Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen lancerer EU's og USA's værn om privatlivets fred: øget beskyttelse af transatlantiske datastrømme

Bruxelles, den 12. juli 2016

Europa-Kommissionen vedtager i dag EU's og USA's værn om privatlivets fred.

Denne nye ramme vil beskytte alle i EU's grundlæggende rettigheder ved overførsel af deres personoplysninger til USA, samtidig med at den vil skabe større juridisk klarhed for de virksomheder, der benytter sig af transatlantiske dataoverførsler.

Andrus Ansip, Kommissionens næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Vi har i dag godkendt EU's og USA's nye værn om privatlivets fred. Det vil beskytte borgernes personoplysninger og skabe større klarhed for virksomhederne. Vi har arbejdet hårdt med vores partnere i Europa og i USA for at nå frem til den rette aftale og få den på plads så hurtigt som muligt. Datastrømme mellem vores to verdensdele er vigtige for vores samfund og økonomier – og nu har vi fået en solid ramme til at sikre, at disse overførsler finder sted under de bedste og sikreste betingelser."

Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "EU's og USA's værn om privatlivets fred er et solidt nyt system til at beskytte europæernes personoplysninger og give virksomhederne større retssikkerhed. Det medfører øgede standarder for databeskyttelse, som håndhæves bedre, særlige krav til offentlige myndigheders adgang til oplysninger og bedre klagemuligheder for personer i tilfælde af overtrædelser. Den nye ramme vil genskabe forbrugertilliden i forbindelse med overførsel af personoplysninger på tværs af Atlanten. Vi har arbejdet tæt sammen med de europæiske databeskyttelsesmyndigheder, Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og vores partnere i USA om at få fastlagt en aftale af højeste standard til at beskytte europæernes personoplysninger".

EU's og USA's værn om privatlivets fred bygger på følgende principper:

  • Stærke forpligtelser for virksomheder, der håndterer oplysninger: Under den nye aftale vil USA's handelsministerium foretage regelmæssige ajourføringer og kontrol af de deltagende virksomheder for at sikre, at de følger de regler, de har forpligtet sig til. Hvis virksomhederne ikke overholder reglerne i praksis, kan de pålægges sanktioner og blive fjernet fra listen. De skærpede betingelser for videreoverførsler af data til tredjeparter vil sikre det samme niveau af beskyttelse som ved overførsler fra en virksomhed under værnet om privatlivets fred.
  • Klare beskyttelses- og gennemsigtighedskrav for den amerikanske stats adgang: USA har givet EU garanti for, at den adgang til data, som de offentlige myndigheder har af hensyn til retshåndhævelsen og den nationale sikkerhed, er genstand for klare begrænsninger, beskyttelsesforanstaltninger og tilsynsordninger. Alle i EU vil, også for første gang, råde over klagemuligheder på området. USA har udelukket brugen af vilkårlig masseovervågning af personoplysninger, der videregives til USA under EU's og USA's værn om privatlivets fred. USA's kontor for nationale efterretninger har yderligere forklaret, at der kun kan gøres brug af masseindsamling af oplysninger på helt særlige betingelser, og at indsamlingen skal være så målrettet som muligt. Det beskriver desuden de beskyttelsesforanstaltninger, der gælder ved brugen af oplysninger i disse særlige situationer. USA's udenrigsminister har indført en klagemulighed for europæere, når det gælder nationale efterretninger, ved at indføre en ombudsmandsmekanisme inden for rammerne af udenrigsministeriet.
  • Effektiv beskyttelse af individuelle rettigheder: Enhver borger, der mener, at vedkommendes personoplysninger er blevet misbrugt under værnet om privatlivets fred, har adgang til flere økonomisk overkommelige tvistbilæggelsesmekanismer. Ideelt set afgøres klagen af virksomheden selv, eller også tilbydes der gratis muligheder for udenretslig tvistbilæggelse. Enkeltpersoner kan også henvende sig til deres nationale databeskyttelsesmyndigheder, som i samarbejde med USA's handelsministerium vil sørge for, at eventuelle klager fra EU-borgere bliver undersøgt og afgjort. Hvis det ikke lykkes at afgøre sagen ved hjælp af de øvrige midler, er der som en sidste udvej mulighed for at benytte en voldgiftsmekanisme. I spørgsmål om den nationale sikkerhed vil klager fra EU-borgerne blive håndteret af en ombudsmand, der er uafhængig af USA's efterretningstjenester.
  • Årlig fælles evalueringsmekanisme: Ved hjælp af mekanismen vil der blive ført tilsyn med, hvordan værnet om privatlivets fred fungerer, bl.a. de tilsagn og garantier, der er givet med hensyn til adgang til oplysninger i forbindelse med retshåndhævelse og den nationale sikkerhed. Europa-Kommissionen og USA's handelsministerium vil forestå kontrollen, og de inddrager i den forbindelse nationale efterretningseksperter fra USA og de europæiske databeskyttelsesmyndigheder. Kommissionen vil trække på alle øvrige tilgængelige informationskilder og udsende en offentlig rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Siden den fremlagde udkastet til værnet om privatlivets fred i februar har Kommissionen støttet sig til udtalelser fra de europæiske databeskyttelsesmyndigheder (Artikel 29-arbejdsgruppen) og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse samt til beslutninger fra Europa-Parlamentet og medtaget en række yderligere afklaringer og forbedringer. Europa-Kommissionen og USA er navnlig blevet enige om yderligere afklaringer af masseindsamling af oplysninger, en styrkelse af ombudsmandsmekanismen og mere udtrykkelige krav til virksomhederne med hensyn til rammerne for opbevaring og videreoverførsel.

Næste skridt: "Tilstrækkelighedsafgørelsen" offentliggøres i dag for medlemsstaterne og træder således i kraft med det samme. I USA offentligøres beslutningen om værnet om privatlivets fred i USA's Federal Register, som svarer til Den Europæiske Unions Tidende. USA's handelsministerium vil begynde at forvalte værnet. Efter at virksomhederne har haft mulighed for at gennemgå rammen og opfylde kriterierne vil de kunne anmelde certificering til USA's handelsministerium fra den 1. august. Sideløbende hermed vil Kommissionen offentliggøre en kort vejledning, som indeholder oplysninger til borgerne om de klagemuligheder, de råder over, hvis de mener, at deres personoplysninger er blevet brugt uden at anvende databeskyttelsesreglerne.

Baggrund

Den 2. februar 2016 nåede Europa-Kommissionen og USA's regering frem til en politisk aftale om en ny ramme for transatlantisk udveksling af personoplysninger til kommercielle formål: EU's og USA's værn om privatlivets fred (IP/16/216). Kommissionen fremlagde udkastet til afgørelsen den 29. februar 2016. Efter artikel 29-arbejdsgruppens udtalelse (databeskyttelsesmyndighederne) af 13. april og Europa-Parlamentets beslutning af 26. maj afsluttede Kommissionen vedtagelsesproceduren den 12. juli 2016.

Den beskyttelse af privatlivets fred, som EU og USA er nået til enighed om, afspejler de krav, der fremgår af EU-Domstolens dom af 6. oktober 2015, hvori den tidligere Safe Harbour-ordning erklæres ugyldig.

Yderligere oplysninger

Afgørelse om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau

Bilag

Spørgsmål og svar

Faktablad

Meddelelse Transatlantiske datastrømme: genoprettelse af tilliden via stærke garantier

IP/16/2461

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar