Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissiolta kaksi uutta rahoitusvälinettä investointien lisäämiseksi startup-yrityksiin ja kaupunkien kestävään kehitykseen

Bryssel 11. heinäkuuta 2016

Komissio on ottanut tänään käyttöön kaksi uutta rahoitusvälinettä, joilla helpotetaan aloittelevien yritysten ja kaupunkien kehittämishankkeiden vetäjien rahoituksen saantia

Komissio kannustaa jäsenvaltioita kaksinkertaistamaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) varoilla tekemänsä investoinnit käyttämällä eri rahoitusvälineitä (esim. lainat, oma pääoma ja takaukset) investointiohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Aluepolitiikasta vastaavan komissaari Corina Crețun mukaan rahoitusvälineet ovat tehokas tapa investoida uusiin ideoihin, yrityksiin ja EU:n kansalaisten osaamiseen julkisten varojen käyttöä samalla vähentäen. "Rahoitusvälineillä on mahdollista saada käyttöön valtavat määrät yksityistä pääomaa, ja tämä potentiaali olisi hyödynnettävä maksimaalisesti ERI-rahastojen varoja investoitaessa", Crețu toteaa.

Uudet rahoitusvälineet ovat ERI-rahastoista annetun asetuksen ja valtiontukisääntöjen mukaisia, ja ne on suunniteltu lisäämään jatkuvan rahoitustuen käyttöä jäsenvaltioissa perinteisten avustusten sijaan sekä yhdistämään julkista ja yksityistä rahoitusta.

Kolme tämäntyyppistä välinettä on jo olemassa. Ne ovat riskinjakolaina, joka perustuu riskien jakamiseen julkisten ja yksityisten varojen välillä, ja rajattu vakuus, jossa julkinen raha suojaa pankin luottokantaan kohdistuvalta maksukyvyttömyysriskiltä. Molemmilla välineillä pyritään parantamaan pk-yritysten rahoituksen saantia. Kolmas väline on kunnostuslaina, joka on tarkoitettu energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa tukeviin hankkeisiin asuinrakentamisen alalla.

Tänään komissio ottaa käyttöön kaksi uutta välinettä.

  • Yhteissijoitusvälineellä myönnetään rahoitusta startup-yrityksille ja pk-yrityksille. Tämä tukimuoto mahdollistaa liiketoimintamallien kehittämisen ja lisärahoituksen houkuttelemisen yhteissijoitusjärjestelyssä, jota rahoituksen päävälittäjä hallinnoi. Julkisia ja yksityisiä varoja yhdistävät kokonaisinvestoinnit voivat nousta 15 miljoonaan euroon pk-yritystä kohden. Ohjelmakaudella 2007–2013 yksi esimerkki tällaisesta yhteissijoitusvälineestä oli SAS JEREMIE. Siinä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla houkuteltiin yksityistä pääomaa ja yksityisiä investointeja Ranskassa Languedoc-Roussillonin alueella toimiviin huipputeknologian pk-yrityksiin.
  • Kaupunkikehitysrahastoilla tuetaan muun muassa kestäviä kaupunkihankkeita, esimerkiksi julkista liikennettä, energiatehokkuutta ja kaupunkialueiden elvyttämistä. Hankkeiden on oltava taloudellisesti elinkelpoisia, ja niiden on oltava osa yhdennettyä kaupunkialueiden kestävää kehitystä koskevaa strategiaa. Julkisia ja yksityisiä varoja yhdistävät kokonaisinvestoinnit voivat nousta 20 miljoonaan euroon hanketta kohden. Tukimuotona on lainarahasto, jota hallinnoi rahoituksen välittäjä ja jonka varat koostuvat ERI-rahastojen varoista ja yksityisestä pääomasta, jonka osuus on vähintään 30 prosenttia. Ohjelmakaudella 2007–2013 tällainen kaupunkikehitysrahasto on perustettu esimerkiksi Puolan Pomorskiessa.

Tausta

Avustuksiin verrattuna rahoitusvälineillä saadaan houkuteltua enemmän yksityisiä ja julkisia varoja, jotka täydentävät julkista alkurahoitusta ja jotka voidaan investoida uudelleen usean syklin aikana.

ERI-rahastojen kehys vuosiksi 2014–2020 tarjoaa lisää joustoa, selkeyttä ja mahdollisuuksia rahoitusvälineiden käyttöön.

Näiden välineiden käyttöalaa on laajennettu muun muassa pk-yrityksiin, energia- ja resurssitehokkuuteen, digitaaliteknologiaan, kestävään liikenteeseen sekä tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin tehtäviin investointeihin.

Uuteen kehykseen sisältyvät myös nämä uudet standardoidut ja käyttövalmiit rahoitusvälineet, joiden ehdot on määritelty ennalta ja jotka on tarkoitus ottaa käyttöön ripeästi. Lisätietoja muutoksista, jotka on tehty ERI-rahastojen käyttöä rahoitusvälineiden avulla koskevaan vuosien 2014–2020 kehykseen, voi lukea täältä.

ERI-rahastoista on suunniteltu käytettäväksi yli 20 miljardia euroa rahoitusvälineiden kautta vuosina 2014–2020. Komissio on tarjonnut apua hallintoviranomaisille ja muille sidosryhmille erityisesti tammikuussa 2015 käyttöön otetulla verkkofoorumilla FI-compass yhteistyössä Euroopan investointipankin (EIP) kanssa. Foorumi tarjoaa rahoitusvälineisiin liittyvää käytännön tietoa ja oppimisvälineitä. 

Lisätietoja

Koheesiopolitiikan rahoitusvälineet:

Täytäntöönpanosäädös kolmesta ensimmäisestä rahoitusvälineestä ERI-rahastoista tehtäviä investointeja varten

Täytäntöönpanosäädös kahdesta uudesta rahoitusvälineestä

Liite

 

@EU_Regional@CorinaCretuEU #InvestEU

 

IP/16/2448

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar