Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Monopolivastane võitlus: komisjoni uued sammud süüdistuste menetlemisel, mille kohaselt Google'i hinnavõrdluse ja reklaamiga seotud tavad on vastuolus ELi eeskirjadega*

Brüssel, 14. juuli 2016

Komisjon saatis Google'ile kaks vastuväidet. Komisjon kinnitas täiendavate vastuväidetega oma esialgset järeldust, mille kohaselt Google on kuritarvitanud oma turgu valitsevat seisundit, eelistades otsingutulemuste lehekülgedel süstemaatiliselt oma hinnavõrdlusteenust.

Lisaks teatas komisjon Google'ile eraldi vastuväidetes, et komisjoni esialgse seisukoha järgi on äriühing kuritarvitanud oma turgu valitsevat seisundit, piirates kunstlikult kolmandate poolte veebisaitide võimalust kuvada Google'i konkurentide otsingureklaame.

Konkurentsipoliitika eest vastutav volinik Margrethe Vestager märkis: „Google on leiutanud mitmeid uuenduslikke tooteid, mis on muutnud meie elu. See ei anna siiski Google'ile õigust takistada teisi äriühinguid konkurentsis osalemast ja uuendusi loomast. Täna esitasime uusi tõendeid selle kohta, et Google on üldotsingu tulemuste lehekülgedel põhjendamatult eelistanud oma hinnavõrdlusteenust. See tähendab, et tarbijad ei pruugi näha oma päringutele kõige paremini vastavaid otsingutulemusi. Samuti oleme väljendanud muret, et Google on pärssinud konkurentsi, piirates oma konkurentide võimalusi otsingureklaamide paigutamiseks kolmandate poolte veebisaitidele. Seetõttu on kannatanud innovatsioonivabadus ja tarbijate valikuvõimalused.

Google'il on nüüd võimalik meie tõstatatud küsimustele vastata. Kaalun Google'i vastuseid põhjalikult mõlema juhtumi puhul enne edasise tegevuse üle otsustamist. Kui aga meie uurimistulemused näitavad, et Google on rikkunud ELi konkurentsieeskirju, on komisjon kohustatud kaitsma Euroopa tarbijaid ja õiglast konkurentsi Euroopa turgudel.“

Kõnealused hinnavõrdlust käsitlevad täiendavad vastuväited põhinevad 2015. aasta aprillis sama juhtumi kohta esitatud vastuväidetel. Mõlemad vastuväited on adresseeritud nii Google'ile kui ta tema emaettevõtjale Alphabet. Vastuväidete saatmine ei mõjuta uurimise lõpptulemust.

Hinnavõrdlus

Pärast 2015. aasta aprillis saadetud vastuväiteid, mille kohta saadi Google'ilt vastus 2015. aasta augustis,*  on komisjon jätkanud probleemi uurimist. Täna esitatud täiendavates vastuväidetes on esile tõstetud hulgaliselt uusi tõendeid ja andmeid, mis kinnitavad komisjoni esialgset järeldust, et Google on kuritarvitanud oma turgu valitsevat seisundit, eelistades üldotsingu tulemuste lehekülgedel süstemaatiliselt oma hinnavõrdlusteenust. Täiendavad tõendid on muu hulgas seotud sellega, kuidas Google soosib oma hinnavõrdlusteenust, võrreldes konkurentide teenustega. Samuti viitavad tõendid mõjule, mida avaldab veebisaidi külastuste arvule tema nähtavus Google'i otsingutulemuste seas. Lisaks annavad tõendid tunnistust Google'i hinnavõrdlusteenuse külastatavuse kasvust, võrreldes konkurentide külastatavusega. Komisjon tunneb, et võimalik olukord, kus kasutajatele ei pruugita näidata otsingutulemusi, mis vastavad kõige täpsemalt nende päringutele, võib kahjustada tarbijaid ja pärssida innovatsiooni.

Komisjon on samuti üksikasjalikult läbi vaadanud Google'i väite, et hinnavõrdlusteenuseid ei tohiks hinnata eraldi, vaid koos teenustega, mida pakuvad sellised kauplemisplatvormid nagu Amazon ja eBay. Komisjon on jätkuvalt seisukohal, et hinnavõrdlusteenused ja kauplemisplatvormid kuuluvad eri turgudele. Igal juhul on täna esitatud täiendavates vastuväidetes esile tõstetud asjaolu, et isegi juhul, kui kauplemisplatvorme peetakse Google'i tegevusest mõjutatud turu osaks, moodustavad hinnavõrdlusteenused kõnealusest turust olulise osa ja Google'i tegevus on nõrgendanud konkurentsi Google'i ja tema peamiste rivaalide vahel või selle lausa kõrvaldanud.

Täiendavate vastuväidete saatmisega kinnitas komisjon oma esialgset järeldust, tagades samas Google'i kaitseõigused ja võimaldades äriühingul lisatõenditele ametlikult vastata. Google ja Alphabet saavad täiendavatele vastuväidetele vastata kaheksa nädala jooksul.

AdSense

Komisjon on samuti saatnud Google'ile vastuväited, milles käsitletakse piiranguid, mille äriühing on kehtestanud kolmandate poolte veebisaitide jaoks seoses Google'i konkurentide otsingureklaamide kuvamisega.

Komisjoni tänastes vastuväidetes on sõnastatud esialgne seisukoht on, et selline tegevus on aidanud Google'il kaitsta oma turgu valitsevat seisundit otsingureklaami valdkonnas. Google on takistanud olemasolevaid ja võimalikke konkurente, sealhulgas muid otsinguteenuse pakkujaid ja veebipõhiseid reklaamiplatvorme selles kaubanduslikult olulises turusegmendis osalemast ja oma tegevust laiendamast.

Google paigutab otsingureklaame otse otsingutulemuste leheküljele, kuid oma AdSense for Search platvormi kaudu samuti vahendajana kolmandate poolte veebisaitidele (st tegeleb otsingureklaami vahendamisega). Selliste kolmandate poolte veebisaitide hulka kuuluvad näiteks internetikaupluste, telekommunikatsioonivõrgu operaatorite ja ajalehtede veebisaidid. Sellised veebisaidid võimaldavad kasutajatel otsinguvälja kaudu teavet otsida. Alati, kui kasutaja sisestab kolmanda poole veebisaidil otsinguväljale päringu, kuvatakse tulemuste seas ka otsingureklaame. Kui kasutaja otsingureklaamil hiireklõpsu teeb, saavad nii Google kui ka kolmas pool vahendustasu.

Komisjoni praeguse hinnangu kohaselt on Google'il Euroopa Majanduspiirkonnas otsingureklaami vahendamise turul valitsev seisund ning äriühingu turuosa on viimase aastakümne jooksul olnud ligikaudu 80%. Suur osa Google'i otsingureklaami vahendamisest saadavast tulust pärineb äriühingu lepingutest piiratud arvu suurte kolmandate pooltega, kes on Google'i nn otsesed partnerid. Komisjon tunneb muret, et otseste partneritega sõlmitud lepingutega võib Google olla rikkunud ELi konkurentsieeskirju, sest ta on kehtestanud järgmised tingimused.

  • Ainuõigus: kolmandatel pooltel on keelatud kasutada Google'i konkurentide vahendatud otsingureklaame.
  • Parimale kohale paigutatavate Google'i otsingureklaamide alampiir: kolmandate poolte jaoks on kehtestatud kasutatavate Google'i otsingureklaamide arvu alampiir ja nad peavad oma otsingutulemuste lehekülgedel paigutama Google'i otsingureklaamid kõige väljapaistvamale kohale. Lisaks ei tohi nad konkureerivaid otsingureklaame paigutada Google'i otsingureklaamidest kõrgemale ega nende kõrvale.
  • Konkureerivate reklaamide kasutamiseks loa andmise õigus: kolmandad pooled on kohustatud saama Google'ilt heakskiidu enne mis tahes muudatuste tegemist seoses konkureerivate otsingureklaamide kuvamisega.

Komisjon on esialgsel seisukohal, et sellised tavad, mida on rakendatud kümne aasta jooksul, pärsivad konkurentsi kõnealusel kaubanduslikult olulisel turul. Vastuväidetes kritiseeritakse ainuõiguse tava rakendamist alates 2006. aastast. Enamiku lepingute puhul asendati see tava alates 2009. aastast järk-järgult reklaamide parimale kohale paigutamise ja reklaamikasutuse alampiiri nõudega ning Google'i õigusega otsustada konkureerivate reklaamide kasutamise üle. Komisjon väljendab muret, et sellised tavad on kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul kunstlikult vähendanud turul valikuvabadust ja lämmatanud innovatsiooni. Nendega on kunstlikult pärsitud Google'i konkurentide võimalusi sellel kaubanduslikult olulisel turul ja seega kolmandate poolte veebisaitide suutlikkust investeerida tarbijatele valikuvabaduse pakkumisse ja uuenduslikesse teenustesse.

Komisjon võtab arvesse asjaolu, et monopolivastase menetlusega seoses otsustas Google hiljuti muuta oma otseste partneritega sõlmitud AdSense'i käsitlevate lepingute tingimusi, et anda partneritele suurem vabadus konkureerivate otsingureklaamide kuvamiseks. Komisjon jälgib hoolikalt selliseid muudatusi Google'i tegevuses ja hindab nende mõju turule.  

Google ja Alphabet saavad vastuväidetele vastata kümne nädala jooksul.

 

Taust

Google'i esindustoode on interneti üldotsing. Selle kaudu varustatakse tarbijaid otsingutulemustega, mis hõlmavad ka päringule vastavaid veebipõhiseid reklaame. Google'i teenitavast tulust moodustab suure osa otsingureklaamidest saadav sissetulek. Seepärast on Google huvitatud, et tema vahendatud reklaame näeksid võimalikult paljud kasutajad kas Google'i enda või kolmandate poolte veebisaitide kaudu.

Komisjon on seisukohal, et Google'il on nii interneti üldotsingu teenuste osutamise kui ka kolmandate poolte veebisaitidele otsingureklaamide paigutamise alal Euroopa Majanduspiirkonnas turgu valitsev seisund, kusjuures äriühingu turuosa on nimetatud valdkondades vastavalt üle 90% ja üle 80%. ELi konkurentsiõiguse kohaselt ei ole turgu valitsev seisund iseenesest probleem. Samas on turgu valitseva seisundiga äriühingul kohustus hoiduda kasutamast oma tugevat turupositsiooni konkurentsi piiramiseks nii nende domineeritaval turul kui ka selle lähiturgudel.

Komisjon algatas 2010. aasta novembris menetluse, et uurida, kas Google soosib oma hinnavõrdlusteenust ja piirab teatavate kolmandate poolte veebisaitide võimalusi kuvada Google'i konkurentide otsingureklaame. Tänastes vastuväidetes on esitatud komisjoni esialgsed seisukohad, mille kohaselt Google'i tegevus oma veebisaitide külastatavuse maksimeerimiseks ja konkurentide otsingureklaamide kolmandate poolte veebisaitidele paigutamise takistamiseks on vastuolus ELi konkurentsieeskirjadega.

Komisjon jätkab samuti varem algatatud menetlusi, mille käigus uuritakse Google'i muude eriotstarbeliste otsinguteenuste tulemuste sooduskohtlemist äriühingu üldotsingu tulemuste seas. Samuti uuritakse konkurentide veebisisu kopeerimist (scraping) ja reklaamiettevõtjatele kehtestatud põhjendamatuid piiranguid.

Tänased vastuväited ei ole seotud komisjoni käimasoleva konkurentsieeskirjade rikkumise uurimisega, mis käsitleb Google’i operatsioonisüsteemi Android ja teatavaid mobiilirakendusi. Viimati nimetatud uurimisega seoses esitas komisjon Google'ile ja Alphabetile vastuväited 2016. aasta aprillis.

 

Menetluse taust

Täna otsustas komisjon algatada menetluse ka Google'i emaettevõtja Alphabeti suhtes, mis loodi pärast seda, kui komisjon oli algatanud menetluse Google'i suhtes. Mõlemad vastuväited, mille kohta on eespool esitatud kokkuvõte, on adresseeritud nii Google'ile kui ka Alphabetile. Lisaks on Alphabetile teatatud 2015. aasta aprilli vastuväited.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 102 kohaselt on keelatud ära kasutada turgu valitsevat seisundit, kuna see võib kahjustada kauplemist ja takistada või piirata konkurentsi. Selle sätte rakendamise viis on kindlaks määratud konkurentsimääruses (nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003), mida võivad kohaldada komisjon ja ELi liikmesriikide konkurentsiasutused.

Vastuväidete esitamine on ametlik samm komisjoni uurimismenetluses, mis käsitleb konkurentsieeskirjade võimalikke rikkumisi. Komisjon teavitab asjaosalisi kirjalikult nende kohta esitatud süüdistustest. Adressaatidel on võimalik tutvuda komisjoni uurimistoimikus sisalduvate dokumentidega, vastata kirjalikult ja taotleda suulist ärakuulamist, et esitada komisjonile ja liikmesriikide konkurentsiasutuste esindajatele juhtumi kohta oma märkused.

Täiendavad vastuväited võimaldavad komisjonil kinnitada oma esialgseid järeldusi ja käsitleda küsimusi, mille äriühing on tõstatanud oma vastuses esimestele vastuväidetele. Samuti kaitstakse nendega äriühingu kaitseõigusi, sest tal on võimalik ametlikult lisatõenditele vastata.

Vastuväidete (ka täiendavate vastuväidete) saatmine ei mõjuta uurimise lõpptulemust, kuna komisjon teeb lõpliku otsuse alles pärast seda, kui asjaosalised on kasutanud oma kaitseõigusi.

Komisjonil puudub õiguslik tähtaeg, mille jooksul tuleb konkurentsivastase tegevusega seotud konkurentsieeskirjade rikkumise uurimine lõpule viia. Konkurentsieeskirjade rikkumise uurimise kestus sõltub mitmest tegurist, sealhulgas juhtumi keerukusest, sellest, kuivõrd asjaomane ettevõtja teeb komisjoniga koostööd, ning kaitseõiguste rakendamisest.

Lisateave juhtumite kohta on saadaval komisjoni konkurentsipoliitika veebisaidil avalikus registris numbrite 39740 (Google'i hinnavõrdlus) ja 40411 (Google'i AdSense) all.

 

* Ajakohastatud 22.7.2016, 15:00 Kesk-Euroopa aja järgi: fraas „September 2015“ asendati fraasiga „August 2015“.

 

IP/16/2532

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar