Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Transport feroviar: Comisia trimite Grecia, Luxemburgul și România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru netranspunerea Directivei privind spațiul feroviar unic european

Bruxelles, 22 iulie 2016

Comisia trimite Grecia, Luxemburgul și România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru netranspunerea Directivei privind spațiul feroviar unic european.

Astăzi, Comisia Europeană a decis să trimită Grecia, Luxemburgul și România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru netranspunerea în legislația națională a Directivei 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european.

Directiva urmărește să consolideze rolul organismelor de reglementare naționale în domeniul feroviar, în special în ceea ce privește competența acestora în cazul instalațiilor feroviare, cum ar fi terminalele și stațiile. Ea impune statelor membre să își bazeze relațiile cu administratorii de infrastructură pe contracte multianuale care stabilesc obligații reciproce în ceea ce privește structura de plată și calitatea serviciilor de infrastructură care trebuie furnizate întreprinderilor feroviare. De asemenea, această directivă cuprinde cerințe privind transparența financiară, astfel încât întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură să păstreze și să publice conturi separate și să controleze fluxurile financiare.

Statele membre au avut obligația de a asigura intrarea în vigoare a măsurilor necesare pentru a se conforma directivei până la 16 iunie 2015. Întrucât Grecia, Luxemburgul și România nu au făcut acest lucru, Comisia a adresat acestor state membre o scrisoare de punere în întârziere în iulie 2015, urmată de un aviz motivat în februarie 2016. Dat fiind că măsurile naționale de transpunere nu au fost încă adoptate, Comisia a decis să trimită aceste state membre în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Pe baza procedurii stabilite la articolul 260 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia va solicita Curții de Justiție să impună Greciei, Luxemburgului și României plata unei penalități zilnice până când directiva este transpusă în totalitate în legislația națională. Comisia propune penalități zilnice de 30 310,80 EUR pentru Grecia, de 8 710,00 EUR pentru Luxemburg și de 29 091,40 EUR pentru România.

 

Context

De la publicarea Directivei 2012/34/UE în decembrie 2012, Comisia a adoptat o serie de acte de punere în aplicare. Netranspunerea directivei poate duce la fragmentarea pieței interne și poate împiedica aplicarea coerentă a actelor secundare adoptate în conformitate cu aceasta.

În cazul în care directiva nu este transpusă sau transpunerea sa este incompletă, Curtea de Justiție poate hotărî plata unei penalități începând de la data pronunțării hotărârii sau de la o altă dată stabilită de Curte, până când transpunerea directivei este finalizată. Curtea este liberă să stabilească penalitățile care urmează să fie impuse în valoarea și în forma pe care Curtea le consideră adecvate pentru a determina statul membru să înceteze neexecutarea obligațiilor care decurg din directivă, însă Curtea nu poate depăși valoarea specificată de Comisie. Plata penalității se calculează pe baza unei formule, în cadrul căreia se înmulțesc următoarele elemente:

- coeficientul de gravitate;

- durata încălcării;

- factorul „n” [care variază de la un stat membru la altul și ține seama de produsul intern brut (PIB) al acestora];

- o sumă forfetară, stabilită la 670 EUR pe zi.

 

Pentru mai multe informații:

- cu privire la cazurile de nerespectare a obligațiilor în domeniul mobilității și transporturilor din UE;

- cu privire la deciziile-cheie din pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din iulie, a se vedea documentul integral MEMO/16/2490;

- cu privire la procedura generală de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12 (un infografic);

- cu privire la procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

IP/16/2494

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar