Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Komisija iepazīstina ar ES un ASV privātuma vairogu – transatlantisko datu plūsmu stingrāka aizsardzība

Briselē, 2016. gada 12. jūlijā

Eiropas Komisija šodien pieņēma regulējumu par ES un ASV privātuma vairogu.

Šis jaunais regulējums aizsargā ikvienas personas Eiropas Savienībā pamattiesības gadījumos, kad viņas personas dati tiek pārsūtīti uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kā arī nodrošina juridisko noteiktību uzņēmumiem, kuri izmanto transatlantisko datu pārsūtīšanu.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: "Šodien mēs apstiprinājām jauno regulējumu par ES un ASV privātuma vairogu. Tas aizsargās mūsu iedzīvotāju personas datus un nodrošinās skaidrus noteikumus uzņēmumiem. Kopā ar visiem mūsu partneriem Eiropā un ASV esam smagi strādājuši, lai panāktu šo vienošanos un to īstenotu pēc iespējas drīzāk. Datu plūsmas starp abiem mūsu kontinentiem ir svarīgas mūsu sabiedrībai un ekonomikai — tagad mēs esam ieguvuši stabilu regulējumu, kas nodrošina, ka šī datu pārsūtīšana tiek veikta vislabākajos un drošākajos apstākļos”.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sacīja: "ES un ASV privātuma vairogs ir spēcīga jauna sistēma, kuras uzdevums ir aizsargāt Eiropas iedzīvotāju personas datus un nodrošināt juridisko noteiktību uzņēmumiem. Ar to ievieš stingrākus datu aizsardzības standartus un to labāku izpildi, aizsardzības pasākumus attiecībā uz valdības piekļuvi datiem un vienkāršākas iespējas fiziskām personām saņemt tiesisko aizsardzību sūdzību gadījumā. Jaunais regulējums ļaus atjaunot patērētāju uzticību attiecībā uz viņu datu sūtīšanu pāri Atlantijas okeānam. Esam strādājuši kopā ar Eiropas datu aizsardzības iestādēm, Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm un mūsu ASV kolēģiem, lai ieviestu augstākajiem standartiem atbilstošu regulējumu Eiropas iedzīvotāju personas datu aizsardzībai.”

ES un ASV privātuma vairoga pamatā ir šādi principi:

  • Stingri noteikti pienākumi uzņēmumiem, kas apstrādā datus. Saskaņā ar jauno regulējumu ASV Tirdzniecības departaments regulāri atjauninās un pārskatīs iesaistīto uzņēmumu sarakstu ar mērķi pārliecināties, ka uzņēmumi ievēro noteikumus, kurus paši ir apņēmušies pildīt. Ja uzņēmumi noteikumus neievēros, tiks piemērotas sankcijas un tie tiks svītroti no saraksta. Gadījumā, kad privātuma vairogā iesaistīts uzņēmums pārsūtīs datus, striktāki nosacījumi attiecībā uz datu tālāku pārsūtīšanu trešām personām garantēs tādu pašu aizsardzības līmeni.
  • Stingri aizsardzības pasākumi un pārredzamības pienākumi ASV valdības piekļuves gadījumā. ASV ir sniegusi ES garantijas, ka tiks noteikti skaidri ierobežojumi, aizsardzības pasākumi un uzraudzības mehānismi attiecībā uz valsts iestāžu piekļuvi personas datiem tiesībaizsardzības un valsts drošības nolūkos. Tāpat pirmo reizi vēsturē ikvienai personai ES būs iespēja izmantot tiesiskās aizsardzības mehānismus šajā jomā. ASV ir izslēgusi nediferencētas masveida novērošanas iespēju attiecībā uz personas datiem, kas tiek pārsūtīti uz ASV saskaņā ar ES un ASV privātuma vairoga regulējumu. ASV Nacionālās izlūkošanas direktora birojs skaidroja, ka datu lielapjoma vākšanu varētu izmantot tikai, ievērojot konkrētus priekšnosacījumus, un tai jābūt iespējami pielāgotai un mērķtiecīgai. Ir detalizēti noteikti aizsardzības pasākumi attiecībā uz datu izmantošanu šādos ārkārtas apstākļos. ASV valsts sekretārs ASV Valsts departamentā ir ieviesis pārsūdzības iespējas nacionālās izlūkošanas jomā – Eiropas iedzīvotāji varēs izmantot ombuda mehānismu.
  • Personu tiesību efektīva aizsardzība. Ikvienam iedzīvotājam, kurš uzskata, ka viņa dati privātuma vairoga shēmā ir tikuši ļaunprātīgi izmantoti, būs pieejami vairāki nedārgi strīdu izšķiršanas mehānismi. Ideālā gadījumā sūdzību atrisinās pats uzņēmums, vai arī būs iespēja izmantot bezmaksas strīdu alternatīvas izšķiršanas (SAI) risinājumus. Personas var vērsties arī savās valsts datu aizsardzības iestādēs, kuras sadarbosies ar Federālo tirdzniecības komisiju, lai nodrošinātu, ka ES iedzīvotāju sūdzības tiek izmeklētas un atrisinātas. Ja lieta netiks atrisināta, izmantojot kādu no minētajiem līdzekļiem, būs vēl iespēja izmantot arbitrāžas mehānismu. Ar ES iedzīvotāju pārsūdzības iespējām valsts drošības jomā nodarbosies ombuds, kas ir neatkarīgs no ASV izlūkdienestiem.
  • Ikgadējais kopīgās pārskatīšanas mehānisms. Ar mehānisma palīdzību tiks uzraudzīta privātuma vairoga darbība, tostarp saistības un garantijas attiecībā uz piekļuvi datiem tiesībaizsardzības un valsts drošības nolūkā. Eiropas Komisija un ASV Tirdzniecības departaments veiks šo pārskatīšanu, piesaistot valstu izlūkdatu ekspertus no ASV un Eiropas datu aizsardzības iestādēm. Komisija izmantos visus pārējos pieejamos informācijas avotus un iesniegs publisku ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

Kopš privātuma vairoga regulējuma projekta iesniegšanas februārī Komisija ir ņēmusi vērā Eiropas datu aizsardzības iestāžu (29. panta darba grupas) un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumus, kā arī Eiropas Parlamenta rezolūciju, iekļaujot vairākus papildu precizējumus un uzlabojumus. Eiropas Komisija un ASV jo īpaši vienojās par papildu skaidrojumiem attiecībā uz datu lielapjoma vākšanu, ombuda mehānisma nostiprināšanu, skaidrākiem pienākumiem uzņēmumiem attiecībā uz datu saglabāšanu un tālāku pārsūtīšanu.

Turpmākie pasākumi. Lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību šodien tiks paziņots dalībvalstīm un līdz ar to stāsies spēkā nekavējoties. ASV privātuma vairoga regulējums tiks publicēts Federālajā reģistrā, kas atbilst mūsu Oficiālajam Vēstnesim. ASV Tirdzniecības departaments sāks privātuma vairoga piemērošanu. Kad uzņēmumiem būs bijusi iespēja pārskatīt regulējumu un atjaunināt savu atbilstību tam, uzņēmumi no 1. augusta varēs sertificēties Tirdzniecības departamentā. Vienlaicīgi Komisija publicēs īsu ceļvedi iedzīvotājiem, kurā tiks skaidroti pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi gadījumos, kad persona uzskata, ka tās personas dati it tikuši izmantoti, neievērojot datu aizsardzības noteikumus.

Vispārīga informācija

2016. gada 2. februārī Eiropas Komisija un ASV valdība panāca politisku vienošanos par jaunu regulējumu attiecībā uz transatlantiskajām datu apmaiņām komerciālos nolūkos: ES un ASV privātuma vairogu (IP/16/216). Komisija lēmuma projekta tekstus iesniedza 2016. gada 29. februārī. Pēc 29. panta darba grupas (datu aizsardzības iestāžu) 13. aprīļa atzinuma un Eiropas Parlamenta 26. maija rezolūcijas saņemšanas Komisija 2016. gada 12. jūlijā pabeidza pieņemšas procedūru.

ES un ASV privātuma vairogs atbilst prasībām, ko noteikusi Eiropas Savienības Tiesa savā 2015. gada 6. oktobra spriedumā, ar kuru veco privātuma "drošības zonas" regulējumu pasludināja par spēkā neesošu.

Plašāka informācija

Lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību

Pielikumi

Jautājumi & atbildes

Faktu lapa

Paziņojums: Transatlantiskās datu plūsmas — uzticēšanās atjaunošana, nosakot spēcīgākus aizsardzības pasākumus

IP/16/2461

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar