Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia sprístupňuje dva nové finančné nástroje na podporu investícií do začínajúcich podnikov a udržateľného rozvoja miest

Brusel 11. júl 2016

Európska komisia dnes prijala dva nové štandardné, t. j. „hotové“ finančné nástroje na investície z EŠIF, vďaka ktorým sa mladým podnikom a realizátorom projektov v oblasti rozvoja miest uľahčí prístup k zdrojom financovania.

Komisia nabáda členské štáty, aby v rokoch 2014 až 2020 zdvojnásobili investície z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) realizované pomocou finančných nástrojov (napríklad úvery, vlastný kapitál a záruky) v súlade s cieľmi investičného plánu.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová uviedla: „Vďaka finančným nástrojom možno s nižším podielom verejných zdrojov investovať do nových nápadov a podnikov a zúročiť invenčný potenciál občanov EÚ. Majú obrovský potenciál na mobilizáciu súkromného kapitálu, ktorý by sa mal naplno využívať pri investovaní finančných prostriedkov z fondov EŠIF.“

Štandardné finančné nástroje už sú v súlade s nariadením o EŠIF a pravidlami štátnej pomoci a slúžia na to, aby členské štáty namiesto tradičných grantov v širšej miere využívali revolvingovú finančnú podporu a kombinovali verejné a súkromné zdroje.

Doposiaľ existovali tri takéto nástroje.Ide o úver s rozdelením rizika, ktorý je založený na rozdelení rizika medzi verejné a súkromné zdroje, a nástroj obmedzenej záruky, kde prostriedky z verejných zdrojov slúžia ako záruka pre prípad zlyhania v rámci portfólia úverov banky. Oba tieto nástroje majú za cieľ poskytnúť MSP ľahší prístup k financovaniu. Tretím nástrojom je úver na renováciu určený na projekty v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných energií v odvetví výstavby obytných budov.

Komisia dnes sprístupňuje tieto ďalšie dva nástroje:

  • Nástroj kapitálového spoluinvestovania na financovanie začínajúcich podnikov a MSP. Vďaka tejto podpore budú môcť príjemcovia rozvíjať svoje obchodné modely a prilákať ďalšie finančné zdroje pomocou podniku kolektívneho investovania, ktorý spravuje jeden hlavný finančný sprostredkovateľ. Celkové investície z kombinovaných verejných a súkromných zdrojov môžu dosiahnuť až 15 miliónov EUR na jeden MSP. Ako jeden z príkladov takéhoto nástroja kapitálového spoluinvestovania v rokoch 2007 až 2013 možno uviesť spoločnosť SAS JEREMIE vo francúzskom regióne Languedoc-Roussillon, ktorá využila zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na prilákanie súkromného kapitálu a investovanie do technologicky vyspelých MSP.
  • Fondy na rozvoj miest budú okrem iného slúžiť na podporu projektov udržateľného rozvoja miest, verejnej dopravy či energetickej efektívnosti alebo obnove mestských oblastí. Projekty musia byť finančne životaschopné a predstavovať súčasť integrovanej stratégie udržateľného rozvoja miest. Celkové investície z kombinovaných verejných a súkromných zdrojov môžu dosiahnuť až 20 miliónov EUR na jeden projekt. Podpora bude mať podobu úverového fondu, ktorý spravuje finančný sprostredkovateľ s použitím príspevkov z fondov EŠIF a minimálne 30 % príspevku zo súkromného kapitálu. V rokoch 2007 až 2013 už takýto fond na rozvoj miest existoval v Pomoranskom vojvodstve v Poľsku.

Súvislosti

V porovnaní s grantmi dokážu finančné nástroje prilákať viac súkromných a verejných zdrojov, ktorými sa dá doplniť úvodné verejné financovanie, a možno ich opätovne investovať v rámci niekoľkých cyklov.

Rámec fondov EŠIF na roky 2014 až 2020 je flexibilnejší, zrozumiteľnejší a poskytuje viac možností využívania finančných nástrojov.

Po prvé, rozsah využívania týchto nástrojov sa rozšíril o oblasti investovania, ku ktorým patrí podpora MSP, energetická efektívnosť, efektívne využívanie zdrojov, digitálne technológie, udržateľná doprava, výskum a vývoj či inovácie.

Nový rámec priniesol aj štandardné „hotové“ finančné nástroje, ktorých podmienky sú stanovené vopred a ktoré možno začať rýchlo využívať. Viac informácií o zmenách, ktoré rámec na roky 2014 až 2020 znamená v oblasti využívania fondov EŠIF pomocou finančných nástrojov, nájdete tu.

V rokoch 2014 až 2020 sa pomocou finančných nástrojov plánuje využiť vyše 20 miliónov EUR: Komisia pomáha riadiacim orgánom a iným zainteresovaným stranám – v prvom rade tým, že v partnerstve s Európskou investičnou bankou v januári 2015 založila online platformu „FI-compass“. Táto platforma poskytuje praktické know-how a nástroje na vzdelávanie o finančných nástrojoch. 

Ďalšie informácie

Finančné nástroje a politika súdržnosti:

Vykonávací akt, ktorým sa zavádzajú prvé tri „hotové“ finančné nástroje na investovanie prostriedkov z fondov EŠIF

Vykonávací akt, ktorým sa zavádzajú dva nové „hotové“ finančné nástroje

Príloha

 

@EU_Regional@CorinaCretuEU #InvestEU

 

IP/16/2448

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar