Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio jatkaa Googlen väitetyn EU:n kilpailusääntöjen rikkomisen tutkintaa*

Bryssel 14. heinäkuuta 2016

Komissio on lähettänyt Googlelle kaksi väitetiedoksiantoa. Se on vahvistanut täydentävässä väitetiedoksiannossa alustavan päätelmänsä, jonka mukaan Google on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa suosimalla hakutulossivuillaan järjestelmällisesti omaa hintavertailupalveluaan.

Lisäksi komissio on ilmoittanut Googlelle erillisessä väitetiedoksiannossa alustavan näkemyksensä, jonka mukaan yritys on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa rajoittamalla keinotekoisesti kolmansien osapuolten verkkosivujen mahdollisuutta näyttää Googlen kilpailijoiden hakusanamainoksia.

Kilpailupolitiikasta vastaava komissaari Margrethe Vestager toteaa, että vaikka Google on tuonut markkinoille monia mullistavia tuotteita, sillä ei ole oikeutta evätä muilta yrityksiltä mahdollisuutta kilpailla ja innovoida. Komissio on tänään vahvistanut kantansa, jonka mukaan Google on aiheetta suosinut yleisissä hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan. Tämä tarkoittaa, että kuluttajat eivät välttämättä näe hakutuloksissaan parhaita osumia. Komissio on huolestunut myös siitä, että Google on rajoittanut kilpailijoidensa mahdollisuuksia sijoittaa hakusanamainoksiaan kolmansien osapuolten sivustoille. Tämä kaventaa kuluttajien valinnanvaraa ja tukahduttaa innovointia.

”Googlella on nyt tilaisuus vastata näihin väitteisiin. Otan sen perustelut tarkoin huomioon ennen kuin päätän, miten asioita viedään eteenpäin. Jos tutkimuksissa päädytään siihen, että Google on rikkonut EU:n kilpailusääntöjä, on komission velvollisuus suojella eurooppalaisia kuluttajia ja oikeudenmukaista kilpailua EU:n markkinoilla”, Vestager muistuttaa.

Täydentävä väitetiedoksianto hintavertailupalvelusta on jatkoa huhtikuussa 2015 lähetetylle samaa asiaa koskevalle väitetiedoksiannolle. Molemmat väitetiedoksiannot on osoitettu Googlelle ja sen emoyhtiölle Alphabetille. Väitetiedoksiannon lähettäminen ei ennakoi tutkinnan lopullista tulosta.

Hintavertailu

Komissio on jatkanut tutkintaa huhtikuussa 2015 lähetetyn väitetiedoksiannon ja Googlen elokuu 2015* esittämän vastauksen perusteella. Tänään hyväksytyssä täydentävässä väitetiedoksiannossa esitetään runsaasti lisänäyttöä ja -tietoja, jotka vahvistavat komission alustavan päätelmän, että Google on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa suosimalla yleisissä hakutuloksissaan järjestelmällisesti omaa hintavertailupalveluaan. Lisänäyttö liittyy muun muassa siihen, miten Google suosii omaa hintavertailupalveluaan suhteessa kilpailijoiden vastaaviin palveluihin, miten verkkosivuston sijoitus Googlen hakutuloksissa vaikuttaa sen käyttöön ja siihen, miten Googlen hintavertailupalvelun käyttö on kehittynyt verrattuna kilpailijoihin. Komissio on huolestunut siitä, että käyttäjät eivät välttämättä näe hakutulostensa parhaita osumia. Tästä aiheutuu kuluttajille vahinkoa, ja innovointi vähenee.

Lisäksi komissio on tutkinut perusteellisesti Googlen väitettä, jonka mukaan hintavertailupalveluja ei pitäisi tarkastella erikseen, vaan yhdessä kauppasivustojen, kuten Amazonin ja eBayn, kanssa. Komissio on edelleen sitä mieltä, että hintavertailupalvelut ja kauppasivustot kuuluvat eri markkinoille. Joka tapauksessa tänään esitetyssä täydentävässä väitetiedoksiannossa todetaan, että vaikka kauppasivustojen katsottaisiin kuuluvan Googlen käytäntöjen kohteena oleville markkinoille, hintavertailupalvelut ovat merkittävä osa näitä markkinoita ja Googlen toiminta on heikentänyt sen lähimpien kilpailijoiden kilpailua tai jopa syrjäyttänyt nämä.

Lähettämällä täydentävän väitetiedoksiannon komissio vahvistaa alustavan päätelmänsä. Samalla se suojaa Googlen oikeutta puolustautua antamalla sille mahdollisuuden toimittaa lisänäyttöön virallinen vastaus. Googlella ja Alphabetilla on 8 viikkoa aikaa vastata täydentävään väitetiedoksiantoon.

AdSense

Komissio on lähettänyt Googlelle väitetiedoksiannon myös siksi, että yritys on rajoittanut tiettyjen kolmansien osapuolten verkkosivustojen mahdollisuuksia näyttää Googlen kilpailijoiden hakusanamainoksia

Tänään esitetyn väitetiedoksiannon mukaan komissio katsoo alustavasti, että Google on näiden käytäntöjen avulla suojannut määräävää markkina-asemaansa hakusanamainonnassa. Se on sulkenut nykyisiltä ja potentiaalisilta kilpailijoilta, kuten muilta hakukonepalvelujen ja verkkomainonnan tarjoajilta, pääsyn tälle kaupallisesti tärkeälle alalle tai estänyt niiden kasvun.

Google sijoittaa hakusanamainoksia sekä suoraan omalle hakusivustolleen että välittäjän ominaisuudessa kolmansien osapuolten verkkosivustoille AdSense for Search -alustansa kautta (hakusanamainonnan välittäminen). Tällaisia ovat esimerkiksi verkossa toimivat vähittäiskauppiaat, teleoperaattorit ja sanomalehdet. Käyttäjät voivat hakea tietoa sivustoilla olevien hakukoneiden avulla. Kun käyttäjä tekee haun, näytölle ilmestyy hakutulosten lisäksi hakusanojen perusteella valikoituja mainoksia. Jos käyttäjä klikkaa tällaista mainosta, sekä Google että kolmas osapuoli saavat palkkion.

Komissio katsoo tässä vaiheessa, että Googlella on määräävä markkina-asema hakusanamainonnan välittämisessä Euroopan talousalueella (ETA), koska sen osuus näistä markkinoista on ollut kymmenen viime vuoden aikana noin 80 prosenttia. Suuri osa Googlen hakusanamainonnan välittämisestä saamista tuloista on peräisin tiettyjen suurten kolmansien osapuolten, nk. suorien kumppanien, kanssa tehdyistä sopimuksista. Komissio epäilee, että Google on rikkonut EU:n kilpailusääntöjä asettaessaan näissä suorien kumppanien kanssa tehdyissä sopimuksissa seuraavat ehdot:

  • Yksinoikeus: kolmannet osapuolet eivät saa hankkia hakusanamainoksia Googlen kilpailijoilta.
  • Tietty määrä Googlen hakusanamainoksia parhaille paikoille: kolmansien osapuolten on otettava tietty vähimmäismäärä Googlen hakusanamainoksia ja varattava niille parhaat paikat hakutulossivuillaan. Lisäksi kilpailevia mainoksia ei saa asettaa Googlen mainosten yläpuolelle tai niiden viereen.
  • Kilpailevien mainosten hyväksyntä: kolmansien osapuolten on saatava Googlen hyväksyntä ennen kuin ne voivat muuttaa kilpailevien mainosten näyttämistä.

Komissio katsoo alustavasti, että nämä kymmenen vuotta sovelletut käytännöt haittaavat kilpailua kyseisillä kaupallisesti merkittävillä markkinoilla. Väitetiedoksiannon mukaan yksinoikeutta koskevaa käytäntöä on pidettävä ongelmallisena vuodesta 2006 alkaen. Käytäntö on korvattu useimmissa sopimuksissa asteittain vuodesta 2009 alkaen vaatimuksella, joka koskee Googlen mainosten sijoittelua parhaille paikoille / velvoitetta ottaa tietty määrä Googlen mainoksia ja Googlen oikeudella hyväksyä kilpailevat mainokset. Komissio epäilee, että nämä käytännöt ovat keinotekoisesti kaventaneet valinnanvapautta ja tukahduttaneet innovointia markkinoilla koko tämän ajan. Ne ovat keinotekoisesti vähentäneet Googlen kilpailijoiden mahdollisuuksia toimia näillä kaupallisesti merkittävillä markkinoilla ja sitä kautta heikentäneet kolmansien osapuolten sivustojen edellytyksiä investoida valinnanmahdollisuuksien ja innovatiivisten palvelujen tarjoamiseen kuluttajille.

Komissio panee merkille, että Google on päättänyt äskettäin kartellimenettelyjen yhteydessä muuttaa suorien kumppanien kanssa tehtyjen AdSense-sopimustensa ehtoja antamalla niille enemmän vapautta näyttää kilpailevia hakusanamainoksia. Komissio seuraa tiiviisti Googlen käytäntöihin tehtäviä muutoksia ja arvioi niiden vaikutusta markkinoihin.  

Googlella ja Alphabetilla on 10 viikkoa aikaa vastata täydentävään väitetiedoksiantoon.

 

Taustaa

Yleinen internethakupalvelu on Googlen lippulaivatuote. Se tarjoaa kuluttajille hakutuloksia ja hakusanoihin perustuvia verkkomainoksia. Huomattava osa Googlen tuloista on peräisin hakusanamainoksista. Sen vuoksi on Googlen edun mukaista, että mahdollisimman monet käyttäjät näkevät sen mainokset joko Googlen omilla tai kolmansien osapuolten sivustoilla.

Komissio katsoo, että Googlella on määräävä markkina-asema sekä yleisten internethakupalvelujen tarjoamisessa (90 prosentin markkinaosuus) että hakusanamainosten sijoittamisessa kolmansien osapuolten verkkosivustoille (80 prosentin markkinaosuus) koko ETA-alueella. Määräävä markkina-asema ei sinänsä ole ongelma EU:n kilpailuoikeuden kannalta. Määräävässä asemassa olevilla yrityksillä on kuitenkin velvollisuus olla käyttämättä väärin vahvaa markkina-asemaansa rajoittamalla kilpailua joko hallitsemillaan markkinoilla tai niiden lähimarkkinoilla.

Komissio aloitti jo marraskuussa 2010 menettelyn, joka koski Googlen hintavertailupalvelun suosivaa kohtelua sekä rajoituksia, joilla Google vähensi tiettyjen kolmansien osapuolten verkkosivustojen mahdollisuuksia näyttää hakutuloksissaan Googlen kilpailijoiden mainoksia. Komissio esittää tänään hyväksytyissä väitetiedoksiannoissa alustavan näkemyksensä, jonka mukaan Google on rikkonut EU:n kilpailusääntöjä pyrkiessään maksimoimaan kävijämäärän omilla verkkosivustoillaan ja rajoittamalla kilpailijoidensa mahdollisuuksia sijoittaa hakusanamainoksia kolmansien osapuolten sivustoille.

Komissio jatkaa tutkimuksia aiemmin aloittamissaan kilpailuoikeudellisissa menettelyissä, jotka koskevat Googlen erikoistuneiden hakupalvelujen suosimista Googlen yleisissä hakupalveluissa, kilpailijoiden verkkosisällön kopiointia (”scraping”) ja mainostajille asetettuja perusteettomia rajoituksia.

Tänään hyväksytyt väitetiedoksiannot eivät liity komission aiemmin aloittamaan kilpailuoikeudelliseen menettelyyn, joka koskee Googlen Android-käyttöjärjestelmää ja eräitä mobiilisovelluksia. Komissio esitti Googlelle ja Alphabetille sitä koskevan väitetiedoksiannon huhtikuussa 2016.

 

Menettelyn tausta

Komissio on tänään päättänyt aloittaa menettelyn myös Googlen emoyhtiötä Alphabetia vastaan. Alphabet perustettiin sen jälkeen kun komissio oli aloittanut Googlea koskevan menettelyn. Molemmat edellä esitellyt väitetiedoksiannot on osoitettu sekä Googlelle että Alphabetille. Lisäksi Alphabetille on annettu tiedoksi huhtikuussa 2015 esitetty väitetiedoksianto.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 102 artiklassa kielletään määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, joka voi vaikuttaa kauppaan ja estää tai rajoittaa kilpailua. Tämän määräyksen täytäntöönpanosta säädetään kilpailusääntöjen soveltamista koskevassa asetuksessa (neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003), jota voivat soveltaa sekä komissio että EU-maiden kansalliset kilpailuviranomaiset.

Väitetiedoksiannon antaminen on virallinen menettelyvaihe EU:n kilpailusääntöjen rikkomisepäilyjen tutkinnassa. Väitetiedoksiannossa komissio ilmoittaa asianomaisille yrityksille kirjallisesti niitä vastaan esitetyistä väitteistä. Yritykset voivat tutustua komission tutkinta-aineistoon, antaa väitteisiin kirjallisen vastineensa ja pyytää suullista kuulemista esittääkseen huomautuksensa komission edustajille ja kansallisille kilpailuviranomaisille.

Täydentävissä väitetiedoksiannoissa komissio voi vahvistaa alustavat päätelmänsä ja käsitellä yrityksen vastausta ensimmäiseen väitetiedoksiantoon. Tällaisilla väitetiedoksiannoilla myös suojellaan yrityksen puolustautumisoikeuksia antamalla sille mahdollisuus antaa virallinen vastaus lisänäyttöön.

Myöskään täydentävän väitetiedoksiannon lähettäminen ei ennakoi tutkinnan lopullista tulosta, sillä komissio tekee lopullisen päätöksensä vasta sen jälkeen, kun yritykset ovat käyttäneet oikeuttaan puolustautua.

Tutkinnan loppuun saattamiselle ei ole laissa säädettyä määräaikaa. Kilpailusääntöjen rikkomista koskevan tutkinnan kesto riippuu monista tekijöistä. Niihin kuuluvat asian monimutkaisuus ja se, missä laajuudessa tutkinnan kohteena oleva yritys on valmis tekemään yhteistyötä komission kanssa ja missä määrin se käyttää puolustautumisoikeuttaan.

Lisätietoja on komission kilpailuasioiden pääosaston verkkosivustolla olevassa julkisessa asiarekisterissä numerolla 39816 (Googlen hintavertailupalvelu) ja 40411 (Googlen AdSense).

 

* päivitetty 14/07/2016, 17:30 CET: korvataan "syyskuu 2015" ilmaisulla "elokuu 2015"

IP/16/2532

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar