Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия стартира „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“: по-силна защита за трансатлантическите потоци от данни

Брюксел, 12 юли 2016 r.

Европейската комисия прие днес „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“.

Тази нова рамка защитава основните права на всеки един в ЕС, чиито лични данни се предават на Съединените щати, и установява правна яснота за предприятията, разчитащи на трансатлантическо предаване на данни.

Заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Днес одобрихме новия Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Той ще защитава личните данни на нашите граждани и ще предостави яснота за бизнеса. Работихме усилено с всички наши партньори в Европа и САЩ, за да може резултатът да отговори на очакванията и да приключим възможно най-бързо. Потоците от данни между двата континента са от основно значение за нашето общество и икономика — вече разполагаме със стабилна рамка, която гарантира, че това предаване се извършва при най-добрите и най-сигурните условия.“

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова обяви: „Щитът за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ представлява стабилна нова система за защита на личните данни на европейците и за осигуряване на правна сигурност за бизнеса. Чрез него се въвеждат по-строги стандарти за защита на данните, които ще се прилагат по-ефективно, и гаранции относно достъпа на държавните органи, а получаването на съдебна защита от граждани в случай на жалба се улеснява. Новата рамка ще възстанови доверието на потребителите при предаването на данните им през Атлантика. Работихме съвместно с европейските органи по защита на данните, Европейския парламент, държавите членки и партньорите ни от САЩ за постигането на договореност, съдържаща най-високите стандарти за защита на личните данни на европейците.“

Щитът за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ се основава на следните принципи:

  • Строги задължения за дружествата, обработващи данни: по силата на новата договореност Министерството на търговията на САЩ ще извършва редовно актуализиране и преглед на участващите дружества, за да гарантира, че дружествата спазват правилата, които са приели по свое желание. Ако дружествата не спазват правилата на практика, те подлежат на санкции и ще бъдат заличени от списъка. Въвеждането на по-строги условия за последващото предаване на данни на трети страни ще гарантира същата степен на защита в случай на предаване от дружество, което е част от Щита за личните данни.
  • Ясни гаранции и задължения за прозрачност във връзка с достъпа на държавните органи на САЩ: ЕС получи гаранции от САЩ, че спрямо достъпа на публичните органи за целите на правоприлагането и националната сигурност ще се прилагат ясни ограничения, гаранции и механизми за надзор. Също така за първи път всяко лице в ЕС ще разполага с механизми за правна защита в тази област. САЩ изключиха безразборното масово наблюдение на лични данни, предавани към тях съгласно договореността за Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Службата на директора на националното разузнаване поясни, че събирането на масиви от данни може да се извършва единствено при определени условия и е необходимо да бъде възможно най-целенасочено. Уточнени са и въведените гаранции при използването на данни при такива извънредни обстоятелства. Държавният секретар на САЩ въведе за европейските граждани възможност за правна защита в областта на националната сигурност чрез омбудсман към Държавния департамент.
  • Ефективна защита за личните права: Всеки гражданин, който смята, че е била извършена злоупотреба с данните му в контекста на Щита за личните данни, ще може да използва няколко достъпни механизма за решаване на спора на приемливи цени. В идеалния случай самото дружество ще взема решение по жалбата или ще бъде предоставен безплатен механизъм за алтернативно решаване на спорове. Гражданите могат също така да се обръщат към националните органи за защита на данните, които ще работят съвместно с Федералната търговска комисия, за да се гарантират разглеждането и решаването на жалбите на граждани на ЕС. Ако случаят не бъде разрешен чрез някой от другите способи, като крайна мярка ще има арбитражен механизъм. Във връзка с правната защита за гражданите на ЕС в областта на националната сигурност ще работи омбудсман, който е независим от разузнавателните служби на САЩ.
  • Механизъм за извършване на годишен съвместен преглед: Чрез този механизъм ще се осъществява мониторинг върху функционирането на Щита за личните данни, включително съблюдаването на ангажиментите и уверенията относно достъпа до данните за целите на правоприлагането и националната сигурност. Европейската комисия и Министерството на търговията на САЩ ще извършват този преглед и ще привличат за участие в него национални експерти в областта на разузнаването от САЩ и от европейските органи за защита на данните. Комисията ще използва всички други налични източници на информация и ще изготвя публичен доклад до Европейския парламент и Съвета.

След представянето на проекта на Щит за личните данни през февруари Комисията използва становищата на европейските органи по защита на данните (работна група по член 29) и на Европейския надзорен орган по защита на данните, както и резолюцията на Европейския парламент, за да направи редица допълнителни пояснения и подобрения. По-специално Европейската комисия и САЩ се договориха за допълнителни пояснения относно събирането на масиви от данни, за укрепване на механизма на омбудсмана и за по-ясни задължения за дружествата във връзка с ограниченията относно задържането и последващото предаване на данни.

Следващи стъпки: Решението относно адекватността ще бъде обявено на държавите членки днес и ще влезе в сила незабавно. От страна на САЩ рамката за Щита за личните данни ще бъде публикувана във Федералния регистър, който е еквивалентът на Официалния вестник на ЕС. Министерството на търговията на САЩ ще започне да прилага Щита за личните данни. След като дружествата са имали възможност да проучат рамката и да приведат дейността си в съответствие с нея, те ще могат да се сертифицират пред Министерството на търговията, считано от 1 август. Успоредно с това Комисията ще публикува кратък наръчник за гражданите, в който се обясняват наличните средства за правна защита в случай, че някой смята, че личните му данни са били използвани, без да се вземат под внимание правилата за защита на данните.

Контекст

На 2 февруари 2016 г. Европейската комисия и правителството на САЩ постигнаха политическо споразумение за нова рамка за трансатлантически обмен на лични данни за търговски цели: Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (IP/16/216). Комисията представи текстовете на проекторешението на 29 февруари 2016 г. След като получи становището на работната група по член 29 (органи по защита на данните) от 13 април и резолюцията на Европейския парламент от 26 май, Комисията финализира процедурата по приемане на 12 юли 2016 г.

Щитът за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ отразява изискванията, установени от Съда на ЕС в решението му от 6 октомври 2015 г., с което старата рамка относно сферата на неприкосновеност на личния живот беше отменена.

За повече информация

Решение относно адекватността

Приложения

Въпроси и отговори

Факти

Съобщение: Трансатлантически потоци от данни: Възстановяване на доверието чрез солидни гаранции

IP/16/2461

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar