Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon võtab kasutusele ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield, mis tähendab Atlandi-üleste andmevoogude paremat kaitset

Brüssel, 12. juuli 2016

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield.

See uus raamistik kaitseb igaüht ELis, kelle isikuandmeid edastatakse Ameerika Ühendriikidele. Samuti annab see õigusselguse ettevõtetele, kes sõltuvad Atlandi-ülesest andmete edastamisest.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav komisjoni asepresident Andrus Ansip märkis: „Täna kiitsime me heaks uue ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield. See kaitseb meie kodanike isikuandmeid ja loob selgust ettevõtete jaoks. Oleme koos kõigi partneritega Euroopas ja Ameerika Ühendriikides kõvasti vaeva näinud, et raamistik oleks võimalikult tõhus ja hakkaks tööle võimalikult kiiresti. Andmevood meie mandrite vahel on olulised nii ühiskonna kui ka majanduse seisukohast – nüüd on meil tugev raamistik, mis tagab andmete edastamise kõige parematel ja turvalisematel tingimustel.”

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová lisas: „ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield on uus tugev süsteem eurooplaste isikuandmete kaitsmiseks ja ettevõtete õiguskindluse tagamiseks. See toob kaasa rangemad ja paremini jõustatud andmekaitse standardid, kaitsemeetmed valitsuse juurdepääsu suhtes ja hõlbustab kaebuste korral üksikisikute õiguskaitset. Uus raamistik taastab tarbijate usalduse Atlandi-ülese andmeedastuse vastu. Me oleme teinud koostööd Euroopa andmekaitseasutuste, Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja meie USA kolleegidega, et luua kord, mis kaitseb eurooplaste isikuandmeid parimal võimalikul moel.”

ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield rajaneb järgmistel põhimõtetel:

  • Ranged kohustused andmeid käitlevatele äriühingutele: uue korra raames ajakohastab USA kaubandusministeerium korrapäraselt osalevate äriühingute andmeid ja kontrollib nende tegevust, tagamaks seda, et äriühingud järgiksid võetud kohustusi Kui äriühingud tegelikkuses nõudeid ei järgi, ähvardab neid karistuste määramine ja nimekirjast kõrvaldamine. Rangemad tingimused andmete edasisaatmisel kolmandatele isikutele tagavad sama kaitsetaseme juhul, kui andmeid edastab raamistikus Privacy Shield osalev äriühing.
  • Selged kaitsemeetmed ja läbipaistvuskohustus seoses USA valitsuse juurdepääsuga: USA on andnud ELile tagatised, et õiguskorra tagamiseks ja riikliku julgeoleku jaoks vajalikku riigiasutuste juurdepääsu andmetele reguleeritakse selgete piirangute, kaitsemeetmete ja järelevalvemehhanismidega. Esmakordne on see, et iga ELi kodanik saab selles valdkonnas kasutada õiguskaitsemehhanisme. USA on välistanud ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel USAsse edastatud isikuandmete valimatu massilise jälgimise. USA riikliku luure direktori kabinet selgitas täiendavalt, et andmeid võidakse laiaulatuslikult koguda ainult konkreetsete eeltingimuste korral ning et see peab olema võimalikult eesmärgipärane. Kõnealuses selgituses esitati ka üksikasjad olemasolevate kaitsemeetmete kohta juhul, kui andmeid sellistel erandlikel asjaoludel kasutatakse. USA riigisekretär on loonud riikliku luure valdkonnas eurooplastele õiguskaitsevõimaluse seeläbi, et riigidepartemangus nähakse ette vahetalitaja institutsioon.
  • Üksikisiku õiguste tõhus kaitse: iga kodanik, kes leiab, et tema andmeid on seoses andmekaitseraamistikuga Privacy Shield vääriti kasutatud, saab kasutada mitut kättesaadavat ja taskukohast vaidluste lahendamise mehhanismi. Ideaaljuhul lahendab kaebuse äriühing ise või pakutakse võimalust kasutada vaidluste kohtuvälise lahendamise tasuta mehhanismi. Üksikisikud võivad ühendust võtta ka oma riiklike andmekaitseasutustega, kes koos föderaalse kaubanduskomisjoniga tagavad ELi kodanike kaebuste uurimise ja lahendamise. Juhul kui juhtumile ei ole õnnestunud muude vahenditega lahendust leida, on viimase abinõuna võimalik kasutada vahekohtumenetlust. ELi kodanike õiguskaitsevõimalust riikliku julgeoleku valdkonnas käsitleb USA luureteenistusest sõltumatu vahetalitaja.
  • Iga-aastase ühise läbivaatamise mehhanism: mehhanismiga seiratakse andmekaitseraamistiku Privacy Shield toimimist, sh kohustusi ja tagatisi andmetele juurdepääsu võimaldamisel õiguskaitsega seotud tegevuses ja riikliku julgeoleku otstarbel. Läbivaatamise korraldavad Euroopa Komisjon ja USA kaubandusministeerium, kes kutsuvad selles osalema USA riikliku luure eksperte ja Euroopa andmekaitseasutusi. Komisjon kasutab kõiki muid kättesaadavaid andmeallikaid ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule avaliku aruande.

Alates andmekaitseraamistiku Privacy Shield esialgse teksti esitlemisest veebruaris on komisjon võtnud arvesse Euroopa andmekaitseasutuste (artikli 29 alusel asutatud töörühm) ja Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusi ning Euroopa Parlamendi resolutsiooni mitme täiendava selgituse ja paranduse lisamise kohta. Euroopa Komisjon ja USA leppisid kokku täiendavates selgitustes andmete laiaulatusliku kogumise, vahetalitaja institutsiooni tugevdamise ja äriühingute selgemate kohustuste kohta seoses andmete säilitamise ja edasisaatmise piirangutega.

Järgmised sammud: Piisavusotsusest teatatakse liikmesriikidele täna ja seeläbi jõustub see viivitamata. USA omalt poolt avaldab andmekaitseraamistiku Privacy Shield Ameerika Ühendriikide ametlikus teatajas, mis on samaväärne Euroopa Liidu Teatajaga. USA kaubandusministeerium hakkab andmekaitseraamistikku Privacy Shield kohaldama. Pärast seda, kui äriühingutel on olnud võimalus raamistik läbi vaadata ja oma nõuetele vastavust ajakohastada, saavad nad alates 1. augustist kaubandusministeeriumis kinnitada kohustust pidada kinni andmekaitseraamistiku põhimõtetest Samal ajal avaldab komisjon kodanikele mõeldud lühijuhendi, milles selgitatakse kättesaadavaid õiguskaitsevahendeid juhuks, kui isik leiab, et tema isikuandmeid on kasutatud ilma andmekaitse-eeskirju järgimata.

Taust

2. veebruaril 2016 jõudsid Euroopa Komisjon ja USA valitsus poliitilisele kokkuleppele isikuandmete Atlandi-ülese kaubandusliku vahetuse uues raamistikus ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield (IP/16/216). Komisjon esitles otsuse esialgset teksti 29. veebruaril 2016. Pärast artikli 29 alusel asutatud töörühma (andmekaitseasutused) 13. aprilli arvamust ja Euroopa Parlamendi 26. mai resolutsiooni lõpetas komisjon vastuvõtmismenetluse 12. juulil 2016.

ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield on kooskõlas Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsuses esitatud nõuetega. Nimetatud otsusega tunnistati kehtetuks senine Safe Harbour'i raamistik.

Lisateave

Piisavusotsus

Lisad

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Teatis: „Atlandi-ülesed andmevood: usalduse taastamine tugevate kaitsemeetmete kaudu”

IP/16/2461

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar