Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen presenterar två nya finansieringsinstrument för att få fart på investeringar i uppstartsföretag och hållbar stadsutveckling

Bryssel den 11 juli 2016

I dag antog EU-kommissionen två nya finansieringsinstrument för investeringar från de europeiska struktur- och finansieringsfonderna (ESI-fonderna). Båda är redo att tas i bruk på en gång och har som mål att underlätta för nystartade företag och stadsutvecklingsprojekt att få finansiering.

Under perioden 2014–2020 uppmuntrar kommissionen EU-länderna att fördubbla de investeringar som görs genom ESI-fonderna med hjälp av finansieringsinstrument i form av lån, eget kapital och garantier. Det är en strategi som ligger i linje med kommissionens Investeringsplan för Europa.

– Finansieringsinstrument är ett effektivt sätt att med mindre offentliga medel investera i nya idéer och företag och i EU-medborgarnas talang. Instrumenten har en enorm potential att mobilisera privat kapital, vilket vi behöver utnyttja när vi investerar medel från ESI-fonderna, säger Corina Crețu, kommissionär med ansvar för regionalpolitik.

Finansieringsinstrumenten är redo att tas i bruk på en gång, och de har redan anpassats till de regler som finns i förordningen om ESI-fonderna och om statligt stöd. De ska kunna öka EU-ländernas användning av löpande finansiellt stöd istället för bidrag, vilket har varit det vanligaste alternativet, och de ska också kombinera offentliga och privata resurser.

Tre instrument finns redan i bruk. De två första är ett riskdelningslån, baserat på en uppdelning av risker mellan offentliga och privata resurser, och ett instrument med begränsad garanti som innebär att offentliga medel används som garanti i en banks låneportfölj. Båda dessa ger små och medelstora företag bättre möjligheter att hitta finansiering. Det tredje instrumentet är ett renoveringslån till projekt inom energieffektivitet och förnybar energi i bostäder.

I dag lanserar kommissionen två nya instrument:

  • En medinvesteringsfacilitet som erbjuder finansiering till uppstartsföretag samt små och medelstora företag. Stödet kommer att ge företag möjlighet att utveckla sina affärsmodeller och locka till sig ytterligare finansiering genom ett kollektivt investeringssystem som förvaltas av en huvudsaklig finansförmedlare. Per företag kan detta som mest ge upp till 15 miljoner euro, inräknat både offentliga och privata resurser. Ett exempel på en sådan medinvesteringsfacilitet är SAS Jeremie i den franska regionen Languedoc-Roussillon. Under 2007–2013 kunde de med hjälp av resurser från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) locka till sig privat kapital och investera i högteknologiska små och medelstora företag i regionen.
  • Stadsutvecklingsfonder ska stödja hållbarhetsprojekt i stadsområden inom t.ex. offentliga transporter, energieffektivitet och förnyelse av stadsområden. Projekten ska vara ekonomiskt lönsamma och ingå i en integrerad strategi för en hållbar stadsutveckling. Per projekt kan detta som mest ge upp till 20 miljoner euro, inräknat både offentliga och privata resurser. Stödet kommer att ske i form av en lånefond förvaltad av en finansförmedlare, med resurser från ESI-fonderna och privat kapital på minst 30 %. Den typen av stadsutvecklingsfond togs fram i den polska regionen Pommern under 2007–2013.

Bakgrund

I jämförelse med bidrag attraherar finansieringsinstrument mer privata och offentliga resurser som komplement till den grundläggande offentliga finansieringen, och medlen kan återinvesteras under flera omgångar.

Ramen för ESI-fonderna för 2014–2020 ger större flexibilitet, tydlighet och möjligheter att använda finansieringsinstrumenten.

Instrumentens användningsområde har breddats och omfattar nu investeringar för stöd till små och medelstora företag, energieffektivitet och resurseffektivitet, digital teknik, hållbara transporter, forskning och utveckling samt innovation.

Den nya ramen innehåller även de här nya standardiserade finansieringsinstrumenten med redan färdiga villkor och utformade för snabb och smidig tillämpning. Du kan läsa mer om hur ramen för 2014–2020 ändrats vad gäller genomförandet av ESI-fonderna genom finansieringsinstrument.

Över 20 miljarder euro från ESI-fonderna ska enligt planerna användas genom finansieringsinstrument under 2014–2020. Kommissionen stöder till förvaltningsmyndigheter och andra aktörer, bl.a. genom att tillsammans med Europeiska investeringsbanken inrätta den nätbaserade plattformen Fi-compass i januari 2015. Plattformen erbjuder praktisk kunskap och verktyg för att lära sig mer om finansieringsinstrument. 

Läs mer

Finansieringsinstrument och EU:s sammanhållningspolitik

Genomförandeakten om inrättande av de tre första finansieringsinstrumenten redo att tas i bruk för investeringar från ESI-fonderna

Genomförandeakten om inrättande av de två nya finansieringsinstrumenten

Bilaga

@EU_Regional@CorinaCretuEU #InvestEU

IP/16/2448

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar