Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Konkurrence: Kommissionen tager yderligere skridt i undersøgelserne af påstanden om, at Googles prissammenlignings- og reklametjenester er i strid med EU-reglerne*

Bruxelles, den 14. juli 2016

Kommissionen har sendt to klagepunktsmeddelelser til Google. Kommissionen har i en supplerende klagepunktsmeddelelse underbygget sin foreløbige konklusion om, at Google har misbrugt sin dominerende stilling ved systematisk at favorisere sin egen prissammenligningstjeneste i de generelle søgeresultater.

Kommissionen har desuden i en særskilt klagepunktsmeddelelse meddelt Google sin foreløbige konklusion om, at selskabet har misbrugt sin dominerende stilling ved kunstigt at begrænse tredjepartswebsteders mulighed for at vise søgeannoncer fra Googles konkurrenter.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler: "Google har udviklet mange innovative produkter, der har gjort en forskel for vores hverdag. Men det giver ikke Google ret til at fratage andre virksomheder muligheden for at konkurrere og innovere. I dag har vi yderligere underbygget vores påstand om, at Google på urimelig vis har begunstiget sin egen prissammenligningstjeneste i de generelle søgeresultater. Det betyder, at forbrugerne ikke nødvendigvis ser de mest relevante søgeresultater. Vi har også udtrykt vores betænkeligheder ved, om Google har begrænset konkurrenternes mulighed for at placere søgeannoncer på tredjepartswebsteder. Noget, der forhindrer konkurrence, mindsker forbrugernes valgmuligheder og kvæler innovation.

Google har nu mulighed for at reagere på vores betænkeligheder. Jeg vil nøje overveje selskabets argumenter, før vi træffer en beslutning om sagernes videre forløb. Men hvis vi efter vores undersøgelser konkluderer, at Google har overtrådt EU's konkurrenceregler, tager Kommissionen affære for at beskytte de europæiske forbrugere og sikre en fair konkurrence på vores markeder."

Den supplerende klagepunktsmeddelelse om prissammenligningstjenester er en opfølgning til en klagepunktsmeddelelse, der blev sendt i den samme sag i april 2015. Begge klagepunktsmeddelelser er rettet til Google og dets moderselskab Alphabet. Fremsendelsen af en klagepunktsmeddelelse har ikke indflydelse på undersøgelsens resultat.

Prissammenligning

Efter at have sendt en klagepunktsmeddelelse i april 2015 og modtaget Googles svar i august 2015* har Kommissionen foretaget yderligere undersøgelser. Den supplerende klagepunktsmeddelelse, som sendes i dag, indeholder en lang række yderligere beviser og data, der underbygger Kommissionens foreløbige konklusion om, at Google har misbrugt sin dominerende stilling ved systematisk at favorisere sin egen prissammenligninstjeneste i de generelle søgeresultater. De yderligere beviser vedrører bl.a. den måde, hvorpå Google begunstiger sin egen prissammenligningstjeneste i forhold til konkurrenternes, hvor stor effekt det har for trafikken på et givet websted, at det ofte vises i Googles søgeresultater, samt udviklingen i trafikken på Googles prissammenligningstjeneste i forhold til konkurrenterne. Kommissionen er bekymret for, at forbrugerne ikke nødvendigvis ser de mest relevante resultater af deres søgninger, hvilket skader forbrugerne og kvæler innovation.

Kommissionen har desuden set nærmere på Googles argument om, at prissammenligningstjenester ikke bør betragtes isoleret, men at de skal ses sammen med de tjenester, der leveres af handelsplatforme såsom Amazon og eBay. Kommissionen mener imidlertid fortsat, at prissammenligningstjenester og handelsplatforme hører til på forskellige markeder. Under alle omstændigheder konkluderes det i den supplerende klagepunktsmeddelelse, at selv om handelsplatforme medtages på det marked, der påvirkes af Googles praksis, udgør prissammenligningstjenester en betydelig del af dette marked, og Googles adfærd har således svækket eller oven i købet fortrængt sine nærmeste konkurrenter.

Ved at sende en supplerende klagepunktsmeddelelse har Kommissionen underbygget sin foreløbige konklusion og samtidig værnet om Googles ret til forsvar ved at give selskabet mulighed for formelt at indsende bemærkninger til de supplerende beviser. Google og Alphabet har 8 uger til at besvare den supplerende klagepunktsmeddelelse.

AdSense

Kommissionen har også sendt en klagepunktsmeddelelse til Google om de begrænsninger, som selskabet har pålagt forskellige tredjepartswebsteder med hensyn til muligheden for at vise søgeannoncer fra Googles konkurrenter.

Kommissionens foreløbige holdning, som skitseres i klagepunktsmeddelelsen, er at disse praksisser har sat Google i stand til at beskytte sin dominerende stilling inden for onlinesøgeannoncering. Selskabet har forhindret eksisterende og potentielle konkurrenter, herunder leverandører af søgetjenester og onlineannonceringsplatforme, i at trænge ind på og vokse på dette kommercielt vigtige marked.

Google placerer søgeannoncer direkte på sit søgningswebsted, men kan også formidle dem til tredjepartswebsteder via sin platform "AdSense for Search" (formidling af søgeannoncering). Disse websteder omfatter f.eks. onlinebutikker, teleudbydere og netaviser. Webstederne indeholder en søgefunktion, hvor brugerne kan søge om oplysninger. Når en bruger foretager en søgning, vises der udover søgeresultaterne forskellige søgeannoncer. Hvis brugeren klikker på en annonce, modtager både Google og tredjepartswebstedet betaling.

Kommissionen finder på nuværende tidspunkt, at Google er dominerende på markedet for formidling af søgeannoncering i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), idet selskabet har haft en markedsandel på omkring 80 % i de sidste ti år. En stor andel af Googles indtægter fra formidling af søgeannoncering kommer fra selskabets aftaler med et begrænset antal større tredjeparter, såkaldt "direkte partnere". Kommissionen er bekymret for, at Google som led i disse aftaler med direkte partnere overtræder EU's konkurrenceregler ved at pålægge følgende betingelser:

  • Eksklusivitet: krav til tredjeparterne om ikke at benytte søgeannoncering fra Googles konkurrenter.
  • Bedste placering af et minimum af Googles søgeannoncer: krav til tredjeparterne om at benytte Google til et minimumsantal søgeannoncer og reservere den bedste placering i søgeresultaterne til Googles søgeannoncer. Derudover må konkurrerende søgeannoncer ikke placeres ovenover eller ved siden af Googles søgeannoncer.
  • Ret til at godkende konkurrerende annoncer: krav til tredjeparterne om at indhente Googles godkendelse, før de foretager ændringer af visningen af konkurrerende søgeannoncer.

Kommissionen finder i første omgang, at den praksis, der er pågået i ti år, hæmmer konkurrencen på dette kommercielt vigtige marked. I klagepunktsmeddelelsen kritiseres den praksis for eksklusivitet, der har fundet sted siden 2006. Den blev fra 2009 gradvist erstattet i de fleste kontrakter med kravet om bedste placering/et mindsteantal annoncer og Googles ret til at godkende konkurrerende annoncer. Kommissionen er bekymret for, at disse metoder kunstigt har skabt et mindre udvalg og forhindret innovation på markedet i løbet af perioden. De har kunstigt forværret mulighederne for Googles konkurrenter på dette kommercielt vigtige marked og således mindsket tredjepartswebstedernes muligheder for at investere i at tilbyde kunderne et øget udbud til kunderne innoverende tjenester.

Kommissionen bemærker, at Google som følge af konkurrencesagerne for nylig besluttede at ændre vilkårene i AdSense-kontrakterne med de direkte partnere og at stille partnerne mere frit med hensyn til visningen af konkurrerende søgeannoncer. Kommissionen vil nøje overvåge disse ændringer i Googles praksis for at undersøge, hvilken effekt de vil have på markedet.  

Google og Alphabet har 10 uger til at besvare klagepunktsmeddelelsen.

 

Baggrund

Googles vigtigste produkt er almindelig internetsøgning. Der leveres søgeresultater til kunderne, herunder også onlineannoncer, som svarer til søgningen. Google henter en betydelig del af sine indtægter fra søgeannoncer. Selskabet har derfor en interesse i at maksimere antallet af brugere, der ser de annoncer, som placeres enten på egne websteder eller på tredjepartswebsteder.

Kommissionen mener, at Google har en dominerende stilling inden for levering af generelle søgningstjenester samt for placering af søgeannoncer på tredjepartswebsteder i hele EØS, idet selskabet har en markedsandel på henholdsvis 90 % og 80 %. En dominerende stilling er som sådan ikke et problem under EU's konkurrenceregler. Dominerende selskaber skal imidlertid sørge for ikke at misbruge deres magtfulde markedsposition ved at begrænse konkurrencen på både det marked, som de er dominerende på, og på nabomarkederne.

Kommissionen indledte i november 2010 procedurer om Googles begunstigelse af sin egen prissammenligningstjeneste samt selskabets praksis med at begrænse nogle tredjepartswebsteders muligheder for at vise søgeannoncer fra Googles konkurrenter. Den klagepunktsmeddelelse, der offentliggøres i dag, gør rede for Kommissionens foreløbige konklusion om, at den måde, hvorpå Google har søgt at maksimere trafikken på sine egne websteder og begrænse konkurrenternes mulighed for at placere søgeannoncer på tredjepartswebsteder, er i strid med EU's konkurrenceregler.

Kommissionen indledte også dengang procedurer og vil fortsætte undersøgelsen af Googles gunstige behandling af almindelige søgeresultater fra sine øvrige specialiserede søgetjenester samt af betænkelighederne med hensyn til kopiering af konkurrenters webindhold (kendt som "scraping") og uretmæssige begrænsninger af annoncører.

Dagens klagepunktsmeddelelse er desuden uafhængig af Kommissionens igangværende undersøgelse i forbindelse med Googles styresystem Android og visse mobilapplikationer. Kommissionen rettede en klagepunktsmeddelelse til Google og Alphabet i den forbindelse i april 2016.

 

Sagsforløb

Kommissionen har i dag besluttet også at indlede en procedure over for Alphabet, Googles moderselskab, som blev oprettet efter at Kommissionen havde indledt procedurer mod Google. Begge meddelelser af klagepunkter, der er sammenfattet ovenfor, er rettet til både Google og Alphabet. Samtidig er klagepunktsmeddelelsen fra april 2015 også blevet rettet til Alphabet.

Artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forbyder misbrug af en dominerende stilling, der kan påvirke samhandelen og forhindre eller begrænse konkurrencen. Gennemførelsen af denne bestemmelse er defineret i konkurrencereglerne (Rådets forordning nr. 1/2003), som kan anvendes af Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder i EU's medlemsstater.

En klagepunktsmeddelelse er et formelt skridt i Kommissionens undersøgelser af formodede overtrædelser af EU's konkurrenceregler. Kommissionen meddeler skriftligt det berørte selskab de klagepunkter, der er fremført mod dem. Virksomheden kan gennemgå dokumenterne i Kommissionens sagsakter, svare skriftligt og anmode om en mundtlig høring for at fremsætte sine bemærkninger til sagen for repræsentanter for Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder.

En supplerende klagepunktsmeddelelse giver Kommissionen mulighed for yderligere at underbygge sine konklusioner og besvare nogle af de bemærkninger, som virksomheden har fremsat til den første klagepunktsmeddelelse. Den beskytter også virksomhedens ret til forsvar ved at give den mulighed for formelt at fremsætte bemærkninger til yderligere beviser.

Fremsendelse af en (supplerende) klagepunktsmeddelelse foregriber ikke udfaldet af undersøgelsen, idet Kommissionen først træffer en endelig beslutning, efter at parterne har udøvet deres ret til forsvar.

Der er ingen lovfæstet tidsfrist for, hvornår Kommissionen skal være færdig med undersøgelser af konkurrencebegrænsende adfærd. Varigheden af en undersøgelse af, om der er sket overtrædelse af konkurrencereglerne, afhænger af en række faktorer, herunder hvor kompliceret sagen er, i hvilken grad den pågældende virksomhed samarbejder med Kommissionen og udøvelse af retten til forsvar.

Der kan hentes flere oplysninger i det offentlige sagsregister på Kommissionens websted for konkurrence under sagsnummer 39740 (Googles prissammenligningstjenester) og 40411 (Google AdSense).

 

* Opdateret den 15/07/2016, 14:30 CET: erstatter "September 2015" med "August 2015"

IP/16/2532

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar