSense for Search“ („paieškos reklamos tarpininkavimas“). Be kitų, tokios šalys yra internetu prekiaujantys mažmenininkai, telekomunikacijų operatoriai ir laikraščių leidėjai. Interneto svetainėse pateikiamas paieškos langelis, kuriuo naudodamiesi vartotojai gali ieškoti informacijos. Kai vartotojas įrašo paieškos užklausą, parodomi ne tik paieškos rezultatai, bet ir paieškos reklamos. Jei vartotojas spusteli paieškos reklamą, ir „Google“, ir trečioji šalis gauna komisinį atlygį.

Šiame etape Komisija mano, kad „Google“ dominuoja paieškos reklamos tarpininkavimo rinkoje Europos ekonominėje erdvėje, nes pastaruosius dešimt metų jai priklauso maždaug 80 proc. rinkos. Didelę „Google“ paieškos reklamos tarpininkavimo pajamų dalį lemia jos susitarimai su ribotu skaičiumi didelių trečiųjų šalių, vadinamųjų tiesioginių partnerių. Komisija susirūpinusi, kad šiuose susitarimuose su tiesioginiais partneriais „Google“ pažeidė ES antimonopolines taisykles, primesdama šias sąlygas:

  • išskirtinumas: reikalavo, kad trečiosios šalys neimtų paieškos reklamų iš „Google“ konkurentų;
  • nustatytas minimalus „Google“ paieškos reklamų, kurioms turi būti teikiama pirmenybė, skaičius: reikalavo, kad trečiosios šalys imtų bent minimalų skaičių „Google“ paieškos reklamų ir rezervuotų joms savo paieškos rezultatų puslapiuose matomiausią vietą. Be to, konkurentų paieškos reklamas draudžiama rodyti virš „Google“ paieškos reklamų ar greta jų;
  • teisė leisti arba neleisti rodyti konkurentų reklamas: reikalavo, kad trečiosios šalys, prieš darydamos bet kokius konkurentų paieškos reklamų rodymo pakeitimus, gautų „Google“ sutikimą.

Komisija laikosi preliminarios nuomonės, kad dešimt metų galiojusi praktika kenkia konkurencijai šioje komerciškai svarbioje rinkoje. Prieštaravimo pareiškime kritiškai vertinama išskirtinumo praktika, galiojusi nuo 2006 m. Nuo 2009 m. daugumoje sutarčių ji laipsniškai pakeista pirmenybės teikimo ir (arba) minimalaus reklamų skaičiaus reikalavimu ir bendrovės „Google“ teise leisti arba neleisti rodyti konkurentų reklamas. Komisija susirūpinusi, kad dėl tokios praktikos minėtą laikotarpį rinkoje dirbtinai sumažintas pasirinkimas ir trukdyta inovacijoms. Taikant tokią praktiką dirbtinai apribotos „Google“ konkurentų galimybės šioje konkurenciškai svarbioje rinkoje, taigi ir trečiųjų šalių interneto svetainių galimybės užtikrinti savo klientams pasirinkimą ir jiems teikti naujoviškas paslaugas.

Komisija atkreipia dėmesį, kad „Google“, atsižvelgdama į tai, kad dėl jos pradėtos antimonopolinės procedūros, pastaruoju metu nusprendė pakeisti savo „AdSense“ sutarčių su tiesioginiais partneriais sąlygas ir duoti jiems daugiau laisvės rodyti konkurentų paieškos reklamas. Komisija atidžiai stebės šiuos „Google“ praktikos pasikeitimus, kad įvertintų, koks bus jų poveikis rinkai.

„Google“ ir „Alphabet“ į prieštaravimo pareiškimą gali atsakyti per 10 savaičių.

Pagrindiniai faktai

Pagrindinis „Google“ produktas yra bendroji paieška internete. Ji vartotojams teikia paieškos rezultatus, įskaitant internetines reklamas, kurios atitinka paieškos užklausas. Didelę dalį „Google“ pajamų sudaro pajamos iš paieškos reklamų. Todėl „Google“ suinteresuota, kad reklamas, kurias ji rodo savo arba trečiųjų šalių interneto svetainėse, matytų kuo daugiau vartotojų.

Komisija mano, kad „Google“ užima dominuojančią padėtį bendrosios paieškos internete paslaugų ir paieškos reklamų rodymo trečiųjų šalių interneto svetainėse paslaugų rinkose Europos ekonominėje erdvėje, nes jos užimama rinkos dalis viršija atitinkamai 90 ir 80 proc. ES konkurencijos teisėje dominavimas savaime nėra problema. Tačiau dominuojančios bendrovės privalo nepiktnaudžiauti savo stipria padėtimi rinkoje ir neriboti konkurencijos savo dominuojamoje rinkoje ar gretimose rinkose.

Komisija 2010 m. lapkričio mėn. pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl bendrovės „Google“ teikiamos pirmenybės savo lyginamojo apsipirkimo paslaugai ir dėl nustatytų apribojimų, susijusių su tam tikrų trečiųjų šalių interneto svetainių galimybe rodyti „Google“ konkurentų paieškos reklamas. Šiandien pateiktame prieštaravimo pareiškime išdėstyta Komisijos preliminari nuomonė, kad tai, kaip „Google“ siekė kuo labiau padidinti savo interneto svetainių lankytojų srautą ir apriboti konkurentų galimybę rodyti paieškos reklamas trečiųjų šalių interneto svetainėse, pažeidžia ES antimonopolines taisykles.

Be to, Komisija yra tuo metu pradėjusi ir tęs pažeidimo tyrimą, susijusį su tuo, kad „Google“ bendrosios paieškos rezultatuose teikė pirmenybę kitoms savo specializuotos paieškos paslaugoms, taip pat su konkurentų internetinio turinio kopijavimu (angl. scraping) ir reklamuotojams nustatytais nederamais apribojimais.

Šiandieninis prieštaravimo pareiškimas pateiktas nepriklausomai nuo Komisijos vykdomo antimonopolinio tyrimo dėl bendrovės „Google“ operacinės sistemos „Android“ ir tam tikrų mobiliųjų programų. Šiuo atžvilgiu Komisija 2016 m. balandžio mėn. pateikė prieštaravimo pareiškimą, skirtą bendrovėms „Google“ ir „Alphabet“.

Procedūra

Šiandien Komisija nusprendė pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą ir prieš „Google“ patronuojančiąją bendrovę „Alphabet“, kuri buvo įsteigta po to, kai Komisija pradėjo pažeidimo tyrimo procedūrą prieš „Google“. Abu pirmiau apibendrinti prieštaravimo pareiškimai skirti ir bendrovei „Google“, ir bendrovei „Alphabet“. Be to, apie 2015 m. balandžio mėn. prieštaravimo pareiškimą pranešta bendrovei „Alphabet“.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsniu draudžiamas piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, galintis paveikti prekybą ir užkirsti kelią konkurencijai arba ją apriboti. Šios nuostatos įgyvendinimas yra apibrėžtas Antimonopoliniame reglamente (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003), kurį gali taikyti Komisijos ir ES valstybių narių nacionalinės konkurencijos institucijos.

Prieštaravimo pareiškimas yra oficialus Komisijos įtariamo ES antimonopolinių taisyklių pažeidimo tyrimo veiksmas. Komisija raštu informuoja susijusią bendrovę apie jai pateiktus prieštaravimus. Tuomet bendrovė gali susipažinti su Komisijos tyrimo bylos dokumentais, raštu pateikti atsakymą ir prašyti žodinio bylos nagrinėjimo, kad Komisijos ir nacionalinių konkurencijos institucijų atstovams galėtų pateikti pastabas dėl bylos.

Papildomu prieštaravimo pareiškimu Komisija gali patvirtinti savo preliminarias išvadas ir atsakyti į argumentus, kuriuos bendrovė iškėlė savo atsakyme į pirmą prieštaravimo pareiškimą. Juo taip pat užtikrinama bendrovės teisė apsiginti, nes jai suteikiama galimybė oficialiame atsakyme pateikti paaiškinimus dėl papildomų įrodymų.

Tai, kad išsiųstas (papildomas) prieštaravimo pareiškimas, nereiškia, kad tyrimo rezultatas jau yra aiškus, nes Komisija priima galutinį sprendimą tik šalims pasinaudojus teise į gynybą.

Teisiškai nustatyto termino, iki kurio Komisija turi užbaigti antikonkurencinio elgesio antimonopolinius tyrimus, nėra. Antimonopolinio tyrimo trukmė priklauso nuo keleto veiksnių, kaip antai bylos sudėtingumo, atitinkamos įmonės bendradarbiavimo su Komisija lygio ir naudojimosi teise į gynybą.

Daugiau informacijos rasite Komisijos konkurencijos interneto svetainėje pateikiamame viešajame bylų registre pagal bylų numerius 39740 („Google“ lyginamasis apsipirkimas) ir 40411 („Google“ „AdSense“).

* atnaujinta 2016 m. liepos 22 d. 13.15 val. Vidurio Europos laiku: „2015 m. rugsėjo mėn.“ pakeista į „2015 m. rugpjūčio mėn.“

IP/16/2532

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar